Документ 643_131, чинний, поточна редакція — Підписання від 03.09.1993

               Угода 
між Україною та Російською Федерацією
про порядок здійснення гарантійного та авторського
нагляду за експлуатацією стратегічних ракетних
комплексів Стратегічних Сил, розташованих
на їхніх територіях
(укр/рос)

Дата підписання: 03.09.1993 Дата набуття чинності: 03.09.1993
Україна та Російська Федерація, які надалі іменуються
Сторонами,
керуючись необхідністю забезпечення ядерної та екологічної
безпеки, виключення несанкціонованого застосування ядерної зброї
та підтримання в належному технічному стані стратегічних ракетних
комплексів Стратегічних Сил (РК СС), розташованих на їхніх
територіях,
домовилися про таке:
Стаття 1
Роботи по гарантійному та авторському нагляду за
експлуатацією стратегічних РК СС, розташованих на територіях
Сторін, проводяться спеціалістами підприємств-розробників та
виробників цих комплексів, а також систем та агрегатів, що входять
до них, незалежно від того, на території якої Сторони вони
розміщені.
Стаття 2
Підприємства Сторін, що проводять роботи по гарантійному та
авторському нагляду відповідно до цієї Угоди, керуються
законодавством Сторін, а також такими документами:
Основні умови поставки продукції для воєнних організацій;
Положення про гарантійний нагляд за технічним станом
комплексів типу "ОС";
Положення про гарантійний нагляд за технічним станом
комплексів типу 15П645 (для комплексу 15П158);
Положення про гарантійний нагляд за технічним станом
комплексів типу 15П961;
Положення про гарантійний нагляд за технічним станом
комплексів типу "Р";
Положення про розробку бюлетенів, забезпечення документацією,
матеріальною частиною, планування та проведення доробок у
військах;
ГОСТ В15.704-83. Авторський нагляд в процесі експлуатації.
Основні положення;
ГОСТ В15.703-78. Порядок пред'явлення та задоволення
рекламацій;
Положення про види, порядок та організацію робіт по
гарантійному нагляду за комплексами типу "Р" на об'єктах ВМФ;
Положення про поставку продукції виробничо-технічного
призначення;
ГОСТ В22.027-82. Комплекси ракетно-стратегічні і космічні.
Порядок рекламаційної роботи на підприємствах промисловості;
Положення про участь представників промисловості в роботах на
об'єктах РВ.
Стаття 3
Функції, що виконувалися раніше міністерствами загального
машинобудування та оборонної промисловості СРСР в частині, що
стосується гарантійного та авторського нагляду, покладаються:
для України - на Міністерство машинобудування
воєнно-промислового комплексу та
конверсії;
для Російської Федерації - на Комітет з оборонних галузей
промисловості
Стаття 4
Обсяг робіт і затрат по гарантійному та авторському нагляду
за експлуатацією стратегічних РК СС визначаються планом
гарантійного та авторського нагляду, що розробляється Комітетом
Російської Федерації з оборонних галузей промисловості на підставі
вихідних даних РВСН, ВМФ і головних підприємств-розробників, та
узгоджуються з Міністерством оборони та Міністерством
машинобудування воєнно-промислового комплексу і конверсії України
для стратегічних РК СС, розташованих на її території.
Фінансування робіт по гарантійному та авторському нагляду за
стратегічними РК СС здійснює Командування РВСН, яке отримує від
Сторін на ці цілі кошти в обсягах, визначених узгодженим планом
робіт по гарантійному та авторському нагляду.
Перерахування Сторонами коштів за виконання робіт
здійснюється відповідно до встановленого ними порядку.
Індексування виділених коштів здійснюється щоквартально з
урахуванням реального рівня інфляції.
Командування РВСН та ВМФ укладають договори з головними
підприємствами-розробниками та виробниками на проведення робіт по
гарантійному та авторському нагляду за експлуатацією РК СС з
урахуванням забезпечення фінансування утримання стендової бази та
інженерно-технічних працівників на підприємствах промисловості, що
забезпечують виконання цих робіт.
Стаття 5
Доступ до об'єктів робіт по гарантійному та авторському
нагляду забезпечується за узгодженням з Міністерством оборони
Сторони, на території якої розташовані ці об'єкти. Сторони
зобов'язуються забезпечувати безперешкодне ввезення/вивезення на
територію Сторін обладнання та матеріалів, необхідних для
проведення цих робіт.
Стаття 6
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання та
залишається в силі до моменту закінчення експлуатації стратегічних
РК СС.
Вчинено в м. ______________ 3.09.1993 року в двох
примірниках, кожний українською та російською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Україну За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
Соглашение
между Российской Федерацией и Украиной
о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора
за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов
стратегических сил, расположенных на их территориях
(Ялта, 3 сентября 1993 года)

Российская Федерация и Украина, именуемые далее Сторонами, руководствуясь необходимостью обеспечения ядерной и
экологической безопасности, исключения несанкционированного
применения ядерного оружия и поддержания в надлежащем техническом
состоянии стратегических ракетных комплексов Стратегических Сил
(РК СС), расположенных на их территориях, согласились о следующем:
Статья 1
Работы по гарантийному и авторскому надзору за эксплуатацией
стратегических РК СС, расположенных на территориях Сторон,
проводятся специалистами предприятий-разработчиков и изготовителей
этих комплексов, а также входящих в них систем и агрегатов,
независимо от того, на территории какой Стороны они размещены.
Статья 2
Предприятия Сторон, производящие работы по гарантийному и
авторскому надзору в соответствии с настоящим Соглашением,
руководствуются законодательством Сторон, а также следующими
документами: Основные условия поставки продукции для военных организаций; Положение о гарантийном надзоре за техническим состоянием
комплексов типа "ОС"; Положение о гарантийном надзоре за техническим состоянием
комплексов типа 15П645 ( для комплекса 15П158); Положение о гарантийном надзоре за техническим состоянием
комплексов типа 15П961; Положение о гарантийном надзоре за техническим состоянием
комплексов типа "Р"; Положение о разработке бюллетеней, обеспечении документацией,
материальной частью, планировании и проведении доработок в
войсках; ГОСТ В15.704-83. Авторский надзор в процессе эксплуатации.
Основные положения; ГОСТ В15.703-78. Порядок предъявления и удовлетворения
рекламаций; Положение о видах, порядке и организации работ по
гарантийному надзору за комплексами типа "Р" на объектах ВМФ; Положение о поставке продукции производственно-технического
назначения; ГОСТ В22.027-82. Комплексы ракетно-стратегические и
космические. Порядок рекламационной работы на предприятиях
промышленности; Положение об участии представителей промышленности в работах
на объектах РВ.
Статья 3
Функции, выполняемые ранее министерствами общего
машиностроения и оборонной промышленности СССР в части, касающейся
гарантийного и авторского надзора, возлагаются: для Российской федерации - на Комитет по оборонным
отраслям промышленности;
для Украины - на Министерство
машиностроения военно-
промышленного комплекса и
конверсии.
Статья 4
Объемы работ и затрат по гарантийному и авторскому надзору за
эксплуатацией стратегических РК СС определяются планом
гарантийного и авторского надзора, разрабатываемым Комитетом
Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности на
основании исходных данных РВСН, ВМФ и головных
предприятий-разработчиков, и согласовываются с Министерством
обороны и Министерством машиностроения военно-промышленного
комплекса и конверсии Украины для стратегических РК СС,
расположенных на ее территории. Финансирование работ по гарантийному и авторскому надзору за
стратегическими РК СС осуществляет Командование РВСН, которое
получает от Сторон на эти цели средства в объемах, определенных
согласованным планом работ по гарантийному и авторскому надзору. Перечисление Сторонами средств за выполнение работ
производится в соответствии с установленным ими порядком.
Индексирование выделенных средств осуществляется ежеквартально с
учетом реального уровня инфляции. Командование РВСН и ВМФ заключают договоры с головными
предприятиями-разработчиками и изготовителями на проведение работ
по гарантийному и авторскому надзору за эксплуатацией РК СС с
учетом обеспечения финансирования содержания стендовой базы и
инженерно-технических работников на предприятиях промышленности,
обеспечивающих выполнение этих работ.
Статья 5
Доступ к объектам работ по гарантийному и авторскому надзору
обеспечивается по согласованию с Министерством обороны Стороны, на
территории которой расположены эти объекты. Стороны обязуются
обеспечивать беспрепятственный ввоз/вывоз на территорию Сторон
оборудования и материалов, необходимых для проведения этих работ.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
и остается в силе до момента окончания эксплуатации стратегических
РК СС.
Совершено в г. Ялте 3 сентября 1993 года в двух экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
(Подписи)
"Бюллетень международных договоров", N 4, 1995вгору