Про утворення Ради бізнес-омбудсмена
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 26.11.2014691
Документ 691-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.05.2015, підстава - 306-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2014 р. № 691
Київ

Про утворення Ради бізнес-омбудсмена

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 306 від 20.05.2015}

З метою забезпечення прозорості діяльності органів державної влади, сприяння зниженню рівня корупції та запобігання недобросовісній (нечесній) поведінці стосовно суб’єктів підприємництва в Україні, а також з урахуванням положень Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 р., укладеного між Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України, Українським союзом промисловців і підприємців та відповідно до статті 48 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду бізнес-омбудсмена.

2. Схвалити Положення про Раду бізнес-омбудсмена, що додається.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 599 “Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1511; 2010 р., № 82, ст. 2882; 2014 р., № 37, ст. 991) зміни, що додаються.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подати до 20 березня 2015 р. на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо утворення установи бізнес-омбудсмена.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 691

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду бізнес-омбудсмена

1. Рада бізнес-омбудсмена (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 р. (далі - Меморандум), укладеним між Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і підприємців (далі - група сторін).

3. Раду створено з метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, запобігання корупційним діянням та/або іншим порушенням законних інтересів суб’єктів підприємництва.

4. Основним завданнями Ради є:

1) підготовка під керівництвом сторін Меморандуму пропозицій до законопроекту щодо утворення установи бізнес-омбудсмена та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) прийняття та розгляд відповідно до цього Положення скарг від суб’єктів підприємництва на дії або бездіяльність, зокрема рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, а також їх посадових осіб;

3) надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності з метою її вдосконалення та поліпшення умов провадження підприємницької діяльності, запобігання корупційним діянням та/або іншим порушенням законних інтересів суб’єктів підприємництва;

4) надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання, що належать до сфери їх управління, рекомендацій щодо удосконалення та оптимізації процедур та/або способу, у який вони виконують свої повноваження, провадять підприємницьку чи іншу діяльність.

5. З метою виконання покладених на неї завдань Рада:

1) розглядає скарги суб’єктів підприємництва щодо вчинення корупційних діянь та/або інших порушень їх законних інтересів;

2) звертається із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та/або суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, стосовно вжиття заходів щодо реалізації рекомендацій Ради;

3) збирає, опрацьовує та систематизує інформацію щодо справ, які нею вивчаються у зв’язку з розглядом скарг;

4) публікує в засобах масової інформації та/або на веб-сайті Ради періодичні звіти про свою діяльність, зокрема без обмежень - результати розгляду справ щодо вчинення корупційних діянь та/або інших порушень законних інтересів суб’єктів підприємництва;

5) подає в разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно внесення змін до актів законодавства з метою захисту законних інтересів суб’єктів підприємництва від корупційних діянь та/або інших порушень з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування, а також суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

6) подає щокварталу звіти наглядовій раді, утвореній групою сторін відповідно до цього Положення;

7) виконує інші завдання, визначені групою сторін.

6. Рада має право:

1) подавати запити та отримувати в установленому порядку без необґрунтованих затримок від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, що провадять підприємницьку діяльність, зокрема шляхом проведення особистих співбесід з відповідними посадовими особами, інформацію, документи та інші відомості, необхідні або корисні для опрацювання скарг та вирішення питань, що стосуються справ, які розглядаються Радою;

2) доводити до відома відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування інформацію про випадки, які можуть свідчити про порушення законних інтересів суб’єктів підприємництва, а якщо у Ради є підстави вважати, що такі порушення мають місце, - подавати звернення про їх додаткове вивчення, вжиття заходів з метою усунення таких порушень та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону;

3) отримувати своєчасно від відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування відповіді в письмовій формі з детальним поясненням щодо стану розгляду та вжитих заходів з метою вирішення питань, порушених у зверненні Ради;

4) залучати посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх повноважень;

5) подавати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатур експертів для формування робочих груп з метою підготовки проектів нормативно-правових актів щодо поліпшення умов провадження підприємницької діяльності та боротьби з корупцією;

6) подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо шляхів усунення системних причин порушення законних інтересів суб’єктів підприємництва;

7) оприлюднювати інформацію про випадки вчинення корупційних діянь та/або інших порушень з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування, а також суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, у формі щорічних звітів, що містять інформацію про скарги, які розглядалися Радою, зокрема висновки Ради щодо скарг, у разі потреби спосіб реагування відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування на звернення про проведення розгляду скарги, а також про виконання рекомендацій, наданих органам державної влади, органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання, що належать до сфери їх управління;

8) оприлюднювати інформацію про взаємодію з Кабінетом Міністрів України та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також у разі потреби про участь Ради в підготовці проектів нормативно-правових актів та інших ініціативах, метою яких є поліпшення умов провадження підприємницької діяльності та боротьби з корупцією;

9) залучати на контрактній основі експертів, вчених, фахівців, зокрема іноземних, для виконання покладених на неї завдань.

7. Раду очолює бізнес-омбудсмен.

Бізнес-омбудсмен подає на затвердження наглядовій раді регламент Ради, який визначає порядок подання, взяття на розгляд та розгляду скарг від суб’єктів підприємництва, а також порядок комунікації між суб’єктами підприємництва та Радою. Регламент Ради публікується на її офіційному веб-сайті.

8. До складу Ради входять:

бізнес-омбудсмен;

два заступники бізнес-омбудсмена;

працівники, яких Рада може відповідно до її потреб наймати на роботу згідно з регламентом (далі - Секретаріат).

9. Бізнес-омбудсмен:

1) очолює Раду та визначає стратегію її діяльності відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, Меморандуму, цього Положення та регламенту Ради;

2) приймає рішення щодо розгляду скарг відповідно до регламенту Ради;

3) приймає рішення щодо завдань, покладених на Раду відповідно до цього Положення та регламенту Ради;

4) представляє Раду у відносинах з наглядовою радою та будь-якими третіми особами;

5) звітує наглядовій раді про роботу Ради;

6) приймає рішення щодо залучення на контрактній основі експертів, вчених, фахівців, зокрема іноземних, для виконання покладених на Раду завдань;

7) здійснює контроль за роботою заступників бізнес-омбудсмена та Секретаріату;

8) делегує свої повноваження заступникам бізнес-омбудсмена та працівникам Секретаріату відповідно до регламенту Ради;

9) здійснює інші повноваження, передбачені регламентом Ради або надані відповідно до рішень наглядової ради.

10. Заступники бізнес-омбудсмена підзвітні бізнес-омбудсмену. Заступники бізнес-омбудсмена мають повноваження, покладені на них або делеговані їм бізнес-омбудсменом відповідно до регламенту Ради.

11. Керівним органом Ради є наглядова рада. Наглядова рада складається з уповноважених представників групи сторін:

блок 1 - Кабінет Міністрів України;

блок 2 - міжнародні фінансові установи (Європейський банк реконструкції та розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку);

блок 3 - бізнес-асоціації (Американська торгівельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Федерація роботодавців України, Торгово-промислова палата України, Український союз промисловців і підприємців).

До складу блоків 2 і 3 можуть входити нові члени, якщо група сторін дасть згоду на їх приєднання до Меморандуму.

Рішення наглядової ради приймаються шляхом голосування блоками. Кожен блок у наглядовій раді має один голос.

Рішення наглядової ради щодо обрання бізнес-омбудсмена та кожного з його заступників ухвалюються одноголосно та подаються Кабінетові Міністрів України для затвердження.

У разі недосягнення консенсусу наглядовою радою з будь-якого питання, крім обрання бізнес-омбудсмена та його заступників, рішення з такого питання приймається більшістю голосів (двох з трьох блоків).

Кожен блок ухвалює рішення простою більшістю голосів його членів, крім блоку 1. Призначення та звільнення представника Кабінету Міністрів України в наглядовій раді здійснюється розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Інші процедурні питання щодо голосування визначаються групою сторін.

12. Рішення наглядової ради щодо звільнення бізнес-омбудсмена та його заступників ухвалюється більшістю голосів для подальшого подання на затвердження Кабінету Міністрів України.

13. Наглядова рада має право:

1) вносити Кабінетові Міністрів України подання щодо призначення та звільнення бізнес-омбудсмена та його заступників;

2) затверджувати регламент Ради та вносити зміни до нього;

3) здійснювати нагляд за діяльністю Ради;

4) приймати рішення з будь-яких інших питань, пов’язаних із діяльністю Ради та зазначених у регламенті Ради.

14. Бізнес-омбудсменом та заступником бізнес-омбудсмена може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства, який має бездоганну ділову репутацію, високі моральні якості, повну вищу економічну або юридичну освіту, глибокі знання господарських, суспільних та владних проблем в Україні, відповідно до критеріїв, визначених наглядовою радою.

15. Бізнес-омбудсмен не може займати будь-яку виборну посаду або обіймати інші посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Бізнес-омбудсмен не може брати фінансової або іншої участі в підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які створені на території України або провадять діяльність на її території. Жодне обмеження або заборона, передбачені цим пунктом, не застосовуються до викладацької, наукової діяльності. Бізнес-омбудсмен не може бути членом будь-якої політичної партії в Україні, а також провадити діяльність, яка суперечить принципу неупередженого виконання обов’язків бізнес-омбудсмена.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 306 від 20.05.2015}

16. Заступники бізнес-омбудсмена не можуть займати будь-яку виборну посаду або обіймати інші посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, крім викладацької, наукової діяльності. Вони не можуть бути членами будь-якої політичної партії в Україні, а також провадити діяльність, яка суперечить принципу неупередженого виконання їх обов’язків.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 306 від 20.05.2015}

17. Повноваження бізнес-омбудсмена припиняються в разі:

1) складення бізнес-омбудсменом своїх повноважень;

2) прийняття наглядовою радою відповідного рішення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України;

3) смерті особи, яка обіймає посаду бізнес-омбудсмена.

18. Повноваження заступників бізнес-омбудсмена припиняються з підстав, передбачених пунктом 17 цього Положення.

Припинення повноважень бізнес-омбудсмена не може бути причиною припинення повноважень його заступників.

19. Для забезпечення роботи Ради згідно з її регламентом створюється Секретаріат. Визначення та затвердження персонального складу Секретаріату і внесення змін до нього здійснює бізнес-омбудсмен відповідно до регламенту Ради. Бізнес-омбудсмен несе відповідальність перед наглядовою радою за роботу Ради.

20. Працівники Секретаріату повинні дотримуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктом 16 цього Положення.

21. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється за домовленістю групи сторін.

22. Бізнес-омбудсмен щороку в порядку та строки, установлені в регламенті Ради, подає на затвердження наглядовій раді власний річний кошторис витрат, а також у строки та в порядку, що визначені в регламенті Ради, подає наглядовій раді докладний звіт про виконання затвердженого кошторису витрат протягом попереднього фінансового року.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 691

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 599

1. Абзац другий пункту 1 постанови після слів “за колегіальним принципом” доповнити словами “, якщо інше не визначено актами Кабінету Міністрів України”.

2. У Типовому положенні про консультативний, дорадчий та інший допоміжний орган, утворений Кабінетом Міністрів України, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“виконання інших завдань, передбачених актом Кабінету Міністрів України.”;

2) пункт 5 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) мати інші права, що визначені актом Кабінету Міністрів України.”;

3) абзац третій пункту 7 після слів “голова правління державного банку” доповнити словами “або інша особа, затверджена актом Кабінету Міністрів України”;

4) абзац перший пункту 8 після слів “Формою роботи допоміжного органу” доповнити словами “, якщо інше не визначено актом Кабінету Міністрів України,”;

5) абзац другий пункту 9 після слів “допоміжного органу” доповнити словами “, якщо інша процедура їх прийняття не встановлена Кабінетом Міністрів України”.вгору