Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ
Указ Президента України; Положення від 13.08.2014644/2014
Документ 644/2014, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.09.2018, підстава - 281/2018

Указ
Президента України

Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ

{Назва Указу в редакції Указу Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 947/2014 від 22.12.2014
№ 22/2015 від 19.01.2015
№ 267/2015 від 13.05.2015
№ 310/2015 від 03.06.2015
№ 471/2016 від 24.10.2016
№ 281/2018 від 13.09.2018}

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Національну раду реформ;

{Абзац третій статті 1 виключено на підставі Указу Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

Положення про Виконавчий комітет реформ.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 серпня 2014 року
№ 644/2014

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 серпня 2014 року № 644/2014

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду реформ

1. Національна рада реформ є спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Метою діяльності Національної ради реформ є забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні, налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення реформ із залученням до співпраці з цих питань міжнародної спільноти, впровадження системного підходу до стратегічного планування, узгодження позицій та моніторингу реалізації реформ щодо забезпечення сталого розвитку України як передумови зростання добробуту її населення, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.

2. Національна рада реформ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради реформ є:

визначення напрямів та пріоритетів реформ, спрямованих на впровадження Стратегії сталого розвитку України, реалізацію національних інтересів та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, вироблення єдиної, узгодженої державної політики, напрацювання стратегії та механізмів впровадження реформ;

забезпечення досягнення консенсусу у питаннях впровадження реформ між Президентом України, органами державної влади та громадянським суспільством;

сприяння скоординованій реалізації реформ, забезпечення моніторингу ефективності їх реалізації;

узгодження позицій щодо ресурсної підтримки процесів розроблення і впровадження реформ;

визначення пріоритетів нормативного та розпорядчого забезпечення практичної реалізації реформ;

розгляд пропозицій щодо планування реформ.

4. Національна рада реформ має право:

створювати робочі групи, комітети, цільові експертні команди для розроблення та впровадження напрямів реформ, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах, комітетах, командах посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, інших організацій, вітчизняних та іноземних учених і фахівців;

вносити Президентові України пропозиції про утворення, реорганізацію та ліквідацію інших допоміжних органів і служб для впровадження реформ;

запитувати та одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, інших організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Національну раду реформ завдань;

запрошувати на засідання Національної ради реформ голову Міжнародної дорадчої ради, співголів Виконавчого комітету реформ, керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів та залучати їх до обговорення питань Національною радою реформ;

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 267/2015 від 13.05.2015, № 471/2016 від 24.10.2016}

надавати Виконавчому комітету реформ доручення з питань, пов'язаних із діяльністю Національної ради реформ.

5. Національна рада реформ у процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, зокрема з Міжнародною дорадчою радою, Виконавчим комітетом реформ, розглядає підготовлені ними висновки, пропозиції, рекомендації, матеріали.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 267/2015 від 13.05.2015, № 471/2016 від 24.10.2016}

Національна рада реформ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, Радою національної безпеки і оборони України, громадськими об'єднаннями.

6. Національна рада реформ утворюється у складі Голови та інших членів Національної ради реформ, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 310/2015 від 03.06.2015, № 281/2018 від 13.09.2018}

Головою Національної ради реформ є Президент України.

До складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр-міністром України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також за згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, керівники депутатських фракцій, які сформували коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України, чотири представники від громадських об'єднань.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 267/2015 від 13.05.2015; в редакції Указу Президента № 471/2016 від 24.10.2016}

Склад Національної ради реформ формується з числа членів, які беруть участь в її роботі з усіх питань, та членів, які запрошуються для розгляду окремих питань.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 947/2014 від 22.12.2014}

Персональний склад Національної ради реформ затверджує Президент України.

7. Організаційною формою роботи Національної ради реформ є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше шести разів на рік, і скликаються секретарем Національної ради реформ за дорученням Голови Національної ради реформ.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Указу Президента № 471/2016 від 24.10.2016}

Засідання Національної ради реформ є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Засідання Національної ради реформ є відкритими. Голова Національної ради реформ у разі необхідності може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

8. Рішення Національної ради реформ приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Національної ради реформ за умови підтримки рішення Головою Національної ради реформ - Президентом України, а також членами Національної ради реформ - Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України.

За результатами засідання Національної ради реформ може оформлятися протокол, який підписує секретар Національної ради реформ.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Указу Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

Рішення Національної ради реформ в разі потреби реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів або взяття відповідними членами Національної ради реформ публічних зобов'язань реалізувати право законодавчої ініціативи, право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України, ініціювати прийняття актів Національного банку України, що оформлюються публічними угодами таких членів Національної ради реформ.

9. Діяльність Національної ради реформ є відкритою і гласною.

Відкритість діяльності Національної ради реформ забезпечується шляхом створення умов для присутності на її засіданнях представників засобів масової інформації (крім випадків проведення закритого засідання), гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Національної ради реформ, проекти рішень та прийняті рішення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Національна рада реформ систематично інформує громадськість про свою діяльність.

10. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради реформ здійснюється Виконавчим комітетом реформ, організаційно-технічне та інше забезпечення - Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІН


{Положення про Дорадчу раду реформ втратило чинність на підставі Указу Президента № 267/2015 від 13.05.2015}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 серпня 2014 року № 644/2014

ПОЛОЖЕННЯ
про Виконавчий комітет реформ

1. Виконавчий комітет реформ (далі - Комітет) є допоміжним органом при Президентові України, основними завданнями якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради реформ;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

забезпечує підготовку та узгодження проектів порядків денних засідань Національної ради реформ, підготовку проектів рішень Національної ради реформ;

{Абзац третій пункту 3 в редакції Указу Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

розробляє критерії та показники оцінки досягнення цілей реформ, здійснює моніторинг упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ;

за результатами здійснюваного моніторингу вживає заходів щодо забезпечення своєчасного, у повному обсязі виконання рішень Національної ради реформ, подає Національній раді реформ інформацію, документи та матеріали щодо виконання її рішень, інформацію про хід реформ і пропозиції щодо коригування напрямів, пріоритетів, стратегії та механізмів упровадження реформ;

готує та подає на розгляд Національній раді реформ проект Стратегії сталого розвитку України, пропозиції щодо планування реформ, виходячи зі стратегічних інтересів держави у правовій, економічній, соціальній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній та інших сферах, а також висновки, пропозиції, матеріали щодо інноваційних проектів, проектів реформ;

забезпечує інформування громадськості та міжнародної спільноти про стан розроблення, реалізації та зміст здійснюваних реформ;

подає на розгляд Президента України пропозиції щодо утворення та ліквідації інших допоміжних органів і служб з питань забезпечення впровадження в Україні реформ, бере участь у підготовці та опрацюванні проектів положень про такі допоміжні органи і служби, пропозицій щодо формування їх складу;

виконує інші функції відповідно до актів і доручень Президента України, рішень та доручень Національної ради реформ.

4. Комітет має право:

утворювати цільові команди для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, моніторингу досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ та заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників таких цільових команд;

запрошувати на засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів та залучати їх до обговорення Комітетом питань;

запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комітет завдань;

ініціювати проведення громадських обговорень проектів реформ, організовувати вивчення громадської думки щодо питань, які опрацьовуються Комітетом, забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації роботи Комітету;

організовувати проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, круглих столів, нарад із питань упровадження реформ.

5. Комітет у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями.

6. Комітет утворюється у складі співголів, якими є: Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, - за посадою, один із членів Кабінету Міністрів України - за погодженням із Прем'єр-міністром України, а також голова одного з комітетів Верховної Ради України (за згодою). Співголів Комітету призначає Президент України.

Співголови Комітету беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах.

{Пункт 6 в редакції Указу Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

7. Співголови Комітету:

скликають у встановленому порядку засідання Національної ради реформ;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

забезпечують за рішенням Комітету за окремими напрямами реформ виконання завдань, покладених на Комітет, ініціюють проведення засідань Комітету та почергово головують на них;

за рішенням Комітету представляють Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями, у тому числі міжнародними та іноземними, підписують відповідні документи (листи, звернення, меморандуми тощо);

ініціюють за окремими напрямами реформ розгляд на засіданнях Національної ради реформ питань, що віднесені до їх відання;

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

розробляють пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ, Комітету, розглядають такі пропозиції на засіданні Комітету та за рішенням Комітету подають їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України;

{Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

{Абзац сьомий пункту 7 виключено на підставі Указу Президента № 267/2015 від 13.05.2015}

вносять пропозиції щодо утворення цільових команд для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, моніторингу досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ і щодо призначення керівників таких цільових команд;

за рішенням Комітету формують персональний склад цільових команд для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, моніторингу досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ.

{Пункт 7 в редакції Указу Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

{Пункт 8 виключено на підставі Указу Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

9. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на тиждень, і скликаються одним із співголів Комітету.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні всі співголови Комітету.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

10. Рішення Комітету вважається прийнятим, якщо його підтримали всі співголови Комітету.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписують співголови Комітету.

{Пункт 10 в редакції Указу Президента № 22/2015 від 19.01.2015}

11. Комітет діє на засадах відкритості та прозорості його роботи, які забезпечуються шляхом розміщення інформації про діяльність Комітету, проекти рішень та прийняті ним рішення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

12. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

13. Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІНвгору