Документ 3135-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.391 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини"
( 3477-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30,
ст. 260) такі зміни:
1) у частині першій статті 1:
абзац шостий доповнити словами "г) рішення Європейського суду
з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації у
справі проти України";
абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:
"Стягувач - а) особа, за заявою якої Європейським судом з
прав людини постановлено Рішення; б) її представник,
правонаступник; в) особа (група осіб), на користь якої рішенням
Європейського суду з прав людини визначено обов'язок України в
міждержавній справі;
відшкодування - а) сума справедливої сатисфакції, визначена
рішенням Європейського суду з прав людини відповідно до статті 41
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
( 995_004 ); б) визначена у рішенні Європейського суду з прав
людини щодо дружнього врегулювання або у рішенні Європейського
суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації
сума грошової виплати на користь Стягувача";
абзац десятий після слова "та" доповнити словом
"координацію";
2) у статті 4:
в абзаці першому частини першої слово "трьох" замінити словом
"десяти", слово "газетах" - словом "газеті", а слова "і "Голос
України" виключити;
у частині другій слова "Зазначені" та "публікують" замінити
відповідно словами "Зазначене" та "публікує";
3) текст статті 5 викласти в такій редакції:
"1. Протягом десяти днів від дня одержання повідомлення про
набуття Рішенням статусу остаточного Орган представництва надсилає
стислий виклад Рішення Стягувачеві, Уповноваженому Верховної Ради
України з прав людини, всім державним органам, посадовим особам та
іншим суб'єктам, безпосередньо причетним до справи, за якою
постановлено Рішення";
4) у частині першій статті 7:
в абзацах першому і четвертому слово "трьох" замінити словом
"десяти";
пункт "б" викласти в такій редакції:
"б) надсилає до державної виконавчої служби оригінальний
текст і переклад резолютивної частини остаточного рішення Суду у
справі проти України, яким визнано порушення Конвенції
( 995_004 ), оригінальний текст і переклад резолютивної частини
остаточного рішення Суду щодо справедливої сатисфакції у справі
проти України, оригінальний текст і переклад рішення Суду щодо
дружнього врегулювання у справі проти України, оригінальний текст
і переклад рішення Суду про схвалення умов односторонньої
декларації у справі проти України. Автентичність перекладу
засвідчується Органом представництва";
5) у статті 8:
частину першу доповнити словами "або у строк, передбачений у
Рішенні";
у частині третій слова "державна виконавча служба" замінити
словами "Орган представництва";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Підтвердження списання відшкодування, отримане від
Державного казначейства України, та підтвердження виконання всіх
вимог, зазначених у резолютивній частині остаточного рішення Суду
у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції
( 995_004 ), резолютивній частині остаточного рішення Суду щодо
справедливої сатисфакції у справі проти України, у рішенні Суду
щодо дружнього врегулювання у справі проти України, у рішенні Суду
про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти
України, є для державної виконавчої служби підставою для
закінчення виконавчого провадження";
6) у статті 9:
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Протягом трьох днів з моменту перерахування на депозитний
рахунок державної виконавчої служби суми відшкодування державна
виконавча служба повідомляє про це Стягувача".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою;
частину четверту після слова "відшкодування" доповнити
словами "та про повідомлення про це Стягувача";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих
Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування,
виступає Орган представництва, який зобов'язаний протягом шести
місяців з моменту, визначеного в частині четвертій статті 8 цього
Закону, звернутися до суду з відповідним позовом. Загальний строк
позовної давності для звернення з такими позовами визначається
відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 )";
7) пункт "б" частини другої статті 10 викласти в такій
редакції:
"б) інші заходи, передбачені у Рішенні";
8) у статті 11:
у частині першій:
в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "десяти";
у пункті "б" слова "рішенні Суду про дружнє врегулювання" та
"рішення Суду про дружнє врегулювання" замінити відповідно словами
"Рішенні" та "Рішення";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Контроль за виконанням додаткових заходів індивідуального
характеру, передбачених у Рішенні, що здійснюються під наглядом
Комітету міністрів Ради Європи, покладається на Орган
представництва";
у частині третій слова "рішенні Суду про дружнє врегулювання"
замінити словом "Рішенні";
9) у частині першій статті 14 слова "Упродовж одного місяця з
дня одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу
остаточного" замінити словом "Щокварталу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3135-VIвгору