Документ 609-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.12.2001, підстава - 1710-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 вересня 1994 р. N 609
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1710 ( 1710-2001-п ) від 19.12.2001 )
Про координаційні ради з пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки та їх персональний склад

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про координаційну раду з
пріоритетного напряму розвитку науки і техніки (додається).
2. Затвердити персональний склад координаційних рад з
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, затверджених
постановою Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 р. N 2705-12
(додається). Дозволити Державному комітетові з питань науки і технологій
вносити в разі потреби зміни до персонального складу
координаційних рад.
3. Витрати, пов'язані з діяльністю координаціних рад,
провадити в межах асигнувань, що виділяються на утримання
Державного комітету з питань науки і технологій.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 1994 р. N 609

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з пріоритетного напряму
розвитку науки і техніки

1. Координаційна рада з пріоритетного напряму розвитку науки
і техніки (далі - координаційна рада) створюється при ДКНТ і є
дорадчим органом управління науково-технічною діяльністю, що
здійснюється у процесі реалізації пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки.
2. До складу координаційної ради залучаються провідні вчені
та фахівці академій наук, науково-дослідних та
конструкторсько-технологічних організацій, а також відповідальні
працівники заінтересованих міністерств і відомств, які відають
питаннями науково-технічного прогресу. Персональний склад координаційної ради затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням ДКНТ.
3. Основними завданнями координаційної ради є: формування науково-технічної політики з пріоритетного напряму
розвитку науки і техніки на основі пропозицій міністерств,
відомств, академій наук, виконкомів місцевих Рад народних
депутатів з врахуванням вітчизняного і світового досвіду; координування науково-технічної діяльності під час формування
та реалізації системи науково-технічних програм, в першу чергу
державних науково-технічних програм; розгляд та затвердження науково-методичних матеріалів,
необхідних для формування системи науково-технічних програм,
створення та освоєння нових технологій і видів техніки,
започаткування нових напрямів досліджень, технологічного та
виробничого освоєння науково-технічних розробок з відповідного
напряму; аналіз виконання цільових проектів і розробок, що
здійснюються за програмами різного рівня та тематичними планами
науково-дослідними, конструкторсько-технологічними, проектними
організаціями і вищими навчальними закладами та підготовка
рекомендацій щодо коригування науково-технічної діяльності з метою
своєчасного виконання запланованих завдань та ефективного
використання науково-технічного потенціалу, фінансових та
матеріально-технічних ресурсів; усунення невиправданого
паралелізму та дублювання в роботі; підготовка висновків щодо обсягів фінансування, інноваційного
та ресурсного забезпечення цільових проектів і розробок державних
науково-технічних програм та освоєння їх під час впровадження; узагальнення інформаційних матеріалів про стан виконання
науково-технічних програм різних рівнів з відповідного
пріоритетного напряму та підготовка пропозицій щодо використання
завершених проектів, розробок і подання звітів (рекомендацій)
ДКНТ, іншим заінтересованим міністерствам, відомствам, академіям
наук, виконавчим комітетам Рад народних депутатів. 4. Координаційна рада має право: заслуховувати звіти відповідальних осіб про стан виконання
науково-технічних програм усіх рівнів та проектів, що стосуються
пріоритетного напряму, і приймати відповідні рішення; одержувати від міністерств, відомств, академій наук,
виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів, установ і
організацій інформації, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на координаційну раду завдань; створювати експертні комісії (робочі групи) для аналізу і
оцінки науково-технічного рівня відповідних програм і проектів у
порівнянні з кращими досягненнями світової науки і техніки,
дотримання вимог законодавства у галузі науки і науково-технічної
діяльності та підготовки обгрунтованих висновків; вносити пропозиції ДКНТ, іншим міністерствам, відомствам,
академіям наук щодо удосконалення організації виконання
науково-технічних програм, підвищення результативності
науково-дослідних та конструкторсько-технологічних розробок,
усунення недоліків у цій роботі.
5. Координаційна рада проводить свої засідання відповідно до
плану роботи, який затверджується головою ради. Засідання координаційної ради вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менше половини її складу. Рішення координаційної ради приймаються простою більшістю
голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів голос голови ради є вирішальним.
6. Ухвали координаційної ради оформлюються протоколами і
реалізуються, як правило, через рішення ДКНТ, виконання яких є
обов'язковими для міністерств, відомств, академій наук, виконавчих
комітетів Рад народних депутатів, підприємств, установ та
організацій. Кординаційна рада окремі свої протокольні рішення може
надсилати для врахування їх у роботі безпосередньо міністерствам,
відомствам, академіям наук та керівникам науково-технічних
програм.
7. Витрати на діяльність координаційної ради здійснюються у
межах кошторису, який затверджується ДКНТ.
8. Для листування координаційна рада має штамп (бланки) з
її повним найменуванням.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 1994 р. N 609

СКЛАД
координаційних рад з пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
КУХАР директор Інституту біоорганічної хімії та
Валерій Павлович нафтохімії Національної академії наук
(голова координаційної ради)
РУБАН перший заступник Міністра охорони
Юрій Григорович навколишнього природного середовища
(заступник голови координаційної ради)
АНДРЕЙЦЕВ професор Національного університету
Володимир Іванович імені Тараса Шевченка
БІЛИЙ ректор Українського державного хіміко-
Яків Іванович технологічного університету
БОГАЧОВ головний спеціаліст апарату Кабінету
Олександр Семенович Міністрів України
БОНДАР начальник відділу Мінекономіки
Юрій Радіонович
БУЗАНОВ директор - головний конструктор
Віктор Іванович ЦКБ "Арсенал"
БУРКИНСЬКИЙ директор Інституту проблем ринку і
Борис Володимирович економіко-екологічних досліджень
Національної академії наук
ГОНЧАРУК директор Інституту колоїдної хімії та
Владислав Володимирович хімії води імені А.В.Думанського
Національної академіі наук
ГРОДЗІНСЬКИЙ завідуючий відділом Інституту клітинної
Дмитро Михайлович біології і генетичної інженерії
Національної академії наук
КАЛЕТНИК начальник управління Мінлісгоспу
Микола Миколайович
КОРСУНСЬКИЙ начальник управління ДКНТ (вчений
Сергій Володимирович секретар координаційної ради)
ЛОСЬ завідуючий лабораторією Наукового центру
Іван Павлович радіаційної медицини Академії медичних
наук
НОВАКОВСЬКИЙ директор Інституту землеустрою
Леонід Якович Української академії аграрних наук
ПІВНЯК ректор Державної гірничої академії
Геннадій Григорович (м. Дніпропетровськ)
РУДЕНКО директор Інституту географії Національної
Леонід Григорович академії наук
СЕРДЮК директор Українського науково-
Андрій Михайлович гігієнічного центру МОЗ
ТОКАР перший заступник голови Держкомгідромету
Наталія Федорівна
ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

ЗОЗУЛЯ віце-президент Академії медичних наук
Юрій Панасович (голова координаційної ради)
ПЕРЕДЕРІЙ перший заступник Міністра охорони
Вячеслав Григорович здоров'я (заступник голови координаційної
ради)
БЕРЕЗОВСЬКИЙ завідуючий відділом Інституту
Вадим Якимович експериментальної патології, онкології і
радіобіології імені Р.Є.Кавецького
Національної академії наук
БІЛАН начальник головного управління МОЗ
Світлана Миколаївна
ГЕОРГІЄВСЬКИЙ директор Державного наукового центру
Віктор Петрович лікарських засобів
ГРОЙСМАН завідуючий відділом Інституту фізіології
Семен Давидович Національного університету імені Тараса
Шевченка
ДОРОЧИНСЬКИЙ начальник управління Держкоммедбіопрому
Євген Олександрович
ЗАГАЙСЬКИЙ заступник начальника відділу Мінекономіки
Степан Іванович
КУЛІШОВ начальник управління ДКНТ (вчений
Віктор Іванович секретар координаційної ради)
КУНДІЄВ директор Інституту медицини праці
Юрій Ілліч Національної академії наук
ЛУК'ЯНОВА директор Інституту педіатрії, акушерства
Олена Михайлівна і гінекології Академії медичних наук
МАЛИНІН завідуючий лабораторією Інституту
Олег Олексійович експериментальної і клінічної
ветеринарії Української академії
аграрних наук
МОЙБЕНКО завідуючий відділом Інституту фізіології
Олексій Олексійович рослин і генетики Національної академії
наук
МУРАВЙОВ головний спеціаліст апарату Кабінету
Микола Миколайович Міністрів України
ПРОДАНЧУК директор Інституту здоров'я МОЗ
Микола Георгійович
ШАРИКІНА голова Фармакологічного комітету МОЗ
Надія Іванівна
ВИРОБНИЦТВО, ПЕРЕРОБКА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
СОЗІНОВ президент Української академії аграрних
Олексій Олексійович наук (голова координаційної ради)
КОВАЛЕНКО заступник Міністра сільського
Анатолій Петрович господарства і продовольства (заступник
голови координаційної ради)
БУСОЛ віце-президент Української академії
Володимир Олександрович аграрних наук
ГУЛИЙ ректор Українського державного
Іван Степанович університету харчових технологій
ДУДИНЕЦЬ заступник начальника відділу Мінекономіки
Філарет Никифорович
ЄРЕСЬКО директор Технологічного інституту молока
Георгій Олексійович і м'яса Української академії аграрних
наук
ЗІНЧЕНКО заступник голови Держхарчопрому
Людмила Іванівна
ЛЯЩОВ заступник Міністра машинобудування,
Вадим Трохимович військово-промислового комплексу і
конверсії
МАСЮК ректор Дніпропетровського аграрного
Микола Трохимович університету
МАНУЇЛЬСЬКИЙ заступник директора науково-інженерного
Володимир Дмитрович центру "Аско" Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії Національної академії
наук
МЕЛЬНИЧУК ректор Українського державного аграрного
Дмитро Олексійович університету
НАГОРНИЙ академік-секретар відділення механізації
Микола Никифорович і електрифікації Української академії
аграрних наук
ОНУФРІЄНКО вчений секретар Української академії
Юлій Феофанович аграрних наук (вчений секретар
координаційної ради)
ПЕТРУНЕК голова Державної міжвідомчої комісії у
Володимир Лукич справах випробувань і реєстрації засобів
захисту та регуляторів росту рослин і
добрив
САБЛУК директор Інституту аграрної економіки
Петро Трохимович Української академії аграрних наук
САЙКО директор Інституту землеробства
Віктор Федорович Української академії аграрних наук
ТРЕТЯКОВ начальник управління Мінпрому
Аркадій Олександрович
ЦАРЕНКО заступник начальника управління ДКНТ
Віктор Миколайович
ШВЕБС директор Південного регіонального центру
Генріх Іванович з екології Одеського державного
університету
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ЕНЕРГЕТИКА ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ШИДЛОВСЬКИЙ директор Інституту електродинаміки
Анатолій Корнійович Національної академії наук (голова
координаційної ради)
ШЕБЕРСТОВ перший заступник Міністра енергетики і
Олексій Миколайович електрифікації (заступник голови
координаційної ради)
ГУРЕЄВ заступник Міністра економіки
Василь Миколайович
ДОЛІНСЬКИЙ директор Інституту технічної теплофізики
Анатолій Андрійович Національної академії наук
ЗАБІГАЙЛО директор Інституту геології і геохімії
Володимир Юхимович горючих копалин Національної академії
наук
ЗАРИЦЬКИЙ перший заступник голови Держкомгеології
Олександр Ілліч
КАРП директор Інституту газу Національної
Ігор Миколайович академії наук
ЛИХОШВА заступник голови Держжитлокомунгоспу
Юрій Володимирович
МАЗУР заступник Міністра промисловості
Валерій Леонідович
НАЙДЕК директор Інституту проблем лиття
Володимир Леонтійович Національної академії наук
ПАРХОМЕНКО начальник відділу Мінекономіки
Віктор Петрович
ПРІСНЯКОВ ректор Дніпропетровського державного
Володимир Федорович університету
РОДИНА головний спеціаліст управління ДКНТ
Микола Григорович (вчений секретар координаційної ради)
СЧАСТЛИВИЙ завідуючий відділом Інституту
Геннадій Григорович електродинаміки Національної академії
наук
ТОНКАЛЬ директор Інституту проблем
Володимир Юхимович енергозбереження Національної академії
наук
УДОД генеральний директор НВО "Енергопрогрес"
Євген Іванович
ЧЕРНОВ заступник голови Держкоматому
Анатолій Петрович
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
ГЕЄЦЬ завідуючий відділом Інституту економіки
Валерій Михайлович Національної академії наук (голова
координаційної ради)
НАУМЕНКО заступник Міністра економіки (заступник
Володимир Іванович голови координаційної ради)
БУДКІН завідуючий відділом Інституту світової
Віктор Сергійович економіки і міжнародних відносин
Національної академії наук
БУКОВИНСЬКИЙ заступник Міністра фінансів
Станіслав Альбінович
ВОРОНА директор Інституту соціології
Валерій Михайлович Національної академії наук
ІСАЄВИЧ директор Інституту суспільних наук
Ярослав Дмитрович Національної академії наук
НАГРЕБЕЛЬНИЙ заступник директора Інституту держави і
Володимир Петрович права імені В.М.Корецького Національної
академії наук
ПАВЛЕНКО ректор Київського державного економічного
Анатолій Федорович університету
ПИРОЖКОВ директор Національного інституту
Сергій Іванович стратегічних досліджень
СОРОКІН перший заступник Міністра праці
Анатолій Полікарпович
СТАНІК заступник Міністра юстиції
Сюзанна Романівна
ТАЦІЙ ректор Української юридичної академії
Василь Якович
ТАРАНЕНКО директор Інституту української мови
Олександр Онисимович Національної академії наук
ТРЕТЯК проректор Національного університету
Олег Васильович імені Тараса Шевченка
ШКІЛЬ ректор Київського державного
Микола Іванович педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова
ШМАТКО начальник управління ДКНТ (вчений
Олег Анатолійович секретар координаційної ради)
ЯКОВИНА перший заступник Міністра культури
Микола Михайлович
ЯРМАЧЕНКО президент Академії педагогічних наук
Микола Дмитрович
НОВІ РЕЧОВИНИ ТА МАТЕРІАЛИ
ФІРСТОВ завідуючий відділом Інституту проблем
Сергій Олексійович матеріалознавства імені І.М.Францевича
Національної академії наук (голова
координаційної ради)
ПОРТНОЙ перший заступник Міністра
Микола Миколайович машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії (заступник голови
координаційної ради)
АВГУСТІМОВ генеральний директор НВО "Кристал"
Віталій Леонідович
АРТЕМЕНКО перший заступник Міністра транспорту
Олександр Миколайович
ВРУБЛЕВСЬКИЙ начальник відділу Мінекономіки
Анатолій Григорович
ЄМЕЛЬЯНЕНКО завідуючий лабораторією Інституту
Юрій Георгійович електрозварювання імені Є.О.Патона
Національної академії наук
ЖАЛКО-ТИТАРЕНКО заступник генерального директора
Андрій Валентинович Національного космічного агентства
КЛИМЕНКО начальник управління впровадження
Геннадій Олексійович наукових розробок Міносвіти
МАКАРА проректор Національного університету
Володимир Арсенійович імені Тараса Шевченка
НОВИКОВ директор Інституту надтвердих матеріалів
Микола Васильович імені В.М.Бакуля Національної академії
наук
НОВИЦЬКИЙ перший заступник Міністра промисловості
Володимир Станіславович
ПОХОДЕНКО директор Інституту фізичної хімії імені
Віталій Дмитрович Л.В.Писаржевського Національної академії
наук
ПОХОДНЯ академік-секретар відділення фізико-
Ігор Костянтинович технічних проблем матеріалознавства
Національної академії наук
ШОКУН заступник начальника управління ДКНТ
Тетяна Василівна (вчений секретар координаційної ради)
ЮЩЕНКО заступник директора Інституту
Костянтин Андрійович електрозварювання імені Є.О.Патона
Національної академії наук
ПЕРСПЕКТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРИЛАДИ
КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ
МИХАЛЄВИЧ директор Інституту кібернетики імені
Володимир Сергійович В.М.Глушкова Національної академії
наук (голова координаційної ради)
СОЛОВЙОВ перший заступник Міністра зв'язку
Юрій Олексійович (заступник голови координаційної ради)
ВОЛКОВИЧ директор відділення Інституту кібернетики
Віктор Леонідович імені В.М.Глушкова Національної академії
наук
БІЛЕНКО виконуючий обов'язки начальника
Валентин Іванович управління Міносвіти
ГОНДЮЛ заступник Міністра освіти
Валерій Петрович
ЄФІМОВ начальник управління ДКНТ (вчений
Ігор Євгенович секретар координаційної ради)
ІЛЬЧЕНКО проректор Київського політехнічного
Михайло Юхимович інституту
КИСЕЛЬОВА заступник голови Держкомстандарту
Тетяна Миколаївна
ЛУКОМСЬКИЙ голова Держтехінформслужби
Василь Григорович
МОВА генеральний директор ВО "Електронмаш"
Віктор Іванович
ПЕТРОВ директор Інституту проблем реєстрації
Вячеслав Васильович інформації Національної академії наук
РУБАН заступник директора Головного НДІ
Владислав Якович з проблем інформатизації Мінекономіки
САМОЙЛЕНКО начальник головного управління
Валентин Іванович Міноборони
СТОГНІЙ директор Інституту прикладної інформатики
Анатолій Олександрович виконкому Київської міської Ради
народних депутатів та Національної
академії наук

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКОвгору