Про вищу освіту
Закон України від 17.01.20022984-III
Документ 2984-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2014, підстава - 1556-VII


     подають   до   центрального   органу   виконавчої  влади,  що 
забезпечує формування державної політики у сфері освіти пропозиції
щодо формування мережі вищих навчальних закладів;
затверджують за погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, статути
підпорядкованих їм вищих навчальних закладів; { Абзац п’ятий
статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм
вищих навчальних закладів, їх соціальному захисту;
залучають у порядку, передбаченому законом, підприємства,
установи, організації (за їх згодою) до вирішення проблем розвитку
вищої освіти.
Стаття 21. Повноваження власника (власників) вищого
навчального закладу
1. Повноваження власника (власників) щодо управління вищим
навчальним закладом визначаються в межах законів статутом вищого
навчального закладу. Власник (власники) вищого навчального
закладу:
розробляє статут вищого навчального закладу;
організовує ліцензування вищого навчального закладу;
призначає керівника вищого навчального закладу на умовах
контракту відповідно до цього Закону;
здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
вищого навчального закладу;
здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням
про заснування вищого навчального закладу;
приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію вищого
навчального закладу;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
2. Власник (власники) здійснює (здійснюють) права,
передбачені частиною першою цієї статті, щодо управління вищим
навчальним закладом безпосередньо або через уповноважений ним
орган (особу).
Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа)
може делегувати свої повноваження керівникові або вищому
колегіальному органу громадського самоврядування вищого
навчального закладу.
Розділ V
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Стаття 22. Мета і головні завдання діяльності вищого
навчального закладу
1. Основною метою діяльності вищого навчального закладу є
забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти,
підготовка фахівців для потреб України.
2. Головними завданнями вищого навчального закладу є:
здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка
забезпечує підготовку фахівців відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої
освіти;
здійснення наукової і науково-технічної (для вищих навчальних
закладів третього і четвертого рівнів акредитації), творчої,
мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої
діяльності;
забезпечення виконання державного замовлення та угод на
підготовку фахівців з вищою освітою;
здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів
та їх атестація в акредитованих вищих навчальних закладах третього
та четвертого рівнів акредитації;
вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і
сприяння працевлаштуванню випускників;
забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі
українського патріотизму і поваги до Конституції України
( 254к/96-ВР );
підвищення освітньо-культурного рівня громадян.
Стаття 23. Правовий статус вищого навчального закладу
1. Вищий навчальний заклад є юридичною особою, має
відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і
особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді.
2. Вищий навчальний заклад згідно із законом може виступати
засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють
свою діяльність відповідно до напрямів
навчально-науково-виробничої діяльності вищого навчального
закладу.
3. Акредитовані вищі навчальні заклади у встановленому
порядку можуть створювати навчальні та навчально-науково-виробничі
комплекси, які є добровільними об'єднаннями. Всі учасники
комплексу зберігають статус юридичних осіб.
4. У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм
власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на
навчання за державним замовленням, повинна становити не менше ніж
51 відсоток від загальної кількості студентів, прийнятих на
навчання на перший курс.
Стаття 24. Рівні акредитації вищих навчальних закладів
Встановлюються такі рівні акредитації вищих навчальних
закладів:
вищий навчальний заклад першого рівня акредитації - вищий
навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за
спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста;
вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий
навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за
спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра;
вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий
навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за
напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а
також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра;
вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий
навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за
напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста,
магістра.
Стаття 25. Типи вищих навчальних закладів
Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в
Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:
1) університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад
четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації
широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних
та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним
науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру
навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний
рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє
поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку
діяльність.
Можуть створюватися класичні та профільні (технічні,
технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні,
мистецькі, культурологічні тощо) університети;
2) академія - вищий навчальний заклад четвертого рівня
акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із
здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі
науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним
науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має
відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного
забезпечення;
3) інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого
рівня акредитації або структурний підрозділ університету,
академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із
здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі
науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить
наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має
відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного
забезпечення;
4) консерваторія (музична академія) - вищий навчальний заклад
третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню
діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та
кваліфікації у галузі культури і мистецтва - музичних виконавців,
композиторів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін,
проводить наукові дослідження, є провідним центром у сфері своєї
діяльності і має відповідний рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення;
5) коледж - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації
або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або
четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у
споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом
вищого навчального закладу третього або четвертого рівня
акредитації або входить до навчального чи
навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома
спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення;
6) технікум (училище) - вищий навчальний заклад першого рівня
акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу
третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню
діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та
кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має
відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного
забезпечення.
