Документ 457/96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.12.1997, підстава - 1321/97

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1321/97 ( 1321/97 ) від 01.12.97 )
Про Положення про Міністерство
машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії України

Затвердити Положення про Міністерство машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 червня 1996 року
N 457/96
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 червня 1996 року N 457/96
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії України
1. Міністерство машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії України (Мінмашпром України) є центральним
органом державної виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету
Міністрів України. Мінмашпром України реалізує державну політику в галузі
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії.
2. Мінмашпром України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ); Конституційним Договором між
Президентом України та Верховною Радою України ( 1к/95-ВР ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Мінмашпрому України є: здійснення державної політики в машинобудуванні,
військово-промисловому комплексі та конверсії; забезпечення державних потреб у машинобудівній продукції,
озброєнні та військовій техніці, організація розробки і
виробництва нових конкурентоспроможних зразків продукції,
збільшення експортного потенціалу галузі; забезпечення державного контролю за реалізацією пріоритетних
напрямів розвитку машинобудування, військово-промислового
комплексу та конверсії; участь у реалізації державних програм економічних
перетворень, структурної перебудови економіки, приватизації та
інших щодо машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії; розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку
машинобудівного та військово-промислового потенціалу України,
економічного співробітництва та його пріоритетних напрямів,
здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
4. Мінмашпром України відповідно до покладених на нього
завдань: бере участь у формуванні та реалізації державної політики у
сфері машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії, розробленні проектів Державного бюджету України,
Державної програми економічного і соціального розвитку України,
макроекономічних та міжгалузевих балансів; розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку галузі, виступає державним замовником наукових досліджень
комплексного характеру з організаційних та науково-технічних
проблем у сфері машинобудування, військово-промислового
комплексу, конверсії виробництва, проводить прогнозування розвитку
галузі у виробничій, науково-технічній, фінансовій, соціальній та
інших сферах; координує діяльність підприємств, що належать до сфери його
управління, у здійсненні єдиної науково-технічної та інвестиційної
політики в інтересах розвитку машинобудування і
військово-промислового комплексу, забезпечення охорони праці,
екологічної безпеки на підприємствах галузі, що перебувають у
загальнодержавній власності; бере участь у забезпеченні виконання робіт і поставок
продукції для державних потреб, формуванні та організації
виконання державного оборонного замовлення, розробляє пропозиції
щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері машинобудування
і військово-промислового комплексу; координує і контролює зовнішньоекономічну діяльність
підприємств, що належать до сфери його управління, виконання
міжнародних договорів і угод у сфері машинобудування і
військово-промислового комплексу, у межах своєї компетенції вживає
заходів щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності
підприємств галузі, захисту їх інтересів на зовнішньому ринку; бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру; здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
функції управління майном підприємств, що належать до сфери його
управління, сприяє створенню необхідних умов для співпраці
підприємств галузі різних форм власності з метою задоволення
державних потреб; вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення
особливостей приватизації підприємств галузі, зміни умов
оподаткування, одержання пільгових кредитів; розробляє відповідно до завдань і пріоритетних напрямів
розвитку галузі відповідні фінансово-економічні та інші нормативи,
механізм їх запровадження, затверджує галузеві стандарти; бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики у сфері машинобудування і військово-промислового
комплексу; забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності економіки у межах визначених
законодавством повноважень; забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно охорони державної таємниці, контроль за її
збереженням у центральному апараті Мінмашпрому України, на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління; здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Мінмашпром України має право: залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за
погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції; представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних
організаціях та під час укладання міжнародних договорів України; одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, представницьких органів
інформацію, документи і матеріали, а від Міністерства статистики
України - статистичні дані для виконання покладених на нього
завдань (безплатно); скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції; притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його
управління; самостійно або за участю роботодавців підприємств недержавної
форми власності проводити переговори і укладати галузеві угоди з
представниками найманих працівників.
6. Мінмашпром України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами державної
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з
відповідними органами інших держав.
7. Мінмашпром України в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінмашпрому
України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами державної виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, представницькими органами, підприємствами,
установами і організаціями незалежно від форм власності та
громадянами. Нормативно-правові акти Мінмашпрому України підлягають
державній реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку,
встановленому законодавством. Мінмашпром України у разі потреби видає разом з іншими
центральними органами державної виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування та представницькими органами спільні
акти.
8. Мінмашпром України очолює Міністр, якого призначає
Президент України. Міністр має заступників, яких призначає Президент України.
Розподіл обов'язків між заступниками провадить Міністр. Міністр здійснює керівництво міністерством і несе
відповідальність перед Президентом України та Урядом України за
виконання покладених на Мінмашпром України завдань, визначає
ступінь відповідальності заступників Міністра, керівників
підрозділів Мінмашпрому України.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінмашпрому України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності та розвитку галузі у Мінмашпромі України
утворюється колегія у складі Міністра, заступників Міністра (за
посадою), а також інших керівних працівників Мінмашпрому України. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств та організацій, що
належать до сфери управління Мінмашпрому України. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінмашпрому
України.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення
найважливіших програм та з інших питань у Мінмашпромі України
утворюється науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих
фахівців. Для розгляду найважливіших питань соціально-економічного
розвитку і розроблення пропозицій щодо їх вирішення у Мінмашпромі
України утворюється економічна рада з провідних спеціалістів,
керівників підприємств і організацій, науковців. Склад науково-технічної та економічної ради і положення про
них затверджує Міністр. У Мінмашпромі України можуть утворюватися інші дорадчі та
консультаційні органи, склад яких і положення про них затверджує
Міністр.
11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Мінмашпрому України затверджує Кабінет
Міністрів України. Структуру центрального апарату Мінмашпрому України затверджує
віце-Прем'єр-міністр України. Штатний розпис центрального апарату Мінмашпрому України і
положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.
12. Мінмашпром України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору