Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1993510
Документ 510-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2012, підстава - 533-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 1993 р. N 510
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ
N 533 ( 533-2012-п ) від 13.06.2012 }
Про утворення Державної служби боротьби
з економічною злочинністю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 69 ( 69-2001-п ) від 31.01.2001
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001
N 1759 ( 1759-2002-п ) від 16.11.2002
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1573 ( 1573-2003-п ) від 02.10.2003
N 291 ( 291-2010-п ) від 07.04.2010
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити на базі служби захисту економіки від злочинних
посягань Міністерства внутрішніх справ Державну службу боротьби з
економічною злочинністю.
2. Затвердити Положення про Державну службу боротьби з
економічною злочинністю, що додається.
3. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству юстиції у
двомісячний термін підготувати та подати Кабінетові Міністрів
України пропозиції про внесення змін і доповнень до чинного
законодавства, що випливають з цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 510

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу боротьби
з економічною злочинністю

1. Державна служба боротьби з економічною злочинністю є
складовою частиною кримінальної міліції системи МВС. До складу Державної служби боротьби з економічною злочинністю
входять департамент державної служби боротьби з економічною
злочинністю МВС, департамент фінансової та економічної безпеки
МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з
економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на
транспорті, відділи, відділення (групи, сектори) Державної служби
боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та
відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів,
підрозділів спеціальної міліції. { Абзац другий пункту 1 в
редакції Постанов КМ N 69 ( 69-2001-п ) від 31.01.2001, N 1759
( 1759-2002-п ) від 16.11.2002, N 291 ( 291-2010-п ) від
07.04.2010 } У складі Державної служби боротьби з економічною злочинністю
можуть утворюватися спеціальні підрозділи, у тому числі
міжрайонні, для боротьби з найбільш небезпечними злочинами у
пріоритетних напрямах діяльності. ( Абзац третій пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 69 ( 69-2001-п ) від 31.01.2001 )
2. У своїй діяльності Державна служба боротьби з економічною
злочинністю керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами
України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, цим Положенням, в також нормативними актами МВС. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
3. Головними завданнями Державної служби боротьби з
економічною злочинністю є: своєчасне припинення злочинів у галузі економіки та
запобігання їм; аналіз і прогнозування криміногенних процесів в економіці та
своєчасне інформування про них органів виконавчої влади; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної
власності; ( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 69
( 69-2001-п ) від 31.01.2001 ) виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень
у галузі економіки, та вжиття заходів до їх усунення.
4. Державна служба боротьби з економічною злочинністю
відповідно до покладених на неї завдань: 1) виявляє і розкриває господарські, посадові та інші злочини
в галузі економіки на підприємствах, в організаціях, комерційних
структурах, фінансово-кредитній та банківській системах і вживає
заходів до запобігання їм; 2) здійснює оперативне обслуговування об'єктів господарювання
різних форм власності; 3) аналізує стан злочинності, визначає основні напрями і
тактику оперативно-службової діяльності, пов'язаної з виявленням
правопорушень у державному, колективному і приватному секторах
економіки; 4) проводить в установленому законом порядку перевірку
матеріалів про корисливі зловживання, дізнання у кримінальних
справах щодо злочинів у галузі економіки, виконує письмові
доручення слідчих, прокурорів і суддів відповідно до
Кримінально-процесуального кодексу ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ); 5) забезпечує захист фінансованих Кабінетом Міністрів України
програм розвитку галузей економіки України або окремих регіонів та
сфери обслуговування населення від злочинних посягань; ( Підпункт
5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) 6) проводить в установленому порядку оперативно-розшукові
заходи, у тому числі пов'язані з установленням фактів порушення
прав інтелектуальної власності; ( Підпункт 6 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 69 ( 69-2001-п ) від 31.01.2001 ) 7) бере участь у виявленні фактів хабарництва, корупції та
інших зловживань, у тому числі пов'язаних з приватизацією
державної власності, та вживає заходів до запобігання їм;
{ Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 } 8) виявляє осіб, які займаються підробленням грошей, чекових
книжок, акцій, векселів та інших цінних паперів, а також проводить
профілактичну роботу серед них; 9) готує інформаційно-аналітичні документи з питань боротьби
із злочинністю у галузі економіки для органів виконавчої влади;
( Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) 10) проводить серед населення роботу щодо роз'яснення
законодавства з питань відповідальності за вчинення злочинів у
галузі економіки; 11) висвітлює у засобах масової інформації стан економічної
злочинності.
5. Підрозділи Державної служби боротьби з економічною
злочинністю користуються правами, передбаченими законами України
"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ), Кримінально-процесуальним кодексом ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ). Зокрема, за наявності даних про порушення
законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу
підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну
відповідальність, працівники Державної служби боротьби з
економічною злочинністю мають право: 1) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності (крім іноземних
дипломатичних представництв), до виробничих приміщень, складів,
сховищ, що використовуються громадянами для заняття
підприємництвом; 2) проводити за участю власника, його представників огляд
виробничих, складських, торговельних, службових приміщень,
транспортних засобів та інших місць зберігання майна і його
використання; 3) вилучати необхідні матеріали про кредитні та фінансові
операції, матеріальні цінності, кошти, а також сировину і
продукцію в установленому законодавством порядку; опечатувати
каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей і
товарно-матеріальних цінностей; 4) проводити контрольні закупки; 5) вимагати обов'язкового проведення перевірок,
інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності
підприємств, установ і організацій; одержувати від посадових і
матеріально-відповідальних осіб відомості й пояснення про факти
порушення законодавства; 6) вилучати у громадян і посадових осіб документи, що мають
ознаки підроблення, а також речі, предмети і речовини, які
вилучені з цивільного обігу і перебувають у громадян без
спеціального дозволу, а також безгосподарне майно і в
установленому порядку вирішувати питання про його подальшу
належність; 7) одержувати безкоштовно від підприємств, установ,
організацій і громадян інформацію, за винятком випадків, коли
законом встановлений спеціальний порядок її одержання; 8) перевіряти у міністерствах, інших центральних і місцевих
органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в
установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи,
звіти, кошториси, інші документи, що підтверджують надходження та
витрачання коштів і матеріальних цінностей; ( Підпункт 8 пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) 9) проводити перевірку фактичної наявності цінностей
(грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової
продукції, устаткування); 10) залучати для здійснення ревізій і перевірок працівників
Державної контрольно-ревізїйної служби, фахівців відповідних
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій; ( Підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
11) одержувати в установленому порядку від Національного
банку та його установ, комерційних банків та інших кредитних
установ необхідні відомості, копії документів, довідки про
банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що
перевіряються, а від інших підприємств і організацій незалежно від
форм власності - довідки і копії документів про операції та
розрахунки з підприємствами, установами і організаціями.
6. Департамент державної служби боротьби з економічною
злочинністю МВС і департамент фінансової та економічної безпеки
МВС підпорядковуються Міністрові внутрішніх справ.
Управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з
економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на
транспорті, відділи, відділення (групи, сектори) Державної служби
боротьби з економічною злочинністю міських, районних управлінь та
відділів, лінійних управлінь, відділів, відділень, пунктів,
підрозділів спеціальної міліції підпорядковуються безпосередньо
начальникам відповідних органів внутрішніх справ.
Начальники департаменту державної служби боротьби з
економічною злочинністю МВС і департаменту фінансової та
економічної безпеки МВС призначаються на посаду та звільняються з
посади Міністром внутрішніх справ.
Начальники управлінь, відділів, відділень Державної служби
боротьби з економічною злочинністю головних управлінь, управлінь
МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, на транспорті, відділів, відділень (груп, секторів)
Державної служби боротьби з економічною злочинністю міських,
районних управлінь та відділів, лінійних управлінь, відділів,
відділень, пунктів, підрозділів спеціальної міліції призначаються
на посаду та звільняються з посади в установленому порядку за
погодженням з начальником департаменту державної служби боротьби з
економічною злочинністю МВС. { Пункт 6 в редакції Постанов КМ N 69 ( 69-2001-п ) від
31.01.2001, N 291 ( 291-2010-п ) від 07.04.2010 }
7. Державна служба боротьби з економічною злочинністю
здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з іншими
правоохоронними та фінансовими органами, Державною податковою
адміністрацією, Державною контрольно-ревізійною службою та
засобами масової інформації. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
8. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
Державної служби боротьби з економічною злочинністю
затверджується Кабінетом Міністрів України.
9. Департамент державної служби боротьби з економічною
злочинністю МВС, департамент фінансової та економічної безпеки
МВС, управління, відділи, відділення Державної служби боротьби з
економічною злочинністю головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на
транспорті мають печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 69 ( 69-2001-п ) від
31.01.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1759
( 1759-2002-п ) від 16.11.2002; в редакції Постанови КМ N 291
( 291-2010-п ) від 07.04.2010 }вгору