Документ 621-2003-п, поточна редакція — Редакція від 09.10.2015, підстава - 741-2015-п


|бюджетний період, |         |         |         |
|розробленого на  |         |         |         |
|основі Державної  |         |         |         |
|програми      |         |         |         |
|економічного і   |         |         |         |
|соціального    |         |         |         |
|розвитку України, |         |         |         |
|та прогнозу    |         |         |         |
|Державного бюджету |         |         |         |
|України на наступні|         |         |         |
|за плановим два  |         |         |         |
|бюджетні періоди  |         |         |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|55. Прийняття   |Кабінет Міністрів |до 15 вересня   |         |
|рішення щодо    |України      |         |         |
|схвалення проекту |         |         |         |
|закону про     |         |         |         |
|Державний бюджет  |         |         |         |
|України на     |         |         |         |
|відповідний    |         |         |         |
|бюджетний період  |         |         |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|56. Подання    |   - " -    |   - " -    |         |
|Верховній Раді   |         |         |         |
|України та     |         |         |         |
|Президентові    |         |         |         |
|України проекту  |         |         |         |
|закону про     |         |         |         |
|Державний бюджет  |         |         |         |
|України на     |         |         |         |
|відповідний    |         |         |         |
|бюджетний період та|         |         |         |
|прогнозу Державного|         |         |         |
|бюджету України на |         |         |         |
|наступні за    |         |         |         |
|плановим два    |         |         |         |
|бюджетні періоди  |         |         |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|57. Подання    |   - " -    |   - " -    |         |
|Верховній Раді   |         |         |         |
|України проекту  |         |         |         |
|закону про Державну|         |         |         |
|програму      |         |         |         |
|економічного і   |         |         |         |
|соціального    |         |         |         |
|розвитку України на|         |         |         |
|короткостроковий  |         |         |         |
|період       |         |         |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|58. Уточнення   |Мінекономрозвитку |у період розгляду |         |
|основних прогнозних|         |закону про    |         |
|макропоказників  |         |Державний бюджет |         |
|економічного і   |         |України на    |         |
|соціального    |         |відповідний    |         |
|розвитку України на|         |бюджетний період |         |
|наступний та два  |         |         |         |
|подальші роки (у  |         |         |         |
|разі потреби)   |         |         |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|59. Подання Мінфіну|   - " -    |   - " -    |         |
|та Національному  |         |         |         |
|банку уточнених  |         |         |         |
|основних прогнозних|         |         |         |
|макропоказників  |         |         |         |
|економічного і   |         |         |         |
|соціального    |         |         |         |
|розвитку України на|         |         |         |
|наступний та два  |         |         |         |
|подальші роки (у  |         |         |         |
|разі уточнення   |         |         |         |
|зазначених     |         |         |         |
|показників)    |         |         |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|60. Подання    |Мінфін      |у 25-денний строк |Мінекономрозвитку,|
|Кабінетові     |         |з дня       |головні      |
|Міністрів України |         |опублікування   |розпорядники   |
|уточненого прогнозу|         |закону про    |бюджетних коштів |
|Державного бюджету |         |Державний бюджет |         |
|України на наступні|         |України на    |         |
|за плановим два  |         |відповідний    |         |
|бюджетні періоди на|         |бюджетний період |         |
|підставі закону про|         |         |         |
|Державний бюджет  |         |         |         |
|України на     |         |         |         |
|відповідний    |         |         |         |
|бюджетний період  |         |         |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|61. Прийняття   |Кабінет Міністрів |у місячний строк |         |
|рішення щодо    |України      |з дня       |         |
|схвалення прогнозу |         |опублікування   |         |
|Державного бюджету |         |закону про    |         |
|України на наступні|         |Державний бюджет |         |
|за плановим два  |         |України на    |         |
|бюджетні періоди  |         |відповідний    |         |
|          |         |бюджетний період |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|62. Приведення   |головні      |у 50-денний строк |         |
|планів діяльності |розпорядники   |після       |         |
|на плановий та   |бюджетних коштів |опублікування   |         |
|наступні за    |(за бюджетними  |закону про    |         |
|плановим два    |призначеннями,  |Державний бюджет |         |
|бюджетні періоди у |визначеними    |України на    |         |
|відповідність із  |законом про    |відповідний    |         |
|Державною програмою|Державний бюджет |бюджетний період |         |
|економічного і   |України на    |         |         |
|соціального    |відповідний    |         |         |
|розвитку України на|бюджетний період) |         |         |
|плановий рік,   |         |         |         |
|показниками    |         |         |         |
|державного бюджету |         |         |         |
|на відповідний   |         |         |         |
|бюджетний період та|         |         |         |
|прогнозом     |         |         |         |
|Державного бюджету |         |         |         |
|України на наступні|         |         |         |
|за плановим два  |         |         |         |
|бюджетні періоди  |         |         |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|63. Розроблення:  |         |         |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|прогнозів     |Рада міністрів  |у двомісячний   |         |
|економічного і   |Автономної    |строк після    |         |
|соціального    |Республіки Крим, |схвалення     |         |
|розвитку Автономної|місцеві      |прогнозу     |         |
|Республіки Крим,  |держадміністрації,|економічного і  |         |
|областей, районів |органи місцевого |соціального    |         |
|і міст на     |самоврядування  |розвитку України |         |
|середньостроковий |         |на        |         |
|період       |         |середньостроковий |         |
|          |         |період      |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|прогнозів розвитку |міністерства, інші|у двомісячний   |         |
|галузей економіки |центральні органи |строк після    |         |
|          |виконавчої влади |схвалення     |         |
|          |         |прогнозу     |         |
|          |         |економічного і  |         |
|          |         |соціального    |         |
|          |         |розвитку України |         |
|          |         |на        |         |
|          |         |середньостроковий |         |
|          |         |період      |         |
|-------------------+------------------+------------------+------------------|
|програм      |Рада міністрів  |у двомісячний   |         |
|економічного і   |Автономної    |строк після    |         |
|соціального    |Республіки Крим, |схвалення     |         |
|розвитку Автономної|місцеві      |проектів законів |         |
|Республіки Крим,  |держадміністрації,|про Державну   |         |
|областей, районів |органи місцевого |програму     |         |
|і міст на     |самоврядування  |економічного і  |         |
|короткостроковий  |         |соціального    |         |
|період       |         |розвитку України |         |
|          |         |на        |         |
|          |         |короткостроковий |         |
|          |         |період та про   |         |
|          |         |Державний бюджет |         |
|          |         |України на    |         |
|          |         |відповідний    |         |
|          |         |бюджетний період |         |
------------------------------------------------------------------------------ 
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку
України на середньостроковий період*