Стаття 26. Національний вищий навчальний заклад
Державному вищому навчальному закладу четвертого рівня
акредитації відповідно до законодавства може бути надано статус
національного.
Національному вищому навчальному закладу за рішенням Кабінету
Міністрів України може бути надано повноваження:
укладати державні контракти з виконавцями державного
замовлення для потреб вищого навчального закладу;
приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів вищого
навчального закладу;
вносити пропозиції щодо передачі об'єктів вищого навчального
закладу до сфери управління інших органів, уповноважених управляти
державним майном, у комунальну власність та передачі об'єктів
комунальної власності у державну власність і віднесення їх до
майна вищого навчального закладу;
виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить вищому
навчальному закладу;
встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора
вищого навчального закладу;
визначати та встановлювати власні форми морального та
матеріального заохочення працівників вищого навчального закладу.
У своїй діяльності національний вищий навчальний заклад
керується цим Законом.
Стаття 27. Створення, реорганізація та ліквідація вищого
навчального закладу
1. Створення, реорганізація та ліквідація вищого навчального
закладу третього або четвертого рівня акредитації державної форми
власності здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних
закладів першого і другого рівнів акредитації державної форми
власності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері освіти, та іншими центральними
органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі
навчальні заклади. { Абзац другий частини першої статті 27 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від
16.10.2012 }
Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних
закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим,
здійснюється органами влади Автономної Республіки Крим.
Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних
закладів комунальної форми власності здійснюється органами
місцевого самоврядування.
Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних
закладів приватної форми власності здійснюється їх власником
(власниками).
2. Вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації
відповідно до законодавства іноземних держав та за згодою
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти, можуть створювати за кордоном
свої структурні підрозділи.
Вищі навчальні заклади іноземних держав можуть з дозволу
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти, створювати свої структурні
підрозділи на території України.
Створення в Україні вищих навчальних закладів за участю
іноземних фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до
міжнародних угод, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.
3. Мережа вищих навчальних закладів державної і комунальної
форм власності визначається Кабінетом Міністрів України відповідно
до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб у них.
4. Вищий навчальний заклад діє на підставі власного статуту.
Статут вищого навчального закладу має містити:
повну назву, юридичну адресу, дату прийняття рішення про
створення;
права та обов'язки власника (власників);
обсяг цивільної правоздатності вищого навчального закладу;
обсяг основних засобів (розмір статутного фонду), наданих
власником (власниками);
порядок утворення, діяльності та повноваження органів
управління вищим навчальним закладом, права та обов'язки
керівника;
порядок обрання представників до органів громадського
самоврядування;
джерела надходження та порядок використання коштів та іншого
майна вищого навчального закладу;
порядок звітності, контролю за здійсненням
фінансово-господарської діяльності;
концепцію освітньої діяльності;
порядок внесення змін до статуту вищого навчального закладу;
порядок реорганізації та ліквідації вищого навчального
закладу.
Стаття 28. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація
напрямів, спеціальностей та вищих навчальних
закладів
1. Освітня діяльність на території України здійснюється
вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у
порядку ( 1019-2007-п ), встановленому Кабінетом Міністрів
України.
У ліцензіях на освітню діяльність зазначаються назва напряму,
спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги
підготовки, термін дії ліцензії, а також юридична адреса вищого
навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи
(філії) та їх юридичні адреси.
Ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів
здійснюється перед початком підготовки фахівців за напрямом,
спеціальністю центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері освіти, шляхом проведення ліцензійної
експертизи. { Абзац третій частини першої статті 28 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері освіти, на підставі заяви вищого навчального
закладу про проведення ліцензійної експертизи у двомісячний термін
приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.
{ Абзац четвертий частини першої статті 28 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Обов'язковою умовою видачі ліцензії вищим навчальним закладам
є наявність у них необхідної матеріально-технічної,
науково-методичної та інформаційної бази, бібліотеки,
науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері освіти. { Абзац п’ятий частини першої статті 28
із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від
16.10.2012 }
Вищому навчальному закладу, що успішно пройшов ліцензійну
експертизу, видається ліцензія на освітню діяльність, як правило,
на термін завершення циклу підготовки фахівців за напрямом,
спеціальністю, але не менше ніж на три роки. Продовження терміну
дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її
одержання. З дня прийняття рішення про ліквідацію вищого
навчального закладу видана ліцензія втрачає чинність.
Вищі навчальні заклади, що мають ліцензії, вносяться
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти, до Державного реєстру вищих
навчальних закладів.
2. За результатами акредитації напрямів, спеціальностей та
вищих навчальних закладів видаються сертифікати у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
У сертифікаті про акредитацію напряму або спеціальності (або
у додатку до нього) зазначаються назва напряму або спеціальності,
освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, термін дії
сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу,
його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні
адреси.
У сертифікаті про акредитацію вищого навчального закладу (або
в додатку до нього) зазначаються назва вищого навчального закладу,
рівень акредитації та термін дії сертифіката, а також юридична
адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні
підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.
Акредитація напряму, спеціальності та вищого навчального
закладу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері освіти, шляхом проведення
акредитаційної експертизи. { Абзац четвертий частини другої статті
28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 )
від 16.10.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері освіти, на підставі заяви вищого навчального
закладу про проведення акредитаційної експертизи приймає рішення
про видачу сертифіката про акредитацію напряму, спеціальності та
вищого навчального закладу чи про відмову у його видачі. { Абзац
п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитаційну
експертизу, отримують сертифікат про акредитацію напряму,
спеціальності або вищого навчального закладу, термін дії якого не
може перевищувати 10 років. Продовження терміну дії сертифіката
здійснюється у порядку, встановленому для його одержання. З дня
прийняття рішення про ліквідацію вищого навчального закладу
виданий сертифікат втрачає чинність.
3. Форми ліцензій на освітню діяльність та сертифікатів про
акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів,
порядок їх оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та
обліку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
4. Ліцензії на освітню діяльність та сертифікати про
акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів
можуть бути анульовані відповідно до закону.
Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері освіти, з питань ліцензування та
акредитації можуть бути оскаржені до суду. { Абзац другий частини
четвертої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 29. Принципи управління вищим навчальним закладом
1. Управління вищим навчальним закладом здійснюється на
основі принципів:
автономії та самоврядування;
розмежування прав, повноважень та відповідальності власника
(власників), органів управління вищою освітою, керівництва вищого
навчального закладу та його структурних підрозділів;
поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
організацій.
2. Автономія та самоврядування вищого навчального закладу
реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:
самостійно визначати форми навчання, форми та види
організації навчального процесу;
приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та
інших працівників;
надавати додаткові освітні послуги;
самостійно розробляти та запроваджувати власні програми
наукової і науково-виробничої діяльності;
створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення,
філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та
лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро,
територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;
здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну
поліграфічну базу;
на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з
іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями;
брати участь у роботі міжнародних організацій;
запроваджувати власну символіку та атрибутику;
звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою
про внесення змін до чинних або розроблення нових
нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати
участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому
Земельним кодексом України.
Стаття 30. Структурні підрозділи вищого навчального закладу
1. Структурні підрозділи вищого навчального закладу
створюються відповідно до законодавства. Структурні підрозділи
можуть мати окремі права юридичної особи.
2. Структурними підрозділами вищого навчального закладу
третього і четвертого рівнів акредитації є кафедри, факультети,
інститути, філії, бібліотека тощо.
Кафедра - базовий структурний підрозділ вищого навчального
закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить
навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох
споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін
і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну
діяльність за певним напрямом. Кафедра створюється рішенням Вченої
ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу
входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для
яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких
мають науковий ступінь або вчене звання.
Керівництво кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, який
обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою вищого
навчального закладу строком на п'ять років (для національного
вищого навчального закладу - строком на сім років). Із завідуючим
кафедрою укладається контракт.
Факультет - основний організаційний і навчально-науковий
структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та
четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і
лабораторії. Факультет створюється рішенням Вченої ради вищого
навчального закладу за умови, якщо до його складу входить не менше
ніж три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 студентів
денної (очної) форми навчання.
Рішення про створення факультету поза місцем розташування
вищого навчального закладу державної форми власності приймається
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти, іншими центральними органами
виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі
навчальні заклади.
3. Структурними підрозділами вищого навчального закладу
першого та другого рівнів акредитації є відділення і предметні
(циклові) комісії.
Відділення - структурний підрозділ, що об'єднує навчальні
групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні,
навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюється
рішенням керівника вищого навчального закладу, якщо на ньому
навчається не менше ніж 150 студентів.
Предметна (циклова) комісія - структурний
навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та
методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних
дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється рішенням
керівника вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу
входить не менше ніж три педагогічних працівники.
4. Філія - відокремлений структурний підрозділ, що
створюється з метою забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку
праці та наближення місця навчання студентів до їх місця
проживання.
Філію очолює директор, який призначається у порядку,
встановленому статутом вищого навчального закладу.
5. Структурними підрозділами вищого навчального закладу
четвертого рівня акредитації можуть бути наукові,
навчально-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі
інститути. Керівництво інститутом здійснює директор, який
обирається на посаду за конкурсом строком на п'ять років.
Можуть створюватися:
навчально-науково-виробничі центри (комплекси, інститути), що
об'єднують споріднені факультети, коледжі, технікуми, наукові,
науково-дослідні, науково-виробничі й проектні інститути, дослідні
станції, кафедри, наукові лабораторії, конструкторські бюро,
навчально-дослідні господарства, навчально-виробничі комбінати,
експериментальні заводи, фабрики, фірми, клінічні бази установ
медичної освіти, полігони, технопарки, інші підрозділи;
навчально-наукові центри (комплекси, інститути), що
об'єднують споріднені факультети, кафедри, наукові лабораторії,
центри, інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з
певних спеціальностей (напрямів підготовки) та проводять наукові
дослідження з певного напряму;
науково-дослідні центри (комплекси, інститути), що об'єднують
споріднені наукові лабораторії, центри, інші підрозділи за певним
напрямом науково-дослідної роботи.
6. Вищий навчальний заклад повинен мати у своєму складі
бібліотеку, яку очолює директор (завідуючий).
Директор бібліотеки вищого навчального закладу третього і
четвертого рівнів акредитації обирається Вченою радою вищого
навчального закладу строком на п'ять років (для національного
вищого навчального закладу - строком на сім років).
7. Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі
підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні
кабінети, комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі
та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі
структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади
культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність
яких не заборонена законодавством.
Стаття 31. Забезпечення державою діяльності вищих навчальних
закладів
Держава в особі відповідних органів державної влади
забезпечує діяльність вищих навчальних закладів шляхом:
визначення перспектив та напрямів розвитку вищої освіти;
створення нормативно-правової бази їх діяльності;
затвердження державного та галузевих стандартів вищої освіти;
здійснення ліцензування освітньої діяльності та акредитації
напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів;
надання законами особам, які навчаються у вищих навчальних
закладах, а також педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників акредитованого вищого навчального закладу,
гарантій;
встановлення для педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів посадових окладів, а також
додаткових доплат, диференційованих відповідно до їх наукових
ступенів, вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій
та стажу роботи;
визначення обсягів фінансування вищих навчальних закладів з
Державного бюджету України, встановлення нормативів
матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих
навчальних закладів однакових для вищих навчальних закладів одного
статусу (в тому числі статусу національного), рівня акредитації та
типу;
охорони здоров'я працівників та осіб, які навчаються у вищих
навчальних закладах.
Розділ VI
УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Стаття 32. Керівник вищого навчального закладу
1. Безпосереднє управління діяльністю вищого навчального
закладу здійснює його керівник - ректор (президент), начальник,
директор тощо.
2. Керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому
повноважень:
вирішує питання діяльності вищого навчального закладу,
затверджує його структуру і штатний розпис;
видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма
працівниками і структурними підрозділами вищого навчального
закладу;
представляє вищий навчальний заклад у державних та інших
органах, відповідає за результати його діяльності перед органом
управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний
заклад;
є розпорядником майна і коштів;
виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення; { Абзац
шостий частини другої статті 32 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Щодо дії абзацу шостого частини другої статті 32 додатково див.
Закон N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
визначає функціональні обов'язки працівників;
формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному
закладі;
відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у
вищому навчальному закладі, за погодженням з органами
студентського самоврядування; { Абзац одинадцятий частини другої
статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1798-VI
( 1798-17 ) від 19.01.2010 }
контролює виконання навчальних планів і програм;
контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни;
забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією
навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного
виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування
учасників навчально-виховного процесу та інших працівників вищого
навчального закладу;
разом із профспілковими організаціями подає на затвердження
вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого
навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний
договір і після затвердження підписує його.
Керівник вищого навчального закладу відповідає за провадження
освітньої діяльності у вищому навчальному закладі, за результати
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та
іншого майна.
Для вирішення основних питань діяльності відповідно до
статуту керівник вищого навчального закладу створює робочі та
дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.
Керівник вищого навчального закладу щорічно звітує перед
власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом
(особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування
вищого навчального закладу.
Керівник вищого навчального закладу відповідно до статуту
може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та
керівникам структурних підрозділів.
3. При виході на пенсію з посади керівника вищого навчального
закладу керівник, який пропрацював на цій посаді не менше двох
термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного ректора
(президента), начальника, директора тощо вищого навчального
закладу із виплатою грошового утримання за рахунок навчального
закладу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед
виходом на пенсію.
Призначення почесного ректора (президента), начальника,
директора тощо вищого навчального закладу здійснюється у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. Умови призначення та
виплати грошового утримання визначаються у статуті вищого
навчального закладу.
Стаття 33. Керівник факультету, відділення
1. Керівництво факультетом здійснює декан. Декан факультету
може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.
Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності
факультету. Розпорядження декана є обов'язковими для виконання
всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані керівником
вищого навчального закладу. Керівник вищого навчального закладу
відміняє розпорядження декана, які суперечать закону, статутові
вищого навчального закладу чи завдають шкоди інтересам вищого
навчального закладу.
2. Керівництво відділенням здійснює завідуючий. Завідуючий
відділенням призначається на посаду керівником вищого навчального
закладу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу
освіту і досвід навчально-методичної роботи.
Завідуючий відділенням забезпечує організацію
навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і
програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних
предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.
Стаття 34. Вчені ради
1. Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним
органом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня
акредитації і утворюється строком до п'яти років (для
національного вищого навчального закладу - строком до семи років).
До компетенції Вченої ради вищого навчального закладу
належать:
подання до вищого колегіального органу громадського
самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального
закладу;
подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо
призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також
призначення та звільнення з посади проректорів (заступників
керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;
обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і
професорів;
ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного
процесу;
ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
оцінка науково-педагогічної діяльності структурних
підрозділів;
приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань
доцента, професора, старшого наукового співробітника.
Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші
питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до
статуту вищого навчального закладу.
Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова -
керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого
навчального закладу входять за посадами заступники керівника
вищого навчального закладу, декани факультетів, директори
інститутів, учений секретар, завідувач бібліотеки, головний
бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального
закладу, а також виборні представники, які представляють
науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів
кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які
представляють інших працівників вищого навчального закладу і які
працюють у ньому на постійній основі, керівники органів
студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно
до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При
цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу
мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального
закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа
осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. { Абзац
тринадцятий частини першої статті 34 в редакції Закону N 1798-VI
( 1798-17 ) від 19.01.2010 }
Виборні представники обираються вищим колегіальним органом
громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням
структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні
представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному
закладі, - вищим органом студентського самоврядування вищого
навчального закладу. { Абзац чотирнадцятий частини першої статті
34 в редакції Закону N 1798-VI ( 1798-17 ) від 19.01.2010 }
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в
дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.
2. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету
вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів
акредитації.
Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету.
До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники
декана, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування
факультету, керівники органів студентського самоврядування
факультету, а також виборні представники, які представляють
науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів,
докторів наук, виборні представники, які представляють інших
працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі,
виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі, відповідно до квот, визначених у статуті
вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків
загальної чисельності складу Вченої ради факультету мають
становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як
10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у
вищому навчальному закладі. { Абзац другий частини другої статті
34 в редакції Закону N 1798-VI ( 1798-17 ) від 19.01.2010 }
Виборні представники обираються органом громадського
самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, у
яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які
навчаються у вищому навчальному закладі, - вищим органом
студентського самоврядування факультету. { Абзац третій частини
другої статті 34 в редакції Закону N 1798-VI ( 1798-17 ) від
19.01.2010 }
До компетенції вченої ради факультету належать:
визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
обрання на посаду таємним голосуванням асистентів,
викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;
ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
вирішення питань організації навчально-виховного процесу на
факультеті;
ухвалення фінансових плану і звіту факультету.
Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями
декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути
скасовано Вченою радою вищого навчального закладу.
3. У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня
акредитації можуть бути створені вчені ради інших структурних
підрозділів. Їх повноваження визначаються керівником вищого
навчального закладу.
Стаття 35. Наглядова рада
1. У національному вищому навчальному закладі в обов'язковому
порядку створюється Наглядова рада.
Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку вищого
навчального закладу, надає допомогу його керівництву в реалізації
державної політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює
громадський контроль за діяльністю керівництва вищого навчального
закладу, забезпечує ефективну взаємодію вищого навчального закладу
з органами державного управління, науковою громадськістю,
суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах
розвитку вищої освіти.
