Документ 624-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2003 р. N 624
Київ
Про затвердження Комплексної програми
збереження об'єктів Національного
заповідника "Софія Київська"
на 2003-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Комплексну програму збереження об'єктів
Національного заповідника "Софія Київська" на 2003-2010 роки, що
додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 624
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
збереження об'єктів Національного заповідника
"Софія Київська" на 2003-2010 роки

Загальна частина
Комплексну програму збереження об'єктів Національного
заповідника "Софія Київська" на 2003-2010 роки (далі - Програма)
спрямовано на збереження пам'яток архітектури та пов'язаних з ними
творів монументального мистецтва, музейних предметів і його
колекцій, вдосконалення науково-дослідної, науково-методичної та
культурно-освітньої діяльності заповідника.
До складу заповідника входять 54 пам'ятки архітектури,
зокрема архітектурний ансамбль Софійського собору XI століття,
Золоті ворота XI століття, Кирилівська церква XII століття,
Андріївська церква XVIII століття, які знаходяться в м. Києві, та
комплекс пам'яток архітектури Судацької фортеці X-XV століть, який
знаходиться у м. Судаку Автономної Республіки Крим.
До архітектурного ансамблю Софійського собору входять
пам'ятки архітектури XI століття (Софійський собор), кінця
XVII-XVIII століть (дзвіниця, трапезна, будинок митрополита,
південна в'їзна вежа, брама Заборовського, мури, братський корпус,
бурса, хлібня - згодом консисторія), XIX - початку XX століть
(частина мурів, пристінні келії, корпуси N 2, 3 і 10).
Софійський собор є головною спорудою ансамблю, одним з
найстародавніших храмів, що збереглися до нашого часу. Інтер'єр
собору прикрашає унікальний комплекс мозаїк і фресок XI століття
(мозаїки - 260 кв. метрів, фрески - майже 3000 кв. метрів).
Дзвіниця - перша кам'яна споруда на подвір'ї Софійського
собору - зведена у 1699-1706 роках. У 1744-1746 роках дзвіницю
було перебудовано у стилі бароко. Фасади прикрашені виразним
ліпним декором. Дзвіниця має висоту 76 метрів.
Трапезна (Тепла або Мала Софія). Побудована у 1722-1730
роках, перебудовувалася за участю архітекторів
І.Г.Григоровича-Барського, О.І.Меленського. Її архітектура є
типовою для трапезних періоду бароко.
Будинок митрополита побудовано у 1722-1730 роках за типом
житлових парадних келій.
З урахуванням виняткового значення архітектурного ансамблю
Софійського собору для світової культури його було включено у
1990 році до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Золоті ворота - пам'ятка архітектури першої половини
XI століття - слугували парадним в'їздом до Києва. Автентичні
залишки споруди зберігаються під павільйоном, зведеним в
1982 році, що відтворює архітектурний вигляд старовинних в'їзних
воріт та надбрамної церкви Благовіщення.
Андріївська церква - визначна пам'ятка архітектури
XVIII століття - збудована у стилі бароко за проектом видатного
італійського архітектора Ф.Б. Растреллі.
Кирилівська церква - пам'ятка архітектури першої половини
XII століття - була споруджена як усипальниця чернігівських князів
Ольговичів. У інтер'єрі церкви зберігся унікальний фресковий
розпис загальною площею близько 800 кв. метрів.
Комплекс пам'яток архітектури Судацької фортеці, площа якого
становить більш як 28 гектарів, є однією з найбільших
архітектурно-археологічних пам'яток на території України. До
комплексу належать фортифікаційні споруди часів давньогрецької та
хозарської культури, а також пам'ятки раннього та пізнього
середньовіччя (генуезького періоду) X-XV століть.
Музейні колекції заповідника нараховують понад
80 тис. одиниць зберігання. Це археологічні колекції, предмети
декоративно-прикладного мистецтва, архітектурні деталі, обмірні
креслення пам'яток архітектури, звіти про виконання
реставраційно-реабілітаційних робіт, унікальні архітектурні
проекти різних років тощо.
Природне старіння пам'яток заповідника та погіршення
техногенної ситуації викликало необхідність виконання комплексу
реставраційно-реабілітаційних робіт. У вкрай незадовільному
технічному стані перебувають інженерні мережі.
Зберегти унікальні пам'ятки заповідника, твори
монументального мистецтва, пов'язані з ними, музейні фонди,
упорядкувати території заповідника, створити умови для належного
сервісного обслуговування відвідувачів можливо лише шляхом вжиття
невідкладних ефективних заходів за умови державної підтримки.
Потребує подальшого вдосконалення науково-методична та
культурно-освітня робота, спрямована на вивчення та популяризацію
об'єктів культурної спадщини заповідника.
Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є збереження, популяризація унікальних
архітектурних комплексів і окремих об'єктів культурної спадщини
заповідника, пов'язаних з ними територій, а також творів
монументального, декоративно-прикладного мистецтва.
Основними завданнями Програми є:
усунення чи мінімізація та запобігання впливу негативних
техногенних, містобудівних і природних процесів на технічний стан
об'єктів заповідника;
проведення комплексних наукових досліджень, забезпечення
належного науково-обгрунтованого захисту (консервації,
реставрації, реабілітації та музеєфікації) пам'яток архітектури,
творів монументального мистецтва та регенерації історичного
середовища;
здійснення заходів з упорядкування території заповідника;
виконання робіт з реконструкції інженерних мереж;
створення умов для належного обслуговування відвідувачів;
запровадження сучасних форм культурно-освітньої та
науково-методичної роботи;
забезпечення раціонального використання об'єктів заповідника
та функціонування його як національного закладу культури.
Основні напрями виконання Програми
Виконання заходів Програми передбачається проводити за такими
основними напрямами:
розроблення комп'ютерних програм ведення моніторингу
технічного стану споруд, у тому числі гідрогеологічного, та
проведення археологічних, історико-архітектурних,
інженерно-геологічних та гідрогеологічних досліджень;
проведення комплексних досліджень історії, архітектури та
монументального живопису об'єктів-пам'яток заповідника;
вивчення технічного стану архітектурних пам'яток та споруд,
інженерних мереж, створення відповідного банку даних, постійне
спостереження за деформацією конструктивних систем об'єктів
культурної спадщини, а також за їх мікрокліматом;
створення із застосуванням новітніх технічних засобів
геометричних моделей нерухомих пам'яток культурної спадщини та
пов'язаних з ними творів монументального живопису;
коригування генерального плану заповідника з визначенням зон
охорони;
розроблення режиму збереження і порядку використання пам'яток
заповідника, їх територій, зон охорони;
виготовлення науково-проектної документації, проведення робіт
з реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів
заповідника, творів монументального мистецтва, пов'язаних з ними;
виконання робіт з реконструкції інженерних мереж на
територіях заповідника та упорядкування і озеленення цих
територій;
забезпечення пам'яток архітектури та фондосховищ заповідника
сучасним обладнанням для підтримання оптимального
температурно-вологого та світлового режимів;
організація наукових конференцій з питань охорони культурної
спадщини;
створення нових експозицій та виставок на базі фондових
колекцій заповідника;
впровадження сучасних систем обліку фондових колекцій,
забезпечення виконання заходів з їх консервації та реставрації;
обладнання об'єктів заповідника сучасними засобами охорони;
удосконалення форм роботи з обслуговування відвідувачів та
популяризації пам'яток заповідника.
Етапи виконання заходів Програми
та її фінансове забезпечення
Виконання заходів, визначених у додатку до Програми,
здійснюватиметься у два етапи.
На першому етапі (2003-2005 роки) передбачається:
здійснення моніторингу технічного стану пам'яток заповідника,
проведення археологічних, спелеологічних, історико-архітектурних,
інженерно-геологічних, гідрогеологічних досліджень;
коригування генерального плану заповідника з визначенням зон
охорони;
виготовлення науково-проектної документації, проведення робіт
з реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів
заповідника, творів монументального мистецтва, пов'язаних з ними;
здійснення комплексу заходів із забезпечення збереження,
вивчення, обліку, реставрації музейних предметів та колекцій;
проведення реконструкції інженерних мереж, виконання робіт з
упорядкування та озеленення територій заповідника.
Загальна вартість проведення робіт на першому етапі становить
57822 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету
передбачається залучити 16403 тис. гривень.
У 2003 році загальна вартість робіт становитиме
13370 тис. гривень, а очікувані бюджетні асигнування -
1300 тис. гривень, у 2004 році відповідно 20000 тис. гривень та
5000 тис. гривень, у 2005 році - 24524 тис. гривень та
10103 тис. гривень.
На другому етапі (2006-2010 роки) передбачається уточнення
обсягів робіт і коштів, спрямованих на виконання заходів Програми.
Загальний обсяг фінансування Програми становить
93479 тис. гривень.
Фінансування заходів Програми за рахунок коштів державного
бюджету передбачається здійснювати у межах граничного обсягу
видатків, які встановлюються Держбуду у державному бюджеті на
відповідний рік.
Держбуд визначає порядок спрямування коштів на виконання
заходів Програми.
Управління та контроль за виконанням Програми
Організаційне забезпечення реалізації Програми та функції
замовника робіт з її виконання покладаються на Держбуд.
Координацію реалізації Програми, а також контроль за ходом її
виконання здійснює наглядова рада Національного заповідника "Софія
Київська".
Прогнозовані результати виконання Програми
Виконання заходів Програми забезпечить:
отримання грунтовної археологічної та історико-архітектурної
інформації, а також відомостей про інженерно-геологічні та
гідрогеологічні умови території заповідника;
усунення чи мінімізацію містобудівних, техногенних та
екологічних факторів, що негативно впливають на стан збереження
об'єктів культурної спадщини заповідника;
приведення стану пам'яток заповідника у відповідність з
міжнародними вимогами до охорони пам'яток;
підвищення ефективності використання пам'яток з метою
популяризації національної культурної спадщини;
активізацію розвитку туризму, в тому числі міжнародного, як
одного з основних джерел залучення інвестицій.

Додаток
до Програми
НЕОБХІДНІ ОБСЯГИ ТА ОРІЄНТОВНІ ДЖЕРЕЛА
фінансування заходів Програми

----------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу |Строк |Обсяги | У тому числі: |виконання,|фінансу-|---------------------------- |роки |вання, | 2003 | 2004 | 2005 | 2006- | |тис. | | | | 2010 | |гривень | | | | ----------------------------------------------------------------------------- Пам'яткоохоронна, науково-дослідна та
реставраційно-реабілітаційна робота
1. Коригування генерального 2003-2008 1832 280 315 153 1084 плану заповідника з визначенням зон охорони
2. Інженерно-геологічні, 2003-2010 1435 50 278 328 779 гідрогеологічні дослідження об'єктів заповідника
3. Створення із 2003-2010 812 105 212 157 338 застосуванням новітніх технічних засобів геометричних моделей нерухомих пам'яток культурної спадщини та пов'язаних з ними творів монументального живопису
4. Вивчення загального 2003-2010 413 56 159 61 137 технічного стану архітектурних пам'яток і споруд заповідника
Розроблення комп'ютерних 759 161 165 83 350 програм ведення їх моніторингу
5. Проведення паспортизації 2003-2008 205 14 70 40 81 об'єктів культурної спадщини
6. Розроблення концепції 2003-2006 283 80 130 36 37 температурно-вологого режиму разом із системами заміру параметрів мікроклімату
7. Розроблення 2003-2010 6168 1738 950 997 2483 проектно-кошторисної документації для проведення консерваційних, реставраційних, реабілітаційних, ремонтних робіт на об'єктах заповідника
8. Виконання 2003-2010 57026 4630 13335 19110 19951 консерваційних, реабілітаційних, реставраційних та ремонтних робіт на об'єктах заповідника
9. Виконання робіт з 2003-2007 19008 5342 3420 2600 7646 реконструкції інженерних мереж на територіях заповідника, здійснення упорядкування і озеленення цих територій ________________________ Разом 87941 12456 19034 23565 32886
Вивчення історії, архітектури та творів монументального
живопису заповідника
Археологічні та спелеологічні дослідження
10. Комплексні дослідження 2003-2010 972 170 160 142 500 історії, архітектури та творів монументального живопису
11. Археологічні та 2003-2006 280 70 70 70 70 спелеологічні дослідження територій заповідника
12. Розроблення комп'ютерної 2003-2010 152 80 12 10 50 системи супроводження наукових досліджень з історії, архітектури та творів монументального живопису
13. Організація наукових 2003-2010 940 95 170 200 475 конференцій з питань охорони культурної спадщини _______________________ Разом 2344 415 412 422 1095
Культурно-освітня робота
14. Удосконалення змісту 2003-2010 100 20 30 30 20 тематичних експозицій і виставок на території заповідника
Створення нових 1153 112 152 158 731 експозицій і виставок на базі фондових колекцій заповідника
15. Підготовка 2003-2010 200 45 55 50 50 науково-популярних та рекламно-інформаційних видань
Проведення роботи з 70 30 20 10 10 популяризації пам'яток заповідника
16. Удосконалення форм 2003-2010 300 43 82 82 93 роботи з обслуговування відвідувачів
17. Забезпечення участі в
роботі ІКОМОС 2003-2010 549 115 67 67 300 (Український комітет Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць) з питань охорони, вивчення та популяризації пам'яток заповідника
18. Підготовка 2003-2010 230 20 30 30 150 проектів-запитів на отримання міжнародних грантів ________________________ Разом 2602 385 436 427 1354
Фондова робота
19. Впровадження сучасних 2003-2010 242 74 58 80 30 систем обліку фондових колекцій заповідника
20. Забезпечення виконання 2003-2010 320 10 60 30 220 заходів з консервації, реставрації та експонування фондових колекцій заповідника
21. Забезпечення об'єктів 2003 30 30 - - - заповідника сучасними засобами охорони _______________________ Разом 592 114 118 110 250
Усього за Програмою 93479 13370 20000 24524 35585
У тому числі:
бюджетні асигнування 35423 1300 5000 10103 19020
інші надходження 58056 12070 15000 14421 16565вгору