Про Національну програму боротьби з корупцією
Указ Президента України від 10.04.1997319/97
Документ 319/97, поточна редакція — Прийняття від 10.04.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національну програму боротьби
з корупцією

З метою зміцнення правопорядку в державі, підвищення
ефективності боротьби з корупцією і організованою злочинністю,
забезпечення захисту прав та свобод людини і громадянина та
відповідно до пункту 1 статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Національну програму боротьби з корупцією
(додається).
2. Кабінету Міністрів України, Координаційному комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України забезпечити виконання Національної програми.
3. Кабінету Міністрів України: внести відповідні корективи до Комплексної цільової програми
боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки ( 837/96 ); здійснити фінансове та матеріально-технічне забезпечення
реалізації заходів, передбачених Національною програмою боротьби з
корупцією.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 квітня 1997 року
N 319/97
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 квітня 1997 року N 319/97
Національна програма боротьби з корупцією

Незважаючи на вжиті останніми роками заходи щодо подолання
корупції, досягти помітних зрушень у цій справі не вдалося. Прояви
цього явища негативно позначаються на забезпеченні національної
безпеки держави, викликають напругу в суспільстві. Не усунуто
причини та умови, що сприяють корупційним проявам.
Хоча саме поняття корупції потребує більш чіткого визначення,
законодавство значною мірою дає можливість вести боротьбу з
різного роду корупційними діяннями. Проте Закон України "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) майже не застосовується.
Окремі керівники центральних і місцевих органів виконавчої
влади усунулись від виконання вимог законодавства про боротьбу з
корупцією.
Діяльність органів виконавчої влади, в тому числі
правоохоронних, здійснюється без додержання принципу розподілу
функцій і відповідальності. Підрозділи правоохоронних органів
часто дублюють один одного, що призводить до неузгодженості та
паралелізму в роботі.
Через неналежні критерії оцінки роботи податкові
адміністрації спрямовують свої зусилля в основному на збільшення
обсягу застосування штрафних санкцій, а не на розширення бази
оподаткування та забезпечення повного внесення податків до
бюджетів.
У законодавстві щодо боротьби зі злочинністю є суттєві
прогалини. В той же час його вдосконалення має фрагментарний
характер, затягується прийняття нових Кримінального, Цивільного та
інших кодексів України.
У кримінальному законодавстві є неузгоджені міри покарання за
схожі злочини, міститься значна кількість їх формальних складів,
що дає можливість організованим корупціонерам нерідко уникати
реального покарання.
Проекти нормативно-правових актів не завжди піддаються
експертизі з метою оцінки криміногенних наслідків їх застосування.
Без відповідних наукових кримінологічних обгрунтувань визначаються
стратегія і тактика профілактики злочинності та корупції. В
практичній діяльності правоохоронних органів бракує методик
економіко-правового аналізу тінізації та криміналізації економіки.
У розгляді справ суди допускають тяганину, що знижує
оперативність і ефективність правосуддя, створює умови для
здійснення корупційних діянь. Наявність у
кримінально-процесуальному законодавстві норм, що регламентують
звільнення від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими
підставами, використовується працівниками правоохоронних органів у
корупційних цілях, призводить до порушень прав людини.
Відсутня звітність щодо боротьби з корупцією. Потребують
уточнення та узгодження статистичні показники роботи
правоохоронних органів і судів. Через їхню неузгодженість
втрачається головний профілактичний чинник - невідворотність
покарання за злочин.
Усе це дає можливість злочинним елементам тривалий час
здійснювати свою протиправну діяльність, втягувати до неї нових
учасників, і перш за все посадових осіб державних органів для
вчинення корупційних діянь.
З метою подолання корупції як суспільного зла передбачається
здійснення таких заходів:
I. Профілактичні заходи
1. Провести до 1 жовтня 1997 року в органах виконавчої влади
атестацію державних службовців. За результатами атестації
розглянути питання щодо звільнення з посад державних службовців,
які втратили довіру, порушують законодавство, підтримують зв'язки
з кримінальними елементами. Про здійснені заходи та пропозиції щодо підвищення рівня
роботи з кадрами, удосконалення системи професійного навчання
державних службовців подати інформацію Координаційному комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України.
