Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 27.06.2012590
Документ 590-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2014, підстава - 71-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 червня 2012 р. № 590
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 970 від 24.10.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки (далі - Програма), що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести у відповідність з Програмою галузеві і регіональні програми забезпечення пожежної безпеки.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, які визначені виконавцями Програми, подавати щороку до 10 лютого Міністерству надзвичайних ситуацій інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 30 березня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2012 р. № 590

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей (далі - об'єкти) та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, удосконалення законодавчої, науково-технічної і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах.

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант полягає у виконанні визначених законодавством завдань у сфері пожежної безпеки та задоволенні потреб сьогодення у забезпеченні функціонування діючих структур пожежної охорони в рамках наданих повноважень.

Реалізація зазначеного варіанта істотно не поліпшить рівень пожежної безпеки в державі.

Другий варіант передбачає впровадження програмного підходу до формування політики у сфері пожежної безпеки на середньострокову перспективу, що дасть змогу:

залучити до розв'язання проблеми пожежної безпеки додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством;

збільшити кількість підрозділів державної, місцевої, відомчої та добровільної пожежної охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню з урахуванням досвіду європейських держав умов для розширення у майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями та зменшенню фінансового навантаження на національну економіку;

підвищити рівень захисту від пожеж об'єктів та населених пунктів.

Отже, оптимальним є другий варіант, реалізація якого дасть змогу істотно підвищити стан пожежної безпеки в державі.

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи за такими основними напрямами:

підвищення ефективності управління та внесення змін до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

постійне оновлення основної і спеціальної пожежної техніки та обладнання у підрозділах державної, місцевої, відомчої та добровільної пожежної охорони;

розроблення нових зразків пожежної техніки з удосконаленими технічними характеристиками, що відповідають міжнародним вимогам, та їх виробництво;

підвищення рівня захищеності сільських населених пунктів і об'єктів аграрного та промислового сектору економіки;

технічне переоснащення виробничого комплексу шляхом впровадження новітніх наукових досягнень, оснащення небезпечних виробництв сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміни застарілих електричних мереж, особливо атомних електростанцій, хімічно небезпечних і пожежовибухонебезпечних об'єктів і підземних споруд.

Програму передбачається виконувати двома етапами.

На першому етапі (2012 рік) планується шляхом удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки запровадити додатковий механізм реалізації державної політики у зазначеній сфері, що в подальшому за умови належного фінансування на другому етапі (2013-2015 роки) сприятиме виконанню завдань та здійсненню заходів, передбачених Програмою.

Державний замовник та виконавці заходів Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (зроблено за роками) виконання Програми, що наведені в додатку 2, спрямовані на підвищення ефективності державного управління та діяльності із запобігання виникненню пожеж та організації пожежогасіння.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити ефективну багаторівневу систему управління діяльністю суб'єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;

привести протипожежний стан об'єктів та населених пунктів у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

забезпечити високий рівень протипожежного захисту сільських населених пунктів, територій і об'єктів природно-заповідного фонду;

знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

зменшити кількість пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати про них населення та підрозділи пожежної охорони, видаляти продукти горіння із застосуванням систем протипожежного захисту;

забезпечити мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у містах та сільській місцевості;

забезпечити виробництво вогнегасних речовин в обсязі, необхідному для локалізації та ліквідації пожеж, і подачу води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

За оцінкою фахівців, за останні 10 років загальний збиток від пожеж зріс на 32 відсотки без урахування індексу інфляції, тож невжиття невідкладних заходів до поліпшення стану протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів може призвести до загальних економічних збитків від пожеж за 2012-2015 роки на суму близько 29082,7 млн. гривень.

Результат обчислення суми збитків 29082,7 млн. гривень з витратами на виконання завдань і заходів Програми 876,92 млн. гривень свідчить про ефективність Програми.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, передбачених законом.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 876,92 млн. гривень, з них 236,08 млн. - за рахунок державного бюджету, 569,96 млн. - за рахунок місцевих бюджетів та 70,88 млн. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 2348.

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 590.

3. Державний замовник - МНС.

4. Керівник Програми - Голова Держтехногенбезпеки.

5. Виконавці заходів Програми - МНС, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання - 2012-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

236,084977


71,847325

83,873182

80,36447

Місцеві бюджети

569,961566


108,781437

235,533987

225,646142

Інші джерела

70,8784


18,331

23,8042

28,7432

Усього

876,924943


198,959762

343,211369

334,753812
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

1. Організаційне забезпечення пожежної безпеки


1) проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в кожному регіоні, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади


Мінкультури

державний бюджет

3,9


1,2

1,3

1,4


2) проведення аналізу протипожежних норм та у разі потреби внесення до них необхідних змін з урахуванням сучасних вимог протипожежного захисту будівель та споруд

МНС,
Мінрегіон,
Мінагрополітики,
Міненерговугілля,
Мінінфраструктури,
Держводагентство,
Укравтодор,
МВС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади3) розроблення з урахуванням Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки галузевих та регіональних програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, забезпечення будівництва та реконструкції пожежних депо, інших об'єктів пожежної охорони відповідно до вимог нормативно-правових актів

міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади

4) забезпечення ведення щорічної звітності на підставі адміністративних даних про кількість пожеж та їх наслідки в кожному регіоні, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях шляхом:

-“-

-“-

збирання, узагальнення та оброблення статистичних даних про пожежі та їх наслідки

МНС,
Держстат

державний бюджет

0,186


0,062

0,062

0,062
прогнозування стану з пожежами в державі і підготовка відповідних аналітичних та інформаційних матеріалів

МНС

-“-

0,0183


0,0061

0,0061

0,0061
5) здійснення щороку згідно із законодавством контролю за відповідністю продукції, що реалізується через торговельну мережу, вимогам пожежної безпеки та за діяльністю випробувальних лабораторій (центрів), які проводять випробування такої продукції

Держспоживінспекція,
МНС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади6) забезпечення подальшого розвитку методичної та експериментальної бази для вивчення дослідно-випробувальними лабораторіями МНС питання щодо виникнення пожеж шляхом надання

МНС

державний бюджет

0,054


0,018

0,018

0,018


таким лабораторіям науково-методичної допомоги у виконанні робіт з дослідження пожеж, проведення метрологічної атестації випробувального обладнання та порівняльних випробувань

7) утворення та забезпечення функціонування служб пожежної безпеки в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
ДКА

-“-

0,5


0,1

0,2

0,2


Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

-“-

0,75


0,25

0,25

0,25

Генеральна прокуратура України

-“-

0,5


0,1

0,2

0,2

кількість підрозділів

933


13

458

462

8) утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони

облдержадміністрації:

4020

20


Вінницька

місцевий бюджет

4,94562,4728

2,4728

42

2

Волинська

-“-

2,81,4

1,4

5921

38

Донецька

-“-

14,94366,2768

8,6668

3017

13

Закарпатська

-“-

9,9916,14

3,851

105

5

Запорізька

-“-

5,52,75

2,75

9647

49

Івано-Франківська

-“-

11,145,42

5,72

5124

27

Київська

-“-

7,73,8

3,9

15376

77

Кіровоградська

-“-

17,0388,519

8,519

4020

20

Луганська

місцевий бюджет

10,94565,4728

5,4728

64

2

Львівська

-“-

0,60,4

0,2

2313

10

Миколаївська

-“-

4,61022,7362

1,874

270135

135

Одеська

-“-

54,6427,32

27,32

2618

8

Полтавська

-“-

2,82,2

0,6

3216

16

Рівненська

-“-

5,1842,592

2,592

105

5

Сумська

-“-

1,320,66

0,66

42

2

Тернопільська

-“-

1,160,58

0,58

51


13

19

19

Херсонська

-“-

12,275


2,3

4,9875

4,9875

147

7

Черкаська

-“-

1,80,9

0,9

42

2

Чернівецька

-“-

0,40,2

0,2

105

5

Чернігівська

-“-

0,70,35

0,35

кількість будинків та споруд

1324


400

450

474

9) приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення населення про пожежу, електрообладнання будівель та споруд міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
42


12

14

16

Держземагентство

державний бюджет

2,1


0,6

0,7

0,8720


240

240

240


Генеральна прокуратура України

-“-

30


10

10

10


57


14

21

22

МВС

-“-

2,85


0,7

1,05

1,1


10


3

3

4

Служба зовнішньої розвідки

-“-

0,5


0,15

0,15

0,2


28


8

10

10

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

-“-

1,4


0,4

0,5

0,5


209


58

66

85

Мінфін

-“-

10,45


2,9

3,3

4,25


2


1

1


МЗС

державний бюджет

0,1


0,05

0,0580


20

30

30

ДПтС

-“-

4


1

1,5

1,5


4


1

1

2

Фонд державного майна

-“-

0,2


0,05

0,05

0,1


161


40

60

61

Національна академія наук

-“-

8,05


2

3

3,05


10


3

3

4

Держспецтрансслужба

-“-

0,5


0,15

0,15

0,2

ДКА

-“-

3,7


1,2

1,2

1,3


Держстат

-“-

0,2


0,05

0,05

0,1


Держкомтелерадіо

-“-

0,5


0,15

0,15

0,2


Мінкультури

-“-

1,4


0,4

0,5

0,5


Нацкомфінпослуг

-“-

0,252


0,063

0,121

0,068


Мінкультури,
Держкіно

-“-

1,71,7державне підприємство “Севастопольський морський рибний порт”

інші джерела

0,6904


0,221

0,2292

0,2402


державне підприємство “Керченський морський порт”

-“-

0,4


0,014

0,044

0,342


Мінагрополітики,
Держрибагентство

державний бюджет

0,59


0,59
11


Мінсоцполітики

-“-

0,780,78


кількість приміщень

2270


612

825

833

10) приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель та споруд центральних державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів в областях, архівних відділів райдержадміністрацій,

Укрдержархів,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, райдержадміністрації, міськради, районні ради


міських рад та трудових архівів у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки, а саме:

Укрдержархів

державний бюджет

6


1

2

3

8


3

3

2

Державного архіву

Рада міністрів Автономної Республіки

державний бюджет

1,6685


0,6674

0,6674

0,333751


13

22

16

архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад

Крим райдержадміністрації, міськради, районні ради

місцевий бюджет

0,82764


0,11137

0,434885

0,281385

8


2

3

3


Вінницька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,006


0,244

0,3755

0,3865

83


25

18

40

місцевий бюджет

0,892496


0,213884

0,194549

0,484063

8


2

2

4


Волинська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,905


0,014

0,324

0,567

50


20

20

10

місцевий бюджет

0,0746


0,0224

0,023525

0,028675

8


2

2

4


Дніпропетровська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,5991


0,1727

0,1485

0,2779

77


місцевий бюджет

0,060,06


8


2

3

3


Донецька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,5036


0,463

0,5228

0,5178

107


25

40

42

місцевий бюджет

1,76033


0,18727

0,61084

0,96222

4


2

2Житомирська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,591


0,49

0,101


54


13

20

21

місцевий бюджет

0,9967


0,09659

0,40644

0,49367

16


4

6

6


Закарпатська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,59691


0,38045

0,0657

0,1507637


9

10

18


місцевий бюджет

1,06095


0,0265

0,0974

0,937058


2

2

4

архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад

Запорізька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, райради

державний бюджет

1,6308


0,6737

0,6077

0,3494

88


21

32

35

місцевий бюджет

0,7388


0,1792

0,27775

0,28185

4


1

2

1


Івано-Франківська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,107


0,002

0,104

0,001

31


9

10

12

місцевий бюджет

1,6689


0,1689

0,5918

0,9082

16


5

5

6


Київська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,712


0,028

0,035

1,649

140


45

50

45

місцевий бюджет

7,6


2

3,24

2,36

8


2

2

4


Кіровоградська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,9499


0,1517

0,2402

0,558

98


25

38

35

місцевий бюджет

0,830205


0,2215

0,33195

0,276755

8


2

2

3


Луганська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,318


0,346

0,486

0,486

115


29

48

38

місцевий бюджет

0,444333


0,060789

0,212599

0,170945

16


4

7

5


Львівська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,419


0,098

0,196

0,125

55


14

21

20

місцевий бюджет

0,576356


0,161284

0,214548

0,200524

8


4

2

2


Миколаївська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,066167


0,561415

0,252812

0,25194

92


23

36

33

місцевий бюджет

3,470615


0,896942

1,360645

1,213028

12


4

4

4


Одеська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,944


0,11

0,407

0,427

132


44

44

44

місцевий бюджет

3,2094


0,7195

1,1176

1,3723

8


2

3

3

архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад

Полтавська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,464


0,116

0,174

0,174

100


25

37

38

місцевий бюджет

1,0927


0,2806

0,3706

0,4415

22Рівненська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,311,31


21

1

місцевий бюджет

0,0030,001

0,002


8


2

3

3


Сумська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,072


