Документ 40-VIII, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2014

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.30)

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" присудити премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік:

за роботу "Аналітико-топологічні методи досліджень рівнянь математичної фізики, задач опуклого та гіперкомплексного аналізу":

ГРИЩУКУ Сергію Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

ТКАЧУКУ Максиму Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

ШПАКІВСЬКОМУ Віталію Станіславовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

за роботу "Розробка інформаційних технологій підтримки моделювання та проектування інтелектуалізованих систем спеціального призначення":

ПИСАРЕНКО Юлії Валеріївні - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

ВАРАВІ Івану Андрійовичу - науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

КОВАЛЮ Олександру Сергійовичу - провідному інженеру Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

за роботу "Властивості сингулярних оптичних пучків: топологічні реакції, орбітальний кутовий момент та варіації фазової швидкості":

ПАСЬКУ Валерію Аркадійовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту фізики НАН України;

за роботу "Фазові рівноваги, структура та фізико-механічні властивості сплавів у багатокомпонентних системах на основі Ti-р-елементів":

ФАРТУШНІЙ Юлії Вікторівні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

ВАЛУЙСЬКІЙ Катерині Олександрівні - науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

за роботу "Розробка математичних методів аналізу електрофізичних процесів в електромеханічних системах перетворення енергії":

КАРЛОВУ Олексію Миколайовичу - кандидату технічних наук, провідному інженеру Інституту електродинаміки НАН України;

ПЕРЕСТЮКУ Юрію Миколайовичу - аспіранту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

РОМАНЕНКУ Володимиру Івановичу - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;

ШКЛЯР Тетяні Борисівні - кандидату фізико-математичних наук, інженеру 2-ї категорії Інституту електродинаміки НАН України;

за роботу "Іммобілізація біологічно активних білкових речовин для створення перспективних лікарських засобів і біокаталізаторів елімінування фенольних полютантів зі стічних вод":

ДЕКІНІЙ Світлані Сергіївні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;

ШЕСТЕРЕНКО Євгенії Аркадіївні - молодшому науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;

ШЕСТЕРЕНКО Юлії Аркадіївні - молодшому науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;

за роботу "Розробка нових підходів до створення пробіотичних препаратів для профілактики та корекції порушень мікробіоценозу та імунодефіцитних станів":

ХАРХОТУ Максиму Андрійовичу - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

МОКРОЗУБ Вікторії Вікторівні - аспіранту Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

БАБЕНКО Лідії Павлівні - провідному інженеру Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

ДЕМЧЕНКО Ользі Миколаївні - кандидату медичних наук, провідному інженеру Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

за роботу "Голодування за аргініном як перспективний метод метаболічної терапії онкологічних захворювань":

ВИННИЦЬКІЙ-МИРОНОВСЬКІЙ Божені Орестівні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України;

за роботу "Легітимація та "легітимація": феноменологічний аналіз":

ШУЛЬЗІ Олександру Миколайовичу - кандидату соціологічних наук, науковому співробітнику Інституту соціології НАН України;

за роботу "Інституціональне забезпечення розвитку аграрного ринку":

ВОСКОБІЙНІКУ Юрію Павловичу - кандидату економічних наук, завідувачу відділу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН України;

за роботу "Візуалізація аналітичної інформації в сфері управління державними фінансами України":

БІЛОШИЦЬКОМУ Андрію Олександровичу - доктору технічних наук, доценту Київського національного університету будівництва та архітектури;

ВОЙТЕНКУ Олександру Івановичу - кандидату технічних наук, доценту Київського національного університету будівництва та архітектури;

ЄГОРЧЕНКОВІЙ Наталії Юріївні - асистенту Київського національного університету будівництва та архітектури;

ХАРИТОНОВУ Денису Антоновичу - аспіранту Київського національного університету будівництва та архітектури;

за роботу "Захист авторського права в мережі Інтернет":

СОПІЛКО Ірині Миколаївні - кандидату юридичних наук, директору Юридичного інституту Національного авіаційного університету;

ПОНОМАРЕНКУ Олександру Васильовичу - кандидату технічних наук, доценту Національного авіаційного університету;

за роботу "Електродинамічні процеси у запорошеній плазмі":

МОМОТУ Андрію Івановичу - кандидату фізико-математичних наук, доценту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

за роботу "Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі":

СОЛОВЙОВІЙ Ніні Ігорівні - доктору економічних наук, професору Херсонського державного університету;

за роботу "Розвиток теорії та створення радіовимірювальних приладів на ємнісному ефекті транзисторних структур з від’ємним опором":

ГАВРІЛОВУ Дмитру Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;

КОВАЛЮ Костянтину Олеговичу - кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;

СЕМЕНОВУ Андрію Олександровичу - кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;

за роботу "Розробка методів підвищення ефективності експлуатації інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту в умовах реформування галузі":

КУДРЯШОВУ Андрію Вадимовичу - кандидату технічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

МАЛАШКІНУ Вячеславу Віталійовичу - кандидату технічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

МОЗОЛЕВИЧУ Григорію Яковичу - кандидату технічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

МАРЦЕНЮК Ларисі Володимирівні - кандидату економічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

за роботу "Теоретичні засади та реалізація комплексу лікувально-діагностичної апаратури для сімейної медицини":

ТОМАШЕВСЬКОМУ Роману Сергійовичу - кандидату технічних наук, асистенту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

КУЛІЧЕНКУ Вячеславу Вікторовичу - асистенту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

за роботу "Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту":

КЛЮЧНИК Інні Геннадіївні - кандидату фізико-математичних наук, старшому викладачу Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

за роботу "Нація: проблеми і перспективи" ("Нація: історія і теорія проблеми (історико-філософський вимір)":

СТОРОЖУК Світлані Володимирівні - кандидату філософських наук, доценту кафедри філософії Природно-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

за роботу "Правовий статус учасників цивільного процесу":

БИЧКОВІЙ Світлані Сергіївні - доктору юридичних наук, доценту, заступнику начальника кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:

виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік;

виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

м. Київ
23 грудня 2014 року
№ 40-VIII
вгору