Документ 436/95, поточна редакція — Редакція від 07.09.2001, підстава - 802/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про застосування штрафних санкцій за порушення норм
з регулювання обігу готівки
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 173/96 від 11.03.96
N 646/97 від 15.07.97
N 949/97 від 03.09.97 )
( В редакції Указу Президента N 491/99 від 11.05.99 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 920/2000 ( 920/2000 ) від 26.07.2000
N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )

З метою подальшого вдосконалення організації готівкового
обігу, зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності
контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності
встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній
валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з
регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов'язань перед
бюджетами і державними цільовими фондами п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що у разі порушення юридичними особами всіх
форм власності, фізичними особами - громадянами України,
іноземними громадянами та особами без громадянства, які є
суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними
представництвами нерезидентів, через які повністю або частково
здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу
готівки у національній валюті, що встановлюються Національним
банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді
штрафу:
за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах -
у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за
кожний день;
за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне)
оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі
неоприбуткованої суми; ( Абзац третій частини першої статті 1 в
редакції Указу Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )
за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції
(робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів,
отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з
оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин -
соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні
дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі
хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості
- в розмірі здійснених виплат; ( Абзац четвертий частини першої
статті 1 в редакції Указу Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від
07.09.2001 )
за перевищення встановлених строків використання виданої під
звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без
повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі
25 відсотків виданих під звіт сум;
за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем
коштів платіжного документа (товарного або касового чека,
квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа),
який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у
розмірі сплачених коштів;
за використання одержаних в установі банку готівкових коштів
не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.
Установити, що за невстановлення установами банків лімітів
залишку готівки в касах з них стягується штраф у
п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян за кожний випадок такого невстановлення. ( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )
Правила організації контролю за додержанням норм з
регулювання обігу готівки встановлюються Національним банком
України за погодженням з Державною податковою адміністрацією
України.
Передбачені цією статтею штрафи в повному обсязі стягуються
до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством.
2. Установити, що штрафні санкції, передбачені цим Указом,
застосовуються до осіб, зазначених у статті 1 цього Указу,
органами державної податкової служби на підставі матеріалів
проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної
служби, фінансових органів та органів Міністерства внутрішніх
справ України в установленому законодавством порядку та в
розмірах, чинних на день завершення перевірок або на день
одержання органами державної податкової служби зазначених подань.
( Стаття 2 в редакції Указу Президента N 920/2000 ( 920/2000 ) від
26.07.2000, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 802/2001 ( 802/2001 ) від 07.09.2001 )

3. Контроль за додержанням особами, зазначеними у статті 1
цього Указу (крім банків), норм з регулювання обігу готівки в
національній валюті, що встановлюються Національним банком
України, здійснюють органи державної податкової служби, державної
контрольно-ревізійної служби, Міністерства внутрішніх справ
України та фінансові органи, а банками - Національний банк
України. ( Стаття 3 в редакції Указу Президента N 802/2001 ( 802/2001 )
від 07.09.2001 )

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 12 червня 1995 року
N 436/95вгору