Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будівництва
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 04.07.1992369
Документ 369-92-п, перша редакція — Прийняття від 04.07.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 липня 1992 року N 369
Київ
Про сприяння розвиткові молодіжного
житлового будівництва

З метою прискорення розв'язання житлових проблем молоді,
подальшого поліпшення соціально-побутового та економічного
становища молодих сімей, а також розвитку в умовах переходу до
ринкової економіки молодіжного житлового будівництва Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати за доцільне компенсувати пов'язані з
лібералізацією цін додаткові затрати на будівництво молодіжних
житлових комплексів, які споруджуються за рахунок коштів фондів
соціального розвитку підприємств і організацій, за умови, що
до 2 січня 1992 р. укладено договори підряду і розпочато
будівництво.
Поширити з 2 січня 1992 р. на молодіжні житлові комплекси
ціни, запроваджені з 1 січня 1991 р. на технічне обслуговування та
ремонт ліфтів і систем диспетчеризації.
2. Створити у складі Асоціації молодіжних житлових комплексів
України Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та
затвердити Положення про цей Фонд згідно з додатком.
Міністерству фінансів України забезпечити виділення Фонду
сприяння молодіжному житловому будівництву коштів на компенсацію
додаткових витрат, пов'язаних з лібералізацією цін, відповідно до
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1992 р.
N 175 ( 175-92-п ) та розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 березня 1992 р. N 157-р ( 157-92-р ).
3. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерствам і
відомствам України:
провести роботу по додатковому залученню коштів піприємств,
організацій та місцевих бюджетів для подання допомоги в завершенні
будівництва молодіжних житлових комплексів;
сприяти розвиткові виробничої та соціальної бази молодіжних
житлових комплексів, вишукувати при розмежуванні державного майна
України між загальнодержавною і комунальною власністю можливості
передачі цим комплексам зайвих потужностей будівельної індустрії,
об'єктів соціально-побутового, культурно-оздоровчого,
торговельного та іншого призначення;
сприяти створенню молодіжних житлових комплексів у обласних
центрах і великих містах для прискорення реконструкції існуючого
житлового фонду, включаючи великопанельні житлові будинки,
побудовані в 1950-1960 роках. Передавати вказаним житловим
комплексам відселені будинки, що підлягають реконструкції, в
порядку, встановленому Державним комітетом України по
житлово-комунальному господарству.
4. Місцевим органам державної виконавчої влади разом з
відповідними міністерствами і відомствами вирішувати за поданням
Асоціації молодіжних житлових комплексів України питання про
передачу функцій замовника по будівництву об'єктів регіональним
радам, підприємствам молодіжних житлових комплексів та їхнім
організаціям.
5. Міністерству України у справах молоді і спорту,
Міністерству економіки і Державному комітетові України по сприянню
малим підприємствам і підприємництву разом з місцевими органами
державної виконавчої влади сприяти розвиткові молодіжних житлових
комплексів як демонопольних підрядних структур.
6. Організаціям Асоціації молодіжних житлових комплексів
України розробляти і подавати Фондові державного майна України та
його регіональним відділенням пропозиції про зміну форм власності
житла, підприємств, цехів, баз, будівельних дільниць, об'єктів
соціальної, культурно-побутової сфери, підпорядкованих молодіжним
житловим комплексам.
7. Рекомендувати Міністерству інвестицій і будівництва
України з метою одержання додаткової будівельної продукції
залучати робітників молодіжних житлових комплексів до участі у
виробничій діяльності підприємств будівельної індустрії,
потужності яких використовуються не повністю. Надати допомогу
підприємствам зазначених комплексів та їхнім організаціям у
придбанні машин, механізмів, кар'єрів тощо.
8. Міністерству оборони України при скороченні Збройних Сил
забезпечити:
реалізацію вивільнюваної техніки (транспортних і будівельних
засобів) Асоціації молодіжних житлових комплексів України і
асоціації "Укрінтербуд" для подальшого використання її на
будівництві молодіжних житлових комплексів;
створення зазначених комплексів з участю військовослужбовців,
звільнених у запас чи відставку, або залучення їх до роботи в
діючих комплексах.
9. Міністерству України у справах молоді і спорту,
Міністерству охорони здоров'я України, Державному комітетові
України по житлово-комунальному господарству, Міністерству
соціального забезпечення та Міністерству сільського господарства і
продовольства України разом з Радою Федерації незалежних
профспілок України і Асоціацією молодіжних житлових комплексів
України здійснити виховну та оздоровчу роботу з членами молодіжних
житлових комплексів та їхніми сім'ями, а також сприяти поліпшенню
експлуатації та збереженню житлового фонду, об'єктів соціальної,
культурно-побутової, фізкультурно-оздоровчої сфери і забезпечувати
обов'язкове використання їх за призначенням.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 1992 р. N 369
ПОЛОЖЕННЯ
про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
Асоціації молодіжних житлових комплексів України

Загальні положення
1. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Асоціації
молодіжних житлових комплексів України (надалі - Фонд) створено з
метою фінансування молодіжних житлових комплексів (надалі - МЖК).
У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України
( 888-09 ), чинним законодавтсвом, положеннями про МЖК України та
Асоціацію МЖК України, а також цим Положенням.
Фонд при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з
місцевими державними адміністраціями, міністерствами і відомствами
України та громадськими організаціями, діяльність яких пов'язана з
будівництвом житла для молоді.
Завдання Фонду
2. Головними завданнями Фонду є:
залучення коштів для фінансування будівництва у складі МЖК
житлових будинків, об'єктів соціального, науково-технічного,
виробничого, торговельного, культурно-побутового і
спортивно-оздоровчого призначення;
фінансування розвитку будівельної індустрії, комерційної та
підприємницької діяльності підприємств МЖК та їхніх організацій;
сприяння в установленому порядку зовнішньоекономічній
діяльності вказаних піприємств і організацій;
проведення аукціонів, конкурсів, лотерей, благодійних
заходів, організація виставок, розвиток туризму;
видання газети, рекламних метеріалів тощо;
утримання органів управління Асоціації МЖК України та Фонду;
накопичення коштів із різних джерел фінансування;
здійснення розширеного відтворення коштів Фонду на основі
принципів самофінансування, розвитку комерційної та
підприємницької діяльності.
3. Фонд підповідно до покладених на нього завдань:
складає розрахунки потреби в коштах на розвиток будівництва
МЖК, утримання органів управління Асоціації МЖК України, Фонду
тощо;
надає фінансову допомогу та іншу матеріальну підтримку
підприємствам МЖК та їхнім організаціям;
здійснює контроль за використанням цільових коштів Фонду та
розробляє методики і положення щодо надання допомоги кожному
формуванню МЖК;
готує пропозиції про вдосконалення фінансування будівництва
МЖК в умовах ринкових відносин;
створює резерви в межах 10 процентів від наявних коштів для
впровадження досягнень науково-технічного прогресу, "ноу-хау" та
інших передових методів;
організує збір добровільних внесків вітчизняних та іноземних
підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань і
громадян;
здійснює іншу діяльність, що не суперечить завданням Фонду та
чинному законодавству.
Кошти Фонду
4. Бюджет Фонду формується за рахунок:
коштів позабюджетних фондів, державних приватизаційних
житлових фондів, фондів сприяння малим підприємствам і
підприємництву та інших;
коштів підприємств та організацій, колективних
сільськогосподарських підприємств, кооперативів, товариств,
військових частин, малих підприємств і господарських товариств;
коштів від господарської діяльності та цільових внесків
підприємств МЖК та їхніх організацій, окремих громадян, зарубіжних
організацій та приватних осіб;
асигнувань державного та місцевого бюджетів;
прибутків від комерційної та підприємницької діяльності
Фонду;
благодійних внесків піприємств, організацій, установ,
громадських об'єднань і громадян;
проведення аукціонів, конкурсів, організації виставок,
молодіжних лотерей та благодійних заходів, розвитку туризму;
інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
5. Кошти Фонду в межах затвердженого кошторису спрямовуються
на виконання встановлених цим Положенням завдань та утримання
органів управління Асоціації МЖК України і Фонду.
Управління Фонду
6. Фонд має регіональні відділення у складі обласних
формувань МЖК.
Органами управління Фонду є рада та ревізійна комісія
Асоціації МЖК України, правління Фонду.
7. Правління Фонду очолює голова, який призначається радою
Асоціації МЖК України за погодженням з Кабінетом Міністрів України
і є членом цієї ради.
До складу правління Фонду входять представники Мінпрому,
Мінінвестбуду, Мінмолодьспорту України, інших центральних органів
державної виконавчої влади, громадських організацій, голова Фонду,
представники об'єднань, підприємств, організацій і установ, що
фінансують будівництво об'єктів МЖК у розмірі не менше
30 процентів загальної вартості окремих комплексів.
8. Правління Фонду несе відповідальність за своєчасне й повне
здійснення заходів щодо фінансування розвитку будівництва МЖК,
вишукує можливості для додаткового залучення коштів на цю мету.
Правління Фонду проводить пленарні засідання в міру
необхідності, але не рідше двох разів на рік. Правління правомочне
приймати рішення при наявності на засіданні не менше двох третин
його членів. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх членів правління.
9. У період між засіданнями правління керівництво Фондом
здійснює голова Фонду.
У його підпорядкуванні перебуває відповідний підрозділ
виконавчої дирекції Асоціації МЖК України, очолюваний заступником
голови.
Ревізійна комісія Асоціації МЖК України контролює
фінансово-господарську діяльність Фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву.
Ревізії проводяться при необхідності, але не рідше одного
разу на рік.
Правове становище Фонду
10. Фонд є юридичною особою, має спеціальний рахунок в
установах банку, печатку із зображенням Державного герба України і
своїм найменуванням.вгору