Про створення заказників, ботанічного саду та дендрологічного парку загальнодержавного значення
Постанова Ради Міністрів Української РСР; Перелік від 13.02.198953
Документ 53-89-п, поточна редакція — Редакція від 12.10.1992, підстава - 584-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 13 лютого 1989 р. N 53
Київ
Про створення заказників, ботанічного саду та
дендрологічного парку загальнодержавного значення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР
N 166 ( 166-91-п ) від 22.08.91
Постановою КМ
N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 }

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Державного комітету УРСР по охороні
природи, погоджену з Держпланом УРСР, Академією наук УРСР,
Держагропромом УРСР, Міністерством лісового господарства УРСР,
облвиконкомами та Київським міськвиконкомом, про створення:
заказників загальнодержавного значення "Гайдамацька балка",
"Плакуча скеля", "Гірський карст Криму", "Стариці Дністра",
"Дейманівський", "Сокіл" та "Чапля" згідно з додатком N 1;
ботанічного саду загальнодержавного значення Української
сільськогосподарської академії Держагропрому СРСР і
дендрологічного парку загальнодержавного значення Березнівського
лісового технікуму Міністерства лісового господарства УРСР згідно
з додатком N 2. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР
N 166 ( 166-91-п ) від 22.08.91 }

Голова Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 лютого 1989 р. N 53
ПЕРЕЛІК
створюваних заказників
загальнодержавного значення

------------------------------------------------------------------------------ |Назва заказників |Площа | Місцезнаходження і коротка |Назва землекористу-| |загальнодержав- | (га) | характеристика територій |вачів, у віданні | |ного значення | | |яких перебуватимуть| | | | |заказники загально-| | | | |державного значення| |----------------------------------------------------------------------------| | По Вінницькій області | |----------------------------------------------------------------------------| |Ботанічний заказ-|1217 |Тростянецький район, Цибулів- |Бершадський ліс- | |ник загальнодер- | |ське лісництво. |госпзаг Мінлісгос- | |жавного значення | | |пу УРСР | |"Гайдамацька | |Типова для Придністров'я роз- | | |балка" | |галуджена балка, вкрита дубо- | | | | |вими та грабово-дубовими лісами| | | | |з участю береки, черешні, | | | | |явора, липи та інших порід. У | | | | |ній є рідкісні угруповання ци- | | | | |булі ведмежої та скополії кар- | | | | |ніолійської - видів рослин, за-| | | | |несених до "Червоної книги | | | | |Української РСР" | | |----------------------------------------------------------------------------| | По Кримській області | |----------------------------------------------------------------------------| |Ландшафтний зака-| 21,7|Сімферопольський район, |радгосп "Янтарний"| |зник загально- | |с. Пожарське. |Сімферопольського | |державного значе-| | |району | |ння "Плакуча | |Мальовнича ділянка в долині | | |скеля" | |р. Булганак з обривом корінних | | | | |порід, в нижній частині якого | | | | |утворена порожнина, з якої | | | | |витікають грунтові води. Схил | | | | |вкритий лучними травами, чагар-| | | | |никовими та лісовими угрупо- | | | | |ваннями | | |-----------------+------+-------------------------------+-------------------| |Геологічний зака-|4316 |Білогірський район, Новокленов-|Білогірський спец- | |зник загально- | |ське лісництво; м. Алушта, |лісгоспзаг Мінліс- | |державного значе-| |Алуштинське, Привітненське і |госпу | |ння "Гірський | |Сонячногірське лісництва. |УРСР - 1159 га, | |карст Криму" | | |Сімферопольський | | | |Не покрита лісом кам'яниста |спецлісгоспзаг Мін-| | | |місцевість на платоподібних по-|лісгоспу | | | |верхнях Карабійського і Чатир- |УРСР - 779 га | | | |дазького гірських масивів. Тут |Судацький лісгосп- | | | |зосереджено велику кількість |заг Мінлісгоспу | | | |карстових порожнин, які віді- |УРСР - 2378 га | | | |грають важливу роль у живленні | | | | |підземних вод | | |----------------------------------------------------------------------------| | По Львівській області | |----------------------------------------------------------------------------| |Ландшафтний зака-| 70 |Миколаївський район, с. Веринь.|колгосп "Дністер" | |зник загально- | | |Миколаївського | |державного значе-| | |району | |ння "Стариці | |Унікальні заболочені річкові | | |Дністра" | |стариці з незамерзаючими дже- | | | | |релами. Тут оселяються, гніз- | | | | |дуються та зимують багато ви- | | | | |дів птахів, серед яких Сокіл- | | | | |сапсан, орлан-білохвіст, скопа,| | | | |шуліка рудий, лелека чорний, | | | | |орел-могильник, занесені до | | | | |"Червоної книги Української | | | | |РСР". Є поселення ондатри та | | | | |кутори великої. У межах тери- | | | | |торії розміщена одна з най- | | | | |більших в західних областях | | | | |республіки популяція ранньо- | | | | |весняного ефемероїда-рябчика | | | | |шахового | | |----------------------------------------------------------------------------| | По Полтавській області | |----------------------------------------------------------------------------| |Ландшафтний зака-| 622,7|Пирятинський район, |колгосп імені | |зник загально- | |с. Дейманівка. |Свердлова Пирятин- | |державного | | |ського району | |значення | |Типова ділянка в заплаві | | |"Дейманівський" | |р. Удай з озерами, яка служить | | | | |регулятором водного режиму | | | | |річки. Є місцем зростання | | | | |рідкісних та малопоширених | | | | |у республіці видів водних рос- | | | | |лин: сальвінії плавучої, латат-| | | | |тя сніжно-білого, ряски горба- | | | | |тої, вольфії безкореневої. В | | | | |окремих місцях гніздується | | | | |ходуличник - вид, занесений до | | | | |"Червоної книги Української | | | | |РСР" | | |----------------------------------------------------------------------------| | По Хмельницькій області | |----------------------------------------------------------------------------| |Ландшафтний зака-| 56 |Чемеровецький район, с. Карач- |колгосп "Світанок" | |зник загально- | |ківці. |Чемеровецького | |державного значе-| | |району | |ння "Сокіл" | |Одна із найвищих товтр, де | | | | |зростають рідкісні рослини, се-| | | | |ред яких зіновать біла, ковила | | | | |волосиста та пірчаста, а також | | | | |цибуля подільська, молочай во- | | | | |линський, зіновать подільська -| | | | |ендемічні види. Є зарості дере-| | | | |на справжнього. Тут гніздуєть- | | | | |ся пугач - вид, занесений до | | | | |"Червоної книги Української | | | | |РСР" | | |-----------------+------+-------------------------------+-------------------| |Ботанічний заказ-| 177 |Кам'янець-Подільський район, |радгосп імені XX | |ник загальнодер- | |с. Демшин. |з'їзду КПРС Кам'я- | |жавного значення | | |нець-Подільського | |"Чапля" | |Типове урочище на крутосхилах |району | | | |лівого берега р. Тернави | | | | |з лісовими та степовими ділян- | | | | |ками, в багатому трав'яному | | | | |покриві яких ростуть булатка | | | | |великоквіткова, коручка мороз- | | | | |никовидна, гніздівка звичайна, | | | | |сон великий, ковила волосис- | | | | |та - види рослин, занесених | | | | |до "Червоної книги Української | | | | |РСР". В урочищі знаходиться | | | | |популяція рідкісного виду па- | | | | |пороті-листовика сколопендро- | | | | |вого | | ------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 }
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 лютого 1989 р. N 53
ПЕРЕЛІК
створюваних ботанічного саду і дендрологічного парку
загальнодержавного значення

----------------------------------------------------------------------------- | Назва об'єктів |Площа| Місцезнаходження і коротка |Назва землекори- | | |(га) | характеристика територій |стувачів, у віданні| | | | |яких перебуватимуть| | | | |природоохоронні | | | | |об'єкти | |---------------------------------------------------------------------------| | По м. Києву | |---------------------------------------------------------------------------| |Ботанічний сад | 53 |Московський район м. Києва |Українська сіль- | |Української | |(квартали 7 і 8 Хотівського |ськогосподарська | |сільськогоспо- | |лісництва Боярської лісової до-|академія Держагро- | |дарської академії| |слідної станції - 28 га і зем- |прому СРСР | |Держагропрому | |лі Української сільськогоспо- | | |СРСР | |дарської академії - 25 га). | | | | | | | | | |Колекцію саду закладено в | | | | |1928 році. Вона налічує понад | | | | |800 порід дерев і чагарників, | | | | |завезених з різних регіонів. Є | | | | |насіннєвою базою перспектив- | | | | |них для потреб лісового госпо- | | | | |дарства рослин, використову- | | | | |ється для проведення наукових | | | | |досліджень і навчання студен- | | | | |тів | | |---------------------------------------------------------------------------| | По Ровенській області | |---------------------------------------------------------------------------| |Дендрологічний | 29,5|Березнівський район, смт. Бе- |Березнівський | |парк Березнів- | |резне. |лісовий технікум | |ського лісового | | |Мінлісгоспу УРСР | |технікуму Мінліс-| |Парк закладено у 1979 році. | | |госпу УРСР | |Колекція налічує 1150 видів та | | | | |форм деревних і чагарникових | | | | |порід. Є базою науково-дослід- | | | | |них робіт по збереженню, ви- | | | | |вченню і збагаченню лісової | | | | |флори в Українському Поліссі. | | -----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 }
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТАвгору