Документ 580/2003, поточна редакція — Редакція від 04.08.2003, підстава - 800/2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо залучення іноземних
інвестицій в економіку України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 800/2003 ( 800/2003 ) від 04.08.2003 )

З метою створення сприятливих умов для збільшення обсягів
іноземних інвестицій в економіку України та діяльності іноземних
інвесторів, прискорення соціально-економічного розвитку регіонів
та пріоритетних галузей виробництва п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк:
а) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
проект закону про державну підтримку та стимулювання інвестиційної
діяльності в Україні, в якому, зокрема, передбачити:
визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності,
яким надається державна підтримка, механізми стимулювання
залучення інвестицій, підвищення гарантій прав інвесторів;
спрощення порядку одержання інвесторами документів
дозвільного характеру, необхідних для здійснення інвестиційних
проектів, порядку державної реєстрації іноземних інвестицій,
сертифікації продукції;
встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб
за дії або бездіяльність, наслідком яких є створення перешкод та
погіршення умов здійснення в Україні інвестиційної діяльності;
б) запровадити систему оцінювання роботи центральних та
місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, а
також здійснених заходів з поліпшення інвестиційного клімату у
відповідних галузях економіки та регіонах;
в) запровадити постійний моніторинг діяльності органів
виконавчої влади з надання роз'яснень положень нормативно-правових
актів, забезпечити недопущення невідповідності цих роз'яснень
законодавству України, а також оперативне реагування на факти
погіршення умов інвестиційної діяльності;
г) розробити та забезпечити впровадження механізму сприяння
створенню спільних підприємств за участю іноземних інвесторів на
базі державного майна, передбачивши заходи з недопущення порушення
принципу рівності всіх форм власності;
д) вжити заходів щодо припинення практики здійснення органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування своїх
функцій і повноважень за умови сплати інвесторами коштів,
справляння яких згідно із законодавством не є обов'язковим;
2) вжити в установленому законодавством порядку заходів щодо
створення до 1 січня 2004 року акціонерного товариства "Агентство
з питань іноземних інвестицій", передбачивши, що його основними
завданнями мають бути:
сприяння залученню іноземних інвестицій, формуванню
привабливого інвестиційного іміджу України та її регіонів;
надання консультацій економічного та правового характеру щодо
можливостей внесення іноземних інвестицій в економіку України;
пошук потенційних інвесторів для вітчизняних суб'єктів
підприємницької діяльності;
сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
супроводження інвестиційних проектів, сприяння захисту прав
інвесторів;
підготовка пропозицій щодо стимулювання інвестиційної
діяльності, зокрема з урахуванням досвіду інших держав у сфері
залучення іноземних інвестицій, та щодо усунення перешкод, які
негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні;
організація підготовки спеціалістів у сфері інвестиційної
діяльності;
видання інформаційно-аналітичних матеріалів з питань
соціально-економічного розвитку та інвестиційних можливостей
України та її регіонів; ( Пункт 2 статті 1 в редакції Указу Президента N 800/2003
( 800/2003 ) від 04.08.2003 )
3) вжити у двомісячний строк комплексних заходів щодо:
удосконалення порядку відшкодування сум податку на додану
вартість суб'єктам підприємницької діяльності, зокрема за
експортними операціями;
удосконалення механізмів фінансового оздоровлення вітчизняних
підприємств, підвищення рівня їх капіталізації, в тому числі
шляхом залучення до цієї роботи іноземних компаній, що
спеціалізуються на інвестиційному менеджменті;
забезпечення прозорості процедур відбору потенційних покупців
стратегічно важливих підприємств, передбачивши рівні умови участі
в цьому відборі вітчизняних та іноземних інвесторів;
4) протягом 2003 року:
а) розглянути за участю провідних юристів, вітчизняних та
іноземних інвесторів, відповідних громадських організацій питання
щодо доцільності розроблення Інвестиційного кодексу України;
б) опрацювати питання щодо реалізації на базі Національного
комплексу "Експоцентр України" та інших виставкових центрів
інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток торговельної,
транспортної, інженерної, телекомунікаційної інфраструктури,
запровадження новітніх виставкових технологій, створення
бізнес-інкубаторів, закладів громадського харчування, розважальних
закладів, підприємств готельного господарства;
в) здійснити комплексні заходи щодо:
заохочення іноземних інвесторів до внесення інвестицій в
розбудову міжнародних транспортних коридорів, розвідку та
видобування корисних копалин, у тому числі шляхом укладання
договорів концесії та угод про розподіл продукції;
формування позитивного інвестиційного іміджу України,
передбачивши, зокрема, прискорення організації постійно діючої
виставки кращих інвестиційних проектів та широке висвітлення в
іноземних ділових колах позитивних змін у соціально-економічному
розвитку України та її інвестиційному кліматі, а також перспектив
інвестування в її економіку;
підвищення привабливості та прозорості вітчизняного фондового
ринку, в тому числі шляхом спрощення процедури ввезення в Україну
та вивезення за її межі капіталу в процесі здійснення
інвестиційної діяльності на фондовому ринку, а також створення
сприятливих умов для участі на цьому ринку фізичних осіб,
підвищення рівня прозорості та достовірності інформації про
діяльність емітентів цінних паперів;
забезпечення для громадян іноземних держав рівних з
громадянами України умов отримання послуг на території України та
недопущення диференціації розмірів плати за послуги в залежності
від громадянства споживачів послуг.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
1) у тримісячний строк:
запровадити систему моніторингу звернень інвесторів до
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
забезпечити їх своєчасний розгляд та відповідне реагування на них;
розробити з урахуванням досвіду холдингової компанії
"Київміськбуд" та вжити заходів до розширення мережі
інвестиційно-будівельних організацій, залучення коштів населення в
житлове будівництво, активізації співробітництва з іноземними
інвесторами з питань реалізації проектів щодо спорудження житла, а
також торговельних центрів та інших об'єктів ринкової
інфраструктури;
2) протягом 2003 року:
забезпечити поширення серед потенційних інвесторів інформації
про інвестиційну привабливість галузей економіки, перспективні
інвестиційні проекти, зокрема у галузі машинобудування,
енергетики, металургії, в хімічній та нафтохімічній промисловості,
космічній галузі, агропромисловому комплексі, у сфері розбудови
міжнародних транспортних коридорів, будівництва доріг тощо;
запровадити систему інвестиційної підтримки
сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих
селянських господарств, зокрема шляхом створення
інформаційно-консультаційних організацій та підготовки фахівців з
питань здійснення спільних з іноземними інвесторами інвестиційних
проектів в аграрному секторі економіки.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
протягом 2003 року:
запровадити постійний моніторинг процесу залучення іноземних
інвестицій в економіку міст обласного, районного значення, районів
та вжити заходів щодо періодичного розгляду питань, пов'язаних з
іноземним інвестуванням, на сесіях відповідних рад та колегіях
районних державних адміністрацій, а також забезпечити оперативне
реагування органів виконавчої влади на пропозиції та скарги
інвесторів;
вивчити практику надання органами місцевого самоврядування
документів дозвільного характеру, необхідних для здійснення
інвестиційних проектів, та вжити в установленому порядку заходів
щодо вдосконалення порядку видачі таких документів, зокрема
скорочення термінів розгляду заяв про їх видачу;
вжити заходів до активізації роботи районних державних
адміністрацій із залучення іноземних інвестицій у сільську
місцевість;
проаналізувати діяльність регіональних консультативних рад з
питань залучення іноземних інвестицій та вжити заходів щодо
спрямування їх роботи на вирішення конкретних проблем іноземного
інвестування.
4. Міністерству закордонних справ України, Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції України вжити
протягом 2003 року заходів щодо активізації роботи дипломатичних
представництв України за кордоном із залучення іноземних
інвестицій з відповідних держав, зокрема шляхом регулярного
проведення виставково-презентаційних заходів, розповсюдження
інформаційно-рекламних матеріалів, налагодження прямих зв'язків з
потенційними інвесторами.
5. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України у тримісячний строк:
вжити заходів щодо активізації роботи з провідними
міжнародними рейтинговими агентствами, забезпечення об'єктивного
визначення місця України в системі міжнародних інвестиційних
рейтингів;
розробити методики рейтингової оцінки інвестиційної
привабливості галузей, регіонів та суб'єктів господарювання, а
також забезпечити постійне проведення відповідних оцінок та
висвітлення їх результатів серед потенційних інвесторів.
6. Запропонувати Верховному Суду України, Вищому
господарському суду України систематично узагальнювати судову
практику щодо справ про порушення прав інвесторів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 липня 2003 року
N 580/2003вгору