Документ 470-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - 664-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 470
Київ
{ Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р ( 490-2008-р )
від 19.03.2008 }
Про затвердження Положення
про державну мережу моніторингу глобальних
навігаційних супутникових систем і Програми
забезпечення функціонування і розвитку державної мережі
моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем
на період до 2010 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 664 ( 664-2015-п ) від 02.09.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про державну мережу моніторингу глобальних
навігаційних супутникових систем;
Програму забезпечення функціонування і розвитку державної
мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем на
період до 2010 року (далі - Програма).
2. Національному космічному агентству, Міністерству освіти і
науки, Міністерству промислової політики, Міністерству охорони
навколишнього природного середовища, Державному комітетові з
питань технічного регулювання та споживчої політики і Національній
академії наук передбачати щороку під час формування бюджетних
запитів кошти на здійснення визначених Програмою заходів.
Міністерству фінансів під час складання проекту державного
бюджету ураховувати видатки, необхідні для зазначеної мети.
3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
включати визначені Програмою заходи до проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 470
ПОЛОЖЕННЯ
про державну мережу моніторингу глобальних
навігаційних супутникових систем

1. Це Положення визначає основні завдання, засади формування,
функціонування та розвитку державної мережі моніторингу глобальних
навігаційних супутникових систем (далі - мережа), утвореної
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня
2003 р. N 486 ( 486-2003-п ) "Про утворення державної мережі
моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем".
2. Метою утворення мережі є забезпечення проведення
моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем (далі -
навігаційні системи) і здійснення контролю за використанням
інформації, отриманої з цих систем, в інтересах держави.
3. Функціонування мережі ґрунтується на скоординованій
діяльності органів виконавчої влади і Національної академії наук
під час використання технічних засобів спостереження за
орбітальними угрупованнями навігаційних систем типу "ГЛОНАСС",
"GPS", "Galileo'" з метою виконання цільових державних та
міжнародних науково-технічних програм і проектів, задоволення
потреб економіки та населення України.
4. Основними засадами функціонування мережі є:
надання інформації спеціалізованим державним службам;
надійне та контрольоване доведення до споживачів як
широкозонної, так і локальної диференційної коригуючої інформації;
інформаційна сумісність з міжнародними мережами;
оперативна доступність до мережі заінтересованих центральних
органів виконавчої влади та Національної академії наук;
дотримання вимог законодавства щодо технічного захисту
інформації мережі, яка обробляється пунктами спостереження,
передається наземними та супутниковими каналами зв'язку і належить
до державних інформаційних ресурсів.
5. До мережі, крім пунктів спостереження, зазначених у
додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня
2003 р. N 486 ( 486-2003-п ), належать:
центри оброблення інформації (Центр контролю навігаційного
поля НКАУ, Інформаційно-обчислювальний центр науково-дослідного
інституту геодезії і картографії Укргеодезкартографії,
Національний науковий центр “Інститут метрології”, що належить до
сфери управління Мінекономрозвитку, Головна астрономічна
обсерваторія Національної академії наук); { Абзац другий пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 664 ( 664-2015-п )
від 02.09.2015 }
системи збирання інформації, зареєстрованої пунктами
спостереження в режимі реального відліку часу;
міжгалузевий банк даних, призначений для зберігання
результатів реєстрації та оброблення інформації;
сервісні центри, призначені для надання інформації споживачам
(за винятком інформації, що надається споживачам в режимі
реального відліку часу);
системи розповсюдження інформації;
комплексна система захисту інформації.
6. До мережі можуть бути включені інші пункти, центри,
системи, об'єкти та/або технічні засоби організацій і установ за
умови дотримання ними вимог підключення і сумісного функціонування
апаратури реєстрації та телекомунікаційних засобів.
7. Основні завдання мережі:
збирання, оброблення та зберігання інформації, отриманої
пунктами спостереження мережі від видимих з території України
супутників навігаційних систем;
надання інформації спеціалізованим державним службам, іншим
споживачам для виконання робіт з базового координатно-часового,
топогеодезичного та картографічного забезпечення;
безперервне розповсюдження наземними і супутниковими каналами
зв'язку інформації про цілісність навігаційних систем та
коригуючої координатно-часової інформації з метою проведення
заінтересованими органами виконавчої влади, підприємствами,
установами та організаціями робіт з координатно-часового
забезпечення об'єктів, оснащених супутниковою радіонавігаційною
апаратурою;
проведення спостережень за супутниковими системами згідно з
Програмою функціонування і розвитку національної системи
сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення
у сейсмонебезпечних регіонах, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 699 ( 699-97-п ), та
планом заходів щодо впровадження на території України Світової
геодезичної системи координат WGS-84, затвердженим розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 320
( 320-2000-р );
обмін навігаційною інформацією з відповідними іноземними та
міжнародними мережами;
участь у реалізації спільних міжнародних науково-технічних
проектів та дослідження із застосуванням апаратури супутникової
навігації.
8. Інформація мережі поділяється на:
інформацію, що реєструється та накопичується пунктами
спостереження (навігаційні дані із супутників навігаційних систем,
що реєструються супутниковими радіонавігаційними приймачами на
пунктах спостереження, дані незалежних траєкторних вимірювань під
час спостереження супутників навігаційних систем іншими технічними
засобами, дані метеорологічних, тропосферних та іоносферних
вимірювань);
інформацію, що створюється у мережі (диференційна коригуюча
інформація (широкозонна та/або локальна), інформація про
цілісність навігаційних систем та про уточнення координат пунктів
спостереження тощо);
оперативно-командну та діагностичну інформацію (команди, які
подаються з тематичних центрів мережі на пункти спостереження для
вмикання/вимикання апаратури, зміни режимів її роботи, дані про
стан апаратури тощо).
9. Інформація, що реєструється та накопичується пунктами
спостереження, передається до міжгалузевого банку даних і не
включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
( z0264-01 ), може вільно використовуватися підприємствами та
організаціями, на базі яких розміщено пункти спостереження.
Інформація, що створюється у мережі, оперативно-командна та
діагностична інформація належить до державних інформаційних
ресурсів і повинна бути захищена відповідно до вимог законодавства
в галузі захисту інформації.
10. Інформація, що реєструється та накопичується пунктами
спостереження, а також інформація, що створюється у мережі,
розподіляється Центром контролю навігаційного поля НКАУ між
споживачами залежно від їх статусу.
Доведення інформації до органів виконавчої влади здійснюється
захищеними каналами зв'язку.
11. Утримання об'єктів, що належать мережі, фінансується за
рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених
законодавством джерел.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 470
ПРОГРАМА
забезпечення функціонування і розвитку державної
мережі моніторингу глобальних навігаційних
супутникових систем на період до 2010 року

Ця Програма розроблена з метою формування і розвитку
державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових
систем (далі - мережа) для забезпечення органів виконавчої влади,
спеціалізованих державних служб, підприємств, установ та
організацій інформацією під час проведення ними робіт, пов'язаних
з базовим координатно-часовим забезпеченням, а також для
задоволення потреб інших споживачів цих систем у підвищенні
точності визначення місцезнаходження рухомих об'єктів.
Основні напрями
Основні напрями виконання Програми:
модернізація та сертифікація програмних і технічних засобів
реєстрації, опрацювання та накопичення інформації;
утворення системи метрологічного забезпечення та центрів
сертифікації обладнання;
організація збирання інформації з пунктів спостереження та її
передачі тематичним центрам;
налагодження обміну інформацією з іноземними мережами;
організація доведення інформації до споживачів;
впровадження комплексу технічних, криптографічних,
організаційних та інших заходів і засобів комплексної системи
захисту інформації.
Програма виконуватиметься у два етапи:
перший (2005-2007 роки) - розроблення системного проекту
мережі, концепції захисту інформаційних ресурсів, створення
міжгалузевого банку даних, розроблення програмного забезпечення,
модернізація та переоснащення існуючих технічних засобів і
об'єктів, створення систем обміну, розповсюдження та захисту
інформації, розроблення і впровадження технічних систем та
інформаційних технологій, проведення робіт з метрологічного і
нормативно-технічного забезпечення функціонування мережі та
державних випробувань;
другий (2008-2010 роки) - введення мережі в експлуатацію та
забезпечення її функціонування, розроблення механізму надання
послуг органам державної влади та визначення засад комерційного
застосування мережі в інтересах інших споживачів.
Фінансове та організаційне забезпечення Програми і контроль
за її виконанням
Фінансове забезпечення формування, функціонування і розвитку
мережі здійснюється в межах бюджетних призначень, що
передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік центральним
органам виконавчої влади, залученим до виконання Програми, та
Національній академії наук за окремою бюджетною програмою, а також
за рахунок інших джерел (міжнародна технічна допомога, цільові
кредити українських інноваційних компаній, фондів, комерційних
банків тощо).
Орієнтовний обсяг фінансування:
на першому етапі - 7,7 млн. гривень, у тому числі
5,5 млн. гривень за рахунок коштів державного бюджету;
на другому етапі - 2,8 млн. гривень за рахунок коштів
державного бюджету.
Джерела, орієнтовний обсяг фінансування та його розподіл
зазначені у заходах згідно з додатком.
Загальне керівництво та контроль за виконанням Програми
здійснює НКАУ. З цією метою при НКАУ утворюється міжвідомча
координаційна рада з питань функціонування і розвитку мережі.
Державні замовники робіт із забезпечення функціонування і
розвитку мережі під час підготовки щорічних бюджетних запитів на
виконання завдань Програми та підготовки пропозицій щодо залучення
коштів з інших джерел фінансуванні проводять їх попереднє
узгодження з міжвідомчою координаційною радою.
Міжвідомча координаційна рада з питань функціонування і
розвитку мережі:
розглядає пропозиції центральних органів виконавчої влади та
Національної академії наук щодо пріоритетності виконання та
обсягів фінансування робіт із забезпечення функціонування і
розвитку мережі;
узгоджує тендерну документацію на закупівлю товарів,
виконання робіт із надання послуг за державні кошти відповідно до
цієї Програми;
бере участь у вирішенні питання про місця розташування, етапи
модернізації та обладнання існуючих і новостворюваних пунктів
спостереження мережі;
забезпечує проведення експертизи виконання завдань Програми.
Очікувані результати
Здійснення заходів Програми забезпечить створення і
функціонування багатоцільової високотехнологічної
телекомунікаційної інформаційної системи.
Виконання Програми повинно забезпечити:
проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в
галузі супутникової навігації, геодезії та сейсмології, у тому
числі за міжнародними науковими програмами;
формування системи забезпечення органів виконавчої влади,
державних служб та установ інформацією гарантованої якості про
параметри та характеристики глобальних навігаційних супутникових
систем;
створення умов для збільшення вітчизняного виробництва і
робочих місць у високотехнологічній галузі навігаційного
приладобудування, розроблення та впровадження новітніх технологій
застосування апаратури супутникової навігації;
розв'язання проблеми впровадження фундаментальних
науково-технічних розроблень у галузі супутникової навігації та
зв'язку;
інтеграцію України в загальноєвропейські проекти, залучення
додаткових іноземних інвестицій для реалізації проектів із
застосуванням супутникових навігаційних та телекомунікаційних
технологій;
прискорення розвитку міжнародних транспортних коридорів на
території України.

Додаток
до Програми
ЗАХОДИ
із забезпечення функціонування і розвитку
державної мережі моніторингу глобальних
навігаційних супутникових систем
на період до 2010 року

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування заходу |Державний замовник| Строк | Орієнтовний обсяг фінансування, | | | |виконання,| тис. гривень | | | | рік |------------------------------------------| | | | |усього| у тому числі |з них на НДДКР та| | | | | | | ПКР* | | | | | |-----------------+-----------------| | | | | | з | з | з | з | | | | | |державного|інших |державного|інших | | | | | | бюджету |джерел| бюджету |джерел| |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Перший етап | | Науково-технічне забезпечення робіт з утворення, модернізації та переоснащення об'єктів мережі | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Розроблення системного |НКАУ |2005 | 40| 40| | | | |проекту |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |МОН | -"- | 40| 40| | | | | |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |Національна | -"- | 40| 40| | | | | |академія наук | | | | | | | | |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |Мінприроди | -"- | 40| 40| | | | | |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |Держспоживстандарт| -"- | 40| 40| | | | | |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |Мінпромполітики | -"- | 40| 40| | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Розроблення програмного|Національна |2006- | 100| 100| | 100| | |забезпечення оброблення|академія наук |2007 | | | | | | |інформації |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |МОН | -"- | 100| 100| | 100| | | |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |Мінприроди | -"- | 100| 100| | 100| | | |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |Мінпромполітики | -"- | 100| 100| | 100| | | |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |Держспоживстандарт| -"- | 100| 100| | 100| | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Оснащення та |НКАУ |2005- | 400| 400| | 200| | |модернізація | |2007 | | | | | | |сертифікаційного та |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |сервісних центрів |Мінприроди | -"- | 300| 300| | 150| | | |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| | |Держспоживстандарт| -"- | 100| 100| | 50| | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Відпрацювання технічних|НКАУ |2006- | 200| 100| 100| 50| 50| |і програмних засобів, | |2007 | | | | | | |проведення випробувань |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |мережі та введення її в|Мінпромполітики | -"- | 200| 100| 100| 50| 50| |дослідну експлуатацію | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Створення |НКАУ |2005- | 400| 400| | 200| | |телекомунікаційної | |2007 | | | | | | |системи інформаційного | | | | | | | | |обміну наземними та | | | | | | | | |супутниковими каналами | | | | | | | | |зв'язку | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Розроблення технічних |НКАУ |2005- | 250| 250| | 150| | |засобів розповсюдження | |2007 | | | | | | |національними |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |телерадіотрансляційними|Держспоживстандарт| -"- | 150| 150| | 100| | |та комп'ютерними | | | | | | | | |мережами інформації, | | | | | | | | |отриманої з глобальних | | | | | | | | |навігаційних | | | | | | | | |супутникових систем | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Розроблення технічних |Мінпромполітики | -"- | 180| 180| | 100| | |засобів розповсюдження | | | | | | | | |інформації з | | | | | | | | |використанням системи | | | | | | | | |"Чайка" | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Створення комплексної системи захисту інформації | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Розроблення і |НКАУ |2005 | 100| 100| | 100| | |затвердження концепції | | | | | | | | |комплексної системи | | | | | | | | |захисту інформації | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Створення комплексної | -"- |2005- | 500| 500| | 200| | |системи захисту | |2007 | | | | | | |інформації та введення | | | | | | | | |її в дію | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Модернізація програмно-|Мінпромполітики | -"- | 1400| | 1400| | 900| |технічних засобів | | | | | | | | |приймання та | | | | | | | | |опрацювання | | | | | | | | |супутникової | | | | | | | | |навігаційної інформації| | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Розроблення технічних |Мінпромполітики |2005- | 380| 380| | 380| | |засобів | |2007 | | | | | | |централізованого | | | | | | | | |управління та контролю | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Створення і розвиток |Мінпромполітики | -"- | 300| 150| 150| 150| 150| |технологій віртуальних |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |референсних станцій |Національна | -"- | 300| 150| 150| 150| 150| | |академія наук | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Створення інформаційних|Мінприроди | -"- | 400| 400| | 400| | |технологій | | | | | | | | |картографічного | | | | | | | | |моделювання | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Метрологічне та нормативно-технічне забезпечення створення та функціонування мережі | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Розроблення проектів |НКАУ | -"- | 100| 100| | 100| | |нормативно-правових |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |актів і державних |Мінпромполітики | -"- | 100| 100| | 100| | |стандартів з питань |------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |розповсюдження |Держспоживстандарт| -"- | 100| 100| | 100| | |інформації | | | | | | | | |національними | | | | | | | | |телерадіотрансляційними| | | | | | | | |каналами та | | | | | | | | |комп'ютерними мережами | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Гармонізація державних |Держспоживстандарт| -"- | 300| 200| 100| | | |стандартів, інших | | | | | | | | |нормативно-технічних та| | | | | | | | |метрологічних | | | | | | | | |документів з | | | | | | | | |міжнародними | | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Створення системи |Держспоживстандарт|2005- | 300| 300| | 300| | |метрологічного | |2007 | | | | | | |забезпечення та | | | | | | | | |синхронізації технічних| | | | | | | | |засобів з Державним | | | | | | | | |еталоном часу і частоти| | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Міжнародне співробітництво | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Забезпечення |НКАУ | -"- | 100| 100| | | | |інформаційної взаємодії| | | | | | | | |з європейською | | | | | | | | |глобальною навігаційною| | | | | | | | |супутниковою системою | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Опрацювання | -"- | -"- | 400| 200| 200| 100| 100| |інформаційної взаємодії| | | | | | | | |з російською глобальною| | | | | | | | |навігаційною | | | | | | | | |супутниковою системою | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Разом | | | 7700| 5500| 2200| 3630| 1400| |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Другий етап | | Забезпечення функціонування мережі | |------------------------------------------------------------------------------------------------| |Підтримка системи |Держспоживстандарт|2008- | 400| 400| | | | |метрологічного | |2010 | | | | | | |забезпечення та | | | | | | | | |синхронізації технічних| | | | | | | | |засобів з Державним | | | | | | | | |еталоном часу і частоти| | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Експлуатація |НКАУ |2008- | | | | | | |телекомунікаційної | |2010 | | | | | | |системи інформаційного | | | | | | | | |обміну, у тому числі з | | | | | | | | |використанням каналів | | | | | | | | |зв'язку: | | | | | | | | |-----------------------| |----------+------+----------+------+----------+------| |наземних | | -"- | 800| 800| | | | |-----------------------| |----------+------+----------+------+----------+------| |супутникових | | -"- | 1200| 1200| | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Використання технічних | -"- | -"- | 400| 400| | | | |засобів для | | | | | | | | |розповсюдження | | | | | | | | |інформації про | | | | | | | | |результати моніторингу | | | | | | | | |глобальних навігаційних| | | | | | | | |супутникових систем | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+------+----------+------+----------+------| |Разом | | | 2800| 2800| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------

________________
* НДДКР та ПКР - науково-дослідні, дослідно-конструкторські
та проектно-конструкторські роботи.вгору