Про Регламент Верховної Ради України
Постанова Верховної Ради України; Регламент від 16.03.20063547-IV
Документ 3547-IV, втратив чинність, поточна редакція — Визнання неконституційним від 01.04.2008, підстава - v004p710-08


     1. Протокол,  стенограма,  стенографічний бюлетень пленарного 
засідання Верховної Ради є офіційними документами, що
підтверджують процес обговорення і прийняття рішень Верховною
Радою. Вони надаються народним депутатам для ознайомлення за їх
письмовими зверненнями до керівника апарату Верховної Ради.
2. Народні депутати забезпечуються електронними
інформаційними бюлетенями Верховної Ради за їх особистими
зверненнями до апарату Верховної Ради.
Розділ III
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.
ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ
ЇЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Глава 11
ФОРМУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Стаття 57. Формування депутатських фракцій
1. Депутатські фракції формуються на першій сесії Верховної
Ради нового скликання до розгляду питань про обрання Голови
Верховної Ради України, створення органів Верховної Ради. Якщо
цього не відбулося, головуючий на пленарному засіданні оголошує
перерву для їх формування. Перед наступним пленарним засіданням
апарат Верховної Ради надає народним депутатам інформаційні
матеріали, які були подані до апарату Верховної Ради за день до
початку зазначеного пленарного засідання, про сформовані
відповідно до вимог цього Регламенту депутатські фракції.
Стаття 58. Принципи формування депутатських фракцій
1. Депутатські фракції формуються на партійній основі
народними депутатами, обраними за списком політичних партій
(виборчих блоків політичних партій), які за результатами виборів
отримали депутатські мандати.
2. Політична партія (виборчий блок політичних партій) має
право формувати у Верховній Раді лише одну депутатську фракцію.
3. Принципи функціонування депутатської фракції повинні бути
демократичними і не суперечити вимогам Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) та цього Регламенту.
Стаття 59. Умови формування депутатських фракцій
1. Мінімальна кількість народних депутатів для формування
депутатської фракції має становити не менше ніж 15 народних
депутатів. { Частина перша статті 59 в редакції Постанови ВР N 157-V
( 157-16 ) від 19.09.2006 }
2. Народний депутат може входити до складу лише депутатської
фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за
виборчим списком якої його обрано.
3. У разі невходження народного депутата, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата зі складу такої
фракції його повноваження припиняються достроково на підставі
закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної
партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого
рішення.
4. Народний депутат, якого виключено зі складу депутатської
фракції, є позафракційним. { Статтю 59 доповнено частиною четвертою згідно з Постановою ВР
N 157-V ( 157-16 ) від 19.09.2006 }
Стаття 60. Порядок реєстрації та припинення діяльності
депутатських фракцій
1. Кожна депутатська фракція реєструється в апараті Верховної
Ради. Умовою реєстрації є надходження до апарату Верховної Ради
підписаного особисто кожним народним депутатом, який увійшов до
складу депутатської фракції, письмового повідомлення про
сформування депутатської фракції. У письмовому повідомленні
зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад та
партійна належність членів депутатської фракції, а також прізвища
голови депутатської фракції та заступників голови депутатської
фракції з розрахунку не більше одного на 15 членів депутатської
фракції. Повна та скорочена назва депутатської фракції має
збігатися з назвою відповідної політичної партії (виборчого блоку
політичних партій).
2. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення
депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує
народних депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її
кількісний склад, голову депутатської фракції та заступників
голови депутатської фракції. Інформаційні матеріали про
депутатську фракцію після її реєстрації надаються народним
депутатам. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі
депутатських фракцій.
3. Про вступ, вихід зі складу зареєстрованої депутатської
фракції народний депутат повідомляє письмово головуючого на
пленарному засіданні. Письмове повідомлення народного депутата про
входження до тієї чи іншої депутатської фракції погоджується з
головою цієї депутатської фракції. Повідомлення про виключення зі
складу депутатської фракції робить головуючий на пленарному
засіданні за поданням голови депутатської фракції.
4. Депутатська фракція, склад якої стає меншим від необхідної
мінімальної кількості народних депутатів, визначеної частиною
першою статті 59 цього Регламенту, через 15 днів після дня
настання такого факту оголошується Головою Верховної Ради України
розпущеною.
Глава 12
КОАЛІЦІЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Стаття 61. Порядок утворення коаліції депутатських фракцій
у Верховній Раді
1. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді (далі -
коаліція) - це добровільне об'єднання депутатських фракцій, яке
формується у Верховній Раді за результатами виборів і на основі
узгодження політичних позицій. До складу коаліції входить
більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради.
2. Коаліція формується депутатськими фракціями, утвореними в
порядку, встановленому цим Регламентом, протягом одного місяця з
дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або
протягом одного місяця з дня припинення діяльності попередньої
коаліції.
3. Коаліція формується після проведення депутатськими
фракціями консультацій. За результатами проведених консультацій за
особистими підписами голів відповідних депутатських фракцій, або
за рішенням депутатської фракції одним із заступників голови
депутатської фракції, укладається Угода про коаліцію депутатських
фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода).

{ Частину четверту статті 61 виключено на підставі Постанови
ВР N 904-V ( 904-16 ) від 06.04.2007 }

5. В коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні
позиції, що стали основою формування цієї коаліції, зокрема
стосовно засад внутрішньої і зовнішньої політики, визначається
політична спрямованість і принципи діяльності коаліції, а також
порядок вирішення внутрішньо-організаційних питань діяльності
коаліції та порядок припинення її діяльності. До коаліційної угоди
додаються списки членів депутатських фракцій, що сформували
коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Списки членів
депутатських фракцій є невід'ємною складовою коаліційної угоди.
6. Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного
оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі
поданих до апарату Верховної Ради документів, передбачених
частинами третьою та четвертою цієї статті.
7. Текст коаліційної угоди, персональний склад коаліції
публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як через чотири
дні після офіційного оголошення про сформування коаліції.
8. У разі припинення діяльності коаліції нова коаліція
формується в порядку, встановленому цим Регламентом.
Стаття 62. Обчислення строків, пов'язаних з формуванням
коаліції
1. Встановлений у частині сьомій статті 83 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та частині другій статті 61 цього
Регламенту місячний строк формування коаліції обчислюється у
календарних днях. Цей строк починається з дня відкриття першого
пленарного засідання новообраної Верховної Ради або з іншого дня
чергової чи позачергової сесії Верховної Ради, з якого відповідно
до цього Регламенту діяльність коаліції визнається припиненою, і
закінчується о 24-й годині тридцятого календарного дня.
Стаття 63. Організація діяльності коаліції
1. Коаліція приймає рішення на своїх загальних зборах
більшістю голосів народних депутатів, які входять до складу
коаліції.
2. З метою узгодження позицій депутатських фракцій, що
входять до складу коаліції, утворюється Рада коаліції.
3. Інформаційне та технічне забезпечення роботи коаліції
здійснюється секретаріатом коаліції, який створюється на період її
діяльності у порядку, встановленому для створення секретаріатів
депутатських фракцій.
4. Інші питання порядку організації роботи коаліції
визначаються коаліційною угодою.
Стаття 64. Участь коаліції у формуванні Кабінету Міністрів
України
1. Коаліція вносить відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) пропозиції стосовно кандидатури Прем'єр-міністра
України та кандидатур на посади інших членів Кабінету Міністрів
України.
2. Питання про внесення пропозицій стосовно кандидатур
Прем'єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України
розглядається на загальних зборах коаліції.
3. Рішення коаліції з пропозиціями стосовно кандидатури
Прем'єр-міністра України не пізніше наступного робочого дня після
прийняття такого рішення передається Голові Верховної Ради України
для невідкладного направлення його Президентові України, а щодо
членів Кабінету Міністрів України - Прем'єр-міністрові України в
день його призначення.
4. У разі припинення діяльності коаліції чи укладення нового
тексту коаліційної угоди до призначення Верховною Радою України на
відповідну посаду кандидатури, запропонованої цією коаліцією,
внесена коаліцією пропозиція стосовно відповідної кандидатури не
вважається відкликаною, якщо коаліцією в новому складі не прийнято
іншого рішення. { Статтю 64 доповнено частиною згідно з Постановою ВР N 74-V
( 74-16 ) від 03.08.2006 }
Стаття 65. Зміни у складі коаліції
1. Депутатська фракція, яка не є учасником коаліції, може за
своїм бажанням та за згодою коаліції увійти до її складу,
приєднавшись до коаліційної угоди. У разі якщо депутатська
фракція, що не є учасником коаліції, виявила бажання стати її
учасником на умовах, відмінних від викладених у коаліційній угоді,
за згодою коаліції всі її учасники укладають новий текст
коаліційної угоди. { Частина перша статті 65 із змінами, внесеними згідно з
Постановою ВР N 74-V ( 74-16 ) від 03.08.2006 }
2. Депутатська фракція має право в будь-який час вийти зі
складу коаліції, попередивши про це письмовою заявою керівників
інших депутатських фракцій, які входять до коаліції, не менше ніж
за десять днів до дати виходу. Протягом зазначеного строку така
депутатська фракція в будь-який час має право в письмовій формі
відкликати свою заяву. Якщо депутатська фракція не відкликала
своєї заяви, головуючий на першому після закінчення десятиденного
строку пленарному засіданні оголошує про вихід депутатської
фракції з коаліції.
3. Депутатська фракція за рішенням загальних зборів коаліції
може бути виключена з її складу.
4. Не пізніш як через чотири дні після приєднання
депутатської фракції до коаліції, виходу чи виключення
депутатської фракції з коаліції або укладення коаліцією у новому
складі нового тексту коаліційної угоди про це робиться
повідомлення головуючим на пленарному засіданні. В цей же строк
зазначене повідомлення публікується у газеті "Голос України"
відповідно разом з персональним складом депутатської фракції, яка
вийшла чи виключена із складу коаліції, або персональним
збільшеним складом коаліції і новим текстом коаліційної угоди. { Частина четверта статті 65 в редакції Постанови ВР N 74-V
( 74-16 ) від 03.08.2006 }
5. Після виходу чи виключення депутатської фракції з коаліції
Верховна Рада в установленому законом порядку може прийняти
рішення про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України,
кандидатури яких були запропоновані депутатською фракцією, що
вийшла чи була виключена з коаліції.
Стаття 66. Припинення діяльності коаліції
1. Діяльність коаліції припиняється у разі:
1) припинення повноважень Верховної Ради відповідного
скликання;
2) зменшення чисельного складу коаліції до кількості народних
депутатів, меншої ніж визначено Конституцією України
( 254к/96-ВР );
3) прийняття коаліцією рішення про припинення своєї
діяльності.
2. Діяльність коаліції вважається припиненою у випадках,
передбачених пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті, з моменту
офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні.
Повідомлення про припинення діяльності коаліції публікується в
газеті "Голос України" не пізніше ніж через чотири дні після
офіційного оголошення про припинення її діяльності.
3. Зміни у складі коаліції, у тому числі у зв'язку з виходом
із неї однієї чи кількох депутатських фракцій, якщо при цьому
кількісний склад коаліції не стає меншим, ніж визначено
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), не є підставою для припинення
діяльності коаліції. { Статтю 66 доповнено частиною згідно з
Постановою ВР N 74-V ( 74-16 ) від 03.08.2006 }
Стаття 67. Депутатська фракція з правами коаліції
1. У разі якщо за результатами виборів у новообраній
Верховній Раді утворена депутатська фракція, до складу якої
входить більшість народних депутатів від конституційного складу
Верховної Ради, коаліція може не утворюватися. Така депутатська
фракція має передбачені Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права
коаліції.
Глава 13
ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Стаття 68. Погоджувальна рада депутатських фракцій
1. Погоджувальна рада створюється як консультативно-дорадчий
орган для попередньої підготовки і розгляду організаційних питань
роботи Верховної Ради.
2. До складу Погоджувальної ради входять Голова Верховної
Ради України, Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради
України, голови депутатських фракцій з правом ухвального голосу та
голови комітетів з правом дорадчого голосу. У разі відсутності
голови депутатської фракції чи голови комітету за їх дорученням у
засіданні Погоджувальної ради бере участь відповідно заступник
голови депутатської фракції, перший заступник (заступник) голови
комітету з правом відповідно ухвального чи дорадчого голосу.
3. Головує на засіданнях Погоджувальної ради Голова Верховної
Ради України, а в разі його відсутності - Перший заступник чи
заступник Голови Верховної Ради України.
4. Народні депутати мають право бути присутніми на засіданнях
Погоджувальної ради, брати участь у обговоренні питань, що
розглядаються, вносити пропозиції щодо проектів порядку денного
сесії, розкладу пленарних засідань та тижневого порядку денного
пленарних засідань (статті 20, 24, 25 цього Регламенту).
5. У засіданнях Погоджувальної ради мають право брати участь:
а) суб'єкти права законодавчої ініціативи чи їх представники;
б) голова тимчасової спеціальної комісії, тимчасової слідчої
комісії з правом дорадчого голосу, якщо на засіданні
Погоджувальної ради розглядаються питання, віднесені до
повноважень такої комісії;
в) відповідальні працівники апарату Верховної Ради, які
здійснюють організаційно-технічне забезпечення проведення
Погоджувальної ради та пленарних засідань Верховної Ради.
6. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань,
як правило, в понеділок тижня пленарних засідань. Засідання
Погоджувальної ради є правомочним за умови присутності на ньому не
менше половини її складу з правом ухвального голосу.
7. Засідання Погоджувальної ради скликаються Головою
Верховної Ради України, а в разі його відсутності - Першим
заступником чи заступником Голови Верховної Ради України або за
ініціативою представників двох чи більше депутатських фракцій у
разі необхідності.
8. Робота Погоджувальної ради здійснюється гласно, її
засідання є відкритими, за винятком випадків прийняття рішення про
проведення закритого засідання.
9. На кожному засіданні Погоджувальної ради ведеться протокол
та стенограма засідання. Протокол засідання Погоджувальної ради
підписує головуючий на засіданні.
10. Пропозиції Погоджувальної ради ухвалюються такою
кількістю голосів членів Погоджувальної ради з правом ухвального
голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних
депутатських фракцій є достатньою для прийняття позитивного
рішення при голосуванні питання у залі засідань.
