Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 14.08.1995653
Документ 653-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2014, підстава - 5-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 серпня 1995 р. N 653
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 5 ( 5-2014-п ) від 09.01.2014 }
Про затвердження Типового положення про
відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006
N 648 ( 648-2007-п ) від 20.04.2007
N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Типове положення про відомчу пожежну
(пожежно-сторожову) охорону (додається).
Міністерствам і відомствам, на об'єктах яких створено
підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони, до 1
січня 1996 р. розробити і затвердити в установленому порядку
типові штати цих підрозділів виходячи із рівня
пожежовибухонебезпеки об'єктів та забезпечити дотримання вимог
цього Типового положення.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 1995 р. N 653

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону
1. Відомча пожежна (пожежно-сторожова) охорона (далі -
відомча пожежна охорона) створюється на об'єктах міністерств і
відомств (далі - відомства) для виконання завдань, передбачених
Законом України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), з метою
захисту життя і здоров'я громадян, державної власності від пожеж
і підтримання належного рівня пожежної безпеки на цих об'єктах.
2. Відомча пожежна охорона складається із:
служб пожежної безпеки;
підрозділів відомчої пожежної охорони (відомчої воєнізованої
охорони, на яку покладено функції гасіння та запобігання пожежам);
допоміжних служб;
спеціальних навчальних закладів і науково-дослідних установ.
3. Відомча пожежна охорона провадить свою діяльність згідно з
положенням, затвердженим відповідним відомством, погодженим з МНС
і розробленим на основі Закону України "Про пожежну безпеку",
цим Типовим положенням та нормативними актами, що діють у
Державній пожежній охороні. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )
4. Основними завданнями відомчої пожежної охорони є
здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог,
запобігання пожежам і нещасним випадкам на них, гасіння пожеж,
рятування людей та надання допомоги в ліквідаціі наслідків
аварій, катастроф і стихійного лиха на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери управління відомства
(далі - підприємства).
5. Відомча пожежна охорона відповідно до покладених на неї
завдань:
1) розробляє загальновідомчі правила пожежної безпеки,
обов'язкові для усіх підприємств, де вона створена, типові
документи з організації пожежної безпеки, що затверджуються в
установленому порядку;
2) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з
питань пожежної безпеки, протипожежних вимог стандартів, норм,
правил і технічних умов посадовими особами та іншими працівниками
відомства і підприємств;
3) перевіряє наявність документів на підприємствах, які дають
право на виконання пожежонебезпечних робіт;
4) реалізує на підприємствах, де вона створена, єдину
науково-технічну політику в галузі пожежної безпеки;
5) подає підприємствам пропозиції щодо проведення
науково-дослідних, проектних і проектно-конструкторських робіт у
галузі пожежної безпеки;
б) здійснює контроль за реалізацією технічних програм, що
стосуються пожежної безпеки;
7) бере участь у вирішенні питань організації пожежної
охорони на підприємствах, доборі кадрів для підрозділів відомчої
пожежної охорони;
8) у разі потреби перевіряє на підприємствах відповідність
вимогам правил пожежної безпеки продукції, що ними виробляється, а
також відповідність стандартам і технічним умовам протипожежного
устаткування;
9) безплатно використовує відомчі засоби масової інформації
для оповіщання людей у разі виникнення пожежі, а також для
пропаганди заходів пожежної безпеки;
10) здійснює пожежно-профілактичні заходи та контроль за
виконанням установлених вимог пожежної безпеки;
11) ліквідує пожежі на підприємствах, що належать до сфери
управління відомства;
12) сприяє створенню і всебічному розвиткові добровільних
пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян.
6. Посадові особи відомчої пожежної охорони мають право:
1) проводити в будь-який час в присутності керівника
відомства, підприємства чи його представника пожежно-технічні
обстеження і перевірки підприємств, будівель, споруд, новобудов
та інших об'єктів і приміщень, що належать до сфери управління
відомства, одержувати від керівника необхідні пояснення, матеріали
та інформацію;
2) давати (надсилати) керівникам та іншим посадовим особам
підприємств обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про
усунення порушень і недоліків у роботі, пов'язані із забезпеченням
пожежної безпеки та проведення заходів щодо запобігання пожежам,
здійснювати контроль за їх виконанням;
3) одержувати від структурних підрозділів відомства та
підприємств, посадових осіб і працівників відомості та документи,
які характеризують стан пожежної безпеки, дані про пожежі,
технічну документацію на розроблення і виготовлення
пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин
і матеріалів;
4) складати адміністративні протоколи та готувати пропозиції
щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, інших
працівників відомства, підприємств, винних у порушенні вимог
пожежної безпеки, встановлених актами законодавства та іншими
нормативними актами, невиконанні розпоряджень (приписів),
використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за
призначенням;
5) проводити технічне розслідування обставин і причин пожеж,
загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;
6) в установленому порядку, у межах відомства, у разі
виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створює загрозу
виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей,
невиконання протипожежних заходів, передбачених нормами
проектування, технічними вимогами та іншими нормативними актами,
припиняти чи забороняти:
роботу виробничих дільниць і агрегатів, експлуатацію окремих
приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі;
проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих на право
проведення таких робіт дозволів.
