Про Кліматичну програму України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997650
Документ 650-97-п, перша редакція — Прийняття від 28.06.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 червня 1997 р. N 650
Київ
Про Кліматичну програму України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Кліматичну програму України, що додається.
2. Визначити Державний комітет по гідрометеорології органом
управління реалізацією Кліматичної програми України.
3. Міністерству економіки та Міністерству фінансів за
поданням Державного комітету по гідрометеорології починаючи з 1998
року передбачати цільове фінансування реалізації Кліматичної
програми України з державного бюджету, виходячи з реальних
можливостей.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 650

КЛІМАТИЧНА ПРОГРАМА УКРАЇНИ
Кліматична програма України (далі - Програма) розроблена
відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
схваленої Верховною Радою України 15 жовтня 1996 року
( 412/96-ВР ). Клімат є одним з основних природних ресурсів, від якого
залежать умови життя і діяльності людини, напрями і рівень
розвитку економіки. Як природний ресурс клімат може
використовуватися на благо людства. В той же час несприятливі
кліматичні явища завдають значних матеріальних та екологічних
збитків суспільству. Враховуючи те, що клімат є одним з основних
факторів, які формують природне середовище, навіть незначні його
зміни на фоні складної екологічної ситуації в Україні можуть
викликати значні соціально-економічні збитки, якщо не вживати
комплексу заходів до запобігання їм. Проблема коливань та змін клімату набула світового значення.
Коливання клімату є наслідком природних процесів, які
обумовлюються взаємодією між атмосферою, океаном, поверхнею суші
та біотою. Разом з тим на природні коливання клімату впливає
господарська діяльність людини, в першу чергу викиди в атмосферу
парникових газів, головні з яких діоксид вуглецю та метан. За
оцінкою міжурядової групи експертів із змін клімату у разі
збереження існуючих темпів збільшення в атмосфері парникових газів
температура приземного шару атмосфери до кінця майбутнього
століття в середньому для земної кулі може збільшитись на 1-3
градуси. Підвищення середньої глобальної температури приземного шару
атмосфери призведе до значних змін клімату в багатьох регіонах
світу, у тому числі в Україні. Це суттєво вплине на всі сфери
діяльності людини, а також на біологічну різноманітність,
поверхневі та підземні води, земельні ресурси тощо. Визнанням світового значення проблеми антропогенних змін
клімату є те, що 155 країн (у тому числі Україна) підписали в 1992
році Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату, яка була
підготовлена відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН про
охорону глобального клімату в інтересах теперішнього та майбутніх
поколінь людства. Головна мета конвенції - розроблення стратегії
захисту та збереження кліматичної системи, досягнення стабілізації
концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який би
не справляв небезпечного антропогенного впливу на клімат. З метою забезпечення координації міжнародних зусиль,
спрямованих на поліпшення спостережень за кліматом, поглиблення
досліджень можливих його змін, удосконалення систем попередження
про несприятливі та стихійні гідрометеорологічні явища, пов'язані
з коливаннями та змінами клімату, розроблення методології оцінки
соціально-економічних наслідків коливань та змін клімату, надання
рекомендацій щодо стратегії реагування на зміни клімату й
адаптації економіки до нових кліматичних умов, зменшення
негативного впливу змін клімату на здоров'я населення та на стан
екологічної безпеки, а також для інформування громадськості в 1979
році Всесвітньою метеорологічною організацією була створена
Всесвітня кліматична програма. Реалізація Всесвітньої кліматичної
програми у більшості країн світу здійснюється в рамках
національних кліматичних програм.
