Документ 634-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2011, підстава - 704-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2003 р. N 634
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }
Про затвердження Комплексної програми
реалізації на національному рівні рішень,
прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого
розвитку, на 2003-2015 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005
N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

З метою виконання домовленостей у рамках підсумкових
документів, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого
розвитку (Йоганнесбург, 2002 рік), Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Комплексну програму реалізації на національному
рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого
розвитку, на 2003-2015 роки (далі - Програма), що додається.
2. Фінансування заходів, визначених Програмою на 2003 рік,
здійснюється в межах асигнувань, передбачених державним бюджетом
( 380-15 ) відповідним центральним органам виконавчої влади.
3. Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції, Міністерству фінансів під час формування показників
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку
України і Державного бюджету України протягом 2004-2015 років
передбачати виходячи з можливостей бюджету кошти на здійснення
заходів, визначених Програмою.
4. Установити, що реалізація рішень, прийнятих на
Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки, є
одним з пріоритетних напрямів діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади.
5. Відповідальним виконавцям Програми подавати щороку до
15 лютого Міністерству екології та природних ресурсів інформацію
про стан справ, а Міністерству екології та природних ресурсів
разом з Національною академією наук щороку до 1 березня доповідати
Кабінетові Міністрів України про хід виконання Програми.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 634
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
реалізації на національному рівні рішень, прийнятих
на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку,
на 2003-2015 роки

I. Загальні положення
Глави держав та урядів, представники міжнародних і неурядових
організацій, підприємницьких кіл визнали на Всесвітньому самміті у
Йоганнесбурзі (ПАР, 2002 р.), що довгострокова стратегія сталого
розвитку, схвалена міжнародним співтовариством у 1992 році на
Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в
Ріо-де-Жанейро, залишається визначальною у подальшому.
Цю Програму розроблено з метою забезпечення комплексного
системного підходу до формування та реалізації державної політики
на принципах сталого розвитку.
Актуальність Програми визначається внутрішніми
соціально-економічними та екологічними передумовами, міжнародними
домовленостями України, а також необхідністю запровадження
системного, інтегрованого підходу до формування та впровадження на
національному рівні основних принципів сталого розвитку на основі
сучасного науково-методологічного обґрунтування.
У Політичній декларації, прийнятій учасниками саміту,
підкреслюється необхідність інтеграції трьох компонентів сталого
розвитку - економічного зростання, соціального розвитку та охорони
навколишнього природного середовища.
Від складного і напруженого процесу становлення державних
інституцій, формування нових суспільно-політичних відносин, засад
соціально-економічного реформування і розроблення ідеології
сталого розвитку як підгрунтя державної стратегії XXI століття з
другої половини минулого десятиріччя в Україні зроблено перші
кроки до сталого розвитку на національному рівні. За рішеннями
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, місцевих органів виконавчої влади було розроблено
програмні документи, в яких враховано принципи сталого розвитку,
спрямовані на розв'язання національних, регіональних і глобальних
проблем захисту навколишнього природного середовища.
Виконання завдань Програми буде важливою складовою
стратегічного планування переходу України до сталого розвитку та
інтегрування її у європейське і світове співтовариство.
II. Основна мета і завдання Програми
Програма визначає стратегію і шляхи розв'язання глобальних та
загальносуспільних проблем в Україні з метою забезпечення сталого
розвитку, а отже, є важливою складовою державної політики,
орієнтованої на забезпечення економічного зростання, соціального
розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відтворення
навколишнього природного середовища.
Основними завданнями Програми є ліквідація бідності,
впровадження моделей сталого виробництва та споживання,
спрямованих на забезпечення життєдіяльності людства, охорона і
раціональне використання природних ресурсів, оптимізація ресурсної
бази економічного та соціального розвитку.
Для досягнення основної мети та виконання заходів, визначених
Програмою, передбачається здійснити науково-методичне та
організаційно-інституційне забезпечення впровадження засад сталого
розвитку.
III. Науково-методологічне та організаційне
забезпечення
З метою вирішення завдань та забезпечення
науково-методологічного обґрунтування заходів, визначених
Програмою, організації виконання рішень, прийнятих на Всесвітньому
саміті зі сталого розвитку, доцільно розширити обсяг
науково-дослідницької та методологічної роботи, удосконалити
нормативно-правову базу системи координації та контролю за
виконанням центральними і місцевими органами виконавчої влади
прийнятих зобов'язань.
Розроблення науково-методологічних засад виконання завдань та
заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за такими
напрямами:
підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи Національної
комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України.
Національна академія наук,
Мінекономіки, Мінекоресурсів,
Мінпраці.
2003 рік;
розроблення проекту комплексної програми наукових досліджень
проблем сталого розвитку України.
Мінекоресурсів, Національна
академія наук, Мінекономіки,
Мінпраці, МОН, Мін'юст.
2003-2004 роки;
утворення в структурі Мінекоресурсів та Мінпраці окремих
підрозділів з питань впровадження основних принципів сталого
розвитку в межах граничної чисельності працівників їх апарату.
Мінекоресурсів, Мінекономіки,
Мінпраці.
2003 рік;
визначення відповідальних виконавців з питань впровадження
принципів сталого розвитку в усіх центральних органах виконавчої
влади; утворення у міру необхідності робочих груп з питань
розроблення і здійснення конкретних заходів, спрямованих на
реалізацію політики сталого розвитку у відповідних секторах
національної економіки.
Міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади.
2003-2004 роки;
активізація на регіональному рівні освітньої та
просвітницької діяльності з питань сталого розвитку.
МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.
2003 рік;
забезпечення активної взаємодії з Комісією сталого розвитку
ООН, установами, програмами та фондами ООН, іншими міжнародними
організаціями, включаючи Глобальний екологічний фонд та міжнародні
фінансові і торговельні установи.
МЗС, Мінекоресурсів,
Мінекономіки, Мінпраці, МОН.
Постійно;
зміцнення дво- та багатостороннього співробітництва, у тому
числі з країнами - членами Європейського Союзу, з метою ефективної
реалізації рішень Всесвітнього саміту зі сталого розвитку.
МЗС, Мінекоресурсів,
Мінекономіки, Мінпраці, МОН.
Постійно.
На основі систематичних даних державної системи спостережень
і результатів наукових досліджень буде підготовлено наукову
доповідь та щорічники, присвячені оцінці стану виконання
підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку.
IV. Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить комплексний системний підхід
до формування державної політики на принципах сталого розвитку,
орієнтованої на забезпечення економічного зростання, соціального
розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відновлення
навколишнього природного середовища.
У результаті виконання основних завдань, визначених
Програмою, очікується досягнення таких цілей, як зменшення рівня
бідності, підвищення добробуту населення та забезпечення його
продуктивної зайнятості, стабілізація соціального становища в
державі та злагода в суспільстві, підвищення енергоефективності
виробничих процесів, кардинальна структурна перебудова економіки,
технологічне переоснащення виробництва, розвиток наукоємних
галузей, збільшення використання відновлюваних джерел енергії,
відновлення і підтримання екологічної рівноваги.
V. Джерела фінансування
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься
в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а
також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
VI. Заходи щодо виконання Програми
------------------------------------------------------------------ Рішення | Зміст заходу на | Відповідальні | Строк Всесвітнього | виконання | виконавці |виконання, самміту зі | рішення самміту | | роки сталого | | | розвитку | | | ------------------------------------------------------------------ У соціальній сфері
1. Зменшити реалізація Стратегії Мінпраці, інші 2003-2015
вдвічі подолання бідності, заінтересовані
частку затвердженої Указом центральні
населення, Президента України органи
доходи якого від 15 серпня виконавчої
становлять 2001 р. N 637 влади
менше ніж 1 ( 637/2001 ), що
долар США сприятиме зменшенню
на день (до вдвічі до 2015 року
2015 року) питомої ваги
населення, вартість
добового споживання
якого не перевищує
4,3 долара США за
паритетом
купівельної
спроможності
2. Створити підготовка Мінпраці, 2003
спільний пропозицій щодо Мінфін,
світовий участі України у МЗС,
фонд для створенні спільного Мінекономіки,
ліквідації світового фонду для Мін'юст
бідності та ліквідації бідності
сприяння та сприяння
соціальному соціальному і
і людському людському розвитку
розвитку у
країнах, що
розвиваються
3. Зменшити виконання в повному Держводгосп, 2003-2010
вдвічі частку обсязі Комплексної Держжитло-
населення, програми комунгосп
яке не має першочергового
доступу до забезпечення
ресурсів сільських населених
безпечної пунктів, що
питної води користуються
(до 2015 привізною водою,
року) централізованим
водопостачанням у
2001-2005 роках і
прогноз до 2010 року
(постанова Кабінету
Міністрів України
від 23 листопада
2000 р. N 1735
( 1735-2000-п ) та
Загальнодержавної
програми розвитку
водного господарства
України (Закон
України від 17 січня
2002 р. N 2988-III
( 2988-14 )
4. Зменшити виконання в повному Держжитло- 2003-2010
вдвічі частку обсязі Програми комунгосп,
населення, розвитку Рада міністрів
яке не має водопровідно- Автономної
доступу до каналізаційного Республіки
санітарного господарства Крим, обласні,
забезпечення (постанова Кабінету Київська та
(до 2015 Міністрів України Севастопольська
року) від 17 листопада міські держ-
1997 р. N 1269 адміністрації
( 1269-97-п )
відповідно до
орієнтовних обсягів
фінансування в
2002-2005 роках
(постанова Кабінету
Міністрів України
від 1 червня 2002 р.
N 721 ( 721-2002-п )
5. До 2015 року подальше здійснення МОЗ, 2003-2005
реалізувати заходів щодо Академія
програми та зниження дитячої та медичних
ініціативи материнської наук,
щодо зниження смертності, Мінфін,
на 15 визначених Указами Мінекономіки
відсотків Президента України
смертності від 24 січня та
новона- 2001 р.
роджених, N 42 ( 42/2001 )
дітей до "Про додаткові
п'яти років заходи щодо
материнської забезпечення
смертності виконання
порівняно з Національної
базовим програми "Діти
показником України" на період
2000 року до 2005 року" і від
26 березня 2001 р.
N 203 ( 203/2001 )
"Про Національну
програму
"Репродуктивне
здоров'я 2001-2005"
та розпорядження
Кабінету Міністрів
України від
29 березня
2002 р. N 161
( 161-2002-р ) "Про
затвердження
Концепції безпечного
материнства", що
дасть змогу знизити
до 2006 року
рівень дитячої
смертності на 12,
материнської - на 18
відсотків порівняно
з базовим показником
2000 року
6. Зменшити до виконання заходів, МОЗ, 2003-2010
2005 року на визначених Програмою Академія
25 відсотків профілактики медичних наук
поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
ВІЛ- на 2001-2003 роки
інфекції/ (постанова Кабінету
СНІДу Міністрів України
серед молоді від 11 липня
віком від 15 2001 р. N 790
до 24 років у ( 790-2001-п ).
найбільш Розроблення проекту
уражених відповідної програми
країнах та до на 2004-2008 роки.
2010 року в Стабілізація до
усьому світі початку 2005 року
ситуації з поширення
ВІЛ-інфекції/СНІДу
серед уразливих груп
населення (особливо
серед споживачів
ін'єкційних
наркотиків,
зменшення до 2010
року на 25 відсотків
її поширення серед
молоді віком від 15
до 24 років
7. Зміцнити створення правових Національна 2003
зв'язки між засад для академія наук,
наукою та організації МОН
освітою в науково-освітніх
інтересах центрів
сталого
розвитку на
всіх рівнях з
метою обміну
знаннями,
досвідом і
передовою
практикою
8. Надавати забезпечення МОН, 2003-2006
державним виконання державних Національна
науково- наукових і академія наук,
дослідним науково-технічних Мінекономіки,
організаціям програм з Мінфін
підтримку в пріоритетних
розробленні напрямів розвитку
нових науки і техніки на
екологічно 2002-2006 роки
чистих видів (постанова Кабінету
продукції та Міністрів України
виробничих від 24 грудня
технологій 2001 р. N 1716
( 1716-2001-п )
9. Сприяти реалізація Держком- 2003-2005
рівноправній Національного плану сім'ямолодь
участі жінок дій щодо поліпшення
у процесі становища жінок та
прийняття сприяння
рішень на впровадженню
всіх рівнях, гендерної рівності у
включенню суспільстві на
гендерних 2001-2005 роки
аспектів до (постанова Кабінету
національних Міністрів України
програм і від 6 травня
стратегій 2001 р. N 479
( 479-2001-п ).
Розроблення та
сприяння прийняттю
Закону України "Про
державні гарантії
рівних прав і
можливостей жінок і
чоловіків".
Забезпечення
виконання Указу
Президента України
від 25 квітня
2001 р. N 283
( 283/2001 ) "Про
підвищення
соціального статусу
жінок в Україні"
10. Сприяти виконання завдань, Мінпраці 2003-2005
продуктивній визначених Державною
зайнятості програмою зайнятості
згідно з населення на
Декларацією 2001-2004 роки
Міжнародної (Закон України від
організації 7 березня 2002 р.
праці про N 3076-III
найважливіші ( 3076-14 ) і
принципи і Національною
права у програмою
сфері професійної
праці реабілітації та
зайнятості осіб з
обмеженими
фізичними
можливостями на
2001-2005 роки
(Указ Президента
України від
13 липня
2001 р. N 519
( 519/2001 )
11. Сприяти виконання заходів, Держтур- 2003-2010
сталому визначених Державною адміністрація,
розвитку програмою розвитку інші
туризму туризму на 2002-2010 заінтересовані
шляхом роки (постанова центральні
формування на Кабінету Міністрів органи
місцевому України від виконавчої
рівні 29 квітня 2002 р. влади, Рада
відповідної N 583 ( 583-2002-п ) міністрів
інфра- Автономної
структури Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадмі-
ністрації
В економічній сфері
1. Забезпечити розроблення проекту Національна 2003
доступ Енергетичної академія наук,
населення до стратегії України на Мінпаливенерго
сучасних період до 2030 року
систем та дальшу
енергоза- перспективу
безпечення (розпорядження
Президента України
від 27 лютого
2001 р. N 42
( 42/2001-рп ),
постанова Верховної
Ради України від
24 травня 2001 р.
N 2455-III
( 2455-14 )
2. Ввести в дію виконання комплексної НАЕР, 2003-2010
програми, державної програми Мінекономіки,
спрямовані на енергозбереження інші
підвищення України (постанова центральні
енерго- Кабінету Міністрів органи
ефективності України від 5 лютого виконавчої
та збільшення 1997 р. N 148 влади, Рада
використання ( 148-97-п ), міністрів
відновлюваних розроблення та Автономної
джерел енергії здійснення заходів Республіки
щодо використання Крим, обласні,
відновлюваних джерел Київська та
енергії біологічного Севастопольська
походження міські держ-
адміністрації
3. Відновити до реалізація Концепції Мінагрополі- 2015
2015 року розвитку рибного тики, Мінеко-
продуктивність господарства України ресурсів
рибних (постанова Верховної
ресурсів до Ради України від
рівня їх 13 липня 2000 р.
максимально N 1885-III
сталого ( 1885-14 )
значення
4. Подання розроблення проекту МОН 2003
допомоги і Закону України "Про
мобілізація державне регулювання
ресурсів для трансферу
підвищення технологій"
продуктивності
та
конкуренто-
спроможності
промисловості,
активізація
трансферу
екологічно
чистих
технологій на
взаємо-
узгоджених
преференційних
умовах
5. Досягти до забезпечення Мінекоресур- 2003-2020
2020 року виконання в повному сів, Держбуд,
такого обсягу обсязі Національна
виробництва і Загальнодержавної академія наук,
використання програми поводження МОЗ,
хімічних з токсичними Мінпром-
речовин та відходами (Закон політики,
небезпечних України від Мінагро-
відходів, який 14 вересня 2000 р. політики
би дав змогу N 1947-III
мінімізувати ( 1947-14 )
їх шкідливий
вплив на
довкілля і
здоров'я
людини
6. Здійснювати забезпечення Держводгосп 2003-2010
фінансування виконання
заходів у Комплексної програми
рамках розвитку меліорації
Конвенції про земель і поліпшення
боротьбу з екологічного стану
опустелюванням зрошуваних та
у тих країнах, осушених угідь у
що потерпають 2001-2005 роках та
від серйозної прогноз до 2010 року
посухи та/або (постанова Кабінету
опустелювання, Міністрів України
особливо в від 16 листопада
Африці (через 2000 р. N 1704
Глобальний ( 1704-2000-п )
екологічний
фонд)
7. Поповнити підготовка Мінекоре- 2003
кошти пропозицій щодо сурсів,
Глобального можливих форм участі Мінекономіки,
екологічного України в Мінфін
фонду до 2,92 Глобальному
млрд. доларів екологічному фонді
США
8. Впровадити розроблення і Мінагро- 2003-2005
екологічно затвердження проекту політики
чисті, Комплексної
ефективні і інноваційної
дієві методи програми підвищення
підвищення родючості грунтів та
родючості боротьби з
грунтів та сільськогосподарськими
боротьби з шкідниками
сільсько-
господарськими
шкідниками
В екологічній сфері
1. Запровадити забезпечення Мінекоре- 2003-2005
інтегроване виконання сурсів
управління Національної
водними програми
ресурсами та екологічного
забезпечити оздоровлення басейну
виконання до Дніпра та поліпшення
2005 року якості питної води
планів щодо (постанова Верховної
ефективного Ради України від
водозабез- 27 лютого 1997 р.
печення N 123/97-ВР
з підтримкою в ( 123/97-ВР ),
цій сфері впровадження
країн, що басейнового принципу
розвиваються управління в галузі
використання,
охорони та
відтворення водних
ресурсів України
2. Забезпечити на виконання Мінекоре- 2003-2005
національному Комплексної програми сурсів,
і діяльності з Мінагро-
регіональному припинення політики
рівні незаконного вилову
виконання до риби іноземними
2005 року судами в
міжнародного територіальному морі
плану дій щодо та виключній
управління (морській)
рибними економічній зоні
запасами і до України на
2004 року - 2002-2006 роки
міжнародного (постанова Кабінету
плану дій із Міністрів України
запобігання, від 12 вересня
стримування і 2002 р. N 1353
ліквідації ( 1353-2002-п )
нелегального
рибальства
3. Створити до виконання Мінекоре- 2003-2010
2012 року Загальнодержавної сурсів
зразкову програми охорони та
мережу відтворення довкілля
захищених Азовського і Чорного
морських морів (Закон України
акваторій від 22 березня
2001 р. N 2333-III
( 2333-14 )
4. Запровадити до створення системи МОН, 2003-2004
2004 року під регулярної Мінекоре-
егідою ООН екологічної сурсів
регулярну звітності з оцінки
глобальну стану акваторій
звітність і Азовського і Чорного
оцінювання морів у контексті
стану збалансованого
морського екологічного
середовища, у розвитку
тому числі
соціально-
економічних
аспектів
(поточних і
прогнозних) на
основі
регіональних
даних
5. Здійснити виконання Програми Держжитло- 2003-2010
модернізацію розвитку комунгосп,
муніципальних водопровідно- Рада міністрів
очисних споруд каналізаційного Автономної
у період господарства Республіки
2003-2010 (постанова Кабінету Крим, обласні,
років у рамках Міністрів України Київська та
Глобальної від 17 листопада Севастопольська
програми дій 1997 р. N 1269 міські
щодо захисту ( 1269-97-п ) держадмі-
морського відповідно до ністрації
середовища від орієнтовних обсягів
наземних фінансування в
джерел 2003-2005 роках
забруднення (постанова Кабінету
Міністрів України
від 1 червня 2002 р.
N 721 ( 721-2002-п )
6. Виконання підготовка до Мінеко- 2003
зобов'язань за ратифікації русурсів,
Рамковою Кіотського протоколу МЗС
конвенцією ООН до Рамкової
про зміну конвенції ООН про
клімату зміну клімату
( 995_801 )
7. Розширити до підготовка проекту Мінеко- 2003
2010 року нової редакції ресурсів,
доступ країн, Програми припинення Мінпром-
що в Україні політики
розвиваються, виробництва та
та країн з використання
перехідною озоноруйнуючих
економікою до речовин з метою
технологій забезпечення
застосування виконання Україною
екологічно вимог Монреальського
ефективних протоколу
замінників ( 995_215 )
речовин, що
руйнують
озоновий шар
8. Вжити негайних виконання Державної Держком- 2003-2015
заходів щодо програми "Ліси лісгосп,
нагляду за України" на Мінагрополітики,
виконанням 2002-2015 роки Мінекоресурсів,
лісового (постанова Кабінету Міноборони,
законодавства Міністрів України МНС, Рада
і здійсненням від 29 квітня міністрів
міжнародної 2002 р. N 581 Автономної
торгівлі ( 581-2002-п ) Республіки
лісомате- Крим, обласні,
ріалами Київська та
Севастопольська
міські
держадмі-
ністрації
9. Забезпечити виконання Мінеко- 2003-2010
зниження до Загальнодержавної ресурсів
2010 року програми формування
існуючих національної
темпів втрати екологічної мережі
біологічного України на
різноманіття 2000-2015 роки
(Закон України від
21 вересня 2000 р.
N 1989-III
( 1989-14 )
{ Заходи із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005, N 1571 ( 1571-2006-п ) від
08.11.2006 }вгору