Документ 311-83-п, поточна редакція — Редакція від 12.10.1992, підстава - 584-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 22 липня 1983 р. N 311
Київ
Про класифікацію і мережу територій та
об'єктів природно-заповідного фонду
Української РСР
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Ради
Міністрів УРСР
N 5 ( 5-85-п ) від 07.01.85
N 2 ( 2-87-п ) від 07.01.87 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 )

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 ) 1. Затвердити класифікацію територій
та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР згідно з
додатком N 1.
Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам разом з Державним комітетом УРСР
по охороні природи до 1 січня 1985 р. переглянути мережу територій
та об'єктів природно-заповідного фонду відповідно до затвердженої
класифікації і, в разі необхідності, подати пропозиції до Ради
Міністрів УРСР.
2. Прийняти пропозиції Державного комітету УРСР по охороні
природи і Академії наук УРСР, погоджені з міністерствами,
відомствами УРСР, облвиконкомами і Київським міськвиконкомом, про:
затвердження переліків ботанічних садів, дендрологічних і
зоологічних парків загальнодержавного значення Української РСР
згідно з додатками N 2-4; ( Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 )
виключення із списку пам'яток природи загальнодержавного
значення, що беруться під охорону держави, затвердженого
розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 1 листопада 1968 р. N 1085
(ЗП УРСР, 1968 р., N 11, ст. 161), Гермаківського дендропарку в с.
Гермаківка Борщівського району Тернопільської області,
Сторожинецького дендропарку в м. Сторожинець Чернівецької області,
дендропарку і зоопарку "Оброшине" в с. Оброшине Пустомитівського
району Львівської області, Сирецького дендропарку в м. Києві у
зв'язку з віднесенням їх до дендрологічних парків
загальнодержавного значення. ( Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 )
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 ) 3. Державному комітетові УРСР по
охороні природи забезпечити належний контроль за додержанням
встановленого режиму територій та об'єктів природно-заповідного
фонду Української РСР.
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 ) 4. Покласти на Академію наук УРСР
методичне керівництво і координацію науково-дослідних робіт на
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду Української РСР,
а також видання наукових праць по результатах проведених
досліджень.
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 ) 5. Міністерствам, відомствам УРСР за
погодженням з Державним комітетом УРСР по охороні природи
затверджувати положення про кожний державний заповідник, державний
природний національний парк, державний заказник республіканського
значення, державний ботанічний сад, державний дендрологічний та
державний зоологічний парк, які розробляються на основі
відповідних типових положень, затверджених постановою Держплану
СРСР і Державного комітету СРСР по науці і техніці від 27 квітня
1981 р. N 77/106.
Положення про кожний державний заказник місцевого значення
затверджується облвиконкомом, Київським, Севастопольським
міськвиконкомом.
6. Державному комітетові УРСР по охороні природи за
погодженням з Академією наук УРСР, Міністерством юстиції УРСР та
іншими заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР
затвердити:
в 3-місячний строк типові положення про державні
парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва і заповідні урочища;
в 6-місячний строк порядок порушення клопотань про
організацію (оголошення) і реєстрацію територій та об'єктів
природно-заповідного фонду Української РСР.
7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, що додається.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 22
( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 )
Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 22 липня 1983 р. N 311
КЛАСИФІКАЦІЯ
територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Української РСР
----------------------------------------------------------------------------------------- Категорії територій | Загальна характеристика категорій | Хто утворює та об'єктів | територій та об'єктів природно- | або визначає природно- | заповідного фонду | заповідного фонду | | ----------------------------------------------------------------------------------------- Державний заповідник Державний заповідник створюється з метою Рада Міністрів УРСР республіканського збереження в природному стані типових або
значення унікальних для даної ландшафтної зони
природних комплексів з усією сукупністю їх
компонентів, вивчення природного ходу
процесів і явищ, що проходять у них, і
розробки наукових основ охорони природи.
Ділянки землі, її надр і водних просторів з
усіма природними об'єктами, що знаходяться в
їх межах, вилучаються з господарської
експлуатації і надаються у безстрокове
користування державному заповіднику
Державний природний Державний природний національний парк Рада Міністрів УРСР національний парк створюється з метою збереження природних
комплексів, що мають особливу екологічну,
історичну та естетичну цінність у зв'язку з
сприятливим поєднанням природних та
культурних ландшафтів, і використання їх у
рекреаційних, освітніх, наукових та
культурних цілях.
Ділянки землі, її надр та водних просторів з
усіма природними об'єктами, що знаходяться в
їх межах, вилучаються з господарської
експлуатації і надаються в користування
державному природному національному парку.
Територія державного природного національного
парку може включати також ділянки землі та
водних просторів інших замлекористувачів
Державний заказник:
а) республіканського Територія, яка виділяється з метою Рада Міністрів УРСР значення збереження, відтворення та відновлення
окремих або декількох компонентів найбільш
цінних типових або унікальних комплексів на
час, необхідний для виконання поставлених
перед заказником завдань, та для підтримки
загального екологічного балансу.
Державний заказник організовується перш за
все на території (акваторії), в межах якої
зустрічаються види рослин і тварин, занесені
до "Червоної книги СРСР" та "Червоної книги
Української РСР"
б) місцевого Територія, яка виділяється з метою Виконавчий комітет значення збереження, відтворення та відновлення обласної, Київської окремих або декількох цінних для регіону і Севастопольської компонентів природи на час, необхідний для міських Рад виконання поставлених перед заказником народних депутатів завдань, та для підтримки загального
екологічного балансу.
Залежно від характеру, мети організації та
необхідного режиму охорони державні заказники
піділяються на ландшафтні, лісові,
ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні,
ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні,
палеонтологічні та геологічні
Державна пам'ятка
природи:
а) республіканського Територія або окремий природний об'єкт, що Рада Міністрів УРСР значення мають особливу цінність і є унікальними або
типовими для республіки. Беруться під охорону
для збереження в природному стані в наукових,
культурно-освітніх та естетичних цілях.
б) місцевого Територія або окремий природний об'єкт, що Виконавчий комітет значення мають велику цінність і є унікальними або обласної, Київської типовими для одного регіону. Беруться під і Севастопольської охорону для збереження в природному стані в міських Рад наукових, культурно-освітніх та естетичних народних депутатів цілях.
Залежно від характеру, походження та
необхідного режиму охорони державні пам'ятки
природи поділяються на комплексні, ботанічні,
зоологічні, гідрологічні та геологічні
Державний Державний ботанічний сад створюється з метою Рада Міністрів УРСР ботанічний сад збереження, вивчення та збагачення в
спеціально створених умовах різноманітних
рослин для їх найбільш ефективного наукового,
культурного і господарського використання.
Земельні ділянки надаються державним
ботанічним садам у безстрокове користування
Державний Державний дендрологічний парк створюється з Рада Міністрів УРСР дендрологічний парк метою збереження, вивчення та збагачення у
спеціально створених умовах різноманітних
видів дерев та чагарників для їх найбільш
ефективного наукового, культурного і
господарського використання. Земельні ділянки
надаються державним дендрологічним паркам у
безстрокове користування
Державний Державний зоологічний парк створюється з Рада Міністрів УРСР зоологічний парк метою збереження та вивчення у спеціально
створених умовах об'єктів дикої фауни для
науково-освітніх, пізнавальних та
науково-дослідних цілей. Земельні ділянки
надаються державним зоологічним паркам у
безстрокове користування
Державний парк-
пам'ятка садово-
паркового мистецтва:
а) республіканського Найбільш видатні зразки паркобудівництва. Державний комітет значення Беруться під охорону у естетичних, наукових, УРСР по охороні природоохоронних та оздоровчих цілях природи
б) місцевого Цінні зразки паркобудівництва. Беруться під Виконавчий комітет значення охорону в естетичних, наукових, обласної, Київської природоохоронних та оздоровчих цілях і Севастопольської міських Рад народних депутатів
Державне заповідне Лісові, степові, болотні та інші природні Виконавчий комітет урочище комплекси, що мають велике наукове, обласної, Київської природоохоронне та естетичне значення. і Севастопольської Виділяються з метою їх збереження в міських Рад природному стані народних депутатів