1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
В Україні основним джерелом отримання інформації про клімат,
його природні коливання та антропогенні зміни є дані системи
гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень
за забрудненням навколишнього природного середовища
Держкомгідромету, за допомогою яких ведуться спостереження за
метеорологічними та гідрологічними процесами, рівнем забруднення
повітря, поверхневих та морських вод. У Держкомгідрометі функціонують відповідні служби , що
займаються збором, обробкою, аналізом та зберіганням даних
спостережень, проведенням наукових досліджень у сфері
гідрометеорології, кліматології та моніторингу навколишнього
природного середовища, забезпеченням органів державної влади і
місцевого самоврядування, Збройних Сил, підприємств, установ,
організацій та населення України гідрометеорологічною інформацією
та прогнозами. Дослідження клімату, чинників і можливих наслідків його
коливань та змін проводяться також в організаціях та установах
Національної академії наук, Міносвіти, Мінекобезпеки. За технологічним рівнем отримання та обробки інформації,
використання знань про клімат, рівнем застосування інформації про
клімат та прогнозів можливих його змін у формуванні планів
соціально-економічного розвитку країни, розроблення стратегії
реагування на можливі екологічні та соціально-економічні наслідки
змін клімату Україна поступається передовим країнам світу.
Відсутність у країні системи спостережень за парниковими газами
негативно впливає на стан виконання нею зобов'язань Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату. Необхідне поглиблення наукових досліджень у галузі
кліматології, прогнозування клімату та впливу діяльності людини на
клімат, оцінки екологічних та соціально-економічних наслідків змін
клімату. Наукові дослідження мають бути скоординовані на
національному рівні з метою більш ефективного використання
фінансових ресурсів, наукового потенціалу країни та виключення
можливого дублювання досліджень в організаціях та установах. Слід більш ефективно використовувати інформацію про клімат у
пріоритетних галузях виробництва: сільському господарстві,
енергетиці, водному господарстві, а також у таких сферах, як
охорона природи та охорона здоров'я. Цього можна досягти лише шляхом проведення ряду
організаційно-технічних заходів і робіт, а також комплексних
наукових досліджень, які б здійснювалися на державному рівні
згідно з єдиною науково обгрунтованою програмою дій.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є створення ефективної системи забезпечення
органів державної влади та місцевого самоврядування, Збройних сил,
підприємств, установ, організацій та населення України
гідрометеорологічною інформацією і прогнозами про можливі
екологічні та соціально-економічні наслідки коливань і змін
клімату. Передбачена Програмою система організаційно-технічних заходів
та робіт, а також комплексні наукові дослідження сприятимуть
ефективному застосуванню знань про клімат і кліматичної інформації
в економіці та життєдіяльності населення України. Програма розроблена як: рамкова програма, що може доповнюватися пакетами розширюючих
або уточнюючих підпрограм та проектів; складова частина Всесвітньої кліматичної програми з метою
інтеграції кліматичних досліджень в Україні у світову діяльність з
проблем клімату. Досягнення мети Програми передбачається шляхом проведення
заходів і робіт, що згруповані у розділах 5 і 6 "Перелік
організаційно-технічних заходів та робіт", "Наукові дослідження
клімату України". У перший із зазначених розділів включені дві групи заходів і
робіт, а саме: моніторинг клімату України; використання інформації про клімат, розроблення рекомендацій
щодо стратегії реагування на можливі зміни клімату та їх вплив на
природу й економіку України. Заходи і роботи з моніторингу клімату України передбачають: розвиток і вдосконалення системи спостережень за кліматом,
геліогеофізичних спостережень, створення в Україні системи
моніторингу вмісту клімато-активних домішок в атмосфері (парникові
гази, аерозолі); впровадження технологій дистанційного отримання даних для
визначення кліматичних характеристик, у тому числі на основі
матеріалів космічних зйомок; розвиток системи збору, обробки та архівації даних
спостережень для формування на постійній основі інформаційних баз
кліматичних, геліогеофізичних даних та даних про джерела та емісію
парникових газів, створення нормативної бази проведення
кліматичних та геліогеофізичних спостережень. Заходи і роботи, пов'язані з використанням інформації про
клімат, розробленням рекомендацій щодо стратегії реагування на
можливі зміни клімату та їх вплив на природу й економіку України
передбачають: узагальнення інформації окремих споживачів про попит на
кліматичні та геліогеофізичні дані; розроблення методів використання інформації про клімат під
час обслуговування споживачів відповідно до їх вимог; створення та забезпечення функціонування автоматизованої
