Документ 545-94-п, поточна редакція — Редакція від 22.12.2017, підстава - 998-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 1994 р. N 545
Київ
Про затвердження Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 701 ( 701-94-п ) від 10.10.94
N 938 ( 938-97-п ) від 27.08.97
N 996 ( 996-2001-п ) від 09.08.2001
N 1183 ( 1183-2002-п ) від 19.08.2002
N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

Відповідно до Законів України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ) та "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }
1. Затвердити Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених), що додається.
2. Держпатенту затвердити у місячний термін нормативні
документи, необхідні для застосування Положення про представників
у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1994 р. N 545
ПОЛОЖЕННЯ
про представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)
{ У тексті Положення та додатках до нього слова "Держпатент",
"Держпатент України" і "Голова Держпатенту", "Голова
Держпатенту України" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Державний департамент інтелектуальної власності"
і "Голова Державного департаменту інтелектуальної власності"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 996
( 996-2001-п ) від 09.08.2001 }
{ У тексті Положення та додатках до нього слова "Державний
департамент інтелектуальної власності" та "Голова
Державного департаменту інтелектуальної власності" в
усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна
служба інтелектуальної власності" та "Голова Державної
служби інтелектуальної власності" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2011-п )
від 14.09.2011 }
{ У тексті Положення слова "Державна служба інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку"
згідно з Постановою КМ N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

Загальна частина
1. Це Положення відповідно до законів України у сфері охорони
прав на об'єкти інтелектуальної власності визначає правовий статус
представників у справах інтелектуальної власності (патентних
повірених) і регулює відносини, пов'язані з набуттям, реалізацією
і припиненням права займатися діяльністю патентного повіреного.
Це Положення не поширюється на представників з питань
інтелектуальної власності на сорти рослин, які провадять свою
діяльність відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти
рослин" ( 3116-12 ) та Положення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183
( 1183-2002-п ). { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1183 ( 1183-2002-п ) від 19.08.2002 }
2. Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам
(далі - особи, які він представляє) допомогу і послуги, пов'язані
з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє
інтереси зазначених осіб у Мінекономрозвитку, а також судових
органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та
юридичними особами. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 996
( 996-2001-п ) від 09.08.2001 }
3. Патентний повірений повинен бути громадянином України,
який:
постійно проживає в Україні;
має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері
охорони інтелектуальної власності;
має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері
охорони інтелектуальної власності;
склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав
свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.
4. Не можуть бути патентними повіреними працівники
Мінекономрозвитку, а також особи, яким це заборонено відповідно до
законодавства. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 996
( 996-2001-п ) від 09.08.2001 }
5. Мінекономрозвитку веде Державний реєстр представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених)*.
Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру,
присвоюється реєстраційний номер.
———————————————— * Далі - Державний реєстр.
Особи, не зареєстровані в Державному реєстрі, не можуть
іменувати себе патентними повіреними.
6. Мінекономрозвитку забезпечує публікацію відомостей про
патентних повірених, внесених до Державного реєстру, в офіційному
бюлетені "Промислова власність".
Зазначені відомості щодо патентного повіреного, який працює
за наймом, зобов'язана подавати особа, яка уклала з ним трудовий
договір.
7. Патентний повірений має особисту печатку із зазначенням
свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та
інші рахунки в установах банків на території України.
8. Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він
представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або
іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до
законодавства.
Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені
також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в
заявці на видачу охоронного документа на об'єкт промислової
власності, якщо заявка підписана заявником.
9. Мінекономрозвитку не відповідає за зобов'язаннями
патентних повірених.

Права патентного повіреного
10. Патентний повірений є незалежним під час виконання
професійних обов'язків і керується у своїй діяльності
законодавством та цим Положенням.
11. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у
межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі
пов'язані з цим дії у відносинах з Мінекономрозвитку, а також
судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та
юридичними особами, зокрема:
підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо;
подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних
документів;
виконувати платіжні операції;
вносити зміни до опису винаходів і креслень;
відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти
промислової власності;
подавати доповнення, заперечення, скарги;
вживати заходів для підтримання чинності охоронних
документів;
проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні
дослідження;
представляти інтереси власників прав на об'єкти
інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 996
( 996-2001-п ) від 09.08.2001 }
12. Патентний повірений має право визначати порядок
ознайомлення з інформацією, яка є предметом його професійного,
ділового та іншого інтересу, включаючи належність її до категорії
конфіденційної, та встановлювати для неї систему захисту, якщо
інше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку він
представляє.
13. Патентний повірений має право за погодженням з особою,
яку він представляє, передавати свої повноваження іншому
патентному повіреному, якщо інше не передбачено дорученням. Про це
він повинен сповістити Мінекономрозвитку.
14. Патентний повірений має право займатися своєю діяльністю
індивідуально або разом з іншими патентними повіреними, створювати
патентні агентства, фірми, бюро, контори тощо з правами юридичної
особи, а також працювати за наймом.

Обов'язки патентного повіреного
15. Патентний повірений зобов'язаний сумлінно виконувати свої
обов'язки і додержуватися вимог законодавства, захищати інтереси
особи, яку він представляє.
16. Патентний повірений зобов'язаний зберігати в таємниці
відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних
обов'язків, зокрема суть порушених особою, яку він представляє,
питань, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо.
17. Патентний повірений зобов'язаний відмовитися від надання
своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути
використані у справі, в якій він вже представляв або консультував
іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений.

Набуття та припинення права займатися діяльністю
патентного повіреного
18. Атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює
Мінекономрозвитку. Для проведення цієї роботи утворюються
атестаційна та апеляційна комісії, склад яких затверджується
Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного
розвитку і торгівлі. { Абзац перший пункту 18 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 998 ( 998-2017-п ) від
13.12.2017 }
Атестаційна комісія затверджує порядок проведення
кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає
екзаменаторів, приймає рішення про допуск осіб, які мають намір
займатися діяльністю патентних повірених (далі - кандидати у
патентні повірені), до екзаменів та їх атестацію.
Апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у патентні
повірені на рішення атестаційної комісії, здійснює контроль за
додержанням патентними повіреними вимог законодавства та цього
Положення.
19. Атестаційна та апеляційна комісії діють відповідно до
положень, які затверджуються Першим віце-прем'єр-міністром України
- Міністром економічного розвитку і торгівлі. Організаційне
забезпечення діяльності цих комісій здійснює Мінекономрозвитку. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

21. Кандидат у патентні повірені подає до Мінекономрозвитку
заяву про атестацію його як представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), складену за зразком згідно з
додатком N 1, копії документів про освіту, документ про стаж
роботи у сфері охорони інтелектуальної власності, а також (на
розсуд кандидата) інші документи, що характеризують рівень його
професійних знань. { Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }
22. Кандидат у патентні повірені визначає спеціалізацію
майбутньої діяльності, яка враховується атестаційною комісією під
час проведення екзамену.
Дані про спеціалізацію патентного повіреного вносяться до
Державного реєстру та свідоцтва представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) за зразком
згідно з додатком N 2.
23. Особи, які успішно склали екзамени, атестуються як
представники у справах інтелектуальної власності (патентні
довірені). Відповідне рішення атестаційної комісії затверджується
наказом Мінекономрозвитку. { Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }
24. Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право
складати їх повторно через рік.
25. Рішення атестаційної комісії про відмову громадянину в
атестації як патентного повіреного може бути оскаржено в місячний
термін до апеляційної комісії Мінекономрозвитку. Апеляційна
комісія приймає відповідне рішення в місячний термін з дати
одержання скарги.
Рішення апеляційної комісії може бути оскаржено Першому
віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і
торгівлі, рішення якого є остаточним. { Абзац другий пункту 25 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 998 ( 998-2017-п ) від
13.12.2017 }
26. Особа, яка атестована як патентний повірений, подає до
Мінекономрозвитку заяву про її реєстрацію у Державному реєстрі та
про видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного) за зразком згідно з додатком
N 3.
Зазначена заява повинна бути подана не пізніш, як за один рік
з дати прийняття рішення атестаційною комісією Мінекономрозвитку.
Якщо заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна
пройти атестацію повторно.
27. За реєстрацію та видачу свідоцтва представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується
збір, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України.
28. Право займатися діяльністю патентного повіреного виникає
з дати внесення патентного повіреного до Державного реєстру.
Порядок ведення Державного реєстру визначається положенням
про нього, яке затверджується наказом Мінекономрозвитку. { Абзац
другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }
29. За порушення вимог законодавства України у сфері охорони
прав на об'єкти інтелектуальної власності і цього Положення
рішенням Мінекономрозвитку до патентного повіреного можуть бути
застосовані такі заходи:
попередження;
зупинення дії свідоцтва представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) про право
займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного
року;
скасування свідоцтва.
30. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного) може бути скасовано у разі:
клопотання патентного повіреного;
втрати патентним повіреним громадянства України;
виїзду патентного повіреного на постійне місце проживання за
межі України;
засудження патентного повіреного за вчинення злочину (після
набрання вироком чинності);
обмеження судом дієздатності або визнання патентного
повіреного недієздатним;
систематичного або грубого порушення патентним повіреним
вимог актів законодавства України про охорону прав на об'єкти
інтелектуальної власності та цього Положення.
Скасування свідоцтва тягне за собою припинення права
займатися діяльністю патентного повіреного.

Громадські об'єднання патентних повірених
31. Патентні повірені можуть об'єднуватися у громадські
організації згідно із законодавством.
{ Положення в редакції Постанови КМ N 938 ( 938-97-п ) від
27.08.97 }

Додаток N 1
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)
Зразок
Першому віце-прем'єр-міністру України -
Міністру економічного розвитку і торгівлі
Заява

Відповідно до Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р, N 938,
прошу атестувати мене як представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного).
Про себе повідомляю:
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________ __________________________________________________________________
Громадянство _____________________________________________________
Дата народження __________________________________________________
Постійне місце проживання ________________________________________ __________________________________________________________________
Освіта (назва навчальних закладів і рік закінчення) ______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної
власності:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Зміст роботи (із зазначенням | Документи, що Період роботи |підприємства, організації, | підтверджують |установи та місця | стаж роботи | розташування | ——————————————————+—————————————————————————————+————————————————— початок|закінчення| | —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————————————
(у разі потреби - продовження на окремому аркуші)
Знання іноземних мов _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Спеціалізація діяльності патентного повіреного (бажане
підкреслити):
винаходи та корисні моделі; знаки для товарів і послуг;
промислові зразки; юридичні послуги, інше (зазначити) ____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Місце роботи, посада _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відомості про паспорт ____________________________________________
(серія, номер, коли і ким виданий) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви додаю:
1. Копію (ї) диплома (ів) про вищу освіту на _________________ арк.
2. Копію (ї) диплома (свідоцтва) про освіту у сфері правової
охорони об'єктів інтелектуальної власності на ___________________________ арк.
3. Витяг із трудової книжки на ____________________арк.
4. Письмову інформацію про характер, обсяг та ефективність
моєї роботи у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності на ____________арк.

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

6. Інші документи (за бажанням кандидата) ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Дата Підпис
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }
Додаток N 2
до Положення про представників у
справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)
Зразок
Державний герб України
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Свідоцтво
ПРЕДСТАВНИКА У СПРАВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО)
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
зареєстрований(а) у Державному реєстрі представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
"___" ________ 199_ р. за N _______
Спеціалізація діяльності представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного):
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України
М.П.
"___" ___________ 199 р.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

Додаток N 3
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)
Першому віце-прем'єр-міністру України -
Міністру економічного розвитку і
торгівлі України

Зразок
На підставі рішення атестаційної комісії Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від ____________ 199__ р.
прошу зареєструвати мене як представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного) та видати свідоцтво представника
у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
Про себе повідомляю:
Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________
Громадянство ________________________________________________
Дата народження _____________________________________________
Постійне місце проживання ___________________________________
Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Мова (мови), якою (ими) буду вести листування з іноземними
заявниками _______________________________________________________
Місце роботи, посада ________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Спеціалізація діяльності представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного):
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви додаю:
1. Копію рішення атестаційної комісії Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
2. Документ про сплату збору за реєстрацію та видачу
свідоцтва у розмірі ________________________________________ грн.

Дата Підпис
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 998
( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }вгору