Про екологічну експертизу
Закон України від 09.02.199545/95-ВР
Документ 45/95-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.12.2017, підстава - 2059-VIII


{ Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012 }
Реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних
висновків державної екологічної експертизи забороняється.
В разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної
експертизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання
відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну
передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.
Стаття 40. Строк дії висновків державної екологічної
експертизи
Позитивний висновок державної екологічної експертизи є
дійсним протягом трьох років від дня його видачі. Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта
державної екологічної експертизи, то він підлягає новій державній
екологічній експертизі.
Стаття 41. Оголошення Заяви про проведення громадської
екологічної експертизи
З метою інформування населення та погодження дій з іншими
об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи
оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення
громадської екологічної експертизи, в якій зазначаються відомості
про склад громадського еколого-експертного формування, перелік
спеціалістів, залучених до участі в експертизі, об'єкт екологічної
експертизи, строки її проведення. Заява про проведення громадської екологічної експертизи
подається до відповідних місцевих рад, органів виконавчої влади та
державної екологічної експертизи.
Стаття 42. Висновки громадської екологічної експертизи
Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути
висвітлені у засобах масової інформації і надіслані відповідним
радам, місцевим органам виконавчої влади, органам державної
екологічної експертизи, іншим заінтересованим органам і особам та
замовникам об'єктів екологічної експертизи, стосовно яких вона
проводилася. Висновки громадської екологічної експертизи можуть
враховуватися при проведенні державної екологічної експертизи, а
також органами, що приймають рішення про реалізацію об'єкта
експертизи.
Стаття 43. Зміст висновків екологічної експертизи
Висновки екологічної експертизи складаються з вступної
(протокольної), констатуючої (описової) та заключної
(оціночно-узагальнюючої) частин. У вступній частині містяться дані про орган, що проводив
екологічну експертизу, склад експертів, час проведення,
найменування об'єкта екологічної експертизи, його кількісні та
якісні показники, відомості про виконавців і замовників
екологічної експертизи та про орган, який приймає рішення щодо
реалізації об'єкта екологічної експертизи. У констатуючій частині подається коротка характеристика видів
запланованої чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан
навколишнього природного середовища, ступеня екологічного ризику
відповідних заходів, спрямованих на нейтралізацію і запобігання
цьому впливові, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорону
навколишнього природного середовища, раціональне використання і
відтворення природних ресурсів. { Частина третя статті 43 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від
06.04.2000 } У заключній частині містяться узагальнена оцінка об'єкта
екологічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення
обгрунтування його екологічного впливу, висновки щодо схвалення,
повернення на доопрацювання чи відхилення його від подальшого
еколого-експертного розгляду з посиланням на відповідні нормативні
документи та щодо можливості прийняття рішення про подальшу
реалізацію об'єкта екологічної експертизи.
Стаття 44. Оскарження висновків державної екологічної
експертизи
Юридичні особи, заінтересовані в спростуванні висновків
державної екологічної експертизи або їх окремих положень, подають
обгрунтовану заяву до відповідних рад, органів виконавчої влади,
державної екологічної експертизи та інших органів, які приймали
рішення про проведення такої експертизи. В разі відмови у розгляді
заяви вони мають право звернутися до суду. Відповідні ради, органи
державної екологічної експертизи, інші органи, які приймали
рішення про проведення державної екологічної експертизи,
зобов'язані в місячний строк розглянути подану заяву і за
наявності підстав призначити проведення додаткової державної
екологічної експертизи із залученням незалежних експертів.
Оскарження висновків державної екологічної експертизи не припиняє
їх дії. Висновки додаткової державної екологічної експертизи є
остаточними для прийняття відповідним органом рішення щодо
подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.
Стаття 45. Визнання висновків державної екологічної
експертизи недійсними
Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані
недійсними в судовому порядку в разі: 1) порушення вимог законодавства про проведення державної
екологічної експертизи; 2) недотримання державних санітарних норм, правил,
гігієнічних нормативів, будівельних норм і правил, вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; 3) неврахування важливих достовірних відомостей про стан
екологічної ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації
об'єкта екологічної експертизи, який може негативно впливати на
стан навколишнього природного середовища, природних ресурсів,
здоров'я людей; 4) порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо
це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.
Стаття 46. Оскарження рішень, прийнятих на підставі
висновків державної екологічної експертизи
Рішення, прийняті відповідними органами на підставі висновків
державної екологічної експертизи, можуть бути оскаржені
заінтересованими юридичними та фізичними особами до відповідних
вищих органів протягом місяця від дня їх прийняття, а в разі
незгоди з рішеннями цих органів - в судовому порядку відповідно до
законодавства України. { Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 254-IV
( 254-15 ) від 28.11.2002 }
Р о з д і л VII
ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Стаття 47. Фінансування державної екологічної експертизи
Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її
замовником.
Державні екологічні експертизи об'єктів, що реалізуються за
рахунок державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок
державного бюджету.
Фінансування державної екологічної експертизи екологічних
ситуацій та екологічно небезпечних діючих об'єктів і комплексів,
що проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих виконавчих
комітетів сільських, селищних, міських рад, здійснюється
відповідно за рахунок коштів державного бюджету, місцевих
бюджетів, а також відповідних позабюджетних фондів охорони
навколишнього природного середовища. { Частина третя статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Кошти на проведення державної екологічної експертизи
об'єктів, які фінансуються за рахунок її замовників чи державних
капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-кошторисної
документації згідно з нормативами, що встановлюються Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 48. Фінансування інших екологічних експертиз
Замовники інших екологічних експертиз, особи, заінтересовані
в проведенні додаткових експертиз, а також підприємства, установи
та організації, що експлуатують екологічно небезпечні об'єкти, які
негативно впливають на стан навколишнього природного середовища і
здоров'я людей, проводять екологічні експертизи за свій рахунок
згідно з договорами.
Стаття 49. Фінансування громадської екологічної експертизи
Фінансування громадської екологічної експертизи здійснюється
за рахунок коштів об'єднань громадян, громадських природоохоронних
та інших фондів, а також цільових добровільних грошових внесків
громадян, підприємств, установ і організацій.
Р о з д і л VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ
Стаття 50. Правопорушення в галузі екологічної експертизи
Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є: 1) порушення встановленого законодавством порядку проведення
екологічної експертизи; 2) надання свідомо неправдивих відомостей про екологічні
наслідки діяльності об'єкта екологічної експертизи; 3) надання дозволів на спеціальне природокористування;
фінансування та реалізація проектів і програм чи діяльності, які
можуть негативно впливати на стан навколишнього природного
середовища без позитивного висновку екологічної експертизи;
{ Пункт 3 частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 } 4) здійснення екологічної експертизи неправоздатними
підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян
та іншими формуваннями; 5) недотримання під час реалізації об'єкта експертизи вимог
щодо охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки відповідно
до висновку державної екологічної експертизи; 6) незаконне втручання будь-кого у проведення екологічної
експертизи; 7) ухилення від надання на законну вимогу державних
еколого-експертних органів і формувань необхідних відомостей і
матеріалів; 8) підготовка свідомо неправдивого висновку державної
екологічної експертизи. Особи, винні в порушенні законодавства в галузі екологічної
експертизи, притягаються відповідно до дисциплінарної,
адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності. Законодавством України може бути встановлено відповідальність
і за інші правопорушення в галузі екологічної експертизи.
Р о з д і л IX
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ
Стаття 51. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної
експертизи
Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи
здійснюється відповідно до міжнародних договорів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті,
що передбачені законодавством України про охорону навколишнього
природного середовища, то застосовуються правила міжнародного
договору України. { Частина друга статті 51 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 } Міжнародні екологічні експертизи регламентуються міжнародними
договорами.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 лютого 1995 року
N 45/95-ВРвгору