Частина перша
1. Загальна частина
2. Національна економіка
3. Зовнішньоекономічне середовище
Частина друга
4. Внутрішні припущення
4.1. Економічна політика, цільові параметри та пріоритети розвитку
4.2. Нормативно-правова база
5. Зовнішні припущення
5.1. Прогноз розвитку країн світу
5.2. Прогноз розвитку зовнішніх ринків товарів українського
експорту
6. Сценарії розвитку країни
Частина третя
7. Основні фактори економічного зростання
7.1. Демографічний прогноз та зайнятість населення
7.2. Основний капітал
7.3. Науково-технічний прогрес та інновації
8. Валовий внутрішній продукт, тенденції, структурні пропорції
8.1. Виробництво валового внутрішнього продукту
8.2. Використання валового внутрішнього продукту
Частина четверта
9. Людський розвиток та рівень життя населення
9.1. Грошові доходи населення, заробітна плата, соціальні
стандарти
9.2. Охорона здоров'я
9.3. Освіта
10. Навколишнє природне середовище
11. Розвиток регіонів
12. Ризики прогнозу
13. Альтернативні сценарії розвитку країни

Додаток. Основні баланси та показники економічного і
соціального розвитку.
_______________
* Щорічне уточнення прогнозу економічного і соціального
розвитку України на середньостроковий період Мінекономіки
проводить за окремою процедурою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку
України на короткостроковий період та основних
макропоказників економічного і соціального розвитку
України на два роки, що настають за прогнозним

1. Загальна частина
2. Зовнішньоекономічне середовище
3. Припущення прогнозу: базовий та альтернативні сценарії
розвитку країни
{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
5. Попит
5.1. Використання валового внутрішнього продукту
5.2. Споживання
5.3. Інвестиції
5.4. Чистий експорт
6. Пропозиція
6.1. Виробництво валового внутрішнього продукту
6.2. Промисловість
6.3. Сільське господарство
6.4. Торгівля та послуги
7. Економічна рівновага
7.1. Бюджет
7.2. Ціни
7.3. Доходи
7.4. Ринок праці
7.5. Платіжний баланс
8. Фінансові ринки
{ Підпункт 8.1 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
{ Підпункт 8.2 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
{ Підпункт 8.3 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
9. Альтернативні сценарії розвитку країни
10. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку України на два роки, що настають за прогнозним.
Додаток. Основні показники економічного і соціального
розвитку.
{ Структура із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
СТРУКТУРА
Державної програми економічного і соціального
розвитку України на короткостроковий період

