Документ 544-2003-р, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 серпня 2003 р. N 544-р
Київ

Про затвердження заходів на 2003-2004 роки
щодо виконання Комплексної програми
реструктуризації державних підприємств

1. Затвердити заходи на 2003-2004 роки щодо виконання
Комплексної програми реструктуризації державних підприємств,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2001 р. N 401 ( 401-2001-р ) (далі - заходи), що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади забезпечити виконання затверджених цим
розпорядженням заходів та до 1 січня 2005 р. повідомити
Мінекономіки про результати роботи.
Мінекономіки подати до 1 лютого 2005 р. Кабінетові Міністрів
України узагальнену інформацію.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2003 р. N 544-р
ЗАХОДИ
на 2003-2004 роки щодо виконання Комплексної програми
реструктуризації державних підприємств
------------------------------------------------------------------ Зміст заходу |Відповідальний виконавець| Строк | |виконання ------------------------------------------------------------------ 1. Сприяння прийняттю до
Законів України: прийняття
Закону Про управління об'єктами Мінекономіки, Мінфін,
державної власності Мінпаливенерго,
Мінпромполітики,
Мінтранс, Мін'юст,
Фонд державного майна,
Антимонопольний комітет,
Державна комісія з цінних
паперів і фондового ринку
Про внесення змін до Закону Мінекономіки, Фонд -"-
України "Про перелік державного майна,
об'єктів права державної Антимонопольний комітет,
власності, що не підлягають Мінпромполітики,
приватизації" Мінпаливенерго, НКАУ
2. Доопрацювання проекту Мінекономіки, Фонд 2003 рік
Закону України "Про державного майна,
корпоратизацію державних Мін'юст, Державна комісія
підприємств" з цінних паперів і
фондового ринку,
Антимонопольний комітет
3. Визначення оптимальної міністерства, інші 2003-2004
кількості державних центральні органи роки
підприємств, у тому числі виконавчої влади,
казенних уповноважені управляти
державним майном та
державними корпоративними
правами
4. Забезпечення раціонального -"- -"-
завантаження виробничих
потужностей, виведення з
експлуатації фізично зношених
та морально застарілих,
консервація надлишкових
потужностей підприємств
5. Проведення моніторингу і -"- -"-
здійснення контролю за
процесами складання,
затвердження та виконання
фінансових планів державними
підприємствами і
господарськими товариствами,
в статутних фондах яких
частка, що належить державі,
перевищує 50 відсотків.
Розроблення та подання
Мінекономіки пропозицій щодо
поліпшення
фінансово-економічного стану
зазначених підприємств і
товариств
6. Узагальнення показників Мінекономіки 2003-2004
виконання фінансових планів роки
державними підприємствами та
господарськими товариствами,
в статутних фондах яких
частка, що належить державі,
перевищує 50 відсотків
7. Проведення міністерства, інші -"-
реструктуризації неефективних центральні органи
суб'єктів господарювання з виконавчої влади,
виділенням підприємств, що уповноважені управляти
підлягають перепрофілюванню, державним майном та
ліквідації, консервації або державними корпоративними
конверсії, в тому числі через правами, Мінекономіки,
механізм банкрутства Держкомстат
8. Розроблення та надання -"- -"-
Фондові державного майна
пропозицій щодо
передприватизаційної
підготовки підприємств
9. Організація -"- згідно з
передприватизаційної установ-
підготовки державних леними
підприємств, у тому числі строками
проведення роботи щодо їх
реструктуризації
10. Передача об'єктів -"- 2003-2004
житлово-комунальної сфери роки
підприємств у комунальну
власність
11. Забезпечення застосування Мінфін, інші центральні -"-
принципів міжнародних органи виконавчої влади,
стандартів бухгалтерського уповноважені управляти
обліку та оцінки основних державним майном та
виробничих фондів підприємств державними
корпоративними правами
12. Ліквідація Мінпаливенерго -"-
неперспективних вугледобувних
і вуглепереробних підприємств
13. Вивчення питання щодо -"- 2003 рік
утворення Державної атомно-
промислової компанії
"Атоменергопром" та
НАК "Укргідроенерго"
14. Підвищення ефективності Мінпромполітики 2003-2004
та конкурентоспроможності роки
виробництва шляхом
поліпшення технологічної та
організаційно-господарської
структури ВО "Оризон"
(м. Сміла Черкаської
області), НВО "Електроважмаш"
(м. Харків);
виділення спец-виробництва на
Харківському заводі
"Радіореле"; відокремлення
комбайнового виробництва на
ДП "Завод імені Малишева"
(м. Харків);
створення науково-виробничого
комплексу на базі
Дніпропетровського
науково-виробничого
об'єднання
електровозобудування
15. Фінансове оздоровлення -"- -"-
державних підприємств
"Хімпром" (м. Первомайський
Харківської області),
"Львівприлад" шляхом
проведення їх досудової
санації
16. Підвищення ефективності -"- -"-
управління державними
підприємствами "Київський
завод "Радар" і НДІ "Вектор"
(м. Київ) та забезпечення їх
інвестиційної привабливості
шляхом перетворення цих
підприємств у відкриті
акціонерні товариства
17. Підготовка та здійснення -"- -"-
заходів з корпоратизації
Херсонського суднобудівного
заводу
18. Здійснення заходів щодо -"- постійно
передачі непрофільних
підприємств до сфери
управління інших органів
виконавчої влади
19. Реорганізація підприємств Мінтранс, Фонд 2003-2004
залізничного транспорту, які державного майна, роки
не беруть безпосередньої Мінекономіки, Мінфін,
участі у перевізному процесі Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим,
облдержадміністрації
20. Перетворення державних НКАУ 2003 рік
підприємств "Київський
радіозавод", "Випробувальний
центр "Тест" (м. Київ),
ДНВП "Обрій" (с. Снов'янка
Чернігівської області) і ДНВП
"Система" (м. Харків) у
відкриті акціонерні
товариства шляхом їх
корпоратизації
21. Реорганізація державних -"- 2003-2004
підприємств "ВО "Південний роки
машинобудівний завод імені
О.М. Макарова"
(м. Дніпропетровськ),
"Харківський завод
електроапаратури",
"ВО "Київприлад" і
ДНВО "Комунар" (м. Харків)
з метою підготовки
їх до корпоратизації
22. Реорганізація державних -"- -"-
підприємств "Державне
конструкторське бюро
"Південне" імені М.К. Янгеля"
(м. Дніпропетровськ),
"Науково-дослідний і
проектний інститут "Союз"
(м. Харків),
"Науково-дослідний
технологічний інститут
приладобудування"
(м. Харків), "Науковий центр
точного машинобудування"
(м. Київ),
"ВО "Павлоградський хімічний
завод", (м. Павлоград
Дніпропетровської області) та
Дніпропетровського Державного
проектного інституту і
Державного
науково-виробничого центру
"Природа" (м. Київ) з метою
підвищення ефективності та
конкурентоспроможності
виробництва
23. Розроблення стратегії Мінекоресурсів 2003 і
розвитку та реформування наступні
геологічної галузі роки
на 2003-2010 роки, а також 2003-
заходів з реструктуризації 2004
геологічних підприємств та роки
Українського державного
геологорозвідувального
інституту
24. Розроблення методики Мінекоресурсів I квартал
проведення аналізу показників 2004 р.
фінансово-господарської
діяльності державних
геологічних підприємств.
Організація проведення
аналізу за цією методикою
25. Проведення моніторингу -"- 2003-2004
фінансово-економічного стану роки
геологічних підприємств і
ходу їх реструктуризації з
метою запобігання
банкрутству, виникненню
заборгованості перед
бюджетом, Пенсійним фондом
та із заробітної плати
26. Організація -"- -"-
систематичного підвищення
кваліфікації керівників і
спеціалістів державних
геологічних підприємстввгору