Про порядок підготовки і внесення актів Президента України
Указ Президента України від 20.08.1993346/93
Документ 346/93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.11.2006, підстава - 970/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 970/2006 ( 970/2006 ) від 15.11.2006 }
Про порядок підготовки і внесення актів
Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 454/93 від 13.10.93
N 512/94 від 10.09.94
N 70/99 від 27.01.99
N 74/2002 ( 74/2002 ) від 26.01.2002
N 346/2002 ( 346/2002 ) від 17.04.2002
N 443/2003 ( 443/2003 ) від 27.05.2003
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004
N 703/2005 ( 703/2005 ) від 21.04.2005 }

З метою впорядкування підготовки та опрацювання проектів
указів і розпоряджень Президента України, підвищення їх якості і
забезпечення відповідності Конституції ( 888-09 ) та законам
України п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про порядок підготовки і внесення
проектів указів і розпоряджень Президента України (додається).
2. Цей Указ набуває чинності з дня його підписання.

Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 20 серпня 1993 року
N 346/93

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 вересня 1994 р. N 512/94
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки і внесення проектів
указів і розпоряджень Президента України
( В редакції Указу Президента N 512/94 від 10.09.94 )
1. Указами Президента України оформляються: нормативні акти Президента України, тобто акти, які
розраховані на постійну або багаторазову дію; рішення Президента України щодо призначення та звільнення з
посад керівників відповідних державних органів, установ та
організацій; скасування актів Кабінету Міністрів України, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних
адміністрацій; ( Абзац четвертий пункту 1 в редакції Указу
Президента N 70/99 від 27.01.99 ) нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань
України; присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних
рангів, інших вищих спеціальних звань і класних чинів; ( Абзац
шостий пункту 1 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 ) встановлення президентських відзнак і нагородження ними;
( Абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 від 27.01.99 ) прийняття до громадянства України і припинення громадянства
України, надання притулку; ( Абзац восьмий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
помилування; ( Абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) тлумачення прийнятих Президентом України актів.
2. Розпорядженнями Президента України оформляються: доручення Кабінету Міністрів України міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади; ( Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 ) рішення з оперативних, організаційних і кадрових питань, а
також з питань роботи Адміністрації Президента України; призначення представників від України для участі у роботі
міжнародних форумів, у переговорах з представниками (делегаціями)
іноземних держав; призначення уповноважених Президента України для
представлення інтересів Президента України у відповідних державних
органах, установах, організаціях тощо.

( Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Указу
Президента N 703/2005 ( 703/2005 ) від 21.04.2005 )

3. Проекти указів і розпоряджень Президента України (далі -
акти Президента України) готують і вносять Кабінет Міністрів
України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в
межах своєї компетенції, центральні органи громадських організацій
України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Глава
Адміністрації Президента України, Радники Президента України,
структурні підрозділи Адміністрації Президента України. ( Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 ) Проекти актів Президента України мають бути якісними,
погодженими з відповідними органами, установами та організаціями,
а також відповідати чинному законодавству України. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
України проекти актів Президента України з питань економічної
реформи та соціального захисту населення подають до Адміністрації
Президента України через Кабінет Міністрів України. ( Абзац третій
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99
від 27.01.99 ) Радники Президента України, структурні підрозділи
Адміністрації Президента України подають проекти актів за
погодженням з Главою Адміністрації Президента України.
4. Проекти актів Президента України подаються разом із
супровідним листом і пояснювальною запискою щодо необхідності їх
прийняття, а в разі потреби - і з економічним обгрунтуванням,
довідковими та аналітичними матеріалами.
5. Проекти актів Президента України мають бути завізовані
відповідно керівниками органів, посадовими особами, зазначеними у
пункті 3 цього Положення. Проекти актів Президента України, що надходять від Кабінету
Міністрів України, подаються з візами Прем'єр-міністра України, а
в разі його відсутності - відповідного Віце-прем'єр-міністра
України, а також керівників міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади. До проекту має подаватися список
посадових осіб, які його завізували, підписаний Міністром Кабінету
Міністрів України або його заступником. ( Абзац другий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 70/99 від
27.01.99, N 74/2002 ( 74/2002 ) від 26.01.2002, N 280/2004
( 280/2004 ) від 05.03.2004 ) Проекти актів Президента України, що надходять від
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
подаються з візами їх керівників та керівників інших
заінтересованих органів Главі Адміністрації Президента України.
( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
Не допускається внесення проектів актів Президента України з
питань розроблення і реалізації державної політики у визначеній
сфері діяльності без погодження з відповідним міністром або
керівником іншого центрального органу виконавчої влади. ( Пункт 5
доповнено абзацом четвертим згідно з Указом Президента N 74/2002
( 74/2002 ) від 26.01.2002 ) 6. Проекти указів Президента України нормативного характеру
мають погоджуватись у Міністерстві юстиції України, а пов'язані з
витрачанням фінансових, інших матеріальних ресурсів - відповідно з
Міністерством фінансів України або Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 74/2002
( 74/2002 ) від 26.01.2002 )
7. Проекти актів Президента України у необхідних випадках
повинні містити пункт щодо осіб, які здійснюють контроль за їх
виконанням.
8. Проекти актів Президента України, подані без додержання
зазначених вимог або недостатньо пророблені чи обгрунтовані,
можуть бути повернуті Главою Адміністрації Президента України
керівникам, які внесли такі проекти.
9. Проекти актів Президента України, що надійшли до
Адміністрації Президента України або підготовлені в апараті
Адміністрації Президента України, обов'язково реєструються у
Загальному відділі і доповідаються Главі Адміністрації Президента
України. Виконання резолюції Глави Адміністрації Президента України
щодо внесеного або підготовленого в апараті проекту акта
Президента України контролюється Секретаріатом Адміністрації
Президента України.
10. Внесені проекти актів Президента України опрацьовуються
згідно з резолюцією Глави Адміністрації Президента України та
визначеними ним строками у відповідних структурних підрозділах
Адміністрації. Проекти актів, що мають терміновий характер, опрацьовуються,
як правило, у день їх надходження, а ті, які вимагають додаткової
проробки, - у строк до 20 робочих днів. У разі потреби цей строк
може бути продовжений Главою Адміністрації Президента України.
11. Проекти актів Президента України за дорученням Глави
Адміністрації Президента України повинні проходити юридичну
експертизу, спеціальне та літературне редагування в Головному
державно-правовому управлінні Адміністрації Президента України.
Зауваження щодо змісту проекту Керівник Головного
державно-правового управління доповідає Главі Адміністрації
Президента України. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
12. Якщо під час опрацювання в Адміністрації Президента
України внесеного проекту акта Президента України виникли
принципові розбіжності з його розробниками, Глава Адміністрації
Президента України доповідає про них Президенту України.
13. Проекти актів Президента України, до яких у процесі
опрацювання було внесено істотні зміни, Главою Адміністрації
Президента України повертаються розробникам для повторного
візування відповідними посадовими особами.
13-1. Опрацьований проект акта структурний підрозділ
Адміністрації Президента України подає разом із проектом плану
контролю за його виконанням, розробленим у порядку, передбаченому
Указом Президента України від 19 лютого 2002 року N 155
( 155/2002 ). ( Положення доповнено пунктом 13-1 згідно з Указом
Президента N 346/2002 ( 346/2002 ) від 17.04.2002 )
14. Проекти актів Президента України обов'язково візуються
Керівником Головного державно-правовового управління (крім
проектів указів з питань нагородження, громадянства та
помилування) і Главою Адміністрації Президента України. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
15. Укази і розпорядження на підпис Президенту України подає
Глава Адміністрації Президента України.
16. Додатки до указів і розпоряджень Президента України
підписуються Главою Адміністрації Президента України.вгору