Про охорону прав на промислові зразки
Закон України від 15.12.19933688-XII
Документ 3688-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012, підстава - 5460-VI


     2. На вимогу власника патенту  таке  порушення  повинно  бути 
припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту
заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за
його згодою також особа, яка придбала ліцензію. { Абзац другий
пункту 2 статті 26 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 }
Стаття 27. Способи захисту прав
1. Захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому
та іншому встановленому законом порядку.
2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що
виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.
Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори
про:
авторство на промисловий зразок;
встановлення факту використання промислового зразка;
встановлення власника патенту;
порушення прав власника патенту;
право попереднього користування;
компенсації. { Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003, в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 }

Розділ VIII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 28. Державне мито і збори
Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів
на промислові зразки визначаються законодавством. Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу патентів
на промислові зразки, зараховуються до Державного бюджету України. Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх
сплати визначаються Кабінетом Міністрів України. Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні рахунки
уповноважених Установою закладів, що входять до державної системи
правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до їх
спеціалізації виконують окремі завдання, визначені цим Законом.
{ Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 } Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове
призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються
виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної
системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема на
виконання завдань, визначених цим Законом, іншими
нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності. { Стаття 28 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000 }
Стаття 29. Патентування промислового зразка в
іноземних державах
1. Будь-яка особа має право запатентувати промисловий зразок
в іноземних державах.
{ Пункт 2 статті 29 виключено на підставі Закону N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 }
3. Витрати, пов'язані з патентуванням промислового зразка в
іноземних державах, несе заявник чи за його згодою інша особа.
Стаття 30. Державне стимулювання створення та
використання промислових зразків
Держава стимулює створення і використання промислових
зразків, встановлює авторам і особам, які використовують їх,
пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги
відповідно до чинного законодавства України.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 грудня 1993 року
N 3688-XIIвгору