Документ 520-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.10.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 46 та 50
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.19 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 24, ст. 170; 2005 р., N 21, ст. 303) такі зміни:
1. У статті 46:
1) пункти 1-3 частини шостої замінити пунктами 1 і 2 такого
змісту:
"1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським
головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у
строки, передбачені цим Законом;
2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної
у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав
сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених
частиною сьомою цієї статті";
2) частину восьму після слів "у частині сьомій цієї статті"
доповнити словами "або у разі якщо такі посади є вакантними";
3) частину дев'яту після слів "сесії ради" доповнити словами
"відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті";
4) у частині п'ятнадцятій:
після слів "рішення підписуються" доповнити словом
"особисто";
слово "дев'ятою" замінити словом "восьмою".
2. Частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
"1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді
на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її
депутатів за пропозицією відповідного сільського, селищного,
міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може
вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від
загального складу відповідної ради у разі, якщо:
1) на день проведення першої сесії сільської, селищної,
міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори
відповідно сільського, селищного, міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради,
запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії
сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний,
міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії
секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його
повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не
вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності
посади відповідного сільського, селищного, міського голови у
зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її
розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу
відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну
пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний
сільський, селищний, міський голова".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Сільським, селищним, міським, обласним, районним, районним
у містах радам у тримісячний строк з дня набрання чинності цим
Законом привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 520-VIвгору