Документ 4154-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо видачі документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.332 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину п'яту статті 46 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2005 р., N 48, ст. 483) після
слів "земельних ділянок" доповнити словами "та надання документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".
2. У статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" ( 2806-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128):
1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"Орган місцевого самоврядування вирішує питання щодо видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмови у видачі
документів дозвільного характеру протягом місяця з дня одержання
від суб'єкта господарювання заяви про видачу, переоформлення,
видачу дублікатів чи анулювання документів дозвільного характеру".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
2) абзац восьмий частини п'ятої доповнити словами "якщо інше
не встановлено законом";
3) абзаци шостий та восьмий частини восьмої доповнити словами
"якщо інше не встановлено законом";
4) абзаци дев'ятий та десятий частини дев'ятої доповнити
словами "якщо інше не встановлено законом".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4154-VIвгору