7. Відомчі служби пожежної безпеки Міноборони, МВС,
Держспецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації
Держприкордонслужби та ДПтС відповідно до покладених на них
завдань (крім функцій і прав, передбачених пунктами 5 і 6 цього
Положення): { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003, N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 648 ( 648-2007-п ) від
20.04.2007, N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }
погоджують проекти відомчих і галузевих стандартів, норм,
правил, технічних умов та інших нормативних документів, що
стосуються пожежної безпеки, а також інші проектні рішення;
беруть участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та
інших відомчих об'єктів, а також у відведенні територій під
будівництво, проведенні випробувань нових зразків
пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції;
проводять експертизу (перевірку) проектної та іншої
документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки
і у встановленому порядку дають дозвіл на введення в експлуатацію
нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого
призначення, впровадження нових технологій, передачу у виробництво
зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої
продукції, на оренду будь-яких приміщень і початок роботи
новостворених підприємств;
здійснюють вибірково у відомчих спеціальних навчальних
закладах і на підприємствах контроль за підготовкою працівників і
службовців з питань пожежної безпеки.
Посадові особи цих служб мають право:
залучати за погодженням з керівниками структурних підрозділів
відомств, підприємств їх спеціалістів для участі в проведенні
незалежної експертизи;
вимагати проведення структурними підрозділами відомств,
підприємств контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів,
обладнання, іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу
пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища,
проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки
будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів,
приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної
безпеки, проектних і проектно-конструкторських рішень, планів
забудови територій;
здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог,
передбачених стандартами, нормами і правилами, під час
проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення і
технічного переоснащення і капітального ремонту підприємств,
будівель, споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі
виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування
проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити
пропозиції щодо припинення їх фінансування;
у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створює
загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації
людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції,
систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від
стандартів, технічних умов або їх відсутності припиняти чи
забороняти роботу підприємств і окремих виробництв, експлуатацію
будівель, споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції,
систем і засобів протипожежного захисту.
8. За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам, внаслідок
застосування санкцій, передбачених пунктами 6 (підпункти 2 і 6) та
7 (абзаци дев'ятий і десятий) цього Положення, органи та посадові
особи відомчої пожежної охорони відповідальності не несуть.
9. Підрозділи відомчої пожежної охорони в питаннях підготовки
особового складу та організації гасіння пожеж керуються
нормативними актами, що діють у Державній пожежній охороні та
відповідних відомствах. Підрозділи, що мають виїзну пожежну
техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, який
встановлюється Державною пожежною охороною.
10. Під час гасіння пожежі працівники відомчої пожежної
охорони мають право на безперешкодний доступ до всіх житлових,
виробничих та інших приміщень, а також вжиття будь-яких заходів,
спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та
ліквідації пожежі. Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час
гасіння пожежі, відомча пожежна охорона не відшкодовує.
11. Порядок організації та умови проходження служби,
внутрішній розпорядок, підпорядкованість і відносини в підрозділах
відомчої пожежної охорони визначаються нормативними актами
відомств та Статутом служби Державної пожежної охорони.
12. Начальник служби відомчої пожежної безпеки безпосередньо
підпорядковується керівникові відомства або його першому
заступнику.
Начальник підрозділу відомчої пожежної охорони безпосередньо
підпорядковується керівникові підприємства.
Методичне керівництво та контроль за підрозділами відомчої
пожежної охорони з питань організації служби і підготовки,
пожежно-профілактичної роботи здійснюється службами пожежної
безпеки цих відомств.
13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення відомчої
пожежної охорони провадиться за рахунок відомств і підприємств, де
вона створена.
14. Розміри грошового утримання працівників відомчої пожежної
охорони встановлюються відомствами, де вона створена, і повинні
компенсувати їх фізичні та інтелектуальні затрати, а також
забезпечувати необхідну готовність цих підрозділів до гасіння
пожеж.
15. Особовий склад підрозділів відомчої пожежної охорони, що
несе службу на виробництвах, у цехах (на дільницях) із шкідливими
умовами праці, користується відповідними пільгами нарівні з
працівниками цих виробництв.
16. Працівники відомчої пожежної охорони згідно з Положенням
про порядок і умови обов'язкового особистого страхування
працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд), затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 232
( 232-95-п ), підлягають обов'язковому особистому страхуванню на
випадок загибелі (смерті), поранення ( контузії, травми або
каліцтва), захворювання, одержання під час ліквідації пожежі або
наслідків аварії.
17. Підрозділи відомчої пожежної охорони, що є юридичними
особами, відповідно до укладених договорів з підприємствами та
організаціями, які не належать до сфери управління відомства, де
вони створені, можуть здійснювати технічне обслуговування
первинних засобів пожежогасіння та пожежної техніки, проводити
навчання за пожежно-технічним мінімумом, надавати консультації з
питань пожежної безпеки, виконувати роботу з монтажу і технічного
обслуговування засобів пожежної сигналізації тощо за наявності
спеціального дозволу (ліцензії), що видається в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
18. Забороняється залучати особовий склад підрозділів
відомчої пожежної охорони до виконання завдань, не передбачених
Законом України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) .
19. Штатна чисельність підрозділів відомчої пожежної охорони
розраховується відповідно до покладених на неї завдань, пожежної
небезпеки виробництва та з урахуванням типових штатів, що
затверджуються відповідними відомствами за погодженням з МНС.
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873
( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )
20. На керівні посади та посади , пов'язані з виконанням
функцій з профілактики пожеж та нагляду за виконанням правил
пожежної безпеки, призначаються особи, які мають середню
спеціальну або вищу технічну освіту.
21. Порядок здійснення державного пожежного нагляду та інших
повноважень державної пожежної охорони на об'єктах Міноборони,
МВС, Держспецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,
Адміністрації Держприкордонслужби та ДПтС, на яких створена
відомча пожежна охорона, встановлюється за погодженням між МНС і
відповідними центральними органами виконавчої влади. { Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 873 ( 873-2003-п ) від
04.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 648 ( 648-2007-п ) від
20.04.2007, N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }
22. Контроль за діяльністю відомчої пожежної охорони
здійснюють відомства, керівники підприємств, а також органи
державного пожежного нагляду в установленому порядку. { Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657
( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }вгору