11. Ухвалені пропозиції щодо порядку денного пленарних
засідань направляються депутатським фракціям, органам та особам,
яких вони стосуються, не пізніше 18-ї години дня засідання
Погоджувальної ради.
12. Пропозиції для розгляду на черговому засіданні
Погоджувальної ради подаються комітетами, тимчасовими спеціальними
комісіями, тимчасовими слідчими комісіями до апарату Верховної
Ради не пізніш як за чотири дні до проведення чергового засідання.
13. Члени Погоджувальної ради, а також інші особи, які
запрошуються на її чергові засідання, не пізніш як за три дні
інформуються про питання, які плануються до розгляду на черговому
засіданні, та отримують необхідні матеріали.
14. Погоджувальна рада:
1) узгоджує проект плану законопроектної роботи та рекомендує
його Верховній Раді для затвердження;
2) розглядає та ухвалює пропозиції щодо проектів календарного
плану роботи сесії, порядку денного сесії, розкладу пленарних
засідань та тижневого порядку денного пленарних засідань;
3) погоджує кандидатів на посади голови комітету, першого
заступника, заступника голови та секретаря комітету;
4) вносить Голові Верховної Ради України пропозицію щодо
скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради та
дати його проведення на вимогу трьох депутатських фракцій чи п'яти
комітетів;
5) розглядає питання про вжиття заходів щодо забезпечення
присутності народних депутатів на пленарних засіданнях;
6) вносить пропозиції щодо проведення парламентських слухань;
7) розглядає інші пропозиції з організації роботи Верховної
Ради відповідно до цього Регламенту.
Глава 14
ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ,
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Стаття 69. Внесення кандидатур на посаду Голови Верховної
Ради України
1. Голова Верховної Ради України обирається Верховною Радою
на строк її повноважень з числа народних депутатів.
2. Кандидатури на посаду Голови Верховної Ради України
пропонуються на пленарному засіданні Верховної Ради депутатськими
фракціями, народними депутатами. Народний депутат може
запропонувати для обрання свою кандидатуру. Після завершення
внесення пропозицій щодо кандидатур на посаду Голови Верховної
Ради України Верховна Рада приймає рішення про перехід до
обговорення цих кандидатур і може робити перерву в пленарному
засіданні на визначений нею строк для попереднього обговорення
запропонованих кандидатур у депутатських фракціях.
3. До початку обговорення запропонованих кандидатур у
депутатських фракціях апарат Верховної Ради надає народним
депутатам відомості про кожну з них. Такі відомості повинні
містити дані про освіту, фах, належність до політичної партії,
витяг із трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з
висвітленням найбільш істотних результатів трудової діяльності;
декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру, про
свій майновий стан та членів своєї сім'ї за попередній рік за
формою, встановленою для державних службовців першої категорії;
відомості про входження до складу керівного органу чи наглядової
ради підприємства або організації, що має на меті одержання
прибутку. Відомості мають бути власноручно підписані кандидатом на
посаду. Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про
включення до відомостей й інших даних про кандидатів на посаду та
їх діяльність. Перелік відомостей повинен бути однаковим для всіх
кандидатів на посаду. Питання про обрання Голови Верховної Ради
України не потребує підготовки в комітетах.
Стаття 70. Обрання Голови Верховної Ради України
1. Кандидати на посаду Голови Верховної Ради України
виступають на пленарному засіданні в порядку внесення їх
кандидатур з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності -
до 20 хвилин.
2. Після заслуховування доповідей кандидатів на посаду Голови
Верховної Ради України проводиться обговорення цих кандидатур.
Загальний час для обговорення кандидатур визначається Верховною
Радою, але має становити не менше однієї години.
3. У виступах народних депутатів усі кандидатури на посаду
Голови Верховної Ради України обговорюються одночасно. Народні
депутати мають право ставити запитання кандидатам на посаду Голови
Верховної Ради України, висловлювати думку щодо їх програм,
політичних, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти
кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні з дотриманням
черговості запису на виступ (стаття 33 цього Регламенту) надає
рівні можливості промовцям для виступу на підтримку того чи іншого
кандидата на посаду Голови Верховної Ради України.
4. Кожний кандидат на посаду Голови Верховної Ради України в
будь-який час може заявити про самовідвід. Для цього головуючий на
пленарному засіданні надає йому слово позачергово.
5. Рішення щодо кандидатур на посаду Голови Верховної Ради
України приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.
6. Обраним Головою Верховної Ради України вважається кандидат
на посаду, який отримав більшість голосів народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради.
7. Про обрання Голови Верховної Ради України оформляється
відповідна постанова Верховної Ради, яку підписує обраний Голова
Верховної Ради України.