0,086

0,843

0,143

100


25

37

38

місцевий бюджет

0,338


0,074

0,132

0,132


8


2

4

2


Тернопільська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

2,99


0,75

1,49

0,75

72


18

27

27

місцевий бюджет

3,9632


0,7408

1,6112

1,6112


8


2

4

2


Харківська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

3,4612


0,896

1,6702

0,895

132


33

49

50

місцевий бюджет

4,552791


0,864678

1,638676

2,049438


8


2

3

3


Херсонська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,7212


0,48506

0,61777

0,61837

68


16

22

30

місцевий бюджет

1,02534


0,2887

0,30162

0,43502


8


4

2

2


Хмельницька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,451


0,661

0,395

0,395

184


46

69

69

місцевий бюджет

1,552


0,37

0,595

0,587

8


2

3

3


Черкаська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

0,103


0,013

0,044

0,046

22


4

7

11

місцевий бюджет

0,5458


0,07189

0,13242

0,34149

8


3

2

3


Чернівецька облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

1,185


0,385

0,345

0,455

48


15

16

17

місцевий бюджет

0,02376


0,00154

0,00559

0,01663

28


7

10

11


Чернігівська облдержадміністрація, райдержадміністрації, міськради, районні ради

державний бюджет

2,836


0,268

1,268

1,3

100


30

35

35

місцевий бюджет

1,0811


0,1815

0,4094

0,4902

4


1

2

1


Севастопольська міськдержадміністрація, райдержадміністрації

державний бюджет

0,151


0,0375

0,076

0,0375

16


5

5

6

місцевий бюджет

0,22695


0,053

0,05025

0,1237

8


2

3

3


Київська міськдержадміністрація, райдержадміністрації

державний бюджет

0,5177


0,1277

0,1888

0,2012

40


10

15

15

місцевий бюджет

0,044


0,011

0,0165

0,0165


11) заміна автоматичних систем газового пожежогасіння

Міненерговугілля

державний бюджет

6


1

2

3

інші джерела

30


5

10

15

кількість будинків

1047


307

375

365

12) приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення належного функціонування таких систем, створення спеціалізованих дільниць з їх ремонту та технічного обслуговування

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїоблдержадміністрації:

11


3

4

4


Вінницька

місцевий бюджет

3,29


0,674

1,293

1,323

22


Волинська

-“-

0,1970,197


48


12

18

18

Дніпропетровська

-“-

8


2,25

2,875

2,875

171


43

65

63

Донецька

-“-

20,78


5,42

7,62

7,74

5


3

2


Житомирська

місцевий бюджет

1,198


0,6

0,598


21

1

Закарпатська

-“-

1,20,6

0,6

63


18

21

25

Запорізька

-“-

8,1


2,5

2,75

2,85

6


1

3

2

Івано-Франківська

-“-

1,128


0,188

0,564

0,376

69


22

23

24

Київська

-“-

8,25


2,666

2,666

2,918

3


1

1

1

Кіровоградська

-“-

0,87


0,29

0,29

0,29

53


16

18

19

Луганська

-“-

10,3


3,2

3,5

3,6

42


11

15

16

Львівська

-“-

7,98


2,09

2,85

3,04

42


11

21

10

Миколаївська

-“-

7,08


2,09

3,09

1,9

40


13

13

14

Одеська

-“-

6,3


2,07

2,07

2,16

17


5

6

6

Полтавська

-“-

3,23


0,95

1,14

1,14

8


2

4

2

Рівненська

-“-

2,32


0,58

1,16

0,58

40


10

15

15

Сумська

-“-

6,79


2,09

2,35

2,35

4


1

2

1

Тернопільська

-“-

1,16


0,29

0,58

0,29

23


4

8

10

Херсонська

-“-

6,38


1,16

2,32

2,9

22


7

7

8

Хмельницька

-“-

6,18


2,03

2,03

2,12

14


4

5

5

Чернігівська

-“-

2,85


0,71

1,07

1,07

62


20

21

21

Севастопольська міськдержадміністрація

-“-

3,101


1,033

1,034

1,034

кількість секцій

1204


416

391

397

Київська міськдержадміністрація

державний бюджет

71,9


25,8

23

23,1

кількість об'єктів

859


246

303

310

13) оснащення небезпечних виробництв сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміни застарілих електричних мереж, особливо атомних електростанцій, метрополітенів, хімічно небезпечних і пожежовибухонебезпечних об'єктів і підземних споруд

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації17


5

6

6

комунальне підприємство “Дніпропетровський метрополітен”