Головне управління державної служби
при Кабінеті Міністрів України,
міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, місцеві державні
адміністрації
2. Здійснити до 1 вересня 1997 року перевірки додержання
вимог статей 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією "
( 356/95-ВР ) державними службовцями першої, другої, третьої та
четвертої категорій. За результатами перевірок внести пропозиції
Кабінету Міністрів України.
Головне управління державної служби
при Кабінеті Міністрів України,
Генеральна прокуратура України,
Міністерство внутрішніх справ
України, Служба безпеки України
3. Проаналізувати внесені у 1996 році органами дізнання та
попереднього слідства подання щодо усунення причин і умов, які
сприяли вчиненню корупційних діянь, інформації про втручання
посадових осіб у хід розслідування і судового розгляду
кримінальних справ та узагальнити практику застосування Закону
України "Про боротьбу з корупцією". Матеріали про результати узагальнення подати в липні 1997
року на розгляд Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю при Президентові України.
Генеральна прокуратура України,
Служба безпеки України, Міністерство
внутрішніх справ України, Державна
податкова адміністрація України,
Головне контрольно-ревізійне
управління України, Верховний Суд
України (за згодою)
4. За підсумками інвентаризації військово-технічного майна та
зброї перевірити до 1 вересня 1997 року у Збройних Силах України
законність їх реалізації, повноту надходження та цільове
використання одержаних коштів. Про результати перевірки та
пропозиції доповісти Президентові України.
Генеральна прокуратура України,
Служба безпеки України, Міністерство
внутрішніх справ України,
Міністерство фінансів України,
Генеральна військова інспекція при
Президентові України, Міністерство
оборони України
5. Організувати до 1 липня 1997 року перевірки виконання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997 року
"Про затвердження Положення про порядок складання єдиного
кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації"
( 180-97-п ). Узагальнені результати перевірок та пропозиції
подати Кабінету Міністрів України.
Міністерство фінансів України,
Державна податкова адміністрація
України
6. Вивчити до 1 серпня 1997 року стан додержання
законодавства у сфері приватизації об'єктів державної і
комунальної власності в містах Києві, Сімферополі, Севастополі та
обласних центрах України. Матеріали про викриті порушення
надсилати правоохоронним органам.
Координаційний комітет по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю
при Президентові України за участю
Генеральної прокуратури України
7. Здійснити до 1 липня 1997 року заходи щодо вдосконалення
використання бюджетних і позабюджетних коштів судами та органами
юстиції.
Міністерство юстиції України,
Міністерство фінансів України
8. Внести до 1 травня 1997 року пропозиції щодо вдосконалення
системи реєстрації та оприлюднення нормативно-правових актів як на
загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевих державних
адміністрацій.
Міністерство юстиції України
9. Запропонувати Верховному Суду України провести вивчення та
узагальнення судової практики щодо застосування законодавства про
боротьбу з корупцією та дати роз'яснення судам з цього питання.
10. Кабінету Міністрів України: 1) розглянути до 1 червня 1997 року на окремому засіданні
звіти керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади щодо виконання законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та "Про боротьбу з корупцією". Під персональну
відповідальність керівників міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади забезпечити неухильне виконання вимог цих законів
з метою запобігання втягуванню державних службовців до вчинення
правопорушень. Постійно здійснювати заходи щодо оздоровлення
управлінського апарату. Своєчасно реагувати на повідомлення
громадян та засобів масової інформації про незаконні дії
працівників державних органів, давати їм принципову оцінку. Під час розгляду питання щодо прийняття на державну службу
знайомити кандидатів з вимогами законів України "Про державну
службу" та "Про боротьбу з корупцією" в частині обмежень,
пов'язаних з проходженням державної служби; 2) визначити до 1 червня 1997 року доцільність надання
підрозділами Державної митної служби України, Міністерства
внутрішніх справ України, включаючи Державну службу охорони,
платних послуг юридичним і фізичним особам та вжити заходів до
наведення порядку у цій сфері; 3) вивчити в другому кварталі 1997 року питання щодо
доцільності створення в системах Служби безпеки України і
Міністерства внутрішніх справ України спеціальних підрозділів
боротьби з корупцією; 4) запровадити до 1 серпня 1997 року інститут представників
правоохоронних органів за кордоном для координації дій з
правоохоронними органами і спецслужбами іноземних держав у сфері
боротьби із злочинністю та корупцією; 5) розглянути до 1 червня 1997 року питання щодо звільнення
органів податкової служби від виконання невластивих функцій,
зокрема щодо прийняття ними квартальної бухгалтерської звітності
підприємств, з метою посилення їхнього контролю за достовірністю
податкових декларацій юридичних осіб та вивчення первинних
бухгалтерських документів конкретних платників податків.
Підготувати відповідні пропозиції щодо змін і доповнень до чинного
законодавства; 6) розробити до 1 липня 1997 року механізм заборони або
обмеження створення при судах, правоохоронних органах, органах
виконавчої влади різного роду фондів та одержання ними
матеріальної допомоги від господарюючих суб'єктів; 7) визначити до 1 серпня 1997 року порядок одержання судами,
органами юстиції, правоохоронними органами коштів з місцевих
бюджетів; 8) запровадити до 1 червня 1997 року на державних
підприємствах та в установах конкурсний порядок укладання угод
щодо придбання майна та одержання послуг на суму понад 10 тисяч
гривень; 9) організувати до 1 вересня 1997 року за участю Генеральної
прокуратури України перевірки додержання законодавства та
статутних вимог об'єднаннями громадян щодо зайняття ними
підприємницькою діяльністю; 10) розробити до 1 липня 1997 року комплекс заходів щодо
вдосконалення організації фінансового контролю в Україні.
II. Організаційно-правові заходи
11. Розробити і подати до 1 грудня 1997 року на розгляд
Кабінету Міністрів України проект концепції боротьби з корупцією в
Україні на 1998-2005 роки.
Міністерство юстиції України,
Генеральна прокуратура України,
Служба безпеки України, Міністерство
внутрішніх справ України, Головне
управління державної служби при
Кабінеті Міністрів України
12. Подати до 1 листопада 1997 року Кабінету Міністрів
України проекти: 1) законів України про внесення змін і доповнень до законів
України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", "Про
статус народного депутата України", в яких передбачити: перелік можливих суб'єктів корупційних діянь; умови визнання протиправним діянням одержання посадовою
особою винагороди, подарунка, послуги тощо; межі участі суб'єктів застосування закону в реалізації їх
корпоративних прав; випадки незастосування депутатського і суддівського імунітету
за злочини, пов'язані з корупцією; порядок звільнення державних службовців першої та другої
категорій з посад у зв'язку з вчиненням корупційних діянь; механізм повідомлення, реєстрації, перевірки та розгляду
фактів корупційних діянь; перелік посад, кандидати на зайняття яких підлягають
обов'язковій спеціальній перевірці, та порядок її здійснення щодо
осіб, які вже займають ці посади; конкретизацію відповідальності керівників органів виконавчої
влади за бездіяльність у боротьбі з корупцією в підвідомчих їм
структурах;
2) Кодексу поведінки державного службовця.
Міністерство юстиції України,
Генеральна прокуратура України,
Міністерство внутрішніх справ
України, Служба безпеки України,
Головне управління державної служби
при Кабінеті Міністрів України,
Академія правових наук України
13. Підготувати і внести до 1 серпня 1997 року у
встановленому порядку пропозиції щодо змін чинного законодавства з
питань: 1) декриміналізації та пом'якшення покарань за нетяжкі
злочини; 2) скасування положень, які передбачають можливість закриття
кримінальної справи на стадії досудового слідства за
нереабілітуючими підставами, попередній розгляд справи суддею
одноособово; 3) встановлення норми, згідно з якою принцип визначення
остаточної міри покарання шляхом поглинення менш суворого
покарання більш суворим не застосовується до осіб, які вчинили
тяжкі злочини, в тому числі у складі організованих груп; 4) визначення понять групової і організованої злочинності,
корупційних діянь; 5) встановлення відповідальності за відмивання коштів,
набутих незаконним шляхом, прийняття винагороди суб'єктами
корупційних діянь, експертом, перекладачем, опосередковане
хабарництво; 6) визначення підслідності корупційних діянь; 7) визначення понять винагороди в значних, великих і особливо
великих розмірах, отриманої суб'єктами корупційних діянь; 8) встановлення відповідальності керівника і головного
бухгалтера суб'єктів господарювання усіх форм власності в разі
нецільового використання бюджетних і позабюджетних коштів.
Міністерство юстиції України,
Генеральна прокуратура України,
Міністерство внутрішніх справ
України, Служба безпеки України,
Академія правових наук України
14. З метою запобігання тяганині в процесі попереднього
розслідування і судового розгляду кримінальних справ вивчити до 1
травня 1997 року питання щодо доцільності запровадження в
кримінальному процесі так званого судового компромісу,
обов'язкового попереднього слухання судом кримінальних справ про
злочини, пов'язані з вчиненням корупційних діянь, зміни форм
досудового слідства в бік спрощення його процедури. Узгоджені пропозиції подати Координаційному комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України.
Міністерство юстиції України,
Генеральна прокуратура України,
Міністерство внутрішніх справ
України, Верховний Суд України
(за згодою), Академія правових наук
України
15. Завершити у квітні-червні 1997 року розроблення в новій
редакції проектів законів України "Про судоустрій", "Про статус
суддів", "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і
дисциплінарну відповідальність суддів судів України", "Про органи
суддівського самоврядування", передбачивши в них норми щодо
запобігання корупційним діянням з боку суддів.
Міністерство юстиції України
16. З метою запобігання корупції підготувати до 1 жовтня 1997
року проекти законодавчих актів щодо запровадження єдиних
державних реєстрів фізичних і юридичних осіб, прав на нерухоме і
рухоме майно, що має індивідуальні ознаки.
Міністерство юстиції України
17. Внести до 1 липня 1997 року на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти законодавчих актів щодо вдосконалення механізму
інформування банківськими установами правоохоронних органів про
фінансові операції юридичних та фізичних осіб.
Міністерство юстиції України,
Національний банк України, Генеральна
прокуратура України, Міністерство
внутрішніх справ України, Служба
безпеки України, Державна податкова
адміністрація України
18. Проаналізувати до 1 липня 1997 року питання запровадження
анонімних валютних рахунків. У разі потреби подати пропозиції щодо
внесення змін до Указу Президента України від 1 серпня 1995 року
N 679 ( 679/95 ) "Про відкриття анонімних валютних рахунків
фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)".
Міністерство юстиції України,
Національний банк України,
Міністерство внутрішніх справ
України, Служба безпеки України,
Державна податкова адміністрація
України
19. Провести до 1 липня 1997 року комплексний аналіз порядку
використання державними підприємствами бюджетних і позабюджетних
коштів та здійснення контролю за його додержанням. За результатами
внести відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів
України.
Міністерство фінансів України,
Головне управління державного
казначейства, Національний банк
України, Головне контрольно-ревізійне
управління України, Державна
податкова адміністрація України,
Генеральна прокуратура України
20. Вивчити до 1 серпня 1997 року стан законодавчого
забезпечення запровадження таких інститутів незалежного
фінансового контролю, як аудит, кризове управління, податкові
консультанти, оцінювачі майна тощо. Вжити заходів щодо
вдосконалення незалежної системи фінансового контролю з метою
посилення майнової та дисциплінарної відповідальності
представників цієї системи за результати їх діяльності, в тому
числі за підтвердження достовірності, повноти та відповідності
законодавству фінансової звітності.
