Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 13.04.2011495
Документ 495-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2014, підстава - 71-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2011 р. N 495
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 71 ( 71-2014-п ) від 05.03.2014 }
Про затвердження Державної цільової програми
розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму розвитку
професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки (далі - Програма),
що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити регіональні програми розвитку професійно-технічної
освіти.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

4. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, іншим
заінтересованим центральним органам виконавчої влади передбачати
під час складання проекту Державного бюджету України на
відповідний рік кошти, необхідні для виконання Програми. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }
5. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади забезпечити виконання Програми у межах бюджетних
призначень, встановлених державним та місцевими бюджетами на
відповідний рік, та за рахунок інших джерел.
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку
до 15 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан
виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня
Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку
і торгівлі. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 495
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку професійно-технічної освіти
на 2011-2015 роки

Загальні положення
У процесі структурних та соціально-економічних змін, що
здійснюються в Україні, винятково важливого значення набуває
проблема із забезпеченням галузей економіки кваліфікованими
робітничими кадрами.
Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня
робітників зумовлюють необхідність модернізації та подальшого
розвитку системи професійно-технічної освіти, здатної адекватно
реагувати на потреби ринку праці.
Останнім часом напрями та якість підготовки кваліфікованих
робітників у професійно-технічних навчальних закладах не
відповідають вимогам сучасного виробництва та сфери послуг,
перспективам соціально-економічного розвитку держави.
З огляду на це виникає потреба у посиленні взаємодії
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, соціальних партнерів, роботодавців та
професійно-технічних навчальних закладів щодо розв'язання проблем
функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.
Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної
підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної
соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб
особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного
доступу до професійно-технічної освіти.
Шляхи та способи розв'язання проблеми
Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є об'єднання
зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та об'єднань
профспілок, організацій роботодавців, наукових установ, навчальних
закладів, спрямованих на:
забезпечення належної якості професійно-технічної освіти
шляхом впровадження у навчальний процес державних стандартів з
конкретних професій нового покоління, інформаційно-комунікаційних
технологій, оснащення новим обладнанням, устаткованням та технікою
професійно-технічних навчальних закладів, видання сучасних
підручників та наочних посібників з професійно-теоретичної
підготовки;
оперативність прийняття управлінських рішень щодо
професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення;
оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів
шляхом утворення на їх базі сучасних навчальних закладів,
орієнтованих на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для
задоволення потреб економіки держави та ринку праці.
Здійснення зазначених заходів дасть змогу забезпечити
комплексну модернізацію професійно-технічної освіти, що підвищить
професійно-кваліфікаційний рівень робітників та сприятиме їх
соціальному захисту.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в
додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
створення умов для здобуття професійно-технічної освіти
належної якості;
удосконалення механізму управління професійно-технічною
освітою та її фінансового забезпечення;
збалансування ринку праці та ринку освітніх послуг;
оновлення нормативно-правової бази професійно-технічної
освіти;
відновлення престижності робітничих професій у суспільстві
шляхом профорієнтаційної роботи з населенням;
створення соціальної реклами престижності робітничих
професій.
Програму передбачається виконати протягом п'яти років.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
створити ефективну та гнучку систему підготовки робітничих
кадрів, орієнтовану на задоволення потреби ринку праці в повному
обсязі;
впровадити близько 300 державних стандартів з конкретних
професій нового покоління, що підвищить рівень працевлаштування
випускників професійно-технічних навчальних закладів, забезпечить
їх професійну відповідність вимогам сучасного ринку праці;
модернізувати матеріально-технічну базу державних
професійно-технічних навчальних закладів;
утворити центри із впровадження інноваційних технологій;
запровадити новий порядок формування та розміщення державного
замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах;
впровадити у навчально-виробничий процес державних
професійно-технічних навчальних закладів
інформаційно-комунікаційні технології шляхом утворення електронних
бібліотек, оснащення комп'ютерними комплексами;
посилити роль місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, роботодавців щодо визначення напрямів та
обсягів підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб
ринку праці;
забезпечити розвиток соціального партнерства, консолідацію
зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців,
науковців і громадських об'єднань з метою забезпечення ринку праці
кваліфікованими робітниками, збільшити обсяги фінансування та
інвестицій;
підвищити престижність робітничих професій.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 3494,2 млн.
гривень, у тому числі 594,6 млн. гривень - за рахунок державного
бюджету, 1672,8 млн. - за рахунок місцевих бюджетів, 1226,8 млн.
гривень - за рахунок інших джерел.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час
складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів
на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання
завдань і заходів Програми.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової програми розвитку
професійно-технічної освіти
на 2011-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1723 ( 1723-2010-р )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2425).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 495.
3. Державний замовник - МОН.
4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.
5. Виконавці заходів Програми - МОН, Мінсоцполітики, Мінфін,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державна податкова
служба, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації, об'єднання профспілок, організації
роботодавців.
6. Строк виконання Програми - 2011-2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Орієнтовний | У тому числі за роками | | фінансування | обсяг |-----------------------------------| | |фінансування,| 2011| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |млн. гривень | | | | | | |--------------+-------------+-----+------+------+-------+-------| |Державний | 594,6 | |86,4 |121,2 |170,9 |216,1 | |бюджет | | | | | | | |--------------+-------------+-----+------+------+-------+-------| |Місцеві | 1672,8 |29,4 |215,4 |240,4 |446,5 |741,1 | |бюджети | | | | | | | |--------------+-------------+-----+------+------+-------+-------| |Інші джерела | 1226,8 | 15 |49,8 |137,4 |384,5 |640,1 | |--------------+-------------+-----+------+------+-------+-------| |Усього | 3494,2 |44,4 |351,6 | 499 |1001,9 |1597,3 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми розвитку
професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки


{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013 }

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми розвитку
професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки

---------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Найменування| Одиниця | Значення показника | | завдання | показника | виміру |----------------------------------------------| | |виконання | |усього | у тому числі за роками | | | завдань | | |--------------------------------------| | | | | | 2011| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |----------------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------| |1. Забезпечення |економічний |млн. |1744,2 | 30 | 103,7 | 202,8 | 560,1 | 847,6 | |належної якості | |гривень | | | | | | | |професійно- | | | | | | | | | |технічної освіти| | | | | | | | | |----------------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------| |2. Удосконалення| -"- | -"- | 1740 | 13 | 246,1 | 294,2 | 439,6 | 747,1 | |механізму | | | | | | | | | |управління | | | | | | | | | |професійно- | | | | | | | | | |технічною | | | | | | | | | |освітою та її | | | | | | | | | |фінансового | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | |----------------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------| |3. Оновлення |соціальний |кількість| 2 | | 1 | | | 1 | |нормативно- | |актів | | | | | | | |правової бази | | | | | | | | | |професійно- | | | | | | | | | |технічної освіти| | | | | | | | | |----------------+------------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------| |4. Створення |економічний |млн. | 10 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | |соціальної | |гривень | | | | | | | |реклами | | | | | | | | | |престижності | | | | | | | | | |робітничих | | | | | | | | | |професій | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------вгору