Документ 504-2006-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.10.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 4 жовтня 2006 р. N 504-р
Київ
Про схвалення Концепції вдосконалення
системи прогнозних і програмних документів
з питань соціально-економічного розвитку України

1. Схвалити Концепцію вдосконалення системи прогнозних і
програмних документів з питань соціально-економічного розвитку
України, що додається.
2. Мінекономіки, Мінфіну, Мін'юсту підготувати за участю
Національного банку та до 15 лютого 2007 р. подати на розгляд
Кабінетові Міністрів України законопроекти з питань реалізації
Концепції, що схвалена цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2006 р. N 504-р
КОНЦЕПЦІЯ
вдосконалення системи прогнозних і програмних документів
з питань соціально-економічного розвитку України

Сучасний стан національної економіки зумовлює необхідність
подальшого вдосконалення системи прогнозних і програмних
документів з питань соціально-економічного розвитку та
запровадження стратегічного планування роботи в органах виконавчої
влади, яке передбачає планування заходів з розроблення прогнозних
документів, розроблення, реалізації та контролю за виконанням
програмних документів, що визначають цілі соціально-економічного
розвитку держави та шляхи їх досягнення.
Координацію роботи з удосконалення методології стратегічного
планування здійснює Мінекономіки.
Систему прогнозних і програмних документів складають
довгострокові, середньострокові та короткострокові прогнозні і
програмні документи, в яких відповідно до соціально-економічних та
суспільно-політичних процесів, що відбуваються в державі, з
урахуванням впливу зовнішньоекономічних та інших факторів і
очікуваних тенденцій визначаються цілі і пріоритети
соціально-економічного розвитку та заходи, які необхідно здійснити
для їх досягнення.
Довгострокові прогнозні і програмні документи визначають
напрями розвитку, стратегічні цілі та структурні пропорції
економіки і соціальної сфери.
Середньострокові прогнозні і програмні документи
розробляються на основі довгострокових документів і визначають
умови соціально-економічного розвитку, напрями дій та заходи на
середньострокову перспективу з метою досягнення стратегічних
цілей.
Короткострокові прогнозні і програмні документи розробляються
на основі середньострокових документів і визначають цілі, умови
розвитку та відповідні заходи на наступний рік.
Окремим видом програмних документів є послання Президента
України до народу, щорічні та позачергові послання Президента
України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє
становище України.
На довгостроковий період (понад п'ять років) розробляються
проекти:
Стратегії економічного та соціального розвитку України;
Державної стратегії регіонального розвитку;
регіональних стратегій розвитку Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва і Севастополя;
стратегій розвитку галузей економіки (сфер діяльності) (у
разі необхідності).
Стратегія економічного та соціального розвитку України -
документ, у якому визначаються пріоритети, стратегічні цілі,
структурні пропорції економіки і соціальної сфери та напрями
державної політики.
Стратегія розвитку галузі економіки (сфери діяльності) -
документ, у якому на основі прогнозу тенденцій розвитку
відповідних ринків і напрямів науково-технічного прогресу
визначаються довгострокові цілі та пріоритети розвитку галузі
економіки (сфери діяльності), заходи, спрямовані на їх досягнення,
та ресурси, що необхідні для здійснення таких заходів.
Стратегія економічного та соціального розвитку України,
Державна стратегія регіонального розвитку і регіональні стратегії
розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і
Севастополя коригуються один раз на п'ять років з продовженням
строку на наступні п'ять років.
У разі потреби за рішенням Кабінету Міністрів України можуть
розроблятися інші стратегічні документи.
На середньостроковий період (до п'яти років) розробляються
проекти:
Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
прогнозу економічного та соціального розвитку України;
прогнозу економічного та соціального розвитку Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя (за рішенням
місцевих органів влади);
Основних напрямів бюджетної політики і прогнозу показників
зведеного та державного бюджетів України;
державних цільових програм;
стратегічних планів роботи центральних органів виконавчої
влади.
Стратегічний план роботи центрального органу виконавчої
влади - це розроблений на основі стратегій розвитку відповідних
галузей економіки (сфер діяльності) документ, який визначає
завдання такого органу, заходи щодо їх виконання (з визначенням
ресурсів, відповідальних за виконання, строків) та очікувані
результати.
На короткостроковий період (один рік) розробляються проекти:
Основних напрямів економічної політики України;
прогнозу економічного та соціального розвитку України;
Основних засад грошово-кредитної політики на наступний та
подальші роки;
Основних напрямів бюджетної політики;
Державного бюджету України;
Плану дій Кабінету Міністрів України щодо виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;
річних планів роботи центральних органів виконавчої влади;
бюджетів адміністративно-територіальних одиниць та програм їх
соціально-економічного розвитку.
Для реалізації Концепції необхідно:
розробити і подати до Верховної Ради України законопроекти
про внесення змін до:
- Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), зокрема щодо
формування бюджету за програмно-цільовим методом;
- Законів України "Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України" ( 1602-14 ),
"Про державні цільові програми" ( 1621-15 ), "Про Національний
банк України" ( 679-14 );
визначити структуру прогнозних і програмних документів та
порядок їх розроблення;
підготувати і затвердити порядок розроблення та виконання
державних цільових програм;
рекомендувати Національній академії державного управління при
Президентові України включити з 2007/08 навчального року до
програм професійного навчання державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування вивчення питань стратегічного
планування.вгору