Документ 356_012, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 06.03.2003, підстава - 622-IV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.09.2003. Подивитися в історії? )

               Договір 
між Україною та Республікою Індія
про взаємну правову допомогу в кримінальних справах
( Договір ратифіковано Законом
N 622-IV ( 622-15 ) від 06.03.2003 )
Дата підписання: 03.10.2002
Дата ратифікації: 06.03.2003
Дата набрання чинності: 12.09.2003
Україна та Республіка Індія (далі - Договірні Сторони), керуючись традиційно дружніми відносинами між двома країнами, визнаючи потребу сприяти найширшим заходам взаємної допомоги
у врученні виклику, виконанні постанов та інших судових документів
і судових доручень, бажаючи підвищити ефективність заходів обох країн у
розслідуванні, кримінальному переслідуванні і припиненні злочинів,
включаючи злочини, пов'язані з тероризмом, а також у розшуку,
арешті, вилученні чи конфіскації доходів і знарядь злочину, шляхом
співробітництва і взаємної правової допомоги в кримінальних
справах, домовились про таке:
Стаття 1. Межі застосування
1. Відповідно до цього Договору Договірні Сторони надають
одна одній якнайширшу взаємну правову допомогу в кримінальних
справах. 2. Для цілей цього Договору взаємна правова допомога
надаватиметься незалежно від того, чи допомога запитується, чи має
бути надана судом або іншим компетентним органом. 3. Цей Договір не зачіпає інших зобов'язань Договірних Сторін
за іншими договорами чи домовленостями тощо і не перешкоджає
Договірним Сторонам або їх компетентним органам надавати допомогу
одна одній згідно з іншими договорами чи домовленостями. 4. Цей Договір також застосовується до будь-яких запитів про
взаємну правову допомогу щодо злочинів, скоєних до набрання ним
чинності.
Стаття 2. Визначення
Для цілей цього Договору: 1. a) кримінальні справи означають перевірку, розслідування,
судовий розгляд або інші процесуальні дії стосовно злочинів,
визначених: для України - законодавством України; та для Республіки Індія - парламентським законом або
законодавством штату; b) кримінальні справи також включають розслідування або
процесуальні дії стосовно злочинів щодо оподаткування, митних
зборів та міжнародного переміщення капіталу чи платежів; c) допомога включає:
i) заходи з виявлення, арешту, вилучення або конфіскації
доходів і знарядь злочину;
ii) отримання свідчень і заяв осіб;
iii) надання інформації, документів та інших записів,
включаючи кримінальні, судові записи та процесуальні документи;
iv) визначення місцезнаходження осіб і предметів,
включаючи їх ідентифікацію;
v) проведення обшуку і виїмки;
vi) передачу власності, включаючи речові докази;
vii) створення можливості для отримання свідчень чи
допомоги розслідуванню від заарештованих, ув'язнених та інших
осіб;
viii) вручення документів, включаючи документи про виклик
осіб; та
ix) іншу допомогу, яка узгоджується з цілями цього
Договору. 2. a) "доходи від злочину" означає будь-яку власність,
отриману або реалізовану прямо або опосередковано будь-якою особою
в результаті злочинної діяльності, або вартість такої власності; b) "власність" включає гроші та всі види рухомого чи
нерухомого майна, матеріальної чи нематеріальної власності, а
також включає будь-яке право на таку власність; c) "конфіскація" означає будь-які заходи, що призводять до
позбавлення власності; d) "знаряддя злочину" означає будь-яку власність, яка є або
за наміром мала бути використана в зв'язку зі скоєнням злочину; та e) "арешт власності" означає будь-які заходи для запобігання
продажу, передачі або розпорядженню власністю.
Стаття 3. Центральні органи
1. Запити про надання допомоги згідно з цим Договором
подаються через Центральні органи Договірних Сторін. 2. В Україні Центральними органами є Генеральна прокуратура
України (щодо запитів органів досудового слідства) та Міністерство
юстиції України (щодо запитів судів). У Республіці Індія
Центральним органом є Міністерство внутрішніх справ.
Стаття 4. Зміст запитів
1. Запити про надання допомоги відповідно до цього Договору
складаються у письмовій формі. Проте, за термінових обставин, або
коли інакше дозволено запитуваною Договірною Стороною, запити
можуть бути зроблені усно. Якщо запит зроблений не в письмовій
формі, він підтверджується письмово протягом тридцяти днів, якщо
Центральні органи Договірних Сторін не погоджуються про інше. 2. У запитах про надання допомоги має бути зазначено: a) найменування компетентного органу, який проводить
розслідування або процесуальні дії, в зв'язку з якими подано
запит; b) обставини справи, включаючи відповідні факти і закони,
яких стосуються розслідування або процесуальні дії; c) мета, з якою подано запит, і характер запитуваної
допомоги; d) деталі будь-якої спеціальної процедури або необхідних
умов, дотримання яких бажає запитуюча Договірна Сторона; e) будь-який строк, протягом якого є бажаним виконання
запиту; f) особа, громадянство і місцезнаходження особи чи осіб, щодо
яких проводиться розслідування або процесуальні дії; g) у разі коли запит стосується надання доказів або обшуку і
виїмки, - обґрунтування підстав вважати, що докази можуть
знаходитися під юрисдикцією запитуваної Договірної Сторони; h) у разі коли запит стосується отримання свідчень особи -
чи є необхідність давати свідчення під присягою або шляхом
урочистої заяви, а також описання суті свідчень чи заяви, які
запитуються, та, в разі потреби, перелік запитань, які слід
поставити особі; i) у разі передачі речових доказів - особа або особи, під
наглядом яких будуть перебувати речові докази, місця, куди речові
докази мають бути передані, та будь-які перевірки, які мають бути
проведені; j) у разі передачі заарештованих або ув'язнених осіб - особи,
які супроводжуватимуть їх під час перевезення, місце, куди має
бути передана така особа, і дата її повернення; k) у разі необхідності - потреба в конфіденційності з
викладенням причин; та l) коли запит стосується арешту і вилучення доходів чи
знарядь злочину, по можливості:
i) детальний опис доходів чи знарядь злочину, включаючи їх
місцезнаходження;
ii) обґрунтування підстав вважати, що гроші чи власність є
доходами чи знаряддями злочину; та
iii) опис доказів, які можуть бути надані для використання
при проведенні процесуальних дій у запитуваній Договірній Стороні. 3. Запитувана Договірна Сторона не може відмовити у виконанні
запиту лише на тій підставі, що він не містить всієї інформації,
зазначеної у цій статті, якщо він може бути при цьому виконаний
відповідно до законодавства запитуваної Договірної Сторони. 4. Якщо запитувана Договірна Сторона вважає, що для
забезпечення виконання запиту потрібна додаткова інформація, ця
Договірна Сторона може запитати таку додаткову інформацію. Для
якомога швидшого надання такої інформації докладаються всі
зусилля.
Стаття 5. Виконання запиту
1. Запити про надання допомоги виконуються відповідно до
законодавства запитуваної Договірної Сторони і можуть виконуватись
згідно з будь-якими вимогами або у спосіб, що зазначені в запиті,
якщо вони не суперечать законодавству запитуваної Договірної
Сторони. 2. Запитувана Договірна Сторона інформує запитуючу Договірну
Сторону про будь-які обставини, які можуть спричинити істотну
затримку у виконанні запиту. 3. Запитувана Договірна Сторона невідкладно інформує
запитуючу Договірну Сторону про своє рішення не виконувати цілком
або частково запит про надання допомоги, або відкласти виконання і
зазначає причини такого рішення.
Стаття 6. Відмова у наданні допомоги
1. Запитувана Договірна Сторона може відмовити в наданні
допомоги, якщо: a) виконання запиту може завдати шкоди її суверенітету,
безпеці, громадському порядку чи іншим суттєвим інтересам або
завдати шкоди безпеці будь-якої особи; b) виконання запиту суперечило би внутрішньому законодавству
запитуваної Договірної Сторони; c) якщо запит стосується арешту, вилучення або конфіскації
доходів чи знарядь злочину, який, за умов скоєння під юрисдикцією
запитуваної Договірної Сторони, не визнавався б як злочин, що
тягне винесення постанови про конфіскацію; d) запит стосується злочину, в зв'язку з яким обвинувачену
особу було піддано кримінальному переслідуванню, остаточно визнано
винною або виправдано, або помилувано. 2. Перед тим, як відмовити в задоволенні запиту про надання
допомоги, запитувана Договірна Сторона розглядає питання про те,
чи може допомога бути надана при дотриманні таких умов, які вона
вважає потрібними. Якщо запитуюча Договірна Сторона приймає
допомогу на таких умовах, вона повинна їх виконувати.
Стаття 7. Передача документів і предметів
1. Коли запит про надання допомоги стосується передачі
записів і документів, запитувана Договірна Сторона може передати
засвідчені їх копії, якщо запитуюча Договірна Сторона не висловить
прохання надати оригінали. 2. Будь-які предмети, а також оригінали записів або
документів, передані на виконання запиту, повертаються запитуючою
Договірною Стороною запитуваній Договірній Стороні якнайскоріше,
якщо остання не відмовиться від їх повернення. 3. Якщо це не заборонено законодавством запитуваної
Договірної Сторони, документи, предмети і записи передаються в
такій формі або із супроводженням такого підтвердження, які можуть
бути запитані запитуючою Договірною Стороною з метою забезпечення
їх допустимості відповідно до законодавства останньої.
Стаття 8. Отримання свідчень в запитуваній
Договірній Стороні
1. Особа, в тому числі заарештована або ув'язнена особа, від
якої запитується надання свідчень і пред'явлення документів,
записів або інших предметів в запитуваній Договірній Стороні, може
бути примушена повісткою або наказом з'явитися і дати свідчення та
пред'явити такі документи, записи або інші предмети, згідно з
законодавством запитуваної Договірної Сторони. 2. За умови дотримання законодавства запитуваної Договірної
Сторони, слідчим, іншим офіційним особам запитуючої Договірної
Сторони і особам, які є учасниками процесу в запитуючій Договірній
Стороні, може бути дозволено бути присутніми під час отримання
свідчень у запитуваній Договірній Стороні і брати участь в
отриманні таких свідчень. 3. Право брати участь в отриманні свідчень включає право
присутнього адвоката ставити питання. Особам, присутнім при
виконанні запиту, може бути дозволено робити дослівні записи
процесуальних дій. З метою здійснення таких дослівних записів може
бути дозволено використання технічних засобів.
Стаття 9. Створення можливості для отримання свідчень
чи допомоги у розслідуванні в запитуючій
Договірній Стороні
1. Запитуюча Договірна Сторона може звернутися із запитом про
присутність осіб для дачі свідчень або надання допомоги у
розслідуванні. 2. Запитувана Договірна Сторона запрошує особу надати
допомогу в розслідуванні або з'явитися як свідок у процесі й
сприяє, щоб особа дала згоду на це. Така особа повинна бути
поінформована про відшкодування витрат та оплату повсякденних
потреб.
Стаття 10. Створення можливості для отримання свідчень
чи допомоги у розслідуванні від заарештованих
або ув'язнених осіб
1. Особа, заарештована або ув'язнена в запитуваній Договірній
Стороні, на запит запитуючої Договірної Сторони тимчасово
передається запитуючій Договірній Стороні для надання допомоги в
розслідуванні або судовому розгляді, за умов, що ця особа дала
згоду на таку передачу і відсутні вагомі підстави, які
перешкоджають передачі особи. 2. Якщо щодо переданої особи є вимога тримати під вартою
відповідно до законодавства запитуваної Договірної Сторони, то
запитуюча Договірна Сторона тримає таку особу під вартою і
повертає особу, тримаючи під вартою, після завершення виконання
запиту. 3. Коли закінчився призначений строк покарання або якщо
запитувана Договірна Сторона повідомляє запитуючу Договірну
Сторону, що більше немає потреби тримати передану особу під
вартою, така особа має бути звільнена і розглядається як така, що
присутня в запитуючій Договірній Стороні відповідно до статті 9
цього Договору.
Стаття 11. Гарантії безпеки
1. Особа, присутня в запитуючій Договірній Стороні на
підставі запиту про присутність цієї особи, не буде переслідувана,
затримана або піддана будь-якому іншому обмеженню особистої
свободи на території цієї Договірної Сторони за будь-які дії чи
бездіяльність, які передували виїзду такої особи із запитуваної
Договірної Сторони, а також така особа не буде примушена давати
свідчення в будь-якому іншому процесі, ніж той, якого стосується
запит. 2. Особа, присутня в запитуючій Договірній Стороні за згодою,
отриманою згідно з запитом про її присутність для відповідальності
перед судовим органом щодо будь-яких дій, бездіяльності або для
засудження, не буде переслідувана або затримана, або піддана
будь-якому обмеженню особистої свободи в зв'язку з будь-якими
діями чи бездіяльністю або засудженням, які передували виїзду
такої особи з запитуваної Договірної Сторони і не зазначені в
запиті. 3. Пункти 1 і 2 цієї статті не застосовуються, якщо особа,
маючи можливість залишити запитуючу Договірну Сторону, не залишила
її протягом 30 днів після офіційного її повідомлення про те, що в
присутності цієї особи немає більше потреби, або після залишення
цієї території добровільно повернулася. 4. Щодо будь-якої особи, яка не з'явилася в запитуючу
Договірну Сторону, не можуть застосовуватися санкції або примусові
заходи у запитуваній Договірній Стороні.
Стаття 12. Доходи та знаряддя злочину
1. Запитувана Договірна Сторона на запит уживає заходів з
метою з'ясування, чи знаходяться під її юрисдикцією будь-які
доходи або знаряддя злочину, і повідомляє запитуючу Договірну
Сторону про результати своїх розслідувань. 2. Запит може стосуватися допомоги в забезпеченні вилучення
або конфіскації доходів чи знарядь злочину. Така допомога
надається відповідно до законодавства запитуваної Договірної
Сторони будь-якими прийнятними засобами. 3. Запит може стосуватися допомоги в арешті власності з метою
гарантування її наявності для забезпечення виконання постанови про
повернення доходів або знарядь. 4. Доходи або знаряддя, вилучені або конфісковані відповідно
до цього Договору, залишаються у запитуваній Договірній Стороні,
якщо немає домовленості про інше у конкретному випадку. 5. Якщо за запитом про надання допомоги відповідно до пунктів
1 та 2 цієї статті у запитуваній Договірній Стороні здійснюються
заходи, і при цьому в будь-якій з Договірних Сторін є клопотання
особи, інтересів якої стосується постанова про накладення арешту
або конфіскацію, відповідна Договірна Сторона має проінформувати
про це другу Договірну Сторону в якомога стислий строк, а також
невідкладно повідомити про результати розгляду такого клопотання.
Стаття 13. Конфіденційність і обмеження використання
1. Запитувана Договірна Сторона може вимагати після
консультацій з запитуючою Договірною Стороною, щоб надана
інформація чи докази, або джерело такої інформації чи доказів
залишалися конфіденційними або були розкриті чи використані лише
відповідно до таких строків і умов, які можуть бути визначені. 2. Запитувана Договірна Сторона у визначених межах зберігає
конфіденційність щодо запиту, його змісту, супровідних документів
і будь-яких дій, вжитих згідно із запитом, за винятком меж,
необхідних для його виконання. 3. Запитуюча Договірна Сторона не розкриває і не використовує
отримані інформацію або докази з іншою метою, ніж зазначена в
запиті, без попередньої згоди запитуваної Договірної Сторони.
Стаття 14. Засвідчення достовірності
Щодо доказів чи документів, переданих відповідно до цього
Договору, не вимагається будь-яка форма засвідчення, окрім
визначеної у статті 7 цього Договору.
Стаття 15. Мови
Запити та допоміжні документи супроводжуються перекладом на
англійську мову.
Стаття 16. Витрати
1. Запитувана Договірна Сторона покриває витрати, пов'язані з
виконанням запиту про надання допомоги, однак при цьому запитуюча
Договірна Сторона покриває: a) витрати, пов'язані з передачею будь-якої особи на
територію або з території запитуваної Договірної Сторони за
запитом запитуючої Договірної Сторони, та будь-які витрати,
зокрема на оплату повсякденних потреб, що підлягають сплаті такій
особі під час перебування в запитуючій Договірній Стороні на
підставі запиту, зробленого відповідно до статей 9 або 10 цього
Договору; та b) витрати і винагороди експертам як у запитуваній Договірній
Стороні, так і в запитуючій Договірній Стороні. 2. Якщо стає очевидним, що виконання запиту вимагатиме
надзвичайних витрат, Договірні Сторони консультуються з метою
визначення строків і умов, за яких запитана допомога може бути
надана.
Стаття 17. Набрання чинності та припинення дії
1. Цей Договір підлягає ратифікації, і обмін ратифікаційними
документами відбудеться якомога швидше у місці та в дату, взаємно
визначені Договірними Сторонами. Договір набирає чинності через
тридцять днів після дати обміну ратифікаційними документами. 2. Будь-яка з Договірних Сторін може припинити дію цього
Договору в будь-який час, письмово повідомивши про це
дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону. У разі направлення
такого повідомлення Договір втрачає силу через шість місяців після
його одержання іншою Договірною Стороною.
Вчинено в м. Нью-Делі 3 дня жовтня 2002 року у двох
примірниках, кожний українською, хінді та англійською мовами,
причому всі тексти є автентичними. У разі будь-яких розбіжностей у
тлумаченні текст англійською мовою матиме переважну силу.
За Україну За Республіку Індіявгору