-“-

4,66


1,06

1,8

1,8

облдержадміністрації:185


40

73

72

Закарпатська

місцевий бюджет

2,5


0,7

0,9

0,9

139


45

47

47

Кіровоградська

-“-

2,506


0,798

0,854

0,854

17


4

6

7

Київська

-“-

0,53


0,16

0,18

0,19

62


20

21

21

Сумська

-“-

0,8


0,2

0,3

0,3

239


72

80

87

Херсонська

-“-

3,585


0,78

1,35

1,455

200


60

70

70

Чернівецька

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади


кількість пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж

16856


5267

8133

3456

14) проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міст, селищ міського типу, об'єктів та здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність з вимогами нормативно-правових актів

центральні органи виконавчої влади, облдержадміністрації8


3

2

3

Держспецтрансслужба

державний бюджет

0,063


0,021

0,014

0,028

облдержадміністрації:

884


221

442

221


Вінницька

місцевий бюджет

2,8112


0,7028

1,4056

0,7028


Житомирська

-“-

3,3565


0,8772

1,6682

0,8111

3966


1048

1855

1063

Закарпатська

-“-

20,209


6,483

7,194

6,532

257


65

132

60

Запорізька

-“-

1,808


0,46

0,938

0,41

1280


320

640

320

Дніпропетровська

-“-

3,996


0,999

1,998

0,999

1545


385

772

388

Донецька

-“-

5,7


1,438

2,862

1,4

120


30

60

30

Івано-Франківська

-“-

1,174


0,293

0,586

0,295


Кіровоградська

-“-

3,432


0,858

1,716

0,858

1120


280

560

280

Львівська

-“-

1,56


0,39

0,78

0,39

640


160

320

160

Одеська

-“-

1,28


0,32

0,64

0,32

1320


330

660

330

Полтавська

-“-

5,26


1,3

2,66

1,3

91


23

46

22

Рівненська

-“-

0,047


0,012

0,024

0,011

400


100

200

100

Сумська

місцевий бюджет

3,68


0,92

1,84

0,92

562


140

282

140

Тернопільська

-“-

1,716


0,429

0,858

0,429

214


53

107

54

Херсонська

-“-

0,526


0,13

0,263

0,133

4449


2109

2055

285

Черкаська

-“-

1,5065


0,021

0,2055

1,28

кількість об'єктів

20204


6336

6898

6970

15) виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження

центральні органи виконавчої влади, облдержадміністрації

державний та місцевий бюджетиАдміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

державний бюджет

0,15


0,05

0,05

0,05

облдержадміністрації:

694


178

248

268


Вінницька

місцевий бюджет

0,8


0,2

0,3

0,3

267


66

128

73

Закарпатська

-“-

8,334


2,221

4,072

2,041

800


200

300

300

Запорізька

інші джерела

0,4


0,1

0,15

0,15

420


100

150

170

Івано-Франківська

місцевий бюджет

9,782


2,044

3,431

4,307

1193


388

397

408

Кіровоградська

-“-

2,862


0,932

0,953

0,977

1052


255

396

401

Київська

-“-

10,136


2,663

3,1335

4,3395

7324


2441

2441

2442

Львівська

-“-

29,28


9,76

9,76

9,76

5180


1726

1726

1728

Миколаївська

інші джерела

37,818


12,606

12,606

12,606

600


200

200

200

Рівненська

місцевий бюджет

0,78


0,26

0,26

0,26

1424


474

474

476

Сумська

-“-

2,848


0,949

0,949

0,95

234


58

88

88

Тернопільська

-“-

0,32


0,08

0,12

0,12

1016


250

350

416

Херсонська

-“-

2,03


0,5

0,7

0,83

кількість будинків та споруд

9656


2421

3599

3636

16) підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
4


1

2

1

Держземагентство

державний бюджет

0,02


0,005

0,01

0,005

4


1

2

1

Фонд державного майна

-“-

0,004


0,001

0,002

0,001


10


2

4

4

Служба зовнішньої розвідки

державний бюджет

2,9


0,6

1,05

1,25

171


47

42

82

Держстат

-“-

1,8879


0,5107

0,4708

0,9064

4


1

2

1

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

-“-

0,25


0,08

0,09

0,08

11


Мінкультури

-“-

0,0750,075


1


1Мінагрополітики, Держрибагентство

-“-

0,014


0,014облдержадміністрації:

308


77

154

77


Вінницька

місцевий бюджет

1,4


0,35

0,7

0,35

669


207

223

239

Закарпатська

-“-

8,403


2,487

2,717

3,199

280


70

140

70

Запорізька

інші джерела

1,4


0,35

0,7

0,35

380


75

115

190

Івано-Франківська

місцевий бюджет

5,21


0,9

1,75

2,56

1238


302

461

475

Кіровоградська

-“-

10,369


2,263

3,9835

4,1225

1334


300

493

541

Київська

-“-

11,2624


2,7376

3,9914

4,5334

259


66

95

98

Донецька

-“-

7,003


1,824

2,5495

2,6295

2440


610

915

915

Львівська

-“-

12,2


3,05

4,575

4,575

445


112

166

167

Сумська

-“-

2,3


0,575

0,8625

0,8625

234


58

88

88

Тернопільська

-“-

1,06


0,26

0,4

0,4

660


165

247

248

Полтавська

-“-

6,6


1,65

2,475

2,475

710


200

260

250

Херсонська

-“-

14,2


4

5,2

5

480


120

180

180

Чернівецька

-“-

2


0,5

0,75

0,75

24


6

9

9

Севастопольська міськдержадміністрація

-“-

0,56


0,14

0,21

0,21


кількість будівель та споруд

17246


4396

6379

6471

17) приведення у робочий стан димових і вентиляційних каналів та їх обслуговування

облдержадміністрації:

132


33

50

49


Вінницька

місцевий бюджет

0,6


0,15

0,225

0,225

5


3

2


Житомирська

-“-

1,198


0,6

0,598


11469


2933

4259

4277

Закарпатська

-“-

2,394


0,682

0,8475

0,8645

2000


500

750

750

Запорізька

інші джерела

0,12


0,03

0,045

0,045

44


11

16

17

Львівська

місцевий бюджет

2,1


0,55

0,775

0,775

1812


453

679

680

Кіровоградська

місцевий бюджет

0,28


0,07

0,105

0,105

322


78

84

160

Київська

-“-

3,53


0,882

0,988

1,66

230


77

77

76

Донецька

-“-

0,096


0,046

0,046

0,004

32


8

12

12

Сумська

-“-

1,28


0,32

0,48

0,48

1200


300

450

450

Чернівецька

-“-

0,2


0,05

0,075

0,075


18) проведення прикладних наукових досліджень щодо зниження ризику додаткового опромінення персоналу та населення прилеглих районів унаслідок радіаційних пожеж, у тому числі:

Національний університет біоресурсів і природокористування

державний бюджет

2


0,5

0,75

0,75


створення необхідної технічної бази для забезпечення наукової діяльності

-“-

-“-

10,5

0,5

кількість осіб

60


30


30

підвищення кваліфікації працівників державного спеціалізованого комплексного підприємства “Чорнобильська пуща”

-“-

-“-

0,2


0,1

0,1


кількість конференцій

4


1

2

1

проведення міжнародних конференцій з питань пожежної безпеки

-“-

-“-

0,12


0,03

0,06

0,03


19) створення в державному підприємстві “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” центру вогневих випробувань шляхом:

Мінрегіон, державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

-“-придбання устатковання для вогневих випробувань будівельних матеріалів

-“-

-“-

0,40,4придбання приміщення для випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість

-“-

-“-

11облаштування печей для випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість

Мінрегіон, державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

державний бюджет

0,50,5придбання програмного комплексу ANSYS

-“-

-“-

0,6


0,6кількість об'єктів

511


125

131

255

20) розроблення регіональних програм, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту пам'яток історії та культури, культових споруд
облдержадміністрації:
8


2

2

4

Закарпатська

місцевий бюджет

0,06


0,01

0,01

0,04

431


107

109

215

Кіровоградська

-“-

5,37


1,331

1,348

2,691

72


16

20

36

Київська

-“-

2,19


0,09

1,01

1,09


21) проведення щороку нарад, семінарів, оглядів, конкурсів з питань пожежної безпеки для працівників органів виконавчої влади

центральні органи виконавчої влади
ДКА

державний бюджет

0,003


0,001

0,001

0,001


Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

-“-

0,12


0,04

0,04

0,04
22) проведення щороку Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників

облдержадміністрації:

місцевий бюджет


Вінницька

-“-

0,036


0,012

0,012

0,012


Волинська

-“-

0,1


0,025

0,025

0,05


Дніпропетровська

-“-

0,1856


0,0464

0,0464

0,0928


Закарпатська

-“-

0,196


0,049

0,098

0,049


Запорізька

-“-

0,12


0,03

0,03

0,06


Івано-Франківська

місцевий бюджет

0,416


0,104

0,208

0,104


Кіровоградська

-“-

0,14


0,035

0,035

0,07


Київська

-“-

0,8656


0,2139

0,4178

0,2339


Львівська

-“-

0,14


0,035

0,035

0,07


Миколаївська

-“-

0,1028


0,0257

0,0257

0,0514


Полтавська

-“-

0,12


0,03

0,06

0,03


Рівненська

-“-

0,12


0,03

0,06

0,03


Сумська

-“-

0,12


0,03

0,06

0,03


Тернопільська

-“-

0,12


0,03

0,06

0,03


Херсонська

-“-

0,3


0,075

0,15

0,075


Черкаська

-“-

0,272


0,068

0,136

0,068

кількість пожежних суден

11


23) забезпечення пожежними суднами морських та річкових портів шляхом:

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, облдержадміністрації
забезпечення пожежних суден необхідною кількістю піноутворювачів

державне підприємство “Керченський морський рибний порт”

інші джерела

0,05


0,01

0,03

0,01

11


придбання пожежного судна

Київська облдержадміністрація

місцевий бюджет

22


Разом за завданням 1846,416243


187,611862

332,853469

325,950912

у тому числі


державний бюджет

207,326277


61,829425

73,755282

71,74157

місцевий бюджет

568,211566


107,451437

235,293987

225,466142

інші джерела

70,8784


18,331

23,8042

28,7432

2. Розвиток матеріально-технічної бази державної, відомчої та добровільної пожежної охорони

кількість підрозділів

224


100

84

40

1) розроблення регіональних програм розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони, в яких передбачається будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо, придбання та створення нових зразків протипожежної техніки, забезпечення пожежників засобами пожежогасіння та індивідуального захисту, зв'язку

Черкаська облдержадміністрація

місцевий бюджет

1,75


1,33

0,24

0,18

кількість підрозділів

51


17

17

17

2) утримання підрозділів відомчої воєнізованої охорони в державних установах

Держрезерв

державний бюджет

1,5


0,5

0,5

0,5

кількість автомобілів

3


1

1

1

3) придбання пожежних автомобілів для державних установ

-“-

-“-

1,8


0,6

0,6

0,6

кількість депо

54


18

18

18

4) будівництво та ремонт пожежних депо

ДПтС

-“-

3,6


1,2

1,2

1,2

кількість установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

68


26

26

16

5) придбання основної і спеціальної пожежної техніки та створення матеріально-технічної бази для підрозділів відомчої пожежної охорони

-“-

-“-

8,7


3,4

3,4

1,9

кількість осіб

30


10

10

10

6) підвищення кваліфікації та перепідготовка працівників відомчої пожежної охорони

МВС,
МНС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних органів виконавчої влади

7) підвищення ефективності роботи державного центру сертифікації у частині підтвердження відповідності продукції протипожежного призначення та систем управління якістю

МНС

державний бюджет

0,05


0,025

0,025

8) придбання пожежних автомобілів та іншої протипожежної техніки, засобів пожежогасіння

Мінприроди

-“-

3


1

1

1


9) технічне переоснащення штатних пожежних та аварійно-рятувальних підрозділів Держспецтрансслужби, зокрема придбання аварійно-рятувальної та пожежної техніки:

Держспецтрансслужба

-“-


одиниць

3


1

1

1

аварійно-рятувальної та пожежної техніки (аварійно-рятувальний автомобіль КрАЗ САРМ-В)

-“-

-“-

3


1

1

1

кількість об'єктів

6


2

2


10) обладнання пожежних депо на території структурних підрозділів

Держспецтрансслужба

державний бюджет

0,14


0,07

0,07


-“-

3


1

1

1

11) придбання пожежних автомобілів та їх укомплектування обладнанням

ДКА

-“-

2,7


0,9

0,9

0,9

-“-

12


4

4

4

12) забезпечення засобами рятування та індивідуального захисту

-“-

-“-

0,6


0,1

0,2

0,3

-“-

180


60

60

60

13) утримання загонів державної протипожежної охорони на державних підприємствах

-“-

-“-

3,3


1,1

1,1

1,1

Разом за завданням 2


30,14


11,225

10,235

8,68

у тому числі


державний бюджет

28,39


9,895

9,995

8,5

місцевий бюджет

1,75


0,1

0,1

0,1

3. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки


1) сприяння висвітленню у державних засобах масової інформації питань щодо запобігання виникненню пожеж

МНС,
Деркомтелерадіо

державний бюджет

0,3


0,1

0,1

0,1


2) організація вивчення в межах навчальних предметів та в позаурочний час учнями загальноосвітніх навчальних закладів правил пожежної безпеки та поведінки під час пожежі

МОНмолодьспорт3) організація та проведення виставок з питань пожежної безпеки

МНС


кількість підрозділів

35


11

12

12

4) спільне відпрацювання планів пожежогасіння

МВС,
МНС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних органів виконавчої влади


Разом за завданням 3

державний бюджет

0,3


0,1

0,1

0,1

4. Міжнародне співробітництво у сфері пожежної безпеки

1) організація стажування фахівців пожежної охорони в установах іноземних держав, які провадять діяльність у сфері пожежної безпеки

МНС2) забезпечення участі фахівців пожежної охорони у роботі міжнародних організацій з питань пожежної безпеки відповідно до міжнародних договорів, зокрема з:
кількість конференцій

3


1

1

1

Міжнародною асоціацією пожежно-рятувальних служб (CTIF)

-“-

державний бюджет

0,0687


0,0229

0,0229

0,0229

Міжнародною організацією з стандартизації (ISO) разом з Технічним комітетом із стандартизації ТК25 “Пожежна безпека та протипожежна техніка”

-“-

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних органів виконавчої влади


Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) разом з Технічним комітетом із стандартизації ТК25 “Пожежна безпека та протипожежна техніка”

МНС,
Держспоживінспекція

-“-


Європейським комітетом із стандартизації (CEN) разом з Технічним комітетом із стандартизації ТК25 “Пожежна безпека та протипожежна техніка”

-“-

-“-


3) забезпечення участі фахівців пожежної охорони у міжнародних виставках, конференціях та семінарах з питань пожежної безпеки та у міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту

МНС

-“-


4) вивчення і впровадження в практику передового досвіду зарубіжних держав у сфері пожежної охорони

МНС

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних органів виконавчої влади


Разом за завданням 4

державний бюджет

0,0687


0,0229

0,0229

0,0229

Усього за Програмою


876,924943


198,959762

343,211369

334,753812

у тому числі

державний бюджет

236,084977


71,847325

83,873182

80,36447

місцевий бюджет

569,961566


108,781437

235,533987

225,646142

інші джерела

70,8784


18,331

23,8042

28,7432
Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

1. Організаційне забезпечення пожежної безпеки

кількість створених підрозділів державної, місцевої, відомчої та добровільної пожежної охорони

933


13

458

462

кількість будинків та споруд, підпорядкованих міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, у яких здійснюється приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання у відповідність з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки

1324


400

450

474

кількість приміщень центральних державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів в областях, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад та трудових архівів, які приводяться у відповідність з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки

2270


612

825

833

кількість висотних будинків та споруд і будинків підвищеної поверховості, в яких інженерне обладнання систем протипожежного захисту приводиться у робочий стан

1047


307

375

365

кількість будівель та споруд небезпечних об'єктів (атомних електростанцій, метрополітенів, хімічно небезпечних і пожежовибухонебезпечних об'єктів, підземних споруд), оснащених сучасними автоматичними системами протипожежного захисту

859


246

303

310

кількість відремонтованих джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж)

16856


5267

8133

3456

кількість об'єктів, сигнали від систем пожежної автоматики яких виводяться на пульти пожежного та техногенного спостереження

20204


6336

6898

6970

кількість будинків та споруд, конструкції яких просочені вогнетривкими сумішами

9656


2421

3599

3636

кількість будинків та споруд, у яких димові та вентиляційні канали приведені у робочий стан і здійснюється їх обслуговування

17246


4396

6379

6471

кількість пам'яток історії та культури, культових споруд, включених до регіональних програм, спрямованих на забезпечення протипожежного захисту

511


125

131

255

кількість пожежних суден для морських та річкових портів

11


2. Розвиток матеріально-технічної бази державної, відомчої та добровільної пожежної охорони

кількість придбаних пожежних автомобілів для державних установ

3


1

1

1

кількість побудованих та відремонтованих пожежних депо в закладах ДПтС

54


18

18

18

кількість придбаної основної і спеціальної пожежної техніки для підрозділів відомчої пожежної охорони ДПтС

68


26

26

16

3. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки

кількість планів пожежогасіння, виконаних МВС разом з МНС

35


11

12

12

4. Міжнародне співробітництво у сфері пожежної безпеки

кількість конференцій, проведених разом з Міжнародною асоціацією пожежно-рятувальних служб (CTIF)

3


1

1

1вгору