інформаційно-довідкової системи, призначеної для інформування
споживачів про клімат, чинники та можливі наслідки його коливань
та змін; оцінку можливих екологічних і соціально-економічних збитків
внаслідок коливань і змін клімату; розроблення рекомендацій для органів державної влади,
підприємств, установ і організацій щодо заходів, спрямованих на
зменшення негативних наслідків змін клімату; діяльність з виконання зобов'язань України щодо Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату в частині спостережень за
кліматичною системою, прогнозування змін клімату, розроблення
рекомендацій щодо стратегії реагування на зміни клімату; популяризацію знань про клімат серед громадськості. До розділу "Наукові дослідження клімату України" включені
заходи, які передбачають: наукове обгрунтування принципів побудови та функціонування
системи кліматичних і геліогеофізичних спостережень та моніторингу
кліматоутворюючих газів в Україні; дослідження фізичних процесів в атмосфері, що формують клімат
України; оцінку сучасних змін клімату в Україні на основі аналізу
даних інструментальних спостережень та історичних даних; кількісну оцінку чутливості клімату до природних та
антропогенних впливів, дослідження глобальних та регіональних
аспектів змін клімату; розроблення чисельних моделей регіонального клімату,
сценаріїв можливих змін та прогнозування клімату на території
України; розроблення методології оцінки екологічних та
соціально-економічних наслідків змін клімату. Наукові дослідження будуть координуватися з відповідними
дослідженнями, що проводяться в рамках Всесвітньої кліматичної
програми.
3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма розрахована на 1998-2002 роки і має бути реалізована
шляхом проведення ряду організаційно-технічних заходів і робіт, а
також наукових досліджень. Держкомгідромет як замовник та орган управління реалізацією
Програми укладає договори з виконавцями окремих проектів на
проведення робіт, передбачених Програмою, затверджує технічні
завдання, терміни виконання і обсяги фінансування робіт, приймає
завершені роботи. До участі в Програмі залучаються міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та
організації, споживачі інформації про клімат, а також
науково-дослідні організації та навчальні заклади, які проводять
дослідження з питань клімату та інших дисциплін. Реалізація програми здійснюється в тісній взаємодії з
Всесвітньою кліматичною програмою, іншими національними,
державними та міжнародними програмами, пов'язаними з
гідрометеорологією, вивченням природних ресурсів, охороною
природи. Фінансування Програми передбачається за рахунок державного
бюджету. Орієнтовно для виконання Програми необхідно 8669 тис.гривень
(за цінами на кінець 1996 року), з яких: 7247 тис.гривень - цільове бюджетне фінансування; 960 тис.гривень - кошти для здійснення заходів, включених до
Державної програми науково-технічного переоснащення системи
гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень
за забрудненням навколишнього природного середовища (далі -
програма "Метеорологія"); 405 тис. гривень - кошти для здійснення заходів, включених до
Державної космічної програми; 57 тис. гривень - кошти для здійснення заходів, включених до
Комплексної програми протипаводкових заходів. Із зазначеного загального обсягу фінансування Програми 6414
тис.гривень передбачається на проведення організаційнотехнічних
заходів і робіт (з них 3050 тис.гривень - капітальні вкладення на
придбання техніки та обладнання), 2255 тис.гривень - на проведення
наукових досліджень клімату України. Фінансування заходів, передбачених Програмою на 1998 рік,
потребує 2033 тис.гривень, з яких 1453 тис.гривень - на проведення
організаційно-технічних заходів і робіт, включаючи 705 тис.гривень
капітальних вкладень на придбання, монтаж і освоєння техніки та
обладнання, 580 тис.гривень на проведення наукових досліджень. Для виконання Програми в повному обсязі можливе залучення
коштів з інших джерел відповідно до законодавства.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми дасть змогу: створити в Україні ефективну систему моніторингу та
прогнозування клімату, яка відповідає потребам держави і вимогам
Всесвітньої кліматичної програми; розробити рекомендації щодо оцінки можливих екологічних та
соціально-економічних наслідків змін регіонального клімату в
Україні з метою адаптації економіки країни до нових кліматичних
умов; удосконалити використання та охорону природних ресурсів
України, які залежать від кліматичних умов; зменшити збитки від несприятливих і стихійних
гідрометеорологічних явищ, зумовлених коливаннями і зміною
регіонального клімату України; внести значний вклад у розвиток фундаментальних і прикладних
досліджень клімату в Україні, що сприятиме зростанню міжнародного
авторитету української науки; створити передумови для забезпечення виконання Україною
міжнародних зобов'язань щодо Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату.
5. ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ТА РОБІТ
МОНІТОРИНГ КЛІМАТУ УКРАЇНИ

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування заходу,|Виконавці |Орієнтовна | Термін |Примітка роботи | | вартість |виконання| | | робіт, | | | |тис.гривень | | | |————————————| | | |на1998| на | | | | рік |весь | | | | |пері-| | | | |од | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Розвиток та вдоско-
налення системи клі-
матичних і геліогео-
фізичних спостере-
жень: оптимізація сис- Держкомгідро- 118 517 1998- передба-
теми моніторингу мет 2002 чається
клімату України, часткове
розширення програми фінансу-
гідрометеорологічних вання за
спостережень, осна- рахунок
щення кліматичних програми
станцій новими тех- "Метео-
нічними засобами ви- рологія"
мірювань
розвиток системи Держкомгідро- 80 360 1998- геліогеофізичного мет 2001
моніторингу: спосте- МОЗ
реження за атмосфер-
ною електрикою, озо-
новим шаром, природ-
ною радіоактивністю,
ультрафіолетовим
випромінюванням
організація стан- Держкомгідро- 90 445 1998- цій комплексного фо- мет 2002
нового моніторингу Мінекобезпе-
природного середови- ки
ща
удосконалення Держкомгідро- 109 471 -"- передба-
системи спостережень мет чається
за несприятливими та часткове
стихійними гідроме- фінансу-
теорологічними яви- вання за
щами, пов'язаними з рахунок
коливаннями та змі- програми
ною регіонального "Метео-
клімату рологія"
та Комп-
лексної
програ-
ми про-
типавод-
кових
заходів
впровадження за- Держкомгідро- 229 827 1998- передба-
собів та технологій мет 2002 чається
дистанційного отри- НКАУ часткове
мання інформації для фінансу-
визначення кліматич- вання за
них характеристик, у рахунок
тому числі із засто- програми
суванням штучних су- "Метео-
путників Землі: рологія"
"Січ", "NOAA", та Дер-
"METEOSAT", "Мете- жавної
ор", "Ресурс" косміч-
ної про-
грами
створення в Укра- Держкомгідро- 187 548 передба-
їні системи моніто- мет чається
рингу вмісту парни- часткове
кових газів в атмос- фінансу-
фері на базі мережі вання за
спостережень Держ- рахунок
комгідромету. Осна- програми
щення станцій сучас- "Метео-
ними приладами та рологія"
обладнанням. Удоско-
налення системи збо-
ру, обробки і збері-
гання даних для фор-
мування інформацій-
них баз кліматичних
та геліогеофізичних
даних. Створення ав-
томатизованих систем
управління даними на
основі сучасних
комп'ютерних і теле-
комунікаційних тех-
нологій:
створення та Держкомгідро- - 496 1999- передба-
програмнотехнічне мет 2001 чається
оснащення регіональ- НКАУ часткове
них центрів збору й фінансу-
обробки кліматичної вання за
та геліогеофізичної рахунок
інформації програми
"Метео-
рологія"
та Комп-
лексної
програ-
ми про-
типавод-
кових
заходів
і Дер-
жавної
косміч-
ної про-
грами
програмно-техніч- Держкомгідро- 45 90 1998- не оснащення галузе- мет 1999
вого державного гід-
рометеорологічного
архіву
впровадження Держкомгідро- 20 35 1998- комп'ютерної системи мет 1999
управління кліматич-
ними даними (КЛІКОМ)
інтеграція систе- Держкомгідро- - 90 2001 ми збору, обробки і мет 2002
зберігання даних в Мінекобезпеки
систему екологічного
моніторингу України
(СЕМ "Україна") Нор-
мативне забезпечення
спостережень за клі-
матичними і геліоге-
офізичними характе-
ристиками та вмістом
в атмосфері парнико-
вих газів:
розроблення нор- Держкомгідро- 32 134 1998- передба-
мативної документа- мет 2001 чається
ції із стандартиза- Технічний ко- часткове
ції в галузі гідро- мітет із ста- фінансу-
метеорології ндартизації- вання за
109 рахунок
Держстандарт програми
"Метео-
рологія"
розроблення мето- -"- 30 125 -"- -"- дик повірок засобів
вимірювальної техні-
ки
розроблення та -"- 29 120 -"- -"- удосконалення мето-
дик вимірювання —————————————————————————————————————————————————————————————————— Всього 970 4313

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КЛІМАТ, РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЩОДО СТРАТЕГІЇ РЕАГУВАННЯ НА ВПЛИВ МОЖЛИВИХ
ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРИРОДУ Й ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування заходу,|Виконавці |Орієнтовна | Термін |Примітка роботи | | вартість |виконання| | |робіт, | | | |тис.гривень | | | |—————————————| | | |на 1998| на | | | | рік | весь| | | | |пері-| | | | | од | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Аналіз, узагальнення Держкомгід- 35 105 1998-
і систематизація ромет, мі- 2000
потреб органів ністерства,
державної влади та інші цент-
органів місцевого ральні ор-
самоврядування, гани вико-
підприємств, установ навчої вла-
і організацій, ди -спожи-
населення в вачі інфор-
гідрометеорологічній мації
інформації та
кліматичних
прогнозах
Удосконалення -"- 100 260 1998-
методів і форм 1999
надання інформації
та знань про клімат
споживачам у різних
соціально-економічн-
их сферах
Створення Держкомгід- 180 524 1998- передба-
інформаційно - ромет, Мі- 2000 чається
довідкової системи некобезпе- часткове
забезпечення ки, НКАУ фінансу-
споживачів у різних вання за
соціальноекономічних рахунок
сферах інформацією і програми
знаннями про клімат, "Метео-
даними про джерела рологія"
та емісію парникових та Дер-
газів жавної
косміч-
ної про-
грами Підготовка Держкомгід- - 370 2000-
рекомендацій для ромет, Мі- 2001
органів державної некономіки,
влади, органів Мінекобез-
місцевого пеки, Мі-
самоврядування, носвіти,
підприємств, установ Національна
і організацій щодо академія
стратегії реагування наук
та здійснення
адаптаційних
заходів, спрямованих
на зменшення
негативних наслідків
зміни регіонального
клімату України
Діяльність щодо
виконання Україною
зобов'язань Рамкової
конвенції ООН про
зміну клімату:
проведення Мінекобез- 40 200 1998- інвентаризації пеки 2001
джерел та підготовка
кадастру парникових
газів в Україні
підготовка Мінекобез- 13 67 1998- національних пеки, Держ- 2002
доповідей про комгідромет
виконання
зобов'язань Рамкової
конвенції ООН про
зміну клімату
Популяризація знань
про клімат:
підготовка та Держкомгід- 85 425 -"- видання кліматичних ромет, Мі-
бюлетенів, носвіти
науковопопулярної
літератури
популяризація Держкомгід- 30 150 -"- знань про клімат ромет, Мі-
серед громадськості некобезпе-
через засоби масової ки, Мінос-
інформації, віти, МОЗ,
проведення лекцій та Національна
семінарів академія
наук —————————————————————————————————————————————————————————————————— Всього 483 2101
Разом за розділом 1453 6414

6. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІМАТУ УКРАЇНИ

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Науково-дослідні |Виконавці | Орієнтовна | Термін |Примі- | |вартість робіт,|виконання|тка | | тис.гривень | | | |———————————————| | | |на 1998|на весь| | | |рік |період | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Розробити наукові Український 55 175 1998-
засади побудови і науководос- 2000
функціонування сис- лідний гід-
теми моніторингу рометеороло-
клімату України та гічний інс-
подати обгрунтовані титут Держ-
пропозиції щодо роз- комгідромету
ташування репрезен- (УкрНДГМІ)
тативних кліматичних
станцій
Дослідити режим клі- УкрНДГМІ, 100 310 1998-
мату України та фак- Центральна 2001
тори глобального і геофізична
регіонального масш- обсерваторія
табів, які зумовлю- Держкомгід-
ють його особливос- ромету
ті, в тому числі (ЦГО),
глобальну мінливість Одеський
кліматичної системи гідрометео-
"Океанатмосфера", рологічний
атмосферну циркуля- інститут Мі-
цію над Європою носвіти (ОГ-
МІ), Морсь-
кий гідрофі-
зичний інс-
титут Націо-
нальної ака-
демії наук
(МГІ), Інс-
титут геог-
рафії Націо-
нальної ака-
демії наук
(ІГ) Підготувати "Кадастр УкрНДГМІ - 135 1998-
клімату України", 2001
"Атлас стихійних ме-
теорологічних явищ в
Україні"
Провести аналіз тен- УкрНДГМІ, 80 280 1998-
денцій (трендів) ЦГО, Київсь- 2001
змін клімату України кий націо-
за основними метео- нальний уні-
рологічними характе- верситет
ристиками (середнь- імені Тараса
омісячна, мінімальна Шевченка,
та максимальна тем- Одеський
пература повітря, університет,
опади, хмарність, ОГМІ, МГІ,
сонячна радіація, ІГ
характеристики сні-
гового покриву, гід-
рологічні та агроме-
теорологічні харак-
теристики)
Вивчити довготермі- УкрНДГМІ, - 135 1999-
нові зміни клімату в МГІ, ОГМІ 2001
окремих фізикогеог-
рафічних регіонах
України, оцінити їх
просторово-часові
масштаби з виділен-
ням впливу на ці
зміни антропогенної
складової
Розробити рекоменда- УкрНДГМІ, 50 100 1998-
ції щодо кількості ЦГО 2000
та розміщення стан-
цій моніторингу ос-
новних кліматоутво-
рюючих газів в Укра-
їні
Провести аналіз УкрНДГМІ 50 150 1998-
та виявити тенденції 2001
зміни вмісту в ат-
мосфері парникових
газів та аерозолів
Розробити сценарії УкрНДГМІ, - 175 1999-
та підготувати прог- Київський 2001
ноз змін регіональ- національний
ного клімату в Укра- університет
їні до 2050 року з імені Тараса
урахуванням палеок- Шевченка,
ліматичних реконс- МГІ, ІГ
трукцій
Розробити методику УкрНДГМІ, 75 295 1998-
оцінки впливу коли- ІГ, Укра- 2001
вань і можливих змін їнський го-
клімату на екологіч- ловний
ний стан природного орендний
середовища, геосис- проект-
теми, режим поверх- но-розвіду-
невих вод, гідроме- вальний інс-
теорологічний та титут "Укр-
гідрохімічний режим водпроект"
Чорного і Азовського Держводгоспу
морів, агрометеоро- (Укрводпро-
логічні фактори та ект), Укра-
умови їнський нау-
ково-дослід-
ний інститут
водогоспо-
дарських і
екологічних
проблем, Ук-
раїнський
науковий
центр еколо-
гії моря Мі-
некобезпеки
(УкрНЦЕМ) Дослідити вплив змін УкрНДГМІ, 170 500 1998-
клімату на стан і МГІ, ІГ, 2000
розвиток окремих га- Укрводпро-
лузей економіки Ук- ект, Київсь-
раїни і розробити кий націо-
науково-обгрунтовані нальний уні-
рекомендації щодо верситет
стратегії реагування імені Тараса
на зміни клімату Шевченка,
господарського комп- Український
лексу: сільськогос- науково-дос-
подарського вироб- лідний інс-
ництва, транспорту, титут еколо-
енергетики гічних проб-
лем Мінеко-
безпеки,
УкрНЦЕМ, На-
уково-дос-
лідний інс-
титут тепло-
енергетики
Міненерго —————————————————————————————————————————————————————————————————— Всього 580 2255
Разом за Програмою 2033 8669вгору