Про видавничу справу
Закон України від 05.06.1997318/97-ВР
Документ 318/97-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.10.2018, підстава - 2530-VIII


     Книжкова палата України підпорядковується центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій
сфері. { Частина статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 28. Обмеження права у видавничій справі
{ Частину першу статті 28 виключено на підставі Закону
N 1780-VIII ( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
У видавничій справі забороняється:
випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати
продукцію, що містить матеріали (висловлювання, заклики тощо),
зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, зміну
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету
і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне
захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства,
комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних
актів, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення;
{ Частину другу статті 28 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 1780-VIII ( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати
продукцію, що містить популяризацію або пропаганду органів
держави-агресора та їх окремих дій, що створюють позитивний образ
працівників держави-агресора, працівників радянських органів
державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію
території України; { Частину другу статті 28 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 1780-VIII ( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати продукцію,
яка містить інформацію, віднесену до недобросовісної реклами,
рекламу з використанням шаржування державних символів України
(Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у
будь-якому вигляді; { Абзац частини другої статті 28 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу
продукцію, що містить інформацію, дані, відомості, поширення
та/або розповсюдження яких заборонено законодавством; { Абзац
частини другої статті 28 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 )
від 01.07.2014 }
випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу
продукцію, обіг якої заборонено законодавством; { Абзац частини
другої статті 28 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
{ Абзац п'ятий частини другої статті 28 виключено на підставі
Закону N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
розповсюджувати видавничу продукцію без дозволу її власника
(співвласників), а також з порушенням законодавства України з
питань інтелектуальної власності. { Абзац частини другої статті 28
в редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1554-VII ( 1554-18 ) від
01.07.2014 }
Суб'єкти видавничої справи не мають права розголошувати дані,
що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється
законодавством. { Частина третя статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Порушення вимог щодо додержання стандартів, норм і правил
тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.
Розповсюджувач не має права на розповсюдження вітчизняної
видавничої продукції, виданої з порушенням законодавства України
та ввезеної з-за кордону, яка підпадає під обмеження, визначені
цим Законом. { Частина п’ята статті 28 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1780-VIII ( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
Стаття 28-1. Ввезення з території держави-агресора, тимчасово
окупованої території України видавничої
продукції, що може бути розповсюджена на
території України
Видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або
ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої
території України, може бути ввезена на митну територію України та
розповсюджена на її території за умови наявності відповідного
дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в
ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не
більше 10 примірників.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, забезпечує
реалізацію цього Закону шляхом видачі (відмови у видачі,
переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу на ввезення
видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або
ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої
території України, на митну територію України (далі - дозвіл).
Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката,
анулювання) дозволу здійснюється відповідно до законів України
"Про адміністративні послуги" ( 5203-17 ), "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) в установленому
Кабінетом Міністрів України порядку ( 262-2017-п ).
Аналіз та оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до
такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України,
здійснює експертна рада центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику в
інформаційній сфері, яка формується з представників органів
державної влади, галузевих асоціацій, спілок, громадського
експертного середовища, видавців, провідних діячів культури,
мистецтва, науки і освіти, соціальних психологів, медіаекспертів
та інших фахівців інформаційної сфери (далі - експертна рада).
Критерії оцінки видавничої продукції, що дозволена до
розповсюдження на території України ( z0586-17 ), розробляються та
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері,
відповідно до вимог цього Закону.
Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає до
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику в інформаційній сфері, такі документи:
заяву про надання дозволу, в якій зазначаються повна назва
видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік
виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну
територію України;
один примірник оригіналу видання, що ввозиться на митну
територію України;
оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку
копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує
надання права на розповсюдження видавничої продукції на території
України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим
нотаріально;
рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) щодо
оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом
власника прав на видання.
Зазначений перелік документів, що подаються суб’єктом
господарювання, є вичерпним.
Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання
(переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також
видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката,
анулювання) йому дозволу здійснюються у паперовій або електронній
формі через центр надання адміністративних послуг.
Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється
безоплатно протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви та
документів, необхідних для видачі дозволу.
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета
документів, необхідних для одержання дозволу згідно із
встановленим цим Законом переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання,
недостовірних відомостей;
негативний висновок експертної ради.
Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або
місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або
зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної
особи - підприємця.
Переоформлення дозволу здійснюється безоплатно за заявою, до
якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.
Строк видачі переоформленого дозволу становить п’ять робочих
днів з дня одержання заяви про його переоформлення.
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або
пошкодження.
Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі
протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, анулює дозвіл
з таких підстав:
звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання
дозволу;
припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,
перетворення, ліквідація);
припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця;
негативний висновок експертної ради.
Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері,
про анулювання дозволу повинно містити перелік та опис підстав
(обґрунтування) анулювання дозволу. Центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в
інформаційній сфері, надсилає копію рішення про анулювання дозволу
не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Рішення про
анулювання дозволу може бути оскаржено до суду.
Дозвіл видається на строк дії угоди, укладеної власником прав
на видання, що підтверджує право на розповсюдження видавничої
продукції на території України, але не більше п’яти років.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, вносить до
єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для
міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених
електронним цифровим підписом, видані дозволи, а також інформацію
про їх анулювання в день видачі таких дозволів чи прийняття
рішення про їх анулювання. { Статтю 28-1 доповнено новою частиною згідно із Законом
N 2530-VIII ( 2530-19 ) від 06.09.2018 }
Випуск у вільний обіг на митній території України видавничої
продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з
території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
для розповсюдження на території України, здійснюється органом
доходів і зборів на підставі відповідного дозволу, отриманого від
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику в інформаційній сфері з використанням
механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України
( 4495-17 ). { Частина двадцята статті 28-1 в редакції Закону N 2530-VIII
( 2530-19 ) від 06.09.2018 }
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику в інформаційній сфері, веде реєстр
видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та
розповсюдження на території України ( z0670-17 ), забезпечує його
розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному
веб-порталі відкритих даних.
Розповсюдження на території України видавничої продукції, що
має походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без
наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне
за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції
адміністративно-господарських санкцій у формі накладення
адміністративно-господарського штрафу в розмірі десяти мінімальних
заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого
вперше, та у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за
кожен наступний випадок такого розповсюдження.
Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною
двадцять першою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в
інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів,
юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо
визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають
міститися в рішенні про накладення штрафу.
Видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або
ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої
території України та розповсюджується на території України без
відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, вилучається з
обігу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, у
порядку ( 235-2017-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
{ Закон доповнено статтею 28-1 згідно із Законом N 1780-VIII
( 1780-19 ) від 08.12.2016 }
Стаття 29. Права споживача
Споживач має право на: заміну видавничої продукції, в якій
виявлено поліграфічний та інший технологічний брак; гарантію
виконання відповідно оформлених передплатних зобов'язань.
Р о з д і л III
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ
Стаття 30. Міжнародне співробітництво
Міжнародне співробітництво у видавничій справі здійснюється
на основі міжнародних договорів, ратифікованих Україною, та
законодавства України.
Міжнародне співробітництво у видавничій справі спрямовується
на:
зміцнення матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного
комплексу шляхом впровадження нових технологій, залучення для
цього іноземних інвестицій;
інтенсифікацію культурного і наукового обміну з іншими
державами, розширення участі у міжнародних виставках, ярмарках
тощо;
створення мережі розповсюдження вітчизняної видавничої
продукції за кордоном та відповідно - іноземної в Україні;
забезпечення культурних, наукових і освітніх потреб
українців, які проживають за кордоном.
Стаття 31. Участь у зовнішньоекономічній діяльності
Суб'єкти видавничої справи можуть у встановленому
законодавством порядку брати участь у зовнішньоекономічній
діяльності.
Р о з д і л IV
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО ВИДАВНИЧУ СПРАВУ"
{ Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1554-VII ( 1554-18 ) від 01.07.2014 }
Стаття 32. Припинення діяльності у видавничій справі
Діяльність суб’єкта видавничої справи припиняється:
з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої
справи або самим суб’єктом видавничої справи, який є фізичною
особою - підприємцем;
на підставі рішення суду;
у разі припинення юридичної особи (припинення діяльності
фізичної особи - підприємця). { Частина перша статті 32 в редакції Закону N 1554-VII ( 1554-18 )
від 01.07.2014 }
Суб'єкт видавничої справи вважається таким, що припинив свою
діяльність, з моменту виключення його з Державного реєстру.
Стаття 33. Відповідальність суб'єкта видавничої справи
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність
згідно з законодавством України.
Р о з д і л V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Закон України "Про видавничу справу" набирає чинності з
дня опублікування.
До приведення інших законів у відповідність з нормами цього
Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
2. Особи, які згідно з цим Законом підлягають внесенню до
Державного реєстру, зобов'язані протягом року з дня опублікування
цього Закону подати заяву про внесення до Державного реєстру та
одержати право на видання, виготовлення чи розповсюдження
видавничої продукції.
3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців після
опублікування Закону України "Про видавничу справу":
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, що випливають з цього Закону;
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 1997 року
N 318/97-ВРвгору