Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Декларація, Перелік від 21.06.2017438
Документ 438-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2018, підстава - 352-2018-п

15. Крім періодичних аудитів, призначений орган може без попередження відвідувати приміщення монтажника чи місця монтажу ліфта. Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подавати монтажнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань - також протокол випробувань.

16. Монтажник зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом не менше ніж 10 років після введення в обіг ліфта:

документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 3 цього додатка;

технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в абзаці другому пункту 11 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці четвертому пункту 11 і в пунктах 14 і 15 цього додатка.

17. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

Призначений орган повинен зберігати копії виданих документів щодо схвалення системи управління якістю, додатків і доповнень до них, а також технічну документацію протягом 15 років з дати їх видачі.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копії виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

18. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома  призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта - ідентифікаційний номер такого органу.

19. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

Уповноважений представник

20. Обов’язки монтажника, зазначені у пунктах 3, 7, 9, 16, 18 і 19 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 12
до Технічного регламенту

ВІДПОВІДНІСТЬ
типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів
(модуль D)

Загальні вимоги

1. Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю виробничого процесу монтажника, щоб переконатися, що встановлені ліфти відповідають схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, або ліфту, розробленому та виготовленому відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої згідно з додатком 11 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), а також задовольняють застосовні суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту.

Обов’язки монтажника

2. Монтажник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для виготовлення, складення, монтажу, остаточної перевірки та випробування ліфтів відповідно до пунктів 3-8 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 9-12 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю щодо ліфтів подається монтажником за вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) належну інформацію на ліфти, що будуть установлені;

3) документацію стосовно системи управління якістю;

4) технічну документацію на ліфти, що будуть установлені;

5) письмову заяву про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

4. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ліфтів застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті монтажником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Зазначена документація повинна, зокрема, містити належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

методів виробництва, контролю за якістю та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після монтажу;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних щодо випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

засобів для проведення моніторингу досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

5. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з питань проведення аудиту повинна мати в своєму складі одного фахівця з досвідом оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знанням суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту.

Аудит повинен включати відвідування приміщень монтажника і місця монтажу ліфта для проведення оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Монтажник повинен виконувати обов’язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

7. Монтажник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

8. Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику чи в разі потреби його уповноваженому представнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки оцінки та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Призначений орган повинен нанести або забезпечити нанесення його ідентифікаційного номера поруч із знаком відповідності технічним регламентам відповідно до пунктів 61-67 Технічного регламенту.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

9. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні монтажником обов’язків, пов’язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

10. Для цілей нагляду монтажник повинен надавати призначеному органу доступ до місць виготовлення, складення, монтажу, перевірки, випробування та зберігання продукції для ліфтів і надати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

технічну документацію;

протоколи (записи) щодо якості (звіти про перевірку та дані щодо випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).

11. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що монтажник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати монтажнику звіт про проведення аудиту.

12. Крім періодичних аудитів, призначений орган може без попередження відвідувати монтажника. Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подавати монтажнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань - також протокол випробувань.

13. Монтажник зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом не менше ніж 10 років після введення в обіг ліфта:

документацію, зазначену в підпункті 3 пункту 3 цього додатка;

технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в пункті 7 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці другому пункту 8 і в пунктах 11 і 12 цього додатка.

14. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам  і декларація про відповідність

15. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта - ідентифікаційний номер такого органу.

16. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

Уповноважений представник

17. Обов’язки монтажника, зазначені у пунктах 3, 7, 13, 15 і 16 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 13
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів і Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту


пункт 1

Стаття 1

пункти 2-4

Стаття 2

пункт 5

Стаття 3

пункти 6-8

Стаття 4

пункти 9-10

Стаття 5

пункти 11-12

Стаття 6

пункти 13-14

Стаття 7

пункти 15-23

Стаття 8

пункти 24-32

Стаття 9

пункти 33-34

Стаття 10

пункти 35-43

Стаття 11

пункти 44-48

Стаття 12

пункт 49

Стаття 13

пункт 50

Стаття 14

пункт 51

Стаття 15

пункт 52

Стаття 16

пункти 53-56

Стаття 17

пункти 57-60

Стаття 18

пункт 61

Стаття 19

пункти 62-67

Стаття 20

пункт 68

Стаття 21


Стаття 22


Стаття 23


Стаття 24

пункти 69-77

Стаття 25


Стаття 26

пункти 78-81

Стаття 27


Стаття 28


Стаття 29


Стаття 30


Стаття 31


Стаття 32

пункти 82-86

Стаття 33

пункт 87

Стаття 34

пункти 88-89

Стаття 35


Стаття 36

пункт 90

Стаття 37

пункт 91

Стаття 38


Стаття 39


Стаття 40


Стаття 41

пункт 92


пункт 93

Стаття 42


Стаття 43


Стаття 44


Стаття 45


Стаття 46


Стаття 47


Стаття 48


Стаття 49


Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

Додаток III

додаток 3

Додаток IV

додаток 4

Додаток V

додаток 5

Додаток VI

додаток 6

Додаток VII

додаток 7

Додаток VIII

додаток 8

Додаток IX

додаток 9

Додаток X

додаток 10

Додаток XI

додаток 11

Додаток XII

додаток 12

Додаток XIII


Додаток XIVдодаток 13ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. № 438

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 “Про затвердження Технічного регламенту ліфтів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 36, ст. 1227).

2. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 957).

3. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2533).

4. Пункт 14 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 76 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 644)вгору