8. Голова Верховної Ради України може бути обраний у списку
одночасно із Першим заступником і заступником Голови Верховної
Ради України.
9. Повноваження Голови Верховної Ради України починаються
відразу після його обрання.
Стаття 71. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради
України з посади
1. Голова Верховної Ради України може бути в будь-який час
відкликаний з посади Верховною Радою на його прохання, крім
випадку виконання ним обов'язків Президента України відповідно до
статті 112 Конституції України ( 254к/96-ВР ), а також може бути
відкликаний у зв'язку з незадовільною його роботою на цій посаді,
в тому числі у разі відсторонення від ведення пленарних засідань
три і більше разів протягом однієї чергової сесії Верховної Ради,
або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх
обов'язків. Дострокове припинення депутатських повноважень Головою
Верховної Ради України має наслідком припинення його повноважень
як Голови Верховної Ради України.
2. Пропозиції про відкликання Верховною Радою Голови
Верховної Ради України з посади (крім за його особистою письмовою
заявою) можуть вноситися:
1) народними депутатами на підставі висновку комітету, до
предмета відання якого належать питання регламенту, у разі
відсторонення Голови Верховної Ради України від ведення пленарних
засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії;
2) не менш як однією третиною народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради за їх підписами (підписні
листи подаються в оригіналі, на них зазначаються прізвище, ім'я,
по батькові народного депутата, номер його посвідчення та
проставляється особистий підпис, який не відкликається).
3. При розгляді питання про відкликання з посади Верховною
Радою Голови Верховної Ради України (крім відкликання за його
особистою письмовою заявою), про надання згоди на притягнення його
до відповідальності, про дострокове припинення ним депутатських
повноважень пленарне засідання веде Перший заступник (заступник)
Голови Верховної Ради України або обраний Верховною Радою за
процедурою (ad hoc) головуючий на пленарному засіданні з числа
народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкликання
Голови Верховної Ради України. Питання про обрання (ad hoc)
головуючого на пленарному засіданні не включається до порядку
денного пленарного засідання, а вирішується Верховною Радою без
попередньої підготовки в комітетах після обговорення за скороченою
процедурою.
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної
Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради
України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем
внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає протокольне
доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання
кошторису Верховної Ради в поточному році.
5. Голова Верховної Ради України готує письмовий звіт про
свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному
році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним
депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на
пленарному засіданні.
6. Питання про відкликання Голови Верховної Ради України з
посади не потребує підготовки в комітетах.
7. У разі необхідності для збору чи перевірки інформації, що
стосується питання відкликання з посади Голови Верховної Ради
України, Верховна Рада створює тимчасову слідчу комісію без
голосування про включення цього питання до порядку денного сесії.
Стаття 72. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної
Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради
України з посади за рішенням більшості народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради включається до порядку
денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш
як на десятий день після включення цього питання до порядку
денного сесії.
2. Загальний час щодо обговорення питання про відкликання
Голови Верховної Ради України з посади визначається Верховною
Радою.
3. Верховна Рада заслуховує доповідь представника народних
депутатів, які ініціювали відкликання Голови Верховної Ради
України з посади, і відповіді доповідача на запитання;
співдоповідь представника тимчасової слідчої комісії (у разі її
створення) і відповіді співдоповідача на запитання; звіт Голови
Верховної Ради України про його діяльність на цій посаді - до
30 хвилин (а у разі припинення повноважень за особистою заявою
звіт не обов'язковий) та його відповіді на запитання. Народні
депутати мають право ставити запитання і брати участь у
обговоренні питання. Головуючий на пленарному засіданні з
урахуванням черговості запису на виступ надає рівні можливості для
промовців, які виступають як за, так і проти особи, яка є Головою
Верховної Ради України.
4. Рішення Верховної Ради про відкликання Голови Верховної
Ради України з посади приймається таємним голосуванням шляхом
подачі бюлетенів і оформляється постановою Верховної Ради.
5. У разі якщо особиста заява Голови Верховної Ради України
про його відкликання з посади не задовольняється Верховною Радою,
він має право припинити виконання посадових обов'язків Голови
Верховної Ради України через 15 днів після дня розгляду цього
питання Верховною Радою. Після цього йому виплачується заробітна
плата народного депутата і здійснюються виплати, пов'язані з
виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.
Стаття 73. Повноваження Голови Верховної Ради України
1. Голова Верховної Ради України на виконання повноважень,
визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ):
1) веде засідання Верховної Ради з дотриманням вимог
Регламенту;
2) організовує роботу Верховної Ради, координує діяльність її
органів;
3) підписує акти, прийняті Верховною Радою, чим засвідчує
відповідність їх змісту прийнятим рішенням;
4) забезпечує оприлюднення актів Верховної Ради, які не
потребують наступного підписання Президентом України;
5) здійснює повноваження, передбачені статтями 94, 112
Конституції України ( 254к/96-ВР );
6) представляє Верховну Раду у зносинах з іншими органами
державної влади України та органами влади інших держав і
міжнародними організаціями;
7) вживає заходів для забезпечення безпеки і охорони
Верховної Ради відповідно до закону;
8) вживає заходів щодо охорони та захисту народних депутатів;
9) веде засідання Погоджувальної ради;
10) забезпечує дотримання календарного плану роботи сесії та
порядку денного пленарних засідань;
11) вживає заходів щодо забезпечення присутності народних
депутатів на пленарних засіданнях;
12) організовує розробку планів законопроектної роботи
Верховної Ради;
13) організовує підготовку питань до розгляду на пленарних
засіданнях;
14) здійснює контроль за своєчасним направленням і розглядом
депутатських запитів;
15) видає розпорядження з питань організації роботи Верховної
Ради, в тому числі про порядок підготовки документів та
діловодство у Верховній Раді, а також про відрядження народних
депутатів, посадових осіб Верховної Ради і підписує відповідні
документи;
16) розподіляє посадові обов'язки між Першим заступником і
заступником Голови Верховної Ради України, контролює їх виконання
ними, координує діяльність комітетів, тимчасових спеціальних
комісій, тимчасових слідчих комісій;
17) визначає головний комітет з підготовки проектів актів,
внесених на розгляд Верховної Ради;
18) має право скликати і проводити засідання комітетів,
тимчасових спеціальних комісій для розгляду визначених ним або
Верховною Радою питань, якщо відповідний комітет або тимчасова
спеціальна комісія несвоєчасно чи неналежно виконують свої
функції, й повідомляє про це на найближчому пленарному засіданні;
19) порушує перед відповідними органами, посадовими особами
питання про відповідальність осіб за невиконання ними вимог,
встановлених цим Регламентом, законами України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ), "Про комітети Верховної
Ради України" ( 116/95-ВР ), про тимчасові слідчі комісії,
спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії
Верховної Ради України;
20) організовує роботу апарату Верховної Ради та здійснює
контроль за його діяльністю;
21) у разі необхідності скасовує розпорядження Першого
заступника чи заступника Голови Верховної Ради України та
керівника апарату Верховної Ради України;
22) пропонує Верховній Раді кандидатуру для призначення на
посаду керівника апарату Верховної Ради України;
23) забезпечує розробку проекту кошторису витрат на
здійснення повноважень Верховної Ради на наступний рік;
24) не пізніш як через два місяці після закінчення бюджетного
року забезпечує подання на розгляд Верховної Ради звіту про
надходження коштів до кошторису за минулий рік, їх використання та
відповідність затвердженому кошторису витрат на здійснення
повноважень Верховної Ради;
25) звертається до суду з позовом про дострокове припинення
повноважень народного депутата в разі невиконання ним вимоги щодо
несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
26) виконує доручення Верховної Ради;
27) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України та цим Регламентом.
2. Розпорядження Голови Верховної Ради України можуть бути
змінені, скасовані рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю
голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної
Ради.
Стаття 74. Обрання та відкликання з посад Першого заступника
і заступника Голови Верховної Ради України
1. Верховна Рада обирає на строк її повноважень Першого
заступника і заступника Голови Верховної Ради України з числа
народних депутатів, кандидатури яких вносяться в порядку,
передбаченому для внесення кандидатури на посаду Голови Верховної
Ради України (стаття 69 цього Регламенту).
2. Запропоновані кандидатури на посаду Першого заступника і
заступника Голови Верховної Ради України попередньо обговорюються
в депутатських фракціях, а потім на пленарному засіданні.
Попередня підготовка та обговорення кандидатур на посаду
здійснюються в порядку, передбаченому для обговорення кандидатури
на посаду Голови Верховної Ради України по кожній кандидатурі
окремо або разом.
3. Обрання Першого заступника і заступника Голови Верховної
Ради України проводиться в порядку, передбаченому для обрання
Голови Верховної Ради України (стаття 70 цього Регламенту), їх
обрання оформляється відповідними постановами.
4. Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України
можуть бути обрані одночасно за єдиним списком чи одночасно з
Головою Верховної Ради України.
5. Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України
можуть бути в будь-який час відкликані з посад за рішенням
Верховної Ради в порядку, передбаченому для відкликання Верховною
Радою з посади Голови Верховної Ради України (статті 71, 72 цього
Регламенту).
6. Переобрання Голови Верховної Ради України не є підставою
для обов'язкового перегляду питання про перебування на посадах
Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України.
