Документ 3446-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2015, підстава - 77-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань надання державної допомоги по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.217 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

2. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12, 2334-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 20, ст. 102):
1) у статті 14:
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі працевлаштування матері дитини або особи, яка
фактично здійснює догляд за дитиною, до закінчення строку догляду
зазначена допомога виплачується особі, яка продовжує догляд за
дитиною до досягнення нею трирічного віку".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою;
частину п'яту викласти в такій редакції:
"Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку особі, яка фактично доглядає за дитиною,
здійснюється за письмовою заявою цієї особи та на підставі довідки
матері дитини про те, що виплату зазначеної допомоги їй припинено
(із зазначенням дати)";
2) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених
(усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими
надається допомога".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 лютого 2006 року
N 3446-IVвгору