Документ 647-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.03.2017, підстава - 130-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2010 р. N 647
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 130 ( 130-2017-п ) від 01.03.2017 }
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для часткової
компенсації вартості складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011
N 508 ( 508-2012-п ) від 31.05.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, що
додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. N 647
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для часткової компенсації вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
{ У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної політики
та продовольства" у всіх відмінках замінено словом
"Мінагрополітики" згідно з Постановою КМ N 508
( 508-2012-п ) від 31.05.2012 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації
сільськогосподарським товаровиробникам, включаючи навчально- і
науково-дослідні господарства вищих аграрних навчальних закладів
(крім бюджетних установ) (далі - сільськогосподарські
товаровиробники), вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва, закупленої у поточному році (далі -
бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління
агропромислового розвитку обласних і Управління агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
2. Часткова компенсація надається на безповоротній основі і
встановлюється у розмірі 30 відсотків вартості складної
сільськогосподарської техніки (далі - техніка) вітчизняного
виробництва без урахування сум податку на додану вартість згідно з
переліком ( z1056-12 ), затвердженим Мінагрополітики. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 508
( 508-2012-п ) від 31.05.2012 }
3. Мінагрополітики для здійснення часткової компенсації
вартості техніки вітчизняного виробництва (далі - часткова
компенсація) утворює комісію з питань розподілу коштів, що
спрямовуються на часткову компенсацію вартості техніки
вітчизняного виробництва, та затверджує Положення про неї.
4. Часткова компенсація здійснюється на конкурсних засадах.
З метою організації і проведення конкурсу розпорядники
бюджетних коштів утворюють конкурсні комісії. Склад комісій та
положення про них затверджуються відповідними розпорядниками
бюджетних коштів. { Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Конкурсна комісія визначає та затверджує умови і строки
проведення конкурсів та оприлюднює їх у друкованих засобах масової
інформації.
5. Для участі у конкурсі сільськогосподарські товаровиробники
подають до конкурсної комісії такі документи:
1) заявку (у двох примірниках), зразок якої затверджує
Мінагрополітики;
2) довідку банку про відкритий поточний рахунок
сільськогосподарського товаровиробника;
3) завірені в установленому порядку копії:
довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій;
бухгалтерської звітності станом на 1 січня поточного року
(новостворені підприємства - за останній звітний період);
довідки про наявність техніки та навантаження на одиницю
техніки; { Абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 в редакції
Постанови КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
документів, що підтверджують придбання зазначеної техніки;
довідки регіонального відділення Українського державного
фонду підтримки фермерських господарств про те, що
сільськогосподарському товаровиробнику не надавалася на одиницю
техніки, на яку подаються зазначені у цьому пункті документи до
конкурсної комісії, у поточному році фінансова підтримка на
безповоротній основі у розмірі до 30 відсотків для компенсації
витрат, пов'язаних з придбанням техніки вітчизняного виробництва
(для фермерських господарств); { Абзац шостий підпункту 3 пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п )
від 07.02.2011 }
довідки про відсутність (наявність) заборгованості понад
півроку з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів), виданої відповідними органами державної
податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
У разі коли сільськогосподарський товаровиробник відчужує
техніку вітчизняного виробництва, компенсацію за яку він отримав
до закінчення трирічного строку її експлуатації, отримані на
безповоротній основі кошти повертаються до державного бюджету.
6. Часткова компенсація не виплачується сільськогосподарським
товаровиробникам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство.
7. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:
відсутність простроченої заборгованості за іноземними
кредитами під державні гарантії для закупівлі техніки іноземного
виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам, та
за користування технікою вітчизняного виробництва, отриманою на
умовах фінансового лізингу, за минулі роки;
рівень забезпеченості сільськогосподарського товаровиробника
технікою. { Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
8. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають
щомісяця до 10 числа Мінагрополітики за формою, затвердженою
зазначеним Міністерством, реєстр сільськогосподарських
товаровиробників, які претендують на надання часткової
компенсації.
9. Комісія, утворена Мінагрополітики, розглядає протягом 10
днів після виділення бюджетних коштів, реєстри, подані
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, проводить розподіл
коштів між регіонами за критеріями, визначеними Мінагрополітики,
та інформує про це протягом п'яти днів таких розпорядників
бюджетних коштів.
10. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.

11. { Абзац перший пункту 11 виключено на підставі Постанови
КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня на підставі
рішення комісії, утвореної Мінагрополітики, подають до головних
управлінь Державної казначейської служби реєстр
сільськогосподарських товаровиробників і платіжні доручення на
виплату часткової компенсації шляхом перерахування коштів на
поточні рахунки та здійснюють відповідні видатки шляхом
перерахування часткової компенсації на відкритий у банку поточний
рахунок сільськогосподарського товаровиробника. { Абзац другий
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
12. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають до
20 числа Мінагрополітики звіт про виплату часткової компенсації за
затвердженою ним формою. { Абзац перший пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від
07.02.2011 }
Мінагрополітики щокварталу до 25 числа наступного місяця та в
місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну
звіт про кількість закупленої техніки, її вартість та кількість
сільськогосподарських товаровиробників, які отримали компенсацію
за придбану техніку. { Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови
КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
13. Складення та подання звітності про використання бюджетних
коштів здійснюються в установленому законодавством порядку. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }вгору