Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі туризму
Молдова, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 09.02.2006
Документ 498_132, чинний, поточна редакція — Затвердження від 09.07.2008, підстава - 619-2008-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 25.07.2008. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Молдова про співробітництво
в галузі туризму

{ Угоду затверджено Постановою КМ N 619 ( 619-2008-п )
від 09.07.2008 }

Дата підписання: 09.02.2006 Дата затвердження Україною: 09.07.2008 Дата набрання чинності для України: 25.07.2008
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Молдова, далі -
"Сторони",
поділяючи положення Статуту Всесвітньої туристичної
організації, інших міжнародних документів з питань туризму,
керуючись взаємним бажанням розвивати співробітництво в сфері
туризму між Україною та Республікою Молдова та підвищувати
соціально-економічну ефективність спільної туристичної діяльності,
визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму та
розглядаючи їх як необхідний чинник розширення та зміцнення
дружніх відносин між народами обох держав,
з метою створення правової бази для подальшого розвитку
туристичних обмінів між Україною та Республікою Молдова на основі
рівності та взаємної вигоди,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в
галузі туризму відповідно до цієї Угоди, законодавств держав
Сторін і норм міжнародного права.
Стаття 2
Сторони сприятимуть розширенню групового та індивідуального
туризму в різноманітних його формах включаючи пізнавальний,
оздоровчий, діловий, сільський, екологічний, дитячий і молодіжний
туризм, обмін спеціалізованими групами, у тому числі з метою
відвідування культурних і спортивних заходів, а також виставок,
ярмарків, конференцій, семінарів, інших міжнародних
рекламно-інформаційних і науково-практичних туристичних заходів.
Стаття 3
Сторони сприятимуть органам виконавчої влади з питань туризму
в діяльності з встановлення та розширення співробітництва між
українськими та молдовськими туристичними асоціаціями,
організаціями та підприємствами різних форм власності, що беруть
участь у розвитку міжнародного туризму, здійснюють
капіталовкладення в туристичну галузь, організовують спільне
підприємництво з метою обслуговування туристів, а також розвивають
інші форми співробітництва в галузі туризму.
Стаття 4
Сторони, відповідно до законодавства своїх держав і на
взаємній основі, прагнутимуть до спрощення прикордонних, митних та
інших формальностей, пов'язаних з туристичними обмінами між
Україною та Республікою Молдова.
Стаття 5
Сторони сприятимуть розвитку туристичної інфраструктури та
матеріальної бази, здійсненню інвестицій у туристичну галузь, в
тому числі будівництво та реконструкцію об'єктів туризму двох
держав.
Стаття 6
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи щодо взаємного
забезпечення безпеки туристів, що здійснюють подорож у державу
однієї Сторони з держави іншої Сторони, відповідно до міжнародних
стандартів.
Стаття 7
Сторони заохочуватимуть співробітництво органів виконавчої
влади своїх держав, інших організацій та підприємств, що беруть
участь у розвитку міжнародного туризму, підтримуватимуть
здійснення спільних заходів з метою просування національного
туристичного продукту на території держави іншої Сторони,
враховуючи:
- участь у туристичних виставках, ярмарках, салонах, біржах,
що проводяться в обох державах;
- організацію прес-конференцій, "круглих столів", семінарів;
- виробництво та демонстрацію туристичних фільмів;
- проведення спільних маркетингових досліджень.
Конкретні терміни, зміст і умови організації цих заходів, у
тому числі фінансові, будуть визначатися додатково.
Стаття 8
Сторони сприятимуть періодичному обміну між своїми органами
виконавчої влади з питань туризму статистичною та іншою
інформацією, в тому числі:
- про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють
туристичну діяльність у своїх державах;
- про внутрішнє законодавство своїх держав, пов'язане з
захистом і збереженням природних ресурсів і культурного надбання,
що є туристичними пам'ятками;
- про туристичні ресурси своїх держав;
- про наукові дослідження в галузі туризму;
- довідково-інформаційними та рекламними матеріалами,
враховуючи туристичні газети, журнали, наукові видання.
