Документ 376/2007, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо захисту прав
та законних інтересів дітей

З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів
дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, створення сприятливих умов для реалізації права кожної
дитини на виховання в сім'ї та гармонійний розвиток
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) підвищити ефективність діяльності центральних та місцевих
органів виконавчої влади щодо забезпечення захисту прав та
законних інтересів дітей, особливо дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, посилити відповідальність за
додержання законодавства у цій сфері;
2) розробити до 15 червня 2007 року та внести на розгляд
Верховної Ради України законопроект стосовно державної підтримки
сімей, які усиновили дитину;
3) розробити до 1 липня 2007 року комплекс заходів,
спрямованих на створення умов для ефективного і доступного
медичного обслуговування дітей, розвиток лікувальних закладів;
4) посилити контроль за змістом реклами, що розповсюджується
засобами масової інформації, розміщується в ігрових залах,
комп'ютерних клубах, дискотеках, інших розважальних закладах для
дітей та молоді, з метою недопущення поширення соціально
небезпечної реклами, яка може негативно впливати на здоров'я і
свідомість дітей та молоді;
5) поліпшити умови навчання і виховання дітей з обмеженими
можливостями з урахуванням їх психофізичного розвитку, запровадити
системний соціально-педагогічний патронат сімей, в яких
виховуються такі діти;
6) затвердити до 1 серпня 2007 року програму реформування
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
7) запровадити з 1 січня 2008 року надання державної
соціальної допомоги для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням)
і проживають у сім'ях опікунів (піклувальників), за принципом
"гроші ходять за дитиною" у розмірі, не меншому ніж двократний
прожитковий мінімум, установлений законом для відповідної
категорії осіб;
8) вживати заходів щодо забезпечення своєчасної виплати
державної допомоги на утримання дітей, які виховуються у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, з метою недопущення
уповільнення темпів розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту до
1 липня 2007 року:
забезпечити завершення створення банку даних про дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування;
розробити та подати Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо державної підтримки сімей з дітьми, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
вивчити питання щодо створення служб домашніх вихователів,
які б надавали послуги по догляду за дітьми дошкільного віку, та
врегулювання діяльності таких служб;
проаналізувати разом з Міністерством закордонних справ
України міжнародну практику державної підтримки національного
усиновлення і прийомних (фостерних) сімей, існуючі механізми її
здійснення та внести Кабінету Міністрів України відповідні
пропозиції.
3. Міністерству юстиції України за участю Верховного Суду
України проаналізувати до 1 липня 2007 року стан виконання судових
рішень у справах про стягнення аліментів на дітей та внести в разі
потреби Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення
роботи у цьому напрямі.
4. Міністерству внутрішніх справ України вжити дієвих заходів
щодо: підвищення ефективності діяльності з виявлення, запобігання,
припинення та розкриття злочинів, потерпілими від яких є діти, а
також посилення профілактичної роботи у цьому напрямі;
удосконалення практики органів внутрішніх справ стосовно
розшуку батьків дітей, які перебувають в закладах для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
1) забезпечувати пріоритетний розвиток сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу), всебічну підтримку
сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
2) своєчасно виявляти дітей, які залишились без піклування
батьків, та вживати заходів щодо надання таким дітям статусу
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування,
забезпечення захисту їх особистих, майнових і житлових прав;
3) вживати заходів щодо поліпшення умов виховання і навчання
дітей з багатодітних малозабезпечених сімей;
4) вжити невідкладних заходів для вирішення питання
забезпечення служб у справах дітей кваліфікованими кадрами
відповідно до встановлених нормативів та створення умов для їх
ефективної роботи;
5) заохочувати і підтримувати благодійницьку діяльність щодо
дітей.
6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечувати широке висвітлення у засобах масової інформації
заходів щодо захисту прав дітей, популяризації позитивного досвіду
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
7. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України вивчити до
1 липня 2007 року стан додержання законодавства про охорону
дитинства, забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, їх майнових і житлових прав.
8. Кабінету Міністрів України забезпечувати постійний
контроль за виконанням цього Указу та щоквартально інформувати
Президента України про реалізацію передбачених Указом заходів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 травня 2007 року
N 376/2007вгору