Стаття 75. Повноваження Першого заступника і заступника
Голови Верховної Ради України
1. Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради
України:
1) виконують окремі повноваження Голови Верховної Ради
України за розподілом обов'язків, які визначає Голова Верховної
Ради України;
2) визначають за дорученням Голови Верховної Ради України
головний комітет з опрацювання внесених до Верховної Ради проектів
актів відповідно до предметів відання комітетів;
3) вживають заходів для організації скоординованої спільної
роботи комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових
слідчих комісій;
4) виконують інші повноваження, передбачені цим Регламентом,
а також виконують доручення Верховної Ради, Голови Верховної Ради
України.
2. Перший заступник Голови Верховної Ради України виконує
обов'язки Голови Верховної Ради України в разі його відсутності
або неможливості виконання ним своїх обов'язків. Перший заступник
Голови Верховної Ради України за розподілом обов'язків веде
організаційну та іншу роботу з питань взаємодії Верховної Ради з
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з
питань підготовки і розгляду законопроекту про Державний бюджет
України на відповідний рік та звіту про його виконання,
організовує розробку проекту кошторису Верховної Ради, а також з
питань здійснення Верховною Радою та її органами законопроектної
діяльності, законодавчої процедури та контрольних функцій.
3. Заступник Голови Верховної Ради України виконує обов'язки
Голови Верховної Ради України в разі його відсутності або
неможливості виконання ним своїх обов'язків, за відсутності або
неможливості їх виконання Першим заступником Голови Верховної Ради
України.
Заступник Голови Верховної Ради України за розподілом
обов'язків веде організаційну та іншу роботу з питань взаємодії
Верховної Ради з органами судової влади та інформаційного
забезпечення діяльності Верховної Ради.
Глава 15
СТВОРЕННЯ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Стаття 76. Створення комітетів Верховної Ради
1. Створення комітетів здійснюється з урахуванням вимог
Закону України "Про комітети Верховної Ради України" ( 116/95-ВР )
та цього Регламенту.
2. Перелік комітетів затверджується у разі необхідності на
першій сесії Верховної Ради нового скликання більшістю голосів
народних депутатів від її конституційного складу.
3. Верховна Рада створює комітети у складі голів, перших
заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів.
Голови комітетів, перші заступники, заступники голів комітетів,
секретарі, персональний склад членів комітетів обираються
Верховною Радою більшістю голосів народних депутатів від її
конституційного складу. Народний депутат може бути членом лише
одного комітету.
4. Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників,
заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються
пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій до
фактичної чисельності народних депутатів у порядку, встановленому
Верховною Радою.
5. Облік квот пропорційного представництва депутатських
фракцій у комітетах здійснює комітет, до предмета відання якого
належать питання регламенту.
Стаття 77. Обрання голів комітетів, перших заступників,
заступників голів та секретарів комітетів
Верховної Ради України
1. Список кандидатур на посади голів, перших заступників,
заступників голів та секретарів комітетів, по одній кандидатурі на
кожну посаду, за поданням депутатських фракцій схвалюється
Погоджувальною радою.
2. Питання про обрання голів комітетів, перших заступників,
заступників голів та секретарів комітетів не потребує підготовки в
комітетах.
3. Список для обрання голів комітетів, перших заступників,
заступників голів та секретарів комітетів повинен містити назви
всіх комітетів; прізвища, імена та по батькові відповідних
кандидатів на посаду; назви депутатських фракцій, які
запропонували відповідних кандидатів на посаду згідно з
розрахунковою квотою.
4. Голови комітетів, перші заступники, заступники голів та
секретарі комітетів обираються за списком у цілому без обговорення
на пленарному засіданні відкритим поіменним голосуванням.
5. Голова комітету, перший заступник голови та секретар
комітету не можуть бути членами однієї депутатської фракції.
6. Голова комітету, перший заступник, заступник голови та
секретар комітету не можуть бути одночасно головами депутатських
фракцій.
Стаття 78. Відкликання голови комітету, першого
заступника, заступника голови та секретаря
комітету Верховної Ради
1. Голова комітету, перший заступник, заступник голови та
секретар комітету можуть бути в будь-який час за рішенням
Верховної Ради відкликані зі своїх посад з підстав та в порядку,
визначених Законом України "Про комітети Верховної Ради України"
( 116/95-ВР ) та цим Регламентом.
2. Рішення щодо включення до порядку денного пленарних
засідань Верховної Ради пропозиції про відкликання голови комітету
чи відповідно першого заступника, заступника голови та секретаря
комітету зі своїх посад приймається на наступному пленарному
засіданні Верховної Ради після дня внесення такої пропозиції.
Одночасно приймається рішення про день розгляду зазначеного
питання.
3. Для обговорення питання про відкликання голови комітету чи
відповідно першого заступника, заступника голови, секретаря
комітету зі своїх посад відводиться до 30 хвилин, в тому числі для
виступу голови комітету, першого заступника, заступника голови,
секретаря комітету - до 10 хвилин.
4. Обговорення питання включає інформацію ініціаторів
внесення пропозиції, виступ голови комітету, першого заступника,
заступника голови та секретаря комітету, щодо яких порушено
питання про відкликання з посади, запитання та відповіді.
5. Відсутність без поважних причин голови комітету чи
відповідно першого заступника, заступника голови, секретаря
комітету на пленарному засіданні при розгляді питання про його
відкликання з посади не є перешкодою для розгляду цього питання.
6. Рішення про відкликання голови комітету чи відповідно
першого заступника, заступника голови, секретаря комітету з посади
приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів
народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради з
оформленням відповідної постанови із зазначенням підстави
відкликання.
7. У разі відкликання голови комітету чи відповідно першого
заступника, заступника голови, секретаря комітету з посади право
висунення кандидатури на цю посаду належить депутатській фракції,
за квотою якої він був обраний на цю посаду.
Стаття 79. Формування персонального складу комітетів
Верховної Ради
1. Члени комітетів обираються за списками кандидатів у члени
всіх відкритим поіменним голосуванням без обговорення шляхом
прийняття постанови Верховної Ради. Список персонального складу
комітетів повинен містити назви всіх комітетів, назви депутатських
фракцій, прізвища, імена та по батькові кандидатів у члени
комітету в алфавітному порядку в межах кожної депутатської
фракції, від якої їх висунуто.
2. Персональний склад усіх комітетів нового скликання
визначається одночасно шляхом прийняття відповідної постанови
Верховної Ради.
3. Народний депутат, який виявив бажання перейти до іншого
комітету, може звернутися із відповідною заявою, погодженою з
головою депутатської фракції, до Голови Верховної Ради України,
який направляє її для розгляду в комітет, до предмета відання
якого належать питання регламенту, для розгляду заяви по суті і
внесення пропозиції на розгляд Верховної Ради.
4. При вирішенні питань про зміну персонального складу
комітетів приймається постанова про внесення змін до постанови
Верховної Ради про обрання членів комітетів.
Глава 16
УТВОРЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ
ТА ТИМЧАСОВИХ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Стаття 80. Порядок утворення тимчасової спеціальної комісії
1. Верховна Рада може прийняти рішення про утворення
тимчасової спеціальної комісії на правах головного комітету для
підготовки і попереднього розгляду, доопрацювання проектів законів
та інших актів Верховної Ради.
2. Тимчасова спеціальна комісія утворюється з числа народних
депутатів, які дали на це згоду. Кількісний склад тимчасової
спеціальної комісії формується з урахуванням принципу
пропорційного представництва депутатських фракцій.
3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу
тимчасової спеціальної комісії подаються депутатськими фракціями.
У складі тимчасової спеціальної комісії може бути представлено не
менш як по одному народному депутату від кожної депутатської
фракції. Якщо депутатська фракція не запропонувала представників
для роботи в тимчасовій спеціальній комісії, то комісія
створюється без участі представників цієї депутатської фракції.
4. Про утворення тимчасової спеціальної комісії Верховна Рада
приймає постанову, в якій визначає:
1) назву тимчасової спеціальної комісії;
2) мету, завдання і коло питань, для підготовки і
попереднього розгляду яких утворюється тимчасова спеціальна
комісія;
3) кількісний і персональний склад тимчасової спеціальної
комісії, голову тимчасової спеціальної комісії та заступника
голови;
4) термін діяльності тимчасової спеціальної комісії (на
заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної
роботи);
5) термін звіту тимчасової спеціальної комісії про виконану
роботу, який не перевищує шести місяців з дня її утворення;
6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного,
інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової
спеціальної комісії.
5. На посаду голови тимчасової спеціальної комісії не може
бути обраний голова комітету. Народний депутат за погодженням з
відповідною депутатською фракцією може бути одночасно членом
одного комітету і тимчасової спеціальної комісії.
6. Секретар тимчасової спеціальної комісії обирається на
першому засіданні тимчасової спеціальної комісії з числа її
членів.
7. Голова тимчасової спеціальної комісії, заступник голови та
секретар комісії не можуть бути членами однієї депутатської
фракції.
8. Строк повноважень тимчасової спеціальної комісії не може
перевищувати одного року з дня її утворення.
Стаття 81. Термін діяльності тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради
1. Тимчасова спеціальна комісія утворюється на визначений
Верховною Радою термін. У визначений термін, але не пізніш як
через шість місяців з дня її утворення, тимчасова спеціальна
комісія подає до Верховної Ради письмовий звіт про виконану
роботу, а також підготовлені народними депутатами - членами цієї
комісії відповідні проекти актів Верховної Ради та інші матеріали,
які надаються народним депутатам. Після обговорення результатів
роботи тимчасової спеціальної комісії у відповідних комітетах та
на пленарному засіданні Верховна Рада приймає рішення щодо
завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжити роботу і
визначає для цього термін її діяльності.
2. Повноваження тимчасової спеціальної комісії вважаються
припиненими в разі:вгору