Сторони сприятимуть інформуванню громадян своїх держав, які
виїжджають у туристичні поїздки на територію держави іншої
Сторони, про діюче у цій державі законодавство, що регламентує
порядок в'їзду, перебування та виїзду іноземних громадян.
Стаття 9
Сторони надаватимуть одна одній допомогу в підготовці та
підвищенні кваліфікації кадрів для туристичної галузі, враховуючи
взаємний обмін, навчання та стажування студентів, представників
державних органів, туристичних і готельних підприємств та
організацій, інших категорій фахівців сфери туризму. З цією метою
Сторони заохочуватимуть розвиток співробітництва між навчальними
закладами, що готують фахівців у галузі туризму, а також обмін
викладачами та науковцями туристичної сфери.
Сторони сприятимуть у наданні консалтингових послуг, обміні
представниками засобів масової інформації, які спеціалізуються на
питаннях туризму і подорожей, обмінюватимуться прогресивним
досвідом, а також заохочуватимуть всебічні контакти та
співробітництво між організаціями, що здійснюють в Україні та
Республіці Молдова дослідження в галузі туризму.
Стаття 10
Сторони координуватимуть співробітництво в рамках Всесвітньої
туристичної організації та інших міжнародних туристичних
організацій.
Стаття 11
Сторони сприятимуть у відкритті на території держави однієї
Сторони туристичних інформаційних представництв держави іншої
Сторони.
Питання, пов'язані з відкриттям і діяльністю таких
представництв, погоджуватимуться між державними туристичними
органами та регулюватимуться чинним законодавством держави
перебування.
Стаття 12
З метою контролю за реалізацією цієї Угоди, аналізу
діяльності, здійсненої відповідно до положень цієї Угоди, оцінки
результатів і оперативного вживання заходів по стимулюванню її
впровадження, вироблення рекомендацій по оптимізації
співробітництва між двома державами Сторони створять Спільну
робочу групу (далі - "СРГ") у складі представників обох Сторін,
кількість і повноваження яких визначатимуться на паритетній основі
кожною з Сторін до проведення засідань, про що вони
повідомлятимуть одна одну.
Періодичність і місце проведення засідань СРГ визначатимуться
та узгоджуватимуться Сторонами. Керівники делегацій
співголовуватимуть на засіданнях СРГ.
Стаття 13
Виконання цієї Угоди Сторони покладають на свої уповноважені
органи:
- з української Сторони: Міністерство культури і туризму
України або його правонаступник;
- з молдовської Сторони: Міністерство культури і туризму
Республіки Молдова або його правонаступник.
Стаття 14
Ця Угода не впливає на права та обов'язки Сторін, що
випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є
Сторони.
Стаття 15
Спірні питання, пов'язані з застосуванням або тлумаченням
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 16
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни та доповнення, оформлені у вигляді окремих протоколів, що є
невід'ємною частиною цієї Угоди та набувають чинності в порядку,
передбаченому статтею 17 цієї Угоди.
Стаття 17
Ця Угода набуває чинності з дати отримання останньої
нотифікації про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття чинності Угодою.
Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років і
вважатиметься автоматично продовженою на наступні п'ятирічні
періоди, якщо жодна з Сторін письмово не повідомить по
дипломатичних каналах іншу Сторону не пізніше, ніж за шість
місяців до закінчення відповідного періоду про свій намір
припинити її дію.
Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання погоджених
у період її дії програм і проектів, якщо Сторони не домовляться
про інше.
Вчинено у м. Кишинів 9 лютого 2006 року в двох примірниках,
кожний українською, молдовською та російською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними.
У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї
Угоди переважну силу матиме текст російською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Молдова
(підпис) (підпис)вгору