Документ 510-2003-п, поточна редакція — Редакція від 04.09.2018, підстава - 677-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2003 р. № 510
Київ

Про затвердження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 806 від 07.10.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1699 від 08.12.2006
№ 641 від 28.08.2013
№ 806 від 07.10.2015
№ 1057 від 16.12.2015
№ 677 від 29.08.2018}

На виконання Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ № 806 від 07.10.2015}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1057 від 16.12.2015}

3. Затвердити такі, що додаються:

Порядок випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам;

типовий договір складського зберігання зерна.

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1699 від 08.12.2006}

4. Міністерству аграрної політики:

вжити заходів до практичного запровадження складських документів на зерно та до 31 грудня 2004 р. забезпечити сертифікацію зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;

надати до 1 червня 2003 р. Державному агенту із забезпечення заставних закупок зерна необхідну кількість бланків простих та подвійних складських свідоцтв для здійснення ним заставних і прямих закупок зерна в поточному році.

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 806 від 07.10.2015}

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра аграрної політики.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2003 р. № 510

ПОРЯДОК
випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам

{У тексті Порядку слова “та печаткою” виключено згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}

1. Підставою для видачі складських документів на зерно (далі складські документи) є прийняття зерна зерновим складом на зберігання.

2. Бланки, а також копії складських документів, виданих зерновими складами, зберігаються на складі.

Інформація про складські документи вноситься до реєстру складських документів на зерно (далі - реєстр) у порядку, що встановлений Кабінетом Міністрів України.

3. Поклажодавець має право на отримання інформації про складські документи, видані йому зерновим складом.

4. Поклажодавець сплачує вартість бланків складських документів, що йому видаються. За згодою сторін вартість цих бланків може бути включена до загальної суми вартості послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, що надаються зерновим складом.

5. Бланки складських документів можуть заповнюватися ручкою та з використанням комп'ютера.

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 641 від 28.08.2013}

7. Кожний примірник бланків складських документів повинен мати номер і серію. Номер складається із шести цифр, а серія - з двох літер.

На бланках подвійного складського свідоцтва (частини А і Б) номер і серія повинні бути ідентичними.

8. Бланки складських документів (як і кожна з двох частин подвійного складського свідоцтва) виготовляються в двох примірниках на спеціальному захищеному та високоякісному папері - оригінал і копія, які мають різні кольори.

9. Передача, продаж бланків складських документів зерновому складу здійснюється за його письмовим замовленням, до якого додається копія документа (сертифіката), що підтверджує право складу на видачу цих документів.

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 677 від 29.08.2018}

11. Держпродспоживслужба видає бланки складських документів протягом трьох днів після реєстрації замовлення.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}

12. Підставою для передачі замовлених бланків складських документів зерновим складам є документ, що підтверджує здійснення оплати замовлення.

13. У складських документах повинні бути заповнені всі передбачені реквізити.

У разі застави зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, зазначаються відомості про найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи, номер свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу.

Інші записи у складських документах, не передбачені діючим законодавством та цим Порядком, не допускаються.

14. Бланк подвійного складського свідоцтва складається з двох частин - складського свідоцтва (частина А) та заставного свідоцтва-варанта (частина Б), які можуть бути відокремлені один від одного.

15. Бланк подвійного складського свідоцтва розміщується на аркуші паперу формату А3 (додаток 1).

16. У кожній з двох частин бланків подвійного складського свідоцтва на зерно повинні бути однаково зазначені:

1) поточний номер свідоцтва згідно з реєстром;

2) дата видачі свідоцтва:

3) найменування та місцезнаходження зернового складу, що прийняв зерно на зберігання, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;

4) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи;

5) посилання на договір складського зберігання зерна;

6) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік збирання урожаю, посилання на державний стандарт або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно, та документ, що засвідчує якість зерна;

7) вказівка про знеособлене або відокремлене зберігання зерна;

8) строк, на який прийнято зерно на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або застереження, що зерно прийняте на зберігання до запитання;

{Підпункт 8 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 07.10.2015}

9) розмір плати за зберігання або тарифи, на підставі яких вона нараховується, та порядок оплати послуг за зберігання;

10) дані про отриманий кредит (подаються в разі відокремлення заставного свідоцтва), а саме - розмір та умови кредиту, строк платежу, річна ставка (відсотків), дата індосаменту, найменування індосата (юридична або фізична особа), місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу, підпис;

{Підпункт 10 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}

11) назва страхової компанії, що застрахувала зерно.

Бланки скріплюються підписом уповноваженої особи зернового складу.

