Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11.04.2002500
Документ 500-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 квітня 2002 р. N 500
Київ
{ Постанова втратила чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 402/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
Про затвердження Положення про Державний
департамент пожежної безпеки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1016 ( 1016-2004-п ) від 10.08.2004
N 739 ( 739-2005-п ) від 09.08.2005
N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005
N 414 ( 414-2006-п ) від 04.04.2006
N 108 ( 108-2010-п ) від 03.02.2010
N 351 ( 351-2010-п ) від 19.05.2010
N 823 ( 823-2010-п ) від 08.09.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державний департамент пожежної
безпеки (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 500
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент пожежної безпеки
{ У тексті Положення абревіатуру "МВС" замінено абревіатурою
"МНС", а слова "Міністр внутрішніх справ" у всіх відмінках
замінено словами "Міністр з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 }
{ У тексті Положення слова "начальник Держпожбезпеки" у всіх
відмінках замінено словами "заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій - начальник Держпожбезпеки" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1016
( 1016-2004-п ) від 10.08.2004 }
{ У тексті Положення слова "заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій" у всіх відмінках виключено
згідно з Постановою КМ N 739 ( 739-2005-п ) від 09.08.2005 }
{ У тексті Положення слова "та місцеві" в усіх відмінках
виключено згідно з Постановою КМ N 108 ( 108-2010-п )
від 03.02.2010 }
{ У тексті Положення слово "начальник" в усіх відмінках
замінено словом "директор" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 351 ( 351-2010-п ) від
19.05.2010 }

1. Державний департамент пожежної безпеки (Держпожбезпеки) -
є урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки, що
діє у складі МНС і є відповідальним перед Кабінетом Міністрів
України, підзвітним та підконтрольним МНС. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 108 ( 108-2010-п ) від
03.02.2010 }
2. Держпожбезпеки у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами МНС.
3. Держпожбезпеки здійснює управління системою державної
пожежної охорони, до складу якої входять територіальні органи
державного пожежного нагляду, підрозділи, допоміжні служби,
науково-дослідні установи, пожежно-технічні навчальні заклади,
підприємства, Державний центр сертифікації (далі - органи та
підрозділи державної пожежної охорони). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 414
( 414-2006-п ) від 04.04.2006 }
4. Основними завданнями Держпожбезпеки є:
1) участь у реалізації державної політики у сфері пожежної
безпеки;
2) координація у межах своїх повноважень діяльності органів
виконавчої влади, пов'язаної з поліпшенням пожежної безпеки;
3) здійснення державного пожежного нагляду в населених
пунктах та на об'єктах усіх форм власності;
4) організація гасіння пожеж, проведення пожежно-рятувальних
робіт та участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф та
стихійного лиха;
5) виконання функцій з управління протипожежною службою
цивільної оборони та забезпечення мобілізаційної готовності
спеціальних формувань пожежної охорони в особливий період;
6) здійснення науково-технічного, кадрового, фінансового,
матеріально-технічного, інформаційного, правового та інших видів
забезпечення органів та підрозділів державної пожежної охорони;
7) організація в межах своїх повноважень співробітництва з
міжнародними організаціями у сфері пожежної безпеки.
5. Держпожбезпеки відповідно до покладених на нього завдань:
1) організує розроблення та забезпечує впровадження
організаційних і науково-технічних заходів у сфері пожежної
безпеки;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань
пожежної безпеки, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та
подає їх на розгляд МНС;
3) виконує відповідно до законодавства регулятивні та
дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб у
сфері пожежної безпеки;
4) здійснює управління органами та підрозділами державної
пожежної охорони, вирішує в межах своїх повноважень питання щодо
їх науково-технічного, кадрового, фінансового,
матеріально-технічного, інформаційного, правового та інших видів
забезпечення, подає їм необхідну організаційно-методичну і
практичну допомогу;
5) організує і здійснює відповідно до законодавства державний
пожежний нагляд у населених пунктах та на об'єктах усіх форм
власності, контролює з цих питань діяльність підпорядкованих йому
територіальних та місцевих органів державного пожежного нагляду;
5-1) організовує та забезпечує здійснення пожежно-технічного
обслуговування об'єктів на підставі договорів; { Пункт 5 доповнено
підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 823 ( 823-2010-п ) від
08.09.2010 }
6) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з
питань пожежної безпеки органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;
7) здійснює відповідно до законодавства та в межах своїх
повноважень ліцензування окремих видів господарської діяльності,
проведення експертизи проектної документації та стану об'єктів
щодо дотримання вимог пожежної безпеки, виконує в установленому
порядку функції з підтвердження відповідності продукції вимогам
пожежної безпеки та сертифікації продукції протипожежного
призначення;
8) здійснює координацію та контроль в установленому порядку
за діяльністю служб пожежної безпеки центральних органів
виконавчої влади, а також відомчої, місцевої (сільської),
добровільної пожежної охорони, подає їм необхідну
організаційно-методичну допомогу;
9) організує гасіння пожеж, проведення пожежно-рятувальних
робіт, подає допомогу відповідним службам у ліквідації наслідків
аварій, катастроф та стихійного лиха;
10) визначає порядок залучення до гасіння пожеж підрозділів
усіх видів пожежної охорони, а також екстрених та
аварійно-рятувальних служб, проводить оцінку їх дій;
11) здійснює управління протипожежною службою цивільної
оборони в особливий період, забезпечує мобілізаційну готовність
спеціальних формувань пожежної охорони, здійснює у межах
повноважень, наданих МНС, управління майном непорушного запасу;
12) організує ведення державного статистичного обліку пожеж
та їх наслідків, а також державної статистичної звітності у сфері
пожежної безпеки, контролює достовірність облікової інформації в
апараті центральних органів виконавчої влади, встановлює за
погодженням з Держкомстатом порядок і форми статистичної звітності
з цих питань;
13) організує в установленому порядку розслідування причин та
обставин виникнення пожеж;
14) бере участь:
у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів та
відведення територій під будівництво і видає дозволи на початок
роботи підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів
господарювання та оренду приміщень;
у розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування державних і регіональних програм забезпечення
пожежної безпеки;
у формуванні науково-технічної політики у сфері пожежної
безпеки, координації наукових досліджень та впровадженні в
практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки,
іншої продукції протипожежного призначення;
у роботі Ради з акредитації Національного органу з
акредитації та технічних комітетів з акредитації для здійснення
технічної політики у сфері пожежної безпеки, а також у роботі
Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення та
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій;
15) забезпечує виконання державного замовлення на виробництво
пожежної техніки, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного та
рятівного оснащення, зв'язку та іншої продукції протипожежного
призначення;
16) організує і забезпечує функціонування мережі зв'язку
державної пожежної охорони;
17) організує підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації особового складу державної пожежної охорони,
підготовку на договірних засадах спеціалістів з пожежної безпеки
для центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, а також іноземних держав відповідно до міжнародних
договорів України;
18) вживає відповідно до законодавства заходів для
забезпечення правового і соціального захисту осіб рядового і
начальницького складу та працівників державної пожежної охорони;
19) розробляє в межах своїх повноважень та подає в
установленому порядку пропозиції щодо формування проекту
державного бюджету, здійснює відповідно до законодавства
фінансування органів та підрозділів державної пожежної охорони,
організовує ведення бухгалтерського обліку, фінансової та
статистичної звітності;
20) здійснює протипожежну пропаганду, координує заходи, що
проводяться відповідними органами та організаціями у сфері
пожежної безпеки;
21) здійснює нормативне регулювання у сфері пожежної безпеки,
за участю центральних органів виконавчої влади розробляє і
затверджує державні правила і норми пожежної безпеки;
22) організує і проводить експертизу з питань пожежної
безпеки, погоджує проекти нормативно-правових актів, будівельні
норми, стандарти, технічні регламенти та умови, що стосуються
пожежної безпеки, а також встановлює порядок погодження з органами
державного пожежного нагляду проектних рішень, на які відсутні
норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов'язкових
протипожежних вимог нормативних документів, веде реєстр
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;
23) вносить до відповідних органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування пропозиції щодо будівництва
об'єктів житлового, адміністративного, виробничого,
соціально-побутового та спеціального призначення для органів та
підрозділів державної пожежної охорони;
24) здійснює контроль за дотриманням державної таємниці в
апараті Держпожбезпеки, а також в органах та підрозділах державної
пожежної охорони;
25) здійснює у межах повноважень, наданих МНС, управління
майном органів та підрозділів державної пожежної охорони;
26) надає відповідно до законодавства платні послуги у сфері
пожежної безпеки;
27) представляє Кабінет Міністрів України, МНС за їх
дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання
міжнародних договорів України;
28) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
6. Держпожбезпеки має право:
1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб
та громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань у сфері пожежної
безпеки;
3) проводити перевірки щодо виконання вимог пожежної безпеки
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями і фізичними особами;
4) утворювати, реорганізувати та ліквідувати у межах
повноважень, наданих МНС, органи та підрозділи державної пожежної
охорони;
5) утворювати за погодженням з органами виконавчої влади
міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі
групи;
6) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.
7. Держпожбезпеки очолює директор, який призначається на
посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. ( Абзац
перший пункту 7 в редакції Постанов КМ N 1016 ( 1016-2004-п ) від
10.08.2004, N 739 ( 739-2005-п ) від 09.08.2005 )
Директор Держпожбезпеки за посадою є членом колегії МНС та
Головним державним інспектором України з нагляду у сфері пожежної
безпеки. { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 108 ( 108-2010-п ) від 03.02.2010 }
8. Директор Держпожбезпеки:
здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання
покладених на нього завдань;
забезпечує в межах своїх повноважень управління органами та
підрозділами державної пожежної охорони; { Абзац третій пункту 8
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 108 ( 108-2010-п )
від 03.02.2010 }
представляє Департамент у державних органах та органах
місцевого самоврядування, вносить пропозиції щодо забезпечення
пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах, що належать
до сфери їх управління;
призначає відповідно до законодавства та в межах своїх
повноважень на посаду і звільняє з посади керівників структурних
підрозділів, осіб рядового і начальницького складу та працівників
Департаменту, підрозділів державної пожежної охорони, крім
заступників директора Департаменту; ( Абзац п'ятий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1197 ( 1197-2005-п )
від 15.12.2005 )
визначає ступінь відповідальності заступників директора та
керівників структурних підрозділів Держпожбезпеки; { Абзац шостий
пункту 8 в редакції Постанови КМ N 351 ( 351-2010-п ) від
19.05.2010 }
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держпожбезпеки, крім
заступників директора; { Абзац сьомий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 108 ( 108-2010-п ) від
03.02.2010; в редакції Постанови КМ N 351 ( 351-2010-п ) від
19.05.2010 }
представляє осіб рядового і начальницького складу та
працівників державної пожежної охорони до нагородження державними
нагородами, відомчими відзнаками МНС;

{ Абзац дев'ятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 351 ( 351-2010-п ) від 19.05.2010 }

здійснює розпорядження коштами державної пожежної охорони,
затверджує в установленому порядку та здійснює контроль за
виконанням кошторисів органів та підрозділів державної пожежної
охорони;
затверджує положення про структурні підрозділи Держпожбезпеки
та погоджує положення про територіальні органи державного
пожежного нагляду, підрозділи та допоміжні служби, а у межах
повноважень, наданих МНС, статути (положення) про установи та
заклади державної пожежної охорони; { Абзац одинадцятий пункту 8
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 414 ( 414-2006-п )
від 04.04.2006 }

{ Абзац дванадцятий пункту 8 виключено на підставі
Постанови КМ N 351 ( 351-2010-п ) від 19.05.2010 }

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази,
організує перевірку їх виконання;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
9. Директор Держпожбезпеки має чотирьох заступників, у тому
числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, погодженим з директором
Держпожбезпеки.
Перший заступник директора Держпожбезпеки є одночасно першим
заступником Головного державного інспектора України з нагляду у
сфері пожежної безпеки. Заступники директора Держпожбезпеки є
одночасно заступниками Головного державного інспектора України з
нагляду у сфері пожежної безпеки. Керівники структурних
підрозділів Держпожбезпеки, їх заступники є одночасно старшими
державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки, інші
посадові особи Держпожбезпеки - державними інспекторами з нагляду
у сфері пожежної безпеки. { Абзац другий пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 108 ( 108-2010-п ) від
03.02.2010, N 351 ( 351-2010-п ) від 19.05.2010 }
Розподіл обов'язків між заступниками здійснює директор
Держпожбезпеки.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держпожбезпеки, обговорення найважливіших напрямів
діяльності Департаменту утворюється колегія у складі директора
(голова колегії), його заступників за посадою та керівників
структурних підрозділів Держпожбезпеки.
Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи за поданням директора Держпожбезпеки.
Рішення колегії проводяться в життя наказами директора
Держпожбезпеки.
11. За рішенням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
при Держпожбезпеки може утворюватися консультативна
науково-технічна рада, а також інші дорадчі органи. ( Абзац перший
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
Склад зазначених рад та органів, положення про них затверджує
директор Держпожбезпеки.
12. Граничну чисельність осіб рядового і начальницького
складу та працівників Держпожбезпеки за поданням його директора,
затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. ( Абзац
перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
Структуру Держпожбезпеки затверджує його директор за
погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
Призначення на посаду та звільнення з посади керівників
територіальних органів здійснюється Міністром з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 )
13. Грошове, медичне та пенсійне забезпечення рядового і
начальницького складу, оплата праці працівників Департаменту
здійснюється у порядку та на умовах, передбачених законодавством
для начальницького і рядового складу та працівників органів
і підрозділів служби цивільного захисту. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 108
( 108-2010-п ) від 03.02.2010 }
14. Держпожбезпеки утримується за рахунок державного бюджету
в межах коштів, передбачених на утримання МНС.
15. Штатний розпис, кошторис Держпожбезпеки затверджує його
директор за погодженням з МНС та Мінфіном. ( Пункт 15 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 )
16. Держпожбезпеки є юридичною особою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.вгору