Документ 561-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2014, підстава - 71-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2011 р. N 561
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 71 ( 71-2014-п ) від 05.03.2014 }
Про затвердження Державної цільової
соціальної програми підвищення якості шкільної
природничо-математичної освіти
на період до 2015 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму підвищення
якості шкільної природничо-математичної освіти на період до
2015 року (далі - Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути
питання щодо розроблення регіональних програм підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти.
4. Міністерству освіти і науки, іншим органам виконавчої
влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету
України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання
Програми. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
5. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку
до 15 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан
виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня
Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Кабінетові
Міністрів України. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 561
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
підвищення якості шкільної
природничо-математичної освіти на період до 2015 року

Мета Програми
Метою Програми є розроблення механізму стійкого інноваційного
розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у
шкільній практиці.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі два способи розв'язання проблеми.
Перший спосіб розроблення механізму стійкого інноваційного
розвитку природничо-математичної освіти передбачає вирішення
порушених питань на рівні місцевих органів управління освітою без
відповідної підтримки з боку держави, що не дасть змоги розв'язати
проблему комплексно.
Другий, оптимальний варіант передбачає розроблення комплексу
взаємозв'язаних завдань і заходів з відповідним фінансуванням,
виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню
питань щодо забезпечення стійкого інноваційного розвитку
природничо-математичної освіти і підвищенню її якості.
Проблему передбачається розв'язати шляхом:
оновлення змісту освіти у старшій школі з урахуванням рівня
вивчення та забезпечення збалансованості співвідношення
природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та
оздоровчо-технологічної складових загальної середньої освіти;
удосконалення навчальної, налагодження видавництва
методичної, науково-популярної, довідкової літератури та створення
інформаційно-методичних комплексів з природничо-математичних
предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії,
електронні бази даних, освітні портали тощо), а також забезпечення
умов їх використання у школі;
проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти
на різних рівнях шкільної освіти, забезпечення участі України у
відповідних міжнародних освітніх порівняльних дослідженнях;
налагодження виробництва вітчизняного навчального обладнання
і дидактичних засобів навчання;
модернізації системи психолого-педагогічної, методичної,
практичної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних
предметів та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
застосування підходу до навчально-виховного процесу, який
передбачає розвиток особистості, спрямований на активне та
конструктивне входження у сучасні суспільні процеси і досягнення
високого рівня самореалізації;
підготовки вчителів природничо-математичних предметів та
впровадження у навчальний процес сучасних
інформаційно-комунікативних технологій.
Вирішення зазначених питань на державному рівні дасть змогу
забезпечити єдині підходи та вимоги до рівня надання освітніх
послуг природничо-математичного напряму та забезпечить рівні умови
здобуття освіти для всіх учнів.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в
додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази;
модернізація матеріально-технічної та методичної бази
загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних
предметів;
перепідготовка, підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників;
підвищення якості природничо-математичної освіти;
проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти.
Програму передбачається виконати протягом п'яти років.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу до кінця 2015 року:
розробити з метою удосконалення нормативно-правової бази 15
нормативно-правових актів;
оснастити 661 навчальний кабінет хімії, біології, фізики,
географії, математики сучасним обладнанням (апаратура, прилади,
пристрої, пристосування тощо), що сприятиме зміцненню
матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;
оновити фонд шкільних бібліотек 40945 найменуваннями сучасної
навчально-методичної літератури, навчальної, науково-популярної,
довідкової літератури з хімії, біології, фізики, географії та
математики, що сприятиме поліпшенню навчально-методичного
забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів;
забезпечити загальноосвітні навчальні заклади фаховими
періодичними виданнями (28156 найменувань), що сприятиме зміцненню
науково-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів;
створити 1470 класів (груп) профільного навчання з
природничо-математичних предметів.
Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
250,04 млн. гривень, у тому числі 40 млн. - за рахунок державного
бюджету, 78,88 млн. - за рахунок місцевих бюджетів і
121,16 млн. гривень - за рахунок інших джерел.
Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання
проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на
відповідний рік у межах видатків, що передбачені головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання
завдань і заходів Програми.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
підвищення якості шкільної природничо-математичної
освіти на період до 2015 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1720 ( 1720-2010-р )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2376).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 561.
3. Державний замовник - МОН.
4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.
5. Виконавці заходів Програми - МОН, Держкомтелерадіо,
Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
6. Строк виконання Програми - 2011-2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
млн. гривень ------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | | фінансування | фінансування |--------------------------------| | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |---------------+---------------+------+-----+------+-----+------| |Державний | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |бюджет | | | | | | | |---------------+---------------+------+-----+------+-----+------| |Місцеві | 78,88 |15,73 |15,8 |15,79 |15,8 |15,76 | |джерела | | | | | | | |---------------+---------------+------+-----+------+-----+------| |Інші джерела | 121,16 |1,16 | 30 | 30 | 30 | 30 | |---------------+---------------+------+-----+------+-----+------| |Усього | 250,04 |26,89 |55,8 |55,79 |55,8 |55,76 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми
підвищення якості шкільної природничо-математичної
освіти на період до 2015 року


{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
підвищення якості шкільної природничо-математичної
освіти на період до 2015 року

--------------------------------------------------------------------- | Найменування |Найменування| Значення за показниками | | завдання | показників |-------------------------------------| | | виконання |Усього | у тому числі за роками | | | завдання | |-----------------------------| | | | |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |-------------------------------------------------------------------| | науковий | |-------------------------------------------------------------------| |1. Удосконалення|кількість | 14 | 13 | 1 | | | | |нормативно- |одиниць | | | | | | | |правової бази | | | | | | | | |----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| |2. Модернізація | | | | | | | | |матеріально- | | | | | | | | |технічної та | | | | | | | | |методичної бази | | | | | | | | |загальноосвітніх| | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | |закладів, а | | | | | | | | |саме: | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | економічний | |-------------------------------------------------------------------| |1) оснащення | - " - | 661 |133 |133 |132 |132 |131 | |сучасним | | | | | | | | |обладнанням | | | | | | | | |(апаратура, | | | | | | | | |прилади, | | | | | | | | |пристрої, | | | | | | | | |пристосування | | | | | | | | |тощо) навчальних| | | | | | | | |кабінетів хімії,| | | | | | | | |біології, | | | | | | | | |фізики, | | | | | | | | |географії та | | | | | | | | |математики | | | | | | | | |----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| |2) оновлення |кількість |40945 |8060 |5920 |7925 |9760 |9280 | |фонду шкільних |найменувань | | | | | | | |бібліотек | | | | | | | | |сучасною | | | | | | | | |навчально- | | | | | | | | |методичною | | | | | | | | |літературою, | | | | | | | | |сучасною | | | | | | | | |навчальною, | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | |популярною та | | | | | | | | |довідковою | | | | | | | | |літературою | | | | | | | | |----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----| |3) забезпечення | - " - |28156 |5630 |5633 |5631 |5631 |5631 | |загальноосвітніх| | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | |фаховими | | | | | | | | |періодичними | | | | | | | | |виданнями | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | соціальний | |-------------------------------------------------------------------| |3. Підвищення |кількість | 1470 |244 |267 |290 |313 |356 | |якості |класів | | | | | | | |природничо- | | | | | | | | |математичної | | | | | | | | |освіти | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------вгору