17. У разі отримання кредиту за заставним свідоцтвом обидві частини подвійного складського свідоцтва на зерно повинні містити всі реквізити, передбачені його формою, в тому числі підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина). Строк видачі кредиту не повинен перевищувати строку зберігання зерна.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}

18. На зворотному боці бланка складського і заставного свідоцтва міститься передавальний напис (індосамент), необхідний у разі передачі його іншій особі.

19. Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.

20. Бланк простого складського свідоцтва розміщується на аркуші паперу формату А4 (додаток 2).

21. На лицьовому боці бланка простого складського свідоцтва зазначаються такі відомості:

1) поточний номер свідоцтва згідно з реєстром;

2) дата видачі свідоцтва;

3) найменування та місцезнаходження зернового складу, що прийняв зерно на зберігання, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;

4) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи;

5) посилання на договір складського зберігання зерна;

6) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік збирання урожаю, посилання на державний стандарт або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно, та документ, що засвідчує якість зерна;

7) вказівка про знеособлене або відокремлене зберігання зерна;

8) строк, на який прийнято зерно на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або застереження, що зерно прийняте на зберігання до запитання;

{Підпункт 8 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 07.10.2015}

9) розмір плати за зберігання або тарифи, на підставі яких вона нараховується, та порядок оплати послуг із зберігання;

10) дані про отриманий кредит (подаються у разі застосування правил, встановлених для заставного свідоцтва), а саме - розмір та умови кредиту, строк платежу, річну ставку (відсотки), дату індосаменту, найменування індосата (юридична або фізична особа), місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу, підпис;

{Підпункт 10 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}

11) назва страхової компанії, що застрахувала зерно.

Бланк скріплюється підписом уповноваженої особи зернового складу.

22. На зворотному боці бланка простого складського свідоцтва може міститися передавальний напис (індосамент).

23. Бланк складської квитанції розміщується на аркуші паперу формату А5 (додаток 3).

24. Бланк складської квитанції повинен містити такі дані:

1) найменування зернового складу;

2) дату видачі квитанції;

3) серію та номер квитанції;

4) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи;

5) номер і дату накладної;

6) вказівку про знеособлене або відокремлене зберігання зерна;

7) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік збирання урожаю, посилання на державний стандарт або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно;

8) якісні характеристики зерна з посиланням на документ, що їх засвідчує.

Бланк скріплюється підписом уповноваженої особи зернового складу.

25. Знищення бланків складських документів проводиться у порядку, визначеному Мінагрополітики.

26. Складське та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами (індосаментами).

27. Просте складське свідоцтво передається шляхом вручення його новому володільцеві.

Вручення простого складського свідоцтва, не обтяженого заставою, здійснюється шляхом підписання акта приймання-передачі простого складського свідоцтва.

28. Застава зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, здійснюється шляхом передачі заставодавцю цього свідоцтва за передавальним написом (індосаментом).

На вимогу боржника зерновим складом може видаватися дублікат простого складського свідоцтва з поміткою про заставу.

Дублікат простого складського свідоцтва є ксерокопією простого складського свідоцтва і скріплюється підписом уповноваженого працівника зернового складу з лицьового і зворотного боку.

{Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}

Запис про видачу дубліката простого складського свідоцтва вноситься до реєстру.

У разі застави зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, застосовуються правила, встановлені для заставного свідоцтва, а до дубліката простого складського свідоцтва - правила, встановлені для складських свідоцтв.

29. Тільки неперервний ряд заповнених передавальних написів (індосаментів) є доказом переходу прав за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами) до зазначеного останнім у передавальних написах (індосаментах) індосата - особи, що прийняла права вимоги і зобов'язання за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами).

30. Передавальний напис (індосамент) на складському або заставному свідоцтві виконується українською мовою і повинен містити найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи та місцезнаходження (місце проживання), що стали новими володільцями складського або заставного свідоцтва, дату здійснення індосаменту і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (фізичної особи).

{Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}

Закреслений індосамент вважається ненаписаним. Індосамент повинен бути нічим не обумовленим. Будь-яке обмеження його умов вважається ненаписаним.

Індосамент, що передбачає право на отримання частини зерна, зазначеного в складському свідоцтві, або передачу права на отримання частини боргу за заставним свідоцтвом, є недійсним.

Не допускається включення до тексту індосаменту будь-яких застережень, приписок, доповнень. У разі здійснення чергового індосаменту не допускається внесення змін до тексту попередніх, а також до тексту самого складського або заставного свідоцтва.