1. Оцінка тенденцій економічного розвитку в поточному році
2. Цілі та головні дії в наступному році
3. Соціальна політика
3.1. Демографічна ситуація
3.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
3.3. Зайнятість населення та ринок праці
3.4. Пенсійна реформа
3.5. Соціальне забезпечення
3.6. Соціально-трудові відносини
3.7. Міграційна політика
3.8. Житлова політика
4. Гуманітарна сфера
4.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
4.2. Освіта
4.3. Культура
4.4. Розвиток інформаційного простору
4.5. Туристично-рекреаційна галузь
5. Безпека життєдіяльності людини
5.1. Охорона навколишнього природного середовища
5.2. Техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи
5.3. Охорона праці
6. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного
зростання
6.1. Податково-бюджетна політика
6.2. Інвестиційна політика
6.3. Грошово-кредитна та валютно-курсова політика
6.3.1. Грошово-кредитна політика
6.3.2. Валютно-курсова політика
6.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного
регулювання
6.4.1. Реформування відносин власності
6.4.2. Управління об'єктами державної власності та корпоративними
правами держави
6.4.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва.
Стандартизація, метрологія, сертифікація, акредитація
6.4.4. Формування конкурентного середовища
6.4.5. Удосконалення фінансових відносин підприємств
6.4.6. Адміністративна реформа та поліпшення якості державного
управління
6.5. Політика розвитку фінансового ринку
6.5.1. Фондовий ринок
6.5.2. Розвиток небанківських фінансових установ та ринку
фінансових послуг
6.5.3. Оздоровлення та зміцнення банківської системи
7. Розвиток реального сектору економіки
7.1. Енергозабезпечення та енергозбереження
7.2. Промислова політика
7.3. Аграрна політика
7.4. Транспорт, зв'язок та інформаційні технології
7.5. Науково-технічна та інноваційна політика
7.6. Політика у сфері обігу споживчих товарів і послуг
7.7. Зовнішньоекономічна політика
7.8. Розвиток мінерально-сировинної бази
8. Регіональна політика
9. Розвиток системи державних закупівель
10. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями

Додатки: 1. Основні показники та баланси національної
економіки.
2. Перелік державних цільових програм, які
передбачається фінансувати в наступному році.
3. План співробітництва з міжнародними фінансовими
організаціями на наступний рік.
4. Бюджет розвитку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району,
міста на середньостроковий період

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній
період
1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного,
виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу
1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери
2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в
середньостроковому періоді
3. Альтернативні варіанти прогнозу*
4. Торговельно-економічні зв'язки з іншими регіонами та
зовнішньоекономічна діяльність
5. Фінансові ресурси
6. Економічний і соціальний розвиток регіону
6.1. Соціальна і гуманітарна сфера
6.2. Структурні зміни
6.3. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності
6.4. Розвиток видів економічної діяльності та ринкової
інфраструктури
7. Демографічна ситуація та ринок праці
8. Природокористування та охорона навколишнього природного
середовища
9. Грошові доходи населення
10. Висновки

Додатки: 1. Основні показники (згідно з установленими
Мінекономіки зразками).
2. Прогноз кон'юнктури на регіональних ринках
основних видів товарів та послуг**.
______________
* Розробляється кілька альтернативних варіантів на основі
припущень та наводяться очікувані результати за основними
показниками, серед них вибирається рекомендований варіант, який
деталізується.
** Тільки для прогнозів економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим та області.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
ТИПОВА СТРУКТУРА
програми економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району,
міста на короткостроковий період

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній
період
1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного,
виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу
1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери
2. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку у
наступному році
3. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки і
соціальної сфери та досягнення поставлених цілей
4. Фінансові ресурси
4.1. Джерела формування
4.2. Фінансування заходів
4.3. Фінансовий стан суб'єктів господарювання
5. Ринкові перетворення
5.1. Реформування відносин власності
5.2. Розвиток підприємництва
5.3. Формування конкурентного середовища на регіональних ринках*
5.4. Регулювання цін**
5.5. Розвиток ринкової інфраструктури
6. Механізми регулювання
6.1. Управління об'єктами комунальної власності
6.2. Інвестиційна діяльність
6.3. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для
регіональних потреб
6.4. Реалізація державних цільових програм та регіональних
програм
7. Розвиток реального сектору економіки
7.1. Структурні зміни
7.2. Паливно-енергетичний комплекс
7.3. Промисловість
7.4. Агропромисловий комплекс
7.5. Транспорт і зв'язок
7.6. Науково-технічна сфера
7.7. Виробництво споживчих товарів та послуг
8. Зовнішньоекономічна діяльність
9. Соціальна сфера
9.1. Демографічна ситуація
9.2. Зайнятість населення та ринок праці
9.3. Грошові доходи населення та заробітна плата
9.4. Соціальне забезпечення
9.5. Пенсійна реформа
9.6. Житлово-комунальне господарство
10. Гуманітарна сфера
10.1. Охорона здоров'я
10.2. Освіта
10.3. Культура
10.4. Фізична культура і спорт
10.5. Туристично-рекреаційна галузь
11. Природокористування та безпека життєдіяльності людини
11.1. Розвиток мінерально-сировинної бази
11.2. Охорона навколишнього природного середовища
11.3. Техногенна безпека
11.4. Охорона праці

Додатки: 1. Основні показники (згідно з установленими
Мінекономіки зразками).
2. Заходи щодо забезпечення виконання завдань
програм економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району,
міста на наступний рік.
3. Перелік державних цільових та регіональних
програм, які передбачається фінансувати в
наступному році.
4. Перелік об'єктів будівництва, які передбачається
фінансувати в наступному році за рахунок
бюджетних коштів.
5. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для
регіональних потреб.
6. Показники розвитку підприємств та організацій
комунальної власності.
_______________
* Тільки для програм економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим та області.
** Тільки для програм економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу розвитку галузі економіки на
середньостроковий період

1. Тенденції розвитку галузі
1.1. Динаміка виробництва та реалізації продукції (послуг)
1.2. Використання потенціалу галузі
1.3. Задоволення потреб в основних видах товарів і послуг на
внутрішньому ринку
1.4. Ресурсне забезпечення галузі
1.5. Головні проблеми розвитку галузі
2. Прогноз кон'юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринку
основних видів товарів і послуг галузі
3. Цілі і пріоритети розвитку галузі в середньостроковому
періоді
4. Альтернативні варіанти прогнозу розвитку галузі*
5. Напрями державної політики розвитку галузі
5.1. Структурні зміни
5.2. Оновлення виробництва та впровадження досягнень
науково-технічного прогресу
5.3. Енергозбереження
5.4. Реформування відносин власності
5.5. Формування конкурентного середовища. Цінова політика
5.6. Підвищення ефективності виробництва
5.7. Інвестиційна політика
5.8. Удосконалення системи збуту продукції
6. Висновки

Додатки: 1. Основні показники розвитку галузі (згідно з
установленими Мінекономіки зразками).
2. Баланси основних матеріальних ресурсів.
_______________
* Розробляються кілька альтернативних варіантів на основі
припущень та наводяться очікувані результати за основними
показниками, серед них вибирається рекомендований варіант, який
подається в розгорнутому вигляді.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
ТИПОВА СТРУКТУРА
програми розвитку галузі економіки

1. Характеристика стану розвитку галузі
1.1. Аналіз розвитку галузі економіки за попередній період та
визначення головних проблем реалізації державної політики в галузі
1.2. Характеристика використання потенціалу галузі
2. Стратегічні цілі і пріоритети розвитку
3. Економічне обгрунтування і оцінка необхідних ресурсів для
реалізації програми. Розрахунки необхідної бюджетної підтримки
4. Розрахунок очікуваної ефективності і строк виконання Програми
5. Визначення механізму управління і контролю за ходом виконання
Програми
6. Комплекс законодавчих і організаційних заходів та завдань
(цільових проектів) щодо реалізації Програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 702 ( 702-2011-п )
ПЕРЕЛІК
галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз
на середньостроковий період та програма розвитку

------------------------------------------------------------------ | Найменування галузі |Відповідальні виконавці| |----------------------------------------+-----------------------| |Паливно-енергетичний комплекс |Міненерговугілля | |----------------------------------------+-----------------------| |Агропромисловий комплекс |Мінагрополітики | |----------------------------------------+-----------------------| |Лісопромисловий комплекс |Мінагрополітики | | |-----------------------| | |Мінприроди | |----------------------------------------+-----------------------| |Гірничо-металургійний комплекс |Мінекономрозвитку | |----------------------------------------+-----------------------| |Хімічна промисловість | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Виробництво машин та устатковання | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Виробництво електричного та електронного| - " - | |устатковання | | |----------------------------------------+-----------------------| |Виробництво транспортного устатковання | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Легка промисловість | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Медична та мікробіологічна промисловість|МОЗ | |----------------------------------------+-----------------------| |Транспорт і шляхи сполучення |Мінінфраструктури | |----------------------------------------+-----------------------| |Зв'язок | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Туризм | - " - | |----------------------------------------+-----------------------| |Охорона здоров'я |МОЗ | |----------------------------------------+-----------------------| |Освіта |МОН | |----------------------------------------+-----------------------| |Наука та інновації |МОН | |----------------------------------------+-----------------------| |Інформатизація |Державне агентство з | | |питань електронного | | |урядування | ------------------------------------------------------------------
{ Типовий перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 165 ( 165-2004-п ) від 11.02.2004; в редакції Постанови КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1134 ( 1134-2012-п ) від 28.11.2012, N 741
( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }вгору