Документ 45-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.08.2019, підстава - 784-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2008 р. № 45
Київ

Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 74 від 11.02.2009
№ 1372 від 23.12.2009
№ 318 від 21.04.2010
№ 1109 від 20.10.2011
№ 1322 від 21.12.2011
№ 35 від 25.01.2012
№ 978 від 24.10.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 847 від 28.10.2015
№ 103 від 21.02.2018
№ 497 від 20.06.2018}

{Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва
№ 826/3858/18 від 12.12.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 784 від 21.08.2019}

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 103 від 21.02.2018}

1. Затвердити Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 359) такі зміни:

1) у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Для осіб, які звільнені із служби в 2008 - 2009 роках (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748, від 3 вересня 2005 р. № 865, від 9 березня 2006 р. № 268 і від 15 листопада 2006 р. № 1588) або які померли (загинули) в зазначений період, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців. При цьому для осіб, звільнених у січні 2008 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці восьмому слова "абзаці п'ятому" замінити словами "абзаці шостому";

2) пункт 8 виключити.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2008 р. № 45

ПОРЯДОК
проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

1. Пенсії, призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі - Закон), у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 103 від 21.02.2018}

2. Пенсійний фонд України після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо перерахунку пенсій та отримання відповідного повідомлення від Мінсоцполітики повідомляє своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (далі - списки), та надсилає відповідну інформацію Міноборони, МВС, Національній поліції, Мін’юсту, Мінінфраструктури, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, ДФС, Управлінню державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС, Службі судової охорони (далі - державні органи).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 784 від 21.08.2019}

Головні управління Пенсійного фонду України у десятиденний строк з моменту надходження зазначеного повідомлення складають списки за формою згідно з додатком 1 та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів (далі - уповноважені органи) видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 103 від 21.02.2018}

3. На підставі списків уповноважені органи готують довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, для кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно з додатками 2 і 3 (далі - довідки) та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 103 від 21.02.2018}

Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009}

Довідки видаються на осіб, які звільнені із служби:

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009}

у Національній гвардії України - державним органом, у якому вони перебували на пенсійному обліку до 1 січня 2007 року;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009}

у штабах і військах Цивільної оборони України, що ліквідовані, органах та підрозділах служби цивільного захисту та Держтехногенбезпеки - ДСНС;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009; в редакції Постанови КМ № 380 від 29.05.2013}

у розвідувальних підрозділах органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України, що ліквідовані, - Службою зовнішньої розвідки за відповідними посадами у такому державному органі на момент виникнення права на перерахунок пенсії;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009}

в органах, у підрозділах, закладах та установах виконання покарань МВС, у Державній кримінально-виконавчій службі (Державному департаменті з питань виконання покарань, Державній пенітенціарній службі, Мін’юсті) - Мін’юстом;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 21.02.2018}

в апараті МВС, органах та підрозділах МВС, в закладах, на підприємствах та в установах, що належать до сфери управління МВС (крім органів, підрозділів, закладів та установ, передбачених абзацами четвертим, п’ятим і сьомим цього пункту) - МВС.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 21.02.2018}

Особам, що відряджалися для виконання службових обов'язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони перебували, перерахунок пенсій провадиться на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, виданих державними органами, згідно з наказами яких особи відряджалися для виконання службових обов’язків.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 11.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 784 від 21.08.2019}

У разі ліквідації зазначених державних органів довідки видаються правонаступниками таких органів, а в разі їх відсутності - державними органами, визначеними відповідними актами Кабінету Міністрів України.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 11.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ № 784 від 21.08.2019}

{Абзац одинадцятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 784 від 21.08.2019}

4. Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частинами другою і третьою статті 51 Закону. Якщо внаслідок перерахунку розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 847 від 28.10.2015}

5. Під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.

Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) перерахунок пенсії з 1 січня 2016 р. проводиться з розміру грошового забезпечення за прирівняною посадою поліцейського, враховуючи оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за січень 2016 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 988 “Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3281). Розмір премії визначається у середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року. Подальші перерахунки здійснюються з урахуванням складових грошового забезпечення, передбачених абзацом першим цього пункту.

Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які на день звільнення з органів внутрішніх справ мали спеціальне звання внутрішньої служби (крім підрозділів виконання покарань та Державної фельд’єгерської служби), перерахунок пенсії починаючи з 1 січня 2018 р. проводиться:

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 497 від 20.06.2018}

особам начальницького складу - з урахуванням складових грошового забезпечення, передбачених абзацом першим цього пункту, та схеми тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (додаток 6), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 77, ст. 2374);

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 497 від 20.06.2018}

особам рядового складу - з урахуванням складових грошового забезпечення, передбачених абзацом першим цього пункту, та тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу (додаток 1), затверджених зазначеною постановою.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 497 від 20.06.2018}

Особам, що відряджалися для виконання службових обов’язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв’язку з виходом на пенсію безпосередньо із займаних посад у зазначених органах, установах, до яких вони були відряджені, грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за аналогічними або відповідними посадами в органі, з якого вони були відряджені. За бажанням особи грошове забезпечення враховується за посадою, яку особа займала до відрядження для виконання службових обов’язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 784 від 21.08.2019}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 103 від 21.02.2018. Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/3858/18 від 12.12.2018}

6. Відповідною вважається посада, яка за класифікаційними характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу, функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі органу (організації, установи, військової частини тощо) прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.

7. Особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ, осіб рядового і начальницького складу державних органів колишнього Союзу РСР, громадянам інших держав із числа військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, осіб рядового і начальницького складу державних органів, утворених відповідно до законодавства таких держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та членам їх сімей довідки видаються державними органами за відповідними посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1372 від 23.12.2009}

9. Пенсійний фонд України та його головні управління мають право перевіряти правильність складення довідок.Додаток 1
до Порядку

СПИСОК
осіб, пенсії яких підлягають перерахунку

Порядковий номер 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Дата звільнення із служби (смерті) 

Військове (спеціальне) звання 

Посада на день звільнення із служби (смерті) із зазначенням назви підрозділу 

Розмір грошового забезпечення, з якого обчислена пенсія до перерахунку 

1. 

 

 

 

 

посадовий оклад                                                        _____
оклад за військовим (спеціальним) званням           _____
надбавка за вислугу років                                          _____
підвищення грошового забезпечення                       _____
надбавка за службу в умовах режимних обмежень _____
надбавка за особливі умови служби                         _____
надбавка за безперервну службу                               _____
інші додаткові види                                                     _____
премія                                                                           _____

____________
разом 

2. 

 

 

 

 

посадовий оклад                                                        _____
оклад за військовим (спеціальним) знанням           _____
надбавка за вислугу років                                          _____
усього середньомісячна сума додаткових видів       _____
у тому числі:
підвищення грошового забезпечення                       _____
надбавка за службу в умовах режимних обмежень _____
надбавка за особливі умови служби                         _____
надбавка за безперервну службу                               _____
інші додаткові види                                                     _____
премія                                                                           _____

_____________
разом 

 Начальник Головного управління
Пенсійного фонду України 

 

 

в ____________________________________ 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 


Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 103)

ДОВІДКА
про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 103 від 21.02.2018. Додатково див. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/3858/18 від 12.12.2018}Додаток 3
до Порядку

ДОВІДКА
про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції)

{Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 103 від 21.02.2018}

    вгору