31. Передавальний напис (індосамент) є дійсним, якщо всі його реквізити заповнено з дотриманням вимог цього Порядку. У разі коли подвійне складське свідоцтво передається новому володільцеві без передачі зерна в заставу, у місцях індосаменту, позначених як дані, що заповнюються в обов'язковому порядку новим володільцем складського свідоцтва при передачі зерна в заставу, ставиться прочерк - дві паралельні лінії (якщо заповнення здійснюється за допомогою технічних засобів) або дві лінії, близькі до паралельних (якщо заповнення здійснюється вручну).

32. У разі коли у подвійному складському свідоцтві заставне свідоцтво (частина Б) не відділяється від складського (частина А), передавальний напис (індосамент) робиться тільки на складському свідоцтві (частина А).

33. Будь-які операції із заставним свідоцтвом вважаються недійсними, якщо під час відокремлення заставного свідоцтва від складського не було зроблено запис про зобов'язання за заставним свідоцтвом на обох частинах подвійного складського свідоцтва.

34. У разі коли на зворотному боці подвійного складського свідоцтва (його частин) передавальні написи не вміщаються, додається алонж.

Алонж - прикріплений до подвійного складського свідоцтва (його частин) додатковий аркуш паперу, на якому здійснюються передавальні написи (індосаменти) у разі, коли на зворотному боці подвійного складського свідоцтва (його частин) вони не вміщуються. Передавальний напис (індосамент) на алонжі робиться вручну упоперек з'єднання подвійного складського свідоцтва (його частин) та додаткового аркуша так, щоб його початок був на подвійному складському свідоцтві (його частині), а кінець - на алонжі.

35. Передавальні написи (індосаменти), виконані з порушенням вимог цього Порядку, не можуть служити доказом переходу прав за простим або подвійним складським документом.

36. Керівники зернових складів несуть відповідальність за організацію збереження, використання та обліку бланків складських документів.

37. Зернові склади не можуть передавати бланки складських документів іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

38. У разі втрати складського документа про це негайно у письмовій формі повідомляється зерновий склад.

Дублікат простого або подвійного складського свідоцтва у такому разі не видається.

Визнання прав щодо втраченого простого або подвійного складського свідоцтва на зерно здійснюється у судовому порядку.

У разі втрати складської квитанції зерновий склад за письмовим зверненням поклажодавця видає новий бланк складської квитанції на основі копії, що залишається на зерновому складі.

39. Зерновий склад може замінити зіпсований або пошкоджений складський документ за погодженням із заінтересованими сторонами.

При цьому зерновий склад видає складський документ з тими ж реквізитами (відомостями) і записами, які містилися в пошкодженому складському документі.

40. У разі допущення помилок при заповненні бланка складського документа зерновий склад погашає цей бланк та його копії із здійсненням напису "погашено".

41. У разі коли замість пошкодженого складського документа або заміни одного складського документа на інший видається або замінюється складський документ, зерновий склад погашає бланк пошкодженого складського документа та його копії із здійсненням напису "погашено".

42. Після видачі зерна володільцям складських документів зерновий склад погашає прийняті складські документи із здійсненням напису "погашено".

43. Погашені складські документи до повторного обігу не вводяться і виключаються з реєстру складських документів.

44. Погашені складські документи, в тому числі копії та дублікати, а також документи, що підтверджують сплату суми боргу за заставним свідоцтвом, письмові звернення володільців складських документів зберігаються зерновим складом не менше ніж протягом трьох років після закінчення строку зберігання зерна.

45. Знищення складських документів, у тому числі їх копій та дублікатів, відбувається не раніше ніж через три роки після закінчення строку зберігання зерна.

46. Бланки складських документів можуть бути знищені у разі:

невідповідності їх зразка встановленим вимогам;

неможливості їх подальшого використання через пошкодження;

припинення діяльності зернового складу.Додаток 1
до порядку випуску бланків складських
документів на зерно, їх передачі
та продажу зерновим складам

Подвійне складське свідоцтво на зерно

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}


Додаток 2
до порядку випуску бланків складських
документів на зерно, їх передачі
та продажу зерновим складам

Просте складське свідоцтво на зерно на пред'явника

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}


Додаток 3
до порядку випуску бланків складських
документів на зерно, їх передачі
та продажу зерновим складам

Складська квитанція на зерно

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 806 від 07.10.2015, № 677 від 29.08.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2003 р. № 510

Типовий договір
складського зберігання зерна

{Договір в редакції Постанови КМ № 1699 від 08.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 677 від 29.08.2018}вгору