Міністерство фінансів України,
Державна податкова адміністрація України,
Фонд державного майна України
21. Вивчити до 1 липня 1997 року міжнародний досвід
реформування державного управління, зокрема з питань боротьби з
корупцією, для чого використати можливості співробітництва з
відповідними міжнародними організаціями. За результатами внести
пропозиції Кабінету Міністрів України.
Міністерство юстиції України,
Міністерство внутрішніх справ
України, Служба безпеки України,
Генеральна прокуратура України,
Головне управління державної служби
при Кабінеті Міністрів України
22. Забезпечити до 1 травня 1997 року запровадження механізму
декларування доходів державних службовців та інших осіб відповідно
до Закону України "Про боротьбу з корупцією". Постійно здійснювати перевірки достовірності податкових
декларацій державних службовців.
Державна податкова адміністрація
України, Головне управління державної
служби при Кабінеті Міністрів України
23. Кабінету Міністрів України: 1) внести до 1 травня 1997 року пропозиції щодо доповнення
проекту Закону України "Про нормативно-правові акти" положеннями
про запровадження кримінологічної експертизи проектів
нормативно-правових актів; 2) під час здійснення реформування системи управління,
реструктуризації органів виконавчої влади за функціональним
принципом звернути увагу на необхідність: розподілу контрольних повноважень зазначених органів; скорочення системи дозволів на здійснення окремих видів
діяльності; ротації певних категорій державних службовців, які працюють
на посадах у місцевих органах виконавчої влади понад п'ять років; посилення контролю з боку Міністерства юстиції України за
діяльністю юридичних служб у системі органів виконавчої влади.
III. Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби
з корупцією та пов'язаною з нею злочинністю
24. З метою забезпечення реальної оцінки стану боротьби зі
злочинністю і корупцією та своєчасного вжиття відповідних заходів
щодо поліпшення роботи державних органів у цій справі розробити: єдину методологію ведення статистики про стан злочинності.
Запровадити статистичні показники стану боротьби зі злочинністю та
розкриття злочинів (у тому числі щодо організованих злочинних
угруповань), які б грунтувалися на фактах, встановлених вироком
суду, а не на проміжних показниках роботи оперативних служб та
слідства; статистичну звітність щодо застосування законодавства про
боротьбу з корупцією. Подати до 1 вересня 1997 року на розгляд Кабінету Міністрів
України проект концепції реформування судової статистики.
Міністерство статистики України,
Генеральна прокуратура України,
Міністерство юстиції України, Служба
безпеки України, Міністерство
внутрішніх справ України
25. З метою підвищення ефективності діяльності Державної
податкової адміністрації України та Головного
контрольно-ревізійного управління України переглянути до 1 серпня
1997 року показники оцінки їх роботи, які б стимулювали
профілактику фінансових порушень, збільшення обсягу сплати
податків.
Державна податкова адміністрація
України, Головне контрольно-ревізійне
управління України, Міністерство
юстиції України
26. Кабінету Міністрів України: 1) визначити до 1 червня 1997 року перелік центральних
органів виконавчої влади, які зобов'язані подавати звіти про
застосування Закону України "Про боротьбу з корупцією", та внести
пропозиції щодо встановлення відповідальності за неподання або
несвоєчасне подання таких звітів; 2) розглянути до 1 липня 1997 питання щодо створення при
Міністерстві юстиції України служби кримінологічної експертизи
проектів нормативно-правових актів; 3) організувати до 1 серпня 1997 року розроблення системи
статистичних показників, які характеризують тіньову економіку, та
методик економіко-правового аналізу умов тінізації та
криміналізації народного господарства і окремих його галузей; 4) затвердити до 1 жовтня 1997 року єдину методологію ведення
державної статистики про стан злочинності та боротьбу з корупцією; 5) завершити до 1 січня 1998 року перехід України на
міжнародну систему обліку та статистики.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору