Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 25.03.2006367
Документ 367-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 березня 2006 р. N 367
Київ
{ Постанова втратила чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 389/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
Про утворення Державного департаменту
з усиновлення та захисту прав дитини
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1068 ( 1068-2007-п ) від 30.08.2007
N 1134 ( 1134-2007-п ) від 19.09.2007
N 905 ( 905-2008-п ) від 08.10.2008
N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити у складі Міністерства у справах сім'ї, молоді та
спорту Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини
як урядовий орган державного управління.
2. Затвердити Положення про Державний департамент з
усиновлення та захисту прав дитини, що додається.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 30 березня 1996 р. N 380 ( 380-96-п )
"Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти" (ЗП
України, 1996 р., N 10, ст. 278).
5. Взяти до відома, що Державний департамент з усиновлення та
захисту прав дитини розміщується по вул. Десятинній, 14, у
м. Києві.
6. Міністерству освіти і науки:
здійснити в установленому порядку заходи щодо ліквідації
Центру з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки;
разом з Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту у
тижневий строк вирішити питання передачі документації (електронні
та паперові носії) від Центру з усиновлення дітей при Міністерстві
освіти і науки до Державного департаменту з усиновлення та захисту
прав дитини.
7. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2006 р. N 367
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент
з усиновлення та захисту прав дитини
{ У тексті Положення слово "неповнолітніх" замінено словом
"дітей" згідно з Постановою КМ N 1134 ( 1134-2007-п )
від 19.09.2007 }

1. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини
(далі - Департамент) є урядовим органом державного управління,
який діє у складі Мінсім'ямолодьспорту та йому підпорядковується.
2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, а також
цим Положенням.
3. Основними завданнями Департаменту є:
участь у межах своєї компетенції у формуванні та реалізації
державної політики з питань дітей і сім'ї;
здійснення заходів щодо забезпечення захисту прав, свобод та
інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та
безпритульності;
координація діяльності органів і служб у справах дітей,
пов'язаної з усиновленням дітей, опікою, піклуванням, їх
влаштуванням у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї;
узагальнення практики застосування законодавства з питань
усиновлення дітей, опіки, піклування, влаштування їх у дитячі
будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, запобігання дитячій
бездоглядності і безпритульності, захисту прав, свобод та
інтересів дітей, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
сприяння виконанню Україною зобов'язань, передбачених
Конвенцією ООН про права дитини ( 995_021 ) та іншими міжнародними
договорами України з питань захисту прав дитини, усиновлення,
опіки і піклування.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) координує діяльність органів і служб у справах
дітей, пов'язану з усиновленням дітей, опікою, піклуванням,
влаштуванням їх у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї,
запобіганням дитячій бездоглядності і безпритульності, захистом
прав, свобод та інтересів дітей;
2) формує банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також про кандидатів в усиновлювачі,
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
3) виконує контрольно-наглядові функції щодо захисту прав,
свобод та інтересів дітей, їх усиновлення, опіки, піклування,
влаштування у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, а
також їх утримання та виховання у закладах соціального захисту;
4) вживає відповідних заходів у разі порушення законодавства
з питань захисту прав, свобод та інтересів дітей;
5) здійснює методичне забезпечення діяльності місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також з питань встановлення опіки і
піклування над такими дітьми та їх усиновлення, застосування інших
передбачених законодавством форм влаштування дітей;
6) розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення захисту
прав, свобод та інтересів дітей;
7) взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань
з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування;
8) надає іноземцям та громадянам України, які проживають за
межами України, - кандидатам в усиновлювачі в установленому
порядку інформацію про дітей, що можуть бути усиновлені;
9) веде облік іноземців та громадян України, які проживають
за межами України, - кандидатів в усиновлювачі та дітей,
усиновлених ними;
10) направляє іноземців та громадян України, які проживають
за межами України, - кандидатів в усиновлювачі до органу опіки і
піклування для організації знайомства з дитиною за місцем її
проживання;
11) видає іноземцям та громадянам України, які проживають за
межами України, - кандидатам в усиновлювачі висновок про згоду на
усиновлення дитини для подання до суду;
12) готує разом із заінтересованими центральними і місцевими
органами виконавчої влади щорічну державну доповідь про становище
дітей в Україні;
13) вносить пропозиції:
Держкомстату - щодо удосконалення системи ведення обліку та
звітності з питань, що належать до компетенції Департаменту;
Мінсім'ямолодьспорту - щодо підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників служб у справах дітей,
спеціальних установ для дітей, центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей, а також навчання кандидатів в усиновлювачі,
опікунів, піклувальників, прийомних батьків та
батьків-вихователів;
14) забезпечує співробітництво центральних органів виконавчої
влади з Дитячим фондом ООН, контролює виконання в Україні програм,
які підтримуються зазначеним Фондом;
15) бере участь у проведенні через засоби масової інформації
інформаційно-роз'яснювальної роботи із захисту прав, свобод та
інтересів дітей, оприлюднює інформаційно-довідкові матеріали із
зазначених питань;
16) виконує інші функції.
5. Департамент має право:
перевіряти умови утримання і виховання дітей у закладах
соціального захисту, спеціальних установах для дітей, у дитячих
будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях усиновителів,
опікунів, піклувальників;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за згодою їх керівництва), відповідних
структурних підрозділів Мінсім'ямолодьспорту для розгляду питань,
що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування статистичні
дані та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;
визначати разом з органами виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя потребу у
створенні дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей,
закладів соціального захисту дітей;
скликати та проводити наради, семінари, конференції з питань,
що належать до компетенції Департаменту, та готувати матеріали для
їх проведення;
видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.
6. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра у
справах сім'ї, молоді та спорту.
Директор Департаменту є членом колегії Мінсім'ямолодьспорту.
7. Директор Департаменту має трьох заступників, у тому числі
одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з посади
Кабінет Міністрів України за поданням Міністра у справах сім'ї,
молоді та спорту, погодженим з директором Департаменту.
8. Директор Департаменту:
здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту за виконання
покладених на Департамент завдань;
призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів, інших працівників Департаменту, крім
своїх заступників;
розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
визначає ступінь відповідальності своїх заступників та
керівників структурних підрозділів Департаменту;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім
своїх заступників;
підписує видані Департаментом накази, організовує перевірку
їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
9. У Департаменті може утворюватися колегія у складі
директора Департаменту, його заступників і керівників структурних
підрозділів. У разі потреби до складу колегії можуть бути включені
інші особи.
Персональний склад колегії затверджує Міністр у справах
сім'ї, молоді та спорту.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.
10. Граничну чисельність працівників Департаменту за поданням
його директора затверджує Міністр у справах сім'ї, молоді та
спорту в межах граничної чисельності працівників
Мінсім'ямолодьспорту.
11. Структуру Департаменту затверджує його директор за
погодженням з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту.
12. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його
директор за погодженням з Міністром у справах сім'ї, молоді та
спорту та Мінфіном.
13. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в
межах коштів, передбачених на утримання Мінсім'ямолодьспорту.
14. Умови оплати праці працівників Департаменту визначає
Кабінет Міністрів України.
15. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

{ Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
втратили чинність на підставі Постанови КМ N 464 ( 464-2009-п )
від 13.05.2009 }вгору