2. Склад Наглядової ради національного вищого навчального
закладу затверджується центральним органом виконавчої влади, у
підпорядкуванні якого він перебуває. Положення про Наглядову раду
національного вищого навчального закладу затверджує голова
Наглядової ради за погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.
{ Абзац перший частини другої статті 35 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3074-IV ( 3074-15 ) від 04.11.2005 }
Термін повноваження Наглядової ради становить не менше ніж
три роки, але не більше ніж п'ять років.
3. Наглядова рада може бути створена також у вищому
навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації за
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти, або іншим
центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого
знаходиться вищий навчальний заклад.
Стаття 36. Робочі та дорадчі органи
1. Для вирішення поточних питань діяльності вищого
навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації
створюються робочі органи:
ректорат;
деканати;
приймальна комісія.
Положення про робочі органи затверджуються наказом керівника
вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого
навчального закладу.
2. Для вирішення поточних питань діяльності вищого
навчального закладу першого або другого рівня акредитації
створюються робочі органи:
адміністративна рада;
приймальна комісія.
Дорадчим органом вищого навчального закладу першого або
другого рівня акредитації є Педагогічна рада. Педагогічну раду
очолює керівник вищого навчального закладу. До складу Педагогічної
ради входять заступники директора, завідуючі відділеннями,
завідуючий бібліотекою, голови предметних (циклових) комісій,
педагогічні працівники, головний бухгалтер.
Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом
керівника вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого
навчального закладу.
Стаття 37. Органи громадського самоврядування у вищих
навчальних закладах
1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
вищого навчального закладу третього або четвертого рівня
акредитації є загальні збори (конференція) трудового колективу,
включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються у
вищому навчальному закладі. { Абзац перший частини першої статті
37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1798-VI ( 1798-17 )
від 19.01.2010 }
Порядок скликання вищого колегіального органу громадського
самоврядування та його роботи визначається статутом вищого
навчального закладу.
У вищому колегіальному органі громадського самоврядування
повинні бути представлені всі категорії працівників вищого
навчального закладу, представники з числа осіб, які навчаються у
вищому навчальному закладі. При цьому не менш як 75 відсотків
загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні
становити науково-педагогічні працівники вищого навчального
закладу, які працюють у цьому вищому навчальному закладі на
постійній основі, і не менш як 10 відсотків - виборні представники
з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. { Абзац
третій частини першої статті 37 в редакції Закону N 1798-VI
( 1798-17 ) від 19.01.2010 }
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування
скликається не рідше ніж один раз на рік.
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
за поданням Вченої ради вищого навчального закладу приймає
статут вищого навчального закладу, а також вносить зміни до нього;
обирає претендента на посаду керівника вищого навчального
закладу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції
власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі);
щорічно заслуховує звіт керівника вищого навчального закладу
та оцінює його діяльність;
обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України;
за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради
вищого навчального закладу розглядає питання про дострокове
припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;
затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального
закладу;
затверджує положення про органи студентського самоврядування;
розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.
Органом громадського самоврядування факультету у вищому
навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації є
збори (конференція) трудового колективу факультету, включаючи
виборних представників з числа осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі. { Абзац чотирнадцятий частини першої статті
37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1798-VI ( 1798-17 )
від 19.01.2010 }
Порядок скликання органу громадського самоврядування
факультету та його роботи визначається статутом вищого навчального
закладу.
В органі громадського самоврядування факультету повинні бути
представлені всі категорії працівників факультету та виборні
представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному
закладі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності
делегатів (членів) виборного органу повинні становити
науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10
відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у
вищому навчальному закладі. { Абзац шістнадцятий частини першої
статті 37 в редакції Закону N 1798-VI ( 1798-17 ) від 19.01.2010 }
Орган громадського самоврядування факультету скликається не
рідше ніж один раз на рік.
Орган громадського самоврядування факультету:
дає оцінку діяльності керівника факультету;
затверджує річний звіт про діяльність факультету;
вносить пропозиції керівнику вищого навчального закладу про
відкликання з посади керівника факультету;
обирає виборних представників до вченої ради факультету;
обирає кандидатури до вищого колегіального органу
громадського самоврядування вищого навчального закладу;
обирає кандидатури до Вченої ради вищого навчального закладу.
2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації є
загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи
виборних представників з числа осіб, які навчаються у вищому
навчальному закладі. { Абзац перший частини другої статті 37 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1798-VI ( 1798-17 ) від
19.01.2010 }вгору