Про Міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО
Указ Президента України; Положення від 22.05.2006429/2006
Документ 429/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.04.2010, підстава - 496/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 496/2010 ( 496/2010 ) від 02.04.2010 }
Про Міжвідомчу комісію з питань
підготовки України до вступу в НАТО
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 380/2007 ( 380/2007 ) від 04.05.2007 }

Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
підготовки України до вступу в НАТО (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 травня 2006 року
N 429/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 травня 2006 року N 429/2006
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань
підготовки України до вступу в НАТО

1. Міжвідомча комісія з питань підготовки України до вступу в
НАТО (далі - Міжвідомча комісія) є консультативно-дорадчим органом
при Президентові України.
2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними
договорами України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:
підготовка пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення
державного регулювання у сфері євроатлантичної інтеграції;
забезпечення узгодженості діяльності національних
координаторів співробітництва України з НАТО, координації заходів,
здійснюваних центральними органами виконавчої влади, державними
органами з метою підготовки України до вступу в НАТО;
сприяння моніторингу ефективності співробітництва центральних
органів виконавчої влади, державних органів з НАТО у відповідних
сферах;
забезпечення розроблення проектів нормативно-правових актів
України, державних програм у сфері євроатлантичної інтеграції,
надання висновків щодо доцільності прийняття таких
нормативно-правових актів та програм, участь у підготовці проектів
щорічних цільових планів Україна - НАТО в рамках Плану дій
Україна - НАТО ( v0002520-03 ), розроблення проекту плану дій щодо
членства України в НАТО та програм на виконання такого плану;
внесення Урядовому комітету з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції пропозицій, пов'язаних із реалізацією
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції, зокрема
щодо досягнення критеріїв членства України в НАТО.
4. Міжвідомча комісія для виконання покладених на неї завдань
має право:
надавати рекомендації щодо виконання центральними органами
виконавчої влади, державними органами завдань у відповідних сферах
співробітництва України з НАТО;
одержувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади, державних органів, підприємств, установ та
організацій необхідну інформацію, документи і матеріали;
утворювати міжвідомчі робочі групи за окремими напрямами
співробітництва України з НАТО на чолі з відповідними
національними координаторами співробітництва України з НАТО;
залучати в установленому порядку до участі в роботі
Міжвідомчої комісії та утворюваних нею міжвідомчих робочих груп
спеціалістів органів виконавчої влади, а також науковців і
експертів для розгляду питань, що належать до їх компетенції;
запрошувати на свої засідання посадових осіб органів
державної влади, установ та організацій;
користуватись інформаційними базами даних, автоматизованими
інформаційними системами центральних органів виконавчої влади,
державних органів;
здійснювати інші заходи, пов'язані з підготовкою України до
вступу в НАТО.
5. Міжвідомча комісія утворюється у складі голови, інших
членів та секретаря.
Головою Міжвідомчої комісії є національний координатор
співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики,
членами Міжвідомчої комісії - інші національні координатори
співробітництва України з НАТО та голова Національного центру з
питань євроатлантичної інтеграції України. Секретарем Міжвідомчої
комісії є за посадою директор департаменту НАТО Міністерства
закордонних справ України.
Міжвідомча комісія в разі потреби може обирати з числа своїх
членів заступника голови Міжвідомчої комісії. Пропозиції щодо
кандидатур для обрання заступником вносяться головою Міжвідомчої
комісії.
6. Голова Міжвідомчої комісії вносить пропозиції
Президентові України щодо змін переліку національних координаторів
співробітництва України з НАТО. { Абзац перший пункту 6 в редакції
Указу Президента N 380/2007 ( 380/2007 ) від 04.05.2007 }
Голова Міжвідомчої комісії:
здійснює керівництво діяльністю Міжвідомчої комісії;
скликає засідання Міжвідомчої комісії, виносить питання на її
розгляд;
головує на засіданнях Міжвідомчої комісії, організовує та
забезпечує підготовку питань порядку денного;
представляє Міжвідомчу комісію у відносинах з органами НАТО,
органами державної влади України, установами, організаціями та
засобами масової інформації;
доповідає Президентові України, інформує Урядовий комітет з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції про результати
роботи Міжвідомчої комісії.
У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник
голови.
7. Члени Міжвідомчої комісії подають пропозиції до порядку
денного її засідань, готують питання для розгляду Міжвідомчою
комісією.
Члени Міжвідомчої комісії, які є національними координаторами
співробітництва України з НАТО, також сприяють виконанню
центральними органами виконавчої влади, державними органами
завдань у відповідних сферах співробітництва України з НАТО, в
тому числі щодо підготовки України до вступу в НАТО, здійснюють
керівництво та забезпечують діяльність міжвідомчих робочих груп у
визначених сферах.
8. Основною формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання,
які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два
місяці.
Засідання Міжвідомчої комісії є правомочним, якщо на ньому
присутні більшість її членів.
9. За результатами розгляду питань Міжвідомча комісія ухвалює
рішення.
Рішення Міжвідомчої комісії вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. В
разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
Рішення Міжвідомчої комісії оформлюється протоколом, який
підписується головуючим на засіданні та секретарем Міжвідомчої
комісії.
Рішення Міжвідомчої комісії є обов'язковими для розгляду
центральними органами виконавчої влади, державними органами,
представленими в її складі.
10. Організаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії
здійснюється Міністерством закордонних справ України.
11. Міжвідомча комісія використовує в роботі бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору