Документ 451/2011, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державне агентство України
з управління державними корпоративними правами
та майном

1. Затвердити Положення про Державне агентство України з
управління державними корпоративними правами та майном
(додається).
2. Установити, що Державне агентство України з управління
державними корпоративними правами та майном є правонаступником
Міністерства промислової політики України у частині реалізації
державної політики щодо управління об'єктами державної власності.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 25 липня 1997 року N 701
( 701/97 ) "Про утворення Міністерства промислової політики
України";
Указ Президента України від 7 липня 1998 року N 752
( 752/98 ) "Про Національне агентство України з управління
державними корпоративними правами";
Указ Президента України від 2 вересня 1998 року N 969
( 969/98 ) "Про Положення про Національне агентство України з
управління державними корпоративними правами";
Указ Президента України від 5 червня 2001 року N 405
( 405/2001 ) "Про Міністерство промислової політики України";
Указ Президента України від 21 вересня 2001 року N 849
( 849/2001 ) "Про Положення про Міністерство промислової політики
України";
пункт 8 змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 27 березня 2002 року
N 304 ( 304/2002 ) "Про внесення змін до деяких положень про
міністерства";
пункт 4 змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 24 грудня 2002 року
N 1207 ( 1207/2002 ) "Про додаткові заходи щодо вдосконалення
контролю у сфері міжнародного військово-технічного
співробітництва";
пункт 5 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 9 липня 2003 року N 586
( 586/2003 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність,
деяких указів Президента України";
пункт 38 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України";
Указ Президента України від 2 вересня 2004 року N 1036
( 1036/2004 ) "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про
Міністерство промислової політики України";
Указ Президента України від 19 липня 2005 року N 1120
( 1120/2005 ) "Про внесення змін до Положення про Міністерство
промислової політики України".
4. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 квітня 2011 року
N 451/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року N 451/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство України з управління державними
корпоративними правами та майном

1. Державне агентство України з управління державними
корпоративними правами та майном (Агентство держмайна України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Агентство держмайна України входить до системи органів
виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у
сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі
корпоративними правами держави.
2. Агентство держмайна України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства
України, а також дорученнями Президента України.
3. Основними завданнями Агентства держмайна України є
реалізація державної політики у сфері управління об'єктами
державної власності, в тому числі корпоративними правами держави.
4. Агентство держмайна України відповідно до покладених на
нього завдань:
1) здійснює управління об'єктами державної власності, в тому
числі корпоративними правами, які належать до сфери його
управління;
2) приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію
підприємств, установ та організацій, заснованих на державній
власності, які належать до сфери його управління;
3) ініціює створення державних господарських об'єднань,
державних холдингових компаній, розробляє проекти їх установчих
документів;
4) затверджує статути (положення) підприємств, установ та
організацій, які належать до сфери його управління, державних
господарських об'єднань, державних холдингових компаній та
здійснює контроль за їх дотриманням;
5) виступає від імені держави у випадках, визначених
законодавством, співзасновником господарських товариств, які
утворюються за участю держави;
6) проводить корпоратизацію державних підприємств, які
належать до сфери його управління, у випадках, визначених
законодавством;
7) вносить пропозиції та погоджує призначення і звільнення
керівників державних господарських об'єднань, державних
холдингових компаній у порядку, встановленому законодавством;
8) призначає та звільняє керівників державних підприємств,
представників держави в органах управління господарських
товариств, уповноважених осіб з управління корпоративними правами
держави, які належать до сфери його управління, та здійснює
контроль за ефективністю їх роботи;
9) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
10) у порядку, визначеному законодавством, здійснює контроль
та аналіз результатів діяльності державних підприємств (у тому
числі ефективності використання державного майна), господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, що
належать до сфери його управління, та розробляє механізми
підвищення ефективності їх роботи;
11) бере участь у визначенні стратегії використання
державного майна, розвитку державних підприємств, господарських
товариств, у статутних фондах яких є державна частка;
12) погоджує відчуження, оренду (користування), заставу
(іпотеку), списання майна державних підприємств, господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, оренду,
заставу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які
належать до сфери його управління;
13) забезпечує в межах, визначених законодавством, контроль
за діяльністю підприємств, господарських товариств, що належать до
сфери його управління, у статутних капіталах яких є державна
частка;
14) бере участь у визначенні порядку і умов та здійсненні
передачі управління державними корпоративними правами
уповноваженим особам;
15) бере участь у формуванні стратегії розміщення на фондових
ринках часток (акцій, паїв), що належать державі;
16) погоджує стосовно об'єктів, що належать до сфери його
управління в межах, визначених законодавством, закріплення
(дострокове розкріплення) державних пакетів акцій, умови
приватизації об'єктів державної власності, відчуження та заставу
державних корпоративних прав;
17) бере участь у формуванні системи ресурсного забезпечення
підприємств, що належать до сфери його управління;
18) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також
інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років)
підприємств державного сектору економіки, що належать до сфери
його управління, та здійснює контроль за їх виконанням у
встановленому порядку;
19) проводить моніторинг показників господарської діяльності,
зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що
належать до сфери його управління, ініціює зміни до фінансових
планів і стратегій розвитку таких підприємств;
20) вносить пропозиції щодо приватизації, санації,
реструктуризації, передачі в комунальну власність, закріплення в
державній власності державних підприємств та пакетів акцій
господарських товариств, що належать до сфери його управління;
21) сприяє в межах компетенції модернізації підприємств
державного сектору економіки, поліпшенню їх енергоефективності та
екологічних показників, у тому числі із використанням коштів
програм міжнародного співробітництва;
22) погоджує передачу державного майна, акцій (паїв, часток),
що належать державі у майні господарських товариств, що належать
до сфери його управління, з державної до комунальної та з
комунальної до державної власності;
23) подає пропозиції щодо придбання від імені держави майна,
корпоративних прав;
24) бере в межах, визначених законодавством, участь у
розробленні та впровадженні заходів щодо запобігання банкрутству
підприємств державного сектору економіки;
25) ініціює та у межах своєї компетенції приймає рішення про
реструктуризацію підприємств державного сектору економіки;
26) готує пропозиції щодо використання доходів, одержуваних
від управління державним майном та державними корпоративними
правами, що належать до сфери його управління;
27) бере участь у підготовці рішень про подальше використання
державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації),
що не ввійшло до статутних капіталів господарських товариств, які
належать до сфери його управління;
28) у межах, визначених законодавством, під час відчуження,
застави (іпотеки) державного майна, передачі майна при укладенні
інвестиційних договорів (у тому числі договорів про спільну
діяльність), передачі державного майна та корпоративних прав до
статутних капіталів господарських товариств виступає замовником
оцінки майна, укладає договори про проведення оцінки майна та
проводить рецензування звітів про оцінку;
29) організовує проведення наукових досліджень з питань, що
належать до сфери його діяльності;
30) бере участь у реалізації спільних проектів щодо
фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в
економіці держави, передприватизаційної підготовки,
реструктуризації та корпоратизації підприємств;
31) забезпечує в порядку, визначеному законодавством,
формування та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності
та Реєстру корпоративних прав держави, виступає їх розпорядником,
надає інформацію з Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
32) забезпечує відповідно до чинного законодавства здійснення
заходів щодо охорони державної таємниці;
33) забезпечує виконання завдань із мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності підприємств, що належать до сфери
його управління;
34) надає у випадках, визначених законодавством,
адміністративні послуги;
35) здійснює інші повноваження, визначені законами України та
покладені на нього Президентом України.
5. Агентство держмайна України з метою організації своєї
діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо
запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті
Агентства, на підприємствах та в установах, що належать до сфери
його управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Агентства та на керівні
посади на підприємствах та в установах, що належать до сфери його
управління, формує кадровий резерв на відповідні посади,
організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
державних службовців та працівників апарату Агентства, а також
осіб, включених до кадрового резерву;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Агентства,
на підприємствах та в установах, що належать до сфери його
управління, здійснює контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення
бухгалтерського обліку;
4) здійснює в межах повноважень разом із відповідними
центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим
використанням державних коштів, передбачених для реалізації
проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;
5) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
апараті Агентства, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію
та контроль за здійсненням цих заходів;
6) організовує в апараті Агентства роботу з укомплектування,
зберігання, обліку та використання архівних документів.
6. Агентство держмайна України для виконання покладених на
нього завдань має право в установленому порядку:
1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній
основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх
керівниками);
2) скликати наради, створювати комісії, робочі групи,
експертні, науково-технічні ради та інші допоміжні органи;
3) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних
органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних
державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими
технічними засобами.
7. Агентство держмайна України у процесі виконання покладених
на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими
органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами,
утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування,
відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими
об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій
роботодавців.
8. Агентство держмайна України у межах своїх повноважень, на
основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету
Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого
характеру, які підписуються Головою Агентства держмайна України.
9. Агентство держмайна України очолює Голова, якого призначає
на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади
Президент України.
Голова Агентства держмайна України:
1) очолює Агентство, здійснює керівництво його діяльністю;
2) визначає пріоритети роботи Агентства та шляхи виконання
покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Агентства,
звіти про їх виконання;
3) представляє Агентство у публічно-правових відносинах з
іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в
Україні та за її межами;
4) у межах компетенції організовує та контролює виконання
законів України, актів та доручень Президента України, актів
Кабінету Міністрів України;
5) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Агентство
держмайна України;
6) затверджує структуру апарату Агентства держмайна України;
7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи
апарату Агентства держмайна України;
8) призначає на посади та звільняє з посад у порядку,
передбаченому законодавством про державну службу, державних
службовців апарату Агентства, присвоює їм ранги державних
службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності;
9) скликає та проводить наради з питань, що належать до його
компетенції;
10) підписує накази Агентства держмайна України;
11) організовує роботу колегії Агентства і головує на
засіданнях колегії;
12) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів
Президента України.
10. Голова Агентства держмайна України має двох заступників,
у тому числі одного першого, які призначаються на посади за
поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій
Голови, та звільняються з посад Президентом України.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Агентства держмайна України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності в Агентстві може утворюватися колегія у
складі Голови Агентства держмайна України (голова колегії),
першого заступника та заступника Голови за посадою. У разі потреби
до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів
Агентства, а також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
відповідного наказу Агентства держмайна України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності в Агентстві держмайна
України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні,
дорадчі органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджуються Головою
Агентства держмайна України.
12. Положення про Агентство держмайна України затверджується
Президентом України.
Гранична чисельність державних службовців та працівників
Агентства держмайна України затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Структура апарату Агентства держмайна України затверджується
Головою Агентства держмайна України.
Штатний розпис, кошторис Агентства держмайна України
затверджується Головою Агентства держмайна України за погодженням
із Міністерством фінансів України.
Агентство держмайна України є юридичною особою публічного
права, має печатку із зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної
казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору