Документ 594-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.08.2012, підстава - 5029-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Національний архівний фонд і архівні установи"
( 2888-14 )
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.159 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }

2. Статтю 17 Закону України "Про музеї та музейну справу"
( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25,
ст. 191) викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Облік, збереження і використання документів
Національного архівного фонду
Облік, збереження і використання документів Національного
архівного фонду, що зберігаються в музеях, здійснюються відповідно
до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні
установи" ( 3814-12 ).
3. У статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 24, ст. 170; 2000 р., N 9, ст. 67; 2001 р., N 32, ст. 172):
пункт "а" частини першої доповнити підпунктом 10 такого
змісту:
"10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів,
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або
інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній
території, та інших архівних документів, що не належать до
Національного архівного фонду";
частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) зберігання документів Національного архівного фонду, що
мають місцеве значення, і управління архівною справою та
діловодством на відповідній території".
4. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21,
ст. 190; 2001 р., N 32, ст. 172):
статтю 16 доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд
та архівні установи";
пункт 13 статті 25 після слів "архівною справою" доповнити
словами "та діловодством".
5. Статтю 34 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43,
ст. 378) викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Зберігання документів
1. Ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та
зберігання всіх, в тому числі фінансово-господарських, документів
банкрута протягом ліквідаційної процедури.
2. Після винесення судом ухвали про ліквідацію юридичної
особи - банкрута ліквідатор зобов'язаний забезпечити збереженість
архівних документів банкрута і, за погодженням із спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною
установою, визначити місце подальшого їх зберігання".
6. У частині другій статті 8, статтях 20, 21 і у частині
першій статті 28 Закону України "Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей" ( 1068-14) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) слова "Головне архівне
управління України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної
справи і діловодства" у відповідних відмінках.
7. У статті 16 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну
справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 23, ст. 177):
у частині четвертій слова "Законом України "Про Національний
архівний фонд і архівні установи" замінити словами "Законом
України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"
( 3814-12 );
у частині п'ятій слово "пам'ятками" замінити словом
"документами".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 березня 2003 року
N 594-IVвгору