Про утворення Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 25.07.2005641
Документ 641-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2006, підстава - 1569-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2005 р. N 641
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1569 ( 1569-2006-п ) від 08.11.2006 }
Про утворення Ради з питань зовнішньоекономічної
діяльності при Кабінеті Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Раду з питань зовнішньоекономічної діяльності при
Кабінеті Міністрів України у складі згідно з додатком.
Надати голові Ради право вносити у разі потреби зміни до її
складу.
2. Затвердити Положення про Раду з питань
зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України, що
додається.
3. Ліквідувати Раду імпортерів при Кабінеті Міністрів
України.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2005 р. N 176 ( 176-2005-п ) "Про
утворення Ради імпортерів при Кабінеті Міністрів України"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 10, ст. 507).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2005 р. N 641
СКЛАД
Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності
при Кабінеті Міністрів України

ТАТАРІНЦЕВА - директор ТОВ "Доля і Ко., ЛТД", Лариса Анатоліївна голова Ради
ПРОДАН - заступник директора Оксана Петрівна ЗАТ "Укртранс - Чернівці", заступник
голови Ради
ПУШКАР - голова правління ЗАТ "Алай", Анатолій Петрович заступник голови Ради
БІЛОДІД - комерційний директор ТОВ "Липова Олег Миколайович долина"
БОГУСЛАВСЬКИЙ - президент холдингової компанії Юрій Михайлович "Ольвія-груп"
БОЙКО - президент компанії "Літер" Юрій Володимирович
БОНДІН - генеральний директор державного Юрій Миколайович підприємства Науково-виробничий
комплекс газотурбінного будівництва
"Зоря- Машпроект"
БУХКАЛОВ - засновник ТОВ "Єврошина" Вадим Борисович
ВОЛКОВ - член правління фонду "Інформаційне Володимир Васильович суспільство України"
ВОРОНОВ - директор ТОВ "Промексім" Григорій Володимирович
ДЖУРИНСЬКИЙ - голова спостережної ради ЗАТ Віталій Олександрович "Українська торгівельно-промислова
корпорація"
ДІГАМ - директор ТОВ "Фокстрот" Георгій Маркович
ДОРОТИЧ - директор фірми "Віндлес" Сергій Іванович
ІОРГАЧОВ - президент ВАТ "Одеса-кабель" Дмитро Васильович
КОВАЛЬЧУК - президент Асоціації "Хімічні джерела Володимир Петрович струму України"
НАЗАРЕНКО - генеральний директор Всеукраїнської Олег Юрійович асоціації автомобільних імпортерів і
дилерів
НИЧИПОРЕНКО - директор фірми "Добро" Валентин Миколайович
ПЕДЧЕНКО - президент фінансово-промислової Олександр Миколайович компанії "Укренергосоюз"
СЕРГЕЄВ - генеральний секретар "Української Василь Вікторович аграрної конфедерації"
ТРУСОВ - редактор журналу "Митний брокер", Сергій Іванович член Асоціації митних брокерів
ЧЕСНОКОВ - президент Української асоціації Сергій Миколайович постачальників канцелярських товарів
ЩЕЛКУНОВ - президент Українського національного Володимир Ігорович комітету Міжнародної торгової палати
ЯЦИШИН - директор ЗАТ "І-ТЕК" Ігор Георгійович

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2005 р. N 641
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань зовнішньоекономічної
діяльності при Кабінеті Міністрів України

1. Рада з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті
Міністрів України (далі - Рада) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
підготовка рекомендацій щодо формування економічної політики
держави у сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності,
з питань запобігання недобросовісній конкуренції та обмеження
монополізму на внутрішньому ринку;
участь у проведенні експертизи проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності (у тому числі з митної справи),
запобігання недобросовісній конкуренції та обмеження монополізму
на внутрішньому ринку, що розглядаються Кабінетом Міністрів
України;
надання аналітичної, інформаційної та консультативної
допомоги державним органам, підприємствам, установам та
організаціям з питань, що належать до її компетенції;
сприяння розвитку інвестиційної діяльності шляхом
використання передових технологій та світового досвіду;
розроблення пропозицій стосовно удосконалення митних
процедур;
підготовка рекомендацій щодо забезпечення розвитку системи
сертифікації товарів та інформаційного забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності;
сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади та
суб'єктів господарської діяльності у сфері зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
залучати для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю,
спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), а також незалежних експертів;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
користуватися електронною інформаційною системою "Електронний
Уряд";
утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії;
організовувати проведення конференцій, семінарів,
бізнес-форумів, нарад та інших заходів;
подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що
належать до її компетенції;
подавати на розгляд Митно-тарифної ради України пропозиції з
питань митно-тарифного регулювання.
5. Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії з
центральними та місцевими органами виконавчої влади,
консультативно-дорадчими органами, громадськими об'єднаннями,
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
6. Склад Ради формується з числа підприємців за їх згодою та
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
7. Раду очолює голова, який має двох заступників.
Голова Ради:
здійснює керівництво роботою Ради;
бере в установленому порядку участь у засіданнях Кабінету
Міністрів України, у нарадах, які проводяться центральними
органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції
Ради.
Повноваження заступників голови Ради визначаються регламентом
Ради.
8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з
планами або за рішенням голови Ради, а у разі його
відсутності - заступника голови.
Плани роботи Ради затверджуються її головою.
Порядок денний чергового засідання Ради формується за
пропозиціями її членів.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні
не менш як дві третини її членів.
Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
9. Засідання Ради проводить її голова, а у разі його
відсутності - заступник голови.
10. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім
членам Ради та Секретаріату Кабінету Міністрів України у
десятиденний строк після проведення засідання.
11. Члени Ради відповідно до розподілу функціональних
обов'язків беруть в установленому порядку участь у нарадах, які
проводяться центральними органами виконавчої влади з питань, що
належать до компетенції Ради.
12. Порядок діяльності Ради визначається регламентом, який
затверджує її голова.
13. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення
діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
14. Рада має бланк із своїм найменуванням.
15. Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті
на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової
інформації, а також з використанням електронної інформаційної
системи "Електронний Уряд".вгору