Примітки: 1. Оголошення території (акваторії) державним
заказником, державною пам'яткою природи, державним
парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва та
державним заповідним урочищем проводиться без
вилучення земельної ділянки (водного об'єкту) у
землекористувачів (водокористувачів)
2. При організації територій природно-заповідного фонду
в лісах, незалежно від того, в чиєму користуванні
вони перебувають, в разі необхідності встановлення
або зміни їх категорій захисності питання про це
вирішується відповідно до Положення про порядок
порушення і розгляду клопотань про віднесення лісів
до категорій захисності, затвердженого постановою
Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1981 р. N 172 (ЗП
УРСР, 1981 р., N 5, ст. 36).

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 22 липня 1983 р. N 311
ПЕРЕЛІК
ботанічних садів загальнодержавного значення Української РСР
----------------------------------------------------------------------------------------- Назва | Площа | Місцезна- | | У чиєму ботанічного | (га) | ходження | Коротка характеристика |віданні перебуває саду загально-| | | |державний ботаніч- державного | | | | ний сад значення | | | | ний сад ----------------------------------------------------------------------------------------- Волинська область
Ботанічний сад 10,0 м. Луцьк Заснований в 1977 році. Луцького Луцького Налічується понад 100 видів педагогічного педагогічного дерев і чагарників. В саду є інституту інституту розсадник для вирощування Міносвіти УРСР екзотичних рослин. База наукових досліджень і проведення практики студентів інституту
Дніпропетровська область
Ботанічний сад 18,0 м. Дніпро- Заснований в 1930 році. Колекція Дніпропетровсь- Дніпропетровсь- петровськ саду включає понад 3000 видів, кого державного кого державного форм і сортів рослин з різних університету університету континентів. База наукових Мінвузу СРСР досліджень і проведення практики студентів університету
Донецька область
Донецький 275,5 м. Донецьк Заснований в 1965 році. У Академія наук ботанічний сад ботсаду налічується близько 8000 УРСР видів, форм і сортів рослин.
Філіал 75,0 м. Кривий У філіалі, організованому в 1981 Ріг Дні- році, зростає більше 20 видів пропетров- дерев, 100 сортів квітів, ської закладено плантацію хвойних області дерев та витких рослин.
База фундаментальних наукових досліджень, місце масового відпочинку трудящих
Житомирська область
Ботанічний сад 35,4 м. Жито- Заснований в 1933 році. Колекція Житомирського Житомирського мир саду налічує близько 200 видів сільськогоспо- сільськогоспо- деревних і чагарникових порід та дарського дарського 750 видів і форм трав'яних інституту інституту рослин. База наукових досліджень Мінсільгоспу і практики студентів інституту СРСР
Закарпатська обдасть
Ботанічний сад 4,5 м. Ужго- Заснований в 1946 році. В саду Ужгородського Ужгородського род налічується понад 300 видів державного державного дерев та чагарників, в тому університету університету числі екзотичних. База наукових Мінвузу УРСР досліджень та практики студентів університтету
м. Київ
Ботанічний сад 22,5 м. Київ Заснований в 1834 році. Колекція Київського імені академіка саду налічує близько 10 тисяч державного О.В. Фоміна видів і форм рослин. База університету наукових досліджень та практики Мінвузу УРСР студентів університету

Центральний 130,0 м. Київ Заснований в 1936 році. Колекція Академія республіканський рослин налічує близько 13 тисяч наук УРСР ботанічний сад видів і форм з різних континентів. Науковий центр фундаментальних ботанічних досліджень, місце масового відпочинку трудящих
Кримська область
Нікітський 147,9 м. Ялта Заснований в 1812 році. Колекція ВАСГНІЛ ботанічний сад смт Бота- саду налічує близько 180 видів нічне хвойних, понад 340 вічнозелених листяних та 840 листопадних 158,7 м. Алушта, деревних і чагарникових порід, смт Фрун- 1800 сортів троянд, численну зенське кількість інших видів рослин. У філіалах розсадники декоративних 575,0 Сімферопо- та плодових культур. Науковий льський центр фундаментальних досліджень район, рослин. Місце масового смт Гвар- відпочинку трудящих
дійське
Львівська область
Ботанічний сад 18,5 м. Львів Заснований в 1911 році. У саду Львівського Львівського налічується понад 1200 видів і державного державного форм місцевих і екзотичних видів університету університету рослин. База наукових досліджень Мінвузу УРСР і практики студентів університету
Одеська область
Ботанічний сад 16,0 м. Одеса Заснований в 1880 році. Колекція Одеського Одеського саду налічує 400 видів деревних державного державного і чагарникових порід та близько університету університету 1500 сортів та видів трав'яних Мінвузу УРСР рослин. База наукових досліджень і практики студентів університету
Харківська область
Ботанічний сад 5,5 м. Харків Заснований в 1804 році. Харківського Харківського Налічується понад 300 видів державного державного деревних і чагарникових порід, університету університету 1400 видів трав'яних рослин, з Мінвузу УРСР яких близько 800 видів зростає в оранжереях. База наукових досліджень і практики студентів університету
Хмельницька область
Кам'янець- 17,5 м. Кам'я- Заснований в 1930 році. Колекція Виконкому Подільський нець-По- саду налічує близько 2800 видів, Кам'янець- ботанічний сад дільський форм, сортів деревних, Подільської чагарникових і трав'яних рослин. міської База наукових досліджень і Ради народних практики студентів інститутів депутатів міста
Чернівецька область
Ботанічний сад 3,5 м. Черні- Заснований в 1877 році. Чернівецького Чернівецького вці Налічується більше 1300 видів і державного державного форм рослин, з них 170 університету університету лікарських, 650 зростає в Мінвузу УРСР оранжереях. База наукових досліджень і практики студентів університету

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО ( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 )

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 22 липня 1983 р. N 311
ПЕРЕЛІК
дендрологічних парків загальнодержавного значення Української РСР
----------------------------------------------------------------------------------------- Назва дендроло- | Площа | Місцезна- | | У чиєму віданні гічного парку | (га) | ходження | Коротка характеристика |перебуває дендро- загальнодержав- | | | |логічний парк за- ного значення | | | |гальнодержавного | | | | значення ----------------------------------------------------------------------------------------- Івано-Франківська область
"Діброва" 8,0 Богородча- Заснований в 1972 році. Колекція Солотвинського нський парку налічує понад 300 видів лісокомбінату район, деревних і чагарникових порід. Мінліспрому УРСР Богоро-
дчанське База наукових досліджень лісництво Карпатського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
"Дружба" 10,0 Тисмениць- Заснований в 1970 році. Івано-Франківсь- кий район, Налічується понад 450 видів кого педагогіч- с. Угринів місцевих і екзотичних порід го інституту дерев і чагарників, близько 500 Міносвіти УРСР сортів плодово-ягідних культур. Науково-виробнича база інституту
"Високогірний" 100,0 Надвірня- Заснований в 1967 році на висоті Надвірнянського нський 950-1260 м над рівнем моря. лісокомбінату район, Колекція парку налічує понад 200 Мінліспрому УРСР Бистрицьке видів деревних і чагарникових лісництво порід
База наукових досліджень Карпатського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Київська область
"Олександрія" 201,5 м. Біла Заснований у кінці XVIII Академія наук Церква століття. Налічується понад 800 УРСР видів деревних і чагарникових порід. База наукових досліджень з актуальних проблем інтродукції рослин. Місце масового відпочинку трудящих
м. Київ
Сирецький 6,5 м. Київ Заснований в 1875 році. Зростає Республікансь- близько 400 видів дерев і кого дослідно- чагарників, більшість з яких показового садово-декоративні. Є господарства експерементальною базою квіткових і Республіканського декоративних дослідно-показового господарства рослин Мінжитло- квіткових і декоративних рослин комунгоспу УРСР
Кіровоградська область
"Веселі 109,0 Долинський Заснований в 1893 році. Колекція Українського Боковеньки" район парку налічує понад 600 видів, науково- с. Веселі форм деревних і чагарникових дослідного Боковеньки порід. На території розташований інституту елітний горіховий сад. лісового Науково-дослідна база господарства Українського наково-дослідного і агролісоме- інституту лісового господарства ліорації ім. агролісомеліорації ім. Г.М. Г.М. Висоцького Висоцького Мінлісгоспу УРСР
Львівська область
Оброшинський 5,0 Пустомиті- Заснований в 1730 році. Науково-дослід- вський Налічується понад 30 видів ного інституту район, деревних і чагарникових порід. землеробства і с. Оброшине База наукових досліджень тваринництва інститутів ВАСГНІЛ західних районів УРСР Південного відділення ВАСГНІЛ
Рудківський 59 Самбірський Заснований у 1967 році. Росте Самбірського район, понад 200 видів і 80 форм лісгоспзагу Рудківське деревних та чагарникових порід. Мінлісгоспу УРСР лісництво База наукових лісогосподарських досліджень

Полтавська область
Устимівський 8,9 Глобинсь- Заснований в 1898 році. Колекція Всесоюзного кий деревних і чагарникових порід інституту район, налічує близько 500 видів. База рослинництва с. Устимів- наукових досліджень інститутів ВАСГНІЛ ка ВАСГНІЛ

Сумська область
Сумський 21 м. Суми Закладений у 1935 році. Колекція Виконком парку налічує понад 130 видів Сумської деревних і чагарникових порід. Є міської базою наукових досліджень по Ради вивченню флори північно-східного народних регіону республіки, інтродукції депутатів та акліматизації рідкісних рослин

Тернопільська область
Гермаківський 56,0 Борщівський Заснований в 1956 році. Чортківського район, Налічується понад 1500 видів та лісгоспзагу Гермаківсь- різновидностей деревних і Мінлісгоспу ке чагарникових порід. База УРСР лісництво наукових лісогосподарських досліджень
Хоростківський 18,0 Гусятинсь- Заснований в 1972 році. Колекція Тернопільської кий деревних і чагарникових порід сільськогоспо- район, налічує до 1500 видів і форм. дарської м. Хорос- База наукових досліджень дослідної тків станції Мінсіль- госпу УРСР
Херсонська область
"Асканія-Нова" 210,0 Чаплинський Заснований в 1887 році. Колекція Українського район, парку налічує понад 1000 видів науково- смт деревних і чагарникових порід, дослідного Асканія- що зростають в умовах штучного інституту Нова зрошення. База наукових тваринництва досліджень з проблем степових паркобудівництва у степових районів районах Південного відділення ВАСГНІЛ
Черкаська область
"Софіївка" 152,0 м. Умань Заснований в 1796 році. Видатний Академія наук зразок паркобудівництва. УРСР Колекція налічує понад 570 видів деревних, чагарникових, а також 380 видів трав'яних рослин.
База наукових досліджень з проблем паркобудівництва. Місце масового відпочинку трудящих
Чернівецька область
Дендрологічний 4,8 м. Чернівці Заснований в 1876 році. Колекція Чернівецького парк парку налічує близько 100 видів державного Чернівецького місцевих і екзотичних дерев і університету державного чагарників. Мінвузу УРСР університету
База наукових досліджень та учбової практики студентів університету
Сторожинецький 17,5 м. Сторожи- Закладений в 1912 році. Налічує Сторожинецького нець понад 800 видів і різновидностей лісотехнічного деревних та чагарникових порід. технікуму База наукових досліджень і Мінліспрому учбової практики учнів УРСР лісотехнікуму
Чернігівська область
Тростянецький 204,0 Ічнянський Заснований в 1834 році. Колекція Академія наук район, парку налічує близько 500 видів УРСР селище деревних і чагарникових порід. Тростянець База наукових досліджень з актуальних проблем інтродукції

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО ( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Ради
Міністрів УРСР N 5 ( 5-85-п ) від 07.01.85; N 2 ( 2-87-п ) від
07.01.87; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 )

Додаток N 4
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 22 липня 1983 р. N 311
ПЕРЕЛІК
зоологічних парків загальнодержавного значення Української РСР
----------------------------------------------------------------------------------------- Назва | Площа | Місцезна- | | У чиєму віданні зоологічного | (га) | знаходження | Коротка характеристика | перебуває парку загаль-| | | | зоологічний парк нодержавного | | | |загальнодержавного значення | | | | значення ----------------------------------------------------------------------------------------- м. Київ
Київський 39,5 м. Київ Заснований в 1908 році. Один з виконкому найбільших зоопарків країни. Київської Утримується понад 2,3 тис. тварин міської Ради - представників 400 видів, серед народних яких близько 50 занесених до депутатів "Червоної книги СРСР" та "Червоної книги Української РСР"
Миколаївська область
Миколаїв- 23,0 м. Миколаїв Заснований в 1901 році. У зоопарку виконкому ський утримується 2 тис. тварин близько Миколаївської 350 видів, з яких понад 30 міської Ради занесених до "Червоної книги СРСР" народних та "Червоної книги Української депутатів РСР"
Сумська область
Сумський 21 м. Суми Закладений у 1935 році. Колекція Виконком парку налічує понад 130 видів Сумської деревних і чагарникових порід. Є міської базою наукових досліджень по Ради вивченню флори північно-східного народних регіону республіки, інтродукції та депутатів акліматизації рідкісних рослин

Одеська область
Одеський 6,5 м. Одеса Заснований в 1938 році. виконкому Утримується 1,5 тис. тварин 200 Одеської видів, з яких понад 30 занесених міської Ради до "Червоної книги СРСР" та народних "Червної книги Української РСР" депутатів
Харківська облась
Харківський 22,0 м. Харків Заснований в 1895 році. виконкому Утримується більш 5,3 тис. тварин Харківської понад 350 видів, серед яких міської Ради близько 40 видів занесених до народних "Червоної книги СРСР" та "Червоної депутатів книги Української РСР"
Черкаська область
Черкаський 8,0 м. Черкаси Заснований в 1980 році. виконкому Утримується понад 270 тварин Черкаської близько 100 видів, в тому числі 10 міської Ради видів, занесених до "Червоної народних книги СРСР" та "Червоної книги депутатів Української РСР"
Чернігівська область
Менський 9,0 м. Мена Заснований в 1977 році. виконкому Утримується понад 1,6 тис. тварин Менської майже 220 видів, більше 20 з яких міської Ради занесено до "Червоної книги СРСР" народних та "Червоної книги Української депутатів РСР"

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО ( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584
( 584-92-п ) від 12.10.92 )

Затверджений
постановою Ради Міністрів УРСР
від 22 липня 1983 р. N 311
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду Української РСР, що втратили
чинність

1. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 27 грудня
1940 р. N 1719 "Про ботанічні сади УРСР" (ЗП УРСР, 1941 р., N 2,
ст. 16).
2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1946 р. N 1273
"Про заходи до впорядкування охорони державних заповідників та
пам'ятників природи на території УРСР" (ЗП УРСР, 1946 р., N 13-14,
ст. 110).
3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1960р. N 105
"Про затвердження списку найбільш визначних парків-пам'ятників
садово-паркової архітектури Української РСР" (ЗП УРСР, 1960 р.,
N 1, ст. 9).
4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 жовтня 1962 р. N 1152
"Про затвердження Положення про державні заповідники Української
РСР" (ЗП УРСР, 1962 р., N 10, ст. 141).
5. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 7 серпня 1963 р.
N 1180 ( 1180-63-р ) (ЗП УРСР, 1963 р., N 8, ст. 86), крім
підпункту "б" пункту 1.
6. Підпункт "і" пункту 4 Положення про Державний комітет Ради
Міністрів УРСР по охороні природи, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 25 березня 1968 р. N 147 (ЗП УРСР, 1968 р.,
N 3, ст. 45).
7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 січня 1972 р. N 43
"Про заходи по розширенню мережі державних заповідників і
поліпшенню заповідної справи" (ЗП УРСР, 1972 р., N 2, ст. 11).
8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1978 р. N 120
"Про внесення змін до класифікації заповідних та інших територій в
Українській РСР, що охороняються державою" (ЗП УРСР, 1978 р., N 3,
ст. 34).вгору