Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2001528
Документ 528-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 травня 2001 р. N 528
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 391

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про державну систему моніторингу
довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943), зміни, що
додаються.
2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерству охорони здоров'я, Міністерству аграрної політики,
Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики, Державному комітетові лісового господарства, Державному
комітетові по водному господарству, Державному комітетові по
земельних ресурсах за погодженням з Міністерством екології та
природних ресурсів привести у тримісячний термін свої нормативні
акти у відповідність з цією постановою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2001 р. N 528
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про державну систему
моніторингу довкілля, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п )
1. У тексті Положення слова "Гідрометком", "Держкомгеології"
та "Мінекобезпеки" в усіх відмінках замінити словом
"Мінекоресурсів", слова "Мінагропром" та "органи державної
виконавчої влади" в усіх відмінках - відповідно словами
"Мінагрополітики" та "органами виконавчої влади", слова
"Національне агентство з питань інформатизації при Президентові
України" - словом "Держкомзв'язку".
2. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Координацію діяльності суб'єктів системи моніторингу,
розгляду поточних питань, пов'язаних з проведенням моніторингу
довкілля, здійснює міжвідомча комісія з питань моніторингу
довкілля із секціями за відповідними напрямами, склад та положення
про яку затверджуються Кабінетом Міністрів України".
3. У пункті 8:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Мінекоресурсів - атмосферного повітря та опадів (вміст
забруднюючих речовин (далі - ЗР), у тому числі радіонуклідів,
транскордонне перенесення ЗР); джерел промислових викидів в
атмосферу (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); поверхневих і
морських вод (гідрохімічні та гідробіологічні визначення, вміст
ЗР, у тому числі радіонуклідів); підземних вод (гідрогеологічні та
гідрохімічні визначення складу і властивостей, у тому числі
залишкової кількості пестицидів та агрохімікатів, оцінка
ресурсів); джерел скидів стічних вод (вміст ЗР, у тому числі
радіонуклідів); водних об'єктів у межах природоохоронних територій
(фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); грунтів різного
призначення, у тому числі на природоохоронних територіях (вміст
ЗР, у тому числі радіонуклідів); геохімічного стану ландшафтів
(вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів та
сполук); радіаційної обстановки (на пунктах стаціонарної мережі);
геофізичних полів (фонові та аномальні дослідження); стихійних та
небезпечних природних явищ: ендогенних та екзогенних геологічних
процесів (їх видові і просторові характеристики, активність
прояву), повеней, паводків, снігових лавин, селів (у районах
спостережних станцій); наземних і морських екосистем (фонова
кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); звалищ промислових і
побутових відходів (склад відходів, вміст ЗР, у тому числі
радіонуклідів)";
абзац четвертий після слів "відпочинку населення" доповнити
словами "у тому числі на природних територіях курортів" та після
слів "морських вод" - словами "мінеральних і термальних вод,
лікувальних грязей, озокериту, ропи лиманів та озер";
абзац восьмий викласти у такій редакції:
"Держводгосп - річок, водосховищ, каналів, зрошувальних
систем і водойм у межах водогосподарських систем комплексного
призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського
водопостачання (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); водойм у
зонах впливу атомних електростанцій (вміст радіонуклідів);
поверхневих вод у прикордонних зонах і місцях їх інтенсивного
виробничо-господарського використання (вміст ЗР, у тому числі
радіонуклідів); зрошуваних та осушуваних земель (глибина залягання
та мінералізація грунтових вод, ступінь засоленості та
солонцюватості грунтів); підтоплення сільських населених пунктів,
прибережних зон водосховищ (переформування берегів і підтоплення
територій)";
абзаци сьомий і дев'ятий виключити.
4. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"Суб'єкти системи моніторингу - центральні органи виконавчої
влади погоджують з Мінекоресурсів розроблені ними проекти
нормативно-правових актів та нормативних документів з питань
проведення моніторингу довкілля".
5. В абзаці першому пункту 19 слова "за погодженням з іншими
суб'єктами системи моніторингу встановлює" замінити словами "їх
органи та інші суб'єкти системи моніторингу встановлюють".
6. Пункт 20 викласти у такій редакції:
"20. Попередження про виникнення або загрозу виникнення
небезпечних метеорологічних і гідрологічних явищ, екзогенних та
ендогенних геологічних процесів, оцінювання їх розвитку
покладається на Мінекоресурсів.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації,
громадяни, які мають об'єктивну інформацію про виникнення або
загрозу виникнення небезпечних природних явищ, повинні негайно
надати її органам МНС і Мінекоресурсів".вгору