Про впорядкування розсилки контрольних примірників творів друку
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.1992376
Документ 376-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.05.2002, підстава - 608-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 липня 1992 р. N 376
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 608 ( 608-2002-п ) від 10.05.2002 )
Про впорядкування розсилки контрольних
примірників творів друку
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 967 ( 967-98-п ) від 27.06.98
N 499 ( 499-99-п ) від 31.03.99 )

З метою впорядкування розсилки контрольних примірників творів
друку, вдосконалення державної статистики та бібліографії
друкованих видань Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Зобов'язати поліграфічні підриємства, а також установи й
організації, незалежно від форм власності, які мають
розмножувальну техніку, розсилати контрольні примірники
виготовлених ними нетаємних творів друку безплатно до оформлення
видань на випуск у світ згідно з додатком.
Не підлягають розсилці контрольні примірники службових
видань, документів суворої звітності і прирівняних до них
матеріалів, нетаємної технічної документації на військову
продукцію.
2. Міністерству зв'язку України забезпечити безплатну
пересилку поштовими каналами контрольних примірників періодичних
видань на адресу органів і установ, вказаних у додатку, в порядку,
передбаченому для пересилки службових відправлень Міністерства.
Розсилка примірників творів друку іншим організаціям
здійснюється за кошти видавця.
3. Державному комітетові України по пресі, Головному
управлінню по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах
масової інформації при Кабінеті Міністрів України та їх органам на
місцях здійснювати контроль за розсилкою безплатних контрольних
примірників творів друку всіма поліграфічними підприємствами,
установами й організаціями, що виготовляють друковану продукцію.
4. Державному комітетові України по пресі визначити і
затвердити порядок одержання заінтересованими організаціями за їх
рахунок необхідної кількості примірників творів друку.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 1 грудня 1987 р. N 388 "Про дальше
вдосконалення порядку розсилки контрольних і обов'язкових
примірників творів друку".

Перший
віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.28
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1992 р. N 376
С П И С О К
установ і організацій, яким надсилаються
безплатно контрольні примірники нетаємних
творів друку
———————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | |Кіль- установ і | Види творів друку |кість організацій | |примір- | |ників ————————————————————————————————————————————————————————————————
Адміністрація економічні, науково-технічні, соціально- по Президента політичні, літературно-художні видання, 1
України всеукраїнські газети й журнали
Верховна Рада економічні, науково-технічні, соціально- по
України політичні, літературно-художні видання, 1
всеукраїнські газети й журнали
Конституційний Суд всеукраїнські газети і журнали; по 1
України збірники наукових праць, офіційні
видання, реферати дисертацій,
довідкові видання, бібліографічні
покажчики та інші види і типи
видавничої продукції з питань
юриспруденції та соціально-
політичної тематики
Центральна виборча Всеукраїнські газети, журнали, по 1
комісія офіційні видання, збірники
наукових праць, автореферати
дисертацій, довідкові видання,
бібліографічні покажчики та
інші види видань юридичної та
соціально-політичної тематики
Кабінет Міністрів усі видання, що випускаються видавницт- по
України вами, видавничими організаціями (крім 3
службових документів, матеріалів службо-
вого характеру, видань для сіпих, що
друкуються шрифтом Брайля)
календарі, нотні видання з текстом, пла- по
кати, видання мистецтвознавчого профілю 3
(альбоми, листівки, фотоальбоми, фотолис-
тівки тощо), путівники, тези доповідей,
матеріали пленумів, з'їздів, творчих на-
рад і семінарів, що видаються творчими
спілками
всеукраїнські газети, журнали та інші по 3
періодичні видання журнального типу
Державний комітет книжкові та аркушеві видання, що випус- по 2
України по пресі каються видавництвами, іншими підприєм-
ствами, установами, організаціями неза-
лежно від їх відомчої належності і форм
власності:
літературно-художні, науково- по 2
популярні (в тому числі для дітей);
навчальні (підручники, навчальні, нав-
чально-методичні, наочні посібники,
практикуми, курси, збірники і тексти
лекцій, хрестоматії);
офіційні; масово-політичні; по 1
наукові (крім препринтів, авторефератів
дисертацій); виробничо-практичні (крім
інструкцій, прейскурантів,
товаросупровідних документів); довідкові
(словники, розмовники, енциклопедії,
путівники, довідники, крім телефонних
і тарифних); видання для дозвілля;
нотні, образотворчі видання; неперіо- по
дичні бібліографічні покажчики, оглядові 1
видання; географічні атласи; календарі
всіх видів; книжки-малюнки, книжки-
мальовки, книжки-ширми, друковані дитячі
ігри.
Крім того: газетні видання, зареєстровані по
Комітетом; журнальні видання (журнали, 1
бюлетені, альманахи, збірники тощо) неза-
лежно від місця реєстрації (в тому числі
бібліографічні видання Книжкової палати
України)
Головне управління видання (за винятком стереотипних переви- по
по охороні держав- дань, перекладів опублікованих творів і 1
них таємниць у службових документів), що випускаються
пресі та інших за- на території України українською чи ро-
собах масової ін- сійською мовами:
формації при
Кабінеті Міністрів видання економічної, соціально-політич- по
України (ГУОТ Ук- ної, науково-технічної та оборонної те- 1
раїни) матики, творів документально-публіцис-
тичної, мемуарної літератури;
автореферати дисертацій, матеріали, тези по
доповідей, конференцій, з'їздів, семіна- 1
рів, симпозіумів, збірники наукових праць,
препринти з питань науки, техніки, еконо-
міки, оборони;
атласи географічні, карти географічні й по
геологічні, брошури, буклети, каталоги 1
та промислові вироби, видання науково-
технічної інформації;
журнали й інші періодичні видання жур- по
нального типу (альманахи, вісники, бю- 1
летені, відомості тощо);
плакати, альбоми, листівки, фотоальбо- по
ми, фотолистівки; 1
проспекти, путівники, статистичні по
й телефонні довідники; 1
газети, розраховані на всеукраїнську по
аудиторію; 2
газети, розраховані на обласну по
аудиторію; 1
міські, вечірні та інші газети, що по
видаються в обласних центрах. 1
Примітка. Міські (крім м. Києва), міськрайонні,
районні, відомчі, багатотиражні та
інші газети і видання газетного типу;
книжково-журнальні і дрібнодруковані
видання з питань науки, техніки, оборо-
ни, економіки, які видаються міністерст-
вами, відомствами й організаціями, що
знаходяться в м. Києві та Київській об-
ласті, надсилаються за адресою:
252025 Київ, вул. Десятинна, 4/6,
відділ ГУОТу України
Міносвіти України навчальні видання,що випускаються ви- по
давництвами "Освіта", "Вища школа", 1
"Либідь", "Основа", "Світ", іншими
видавничими організаціями, книги
серії "Шкільна бібліотека"
Книжкова палата усі видання всіма мовами, що випуска- по
України ( м.Київ ) ються на території України, крім газет 1
та видань газетного типу
Філіал Книжкової усі газети і видання газетного типу по
палати України всіма мовами, що випускаються на те- 1
(м. Харків) риторії України
Державна бібліо- усі видання всіма мовами, що випуска- по
тека України ються на території України, за винятком 1
плакатів, листівок, афіш, дрібнодрукова-
них видань, службових документів:
всеукраїнські та обласні газети; по
журнали та інші періодичні видання 1
журнального типу (альманахи, бюле-
тені, вісники, повідомлення);
міські, міськрайонні й районні га- по
зети, що видаються в м. Києві та Київ- 1
ській області
Універсальна нау- усі видання, що випускаються на терито- по
кова бібліотека рії Республіки Крим, відповідної облас- 1
імені Івана Фран- ті незалежно від відомчої належності
ка Республіки Крим,
обласні бібліотеки
Комітет по пресі усі видання, що випускаються на терито- по
Республіки Крим, рії Республіки Крим, відповідної області 1
обласні управління
по пресі
Управління ГУОТу видання економічної, соціально-політич- по
Республіки Крим, ної, науково-технічної та оборонної те- 1
обласні управлін- матики; видання газетно-журнального ти-
ня ГУОТу України пу, що видаються на території Республі-
ки Крим і відповідних областей (за ви-
нятком стереотипних перевидань, перек-
ладів опублікованих творів)
Центральна науко- усі видання всіма мовами, що випуска- по 2
ва бібліотека імені ються на території України, в тому
Вернадського числі газети Академії наук України
Державна науково- усі видання науково-технічного
технічна бібліоте- характеру, за винятком афіш, плакатів,
ка України дрібнодрукованих видань, по
газет, навчальної літерату- 1
ри для початкової і середньої школи, а
також навчальних закладів системи проф-
техосвіти
Державна бібліоте- усі видання для дітей та юнацтва, в по
ка України тому числі навчальні, що випускаються 1
для дітей в Україні

( Список установ із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 967 ( 967-98-п ) від 27.06.98, N 499 ( 499-99-п ) від 31